תורה שבעל פה - דיני אישות ומשפחה

יחידת לימוד אחת, שאלון מספר 005105 - קיץ תשס"ג 2003


פרק ראשון (60 נקודות)

עני על ארבע מהשאלות 5-1 (לכל שאלה - 15 נקודות)

1. עידו קידש את חנה בפני ידידיו, שבחר בהם מראש לשמש עדים - האחים דן וגד. לאחר הטקס שבר החתן את הכוס.
פרטים אלה הובאו לידיעת הרב, והוא העיר שיש בעיה הלכתית באשר לתוקפם שלקידושין אלה.
א. מהי הבעיה ההלכתית באשר לתוקפם של הקידושין? נמקי.
ב. מדוע שוברים כוס בטקס הקידושין?

2. חדווה סירבה להיניק את בנה ולטפל בעצמה בילדים. בעלה דרש ממנה להיניק, וסירב לשכור עוזרת שתעזור לה לטפל בילדים.
נוסף על הדירה שגילה גרה בה הייתה לה עוד דירה, ואתה היא השכירה. בעלה דרש ממנה שתעביר אליו את דמי השכירות, אך היא סירבה.
א. כיצד יפסוק בית הדין בעניינה של חדווה? פרטי ונמקי.
ב. כיצד יפסוק בית הדין בעניינה של גילה? נמקי.

3. לאחר שהתאלמנה נישאה רינה לשי, שהיה רווק. למחרת נישואיו יצא שי כרגיל לעבודתו במפעל, אף על פי שרינה התנגדה ששי יעבוד במשך שבעה ימים מהחתונה.
כמו כן, ביקשה רינה משי שהכתובה תהיה על פי נוסח עדתה, ושי הסכים לבקשתה.
א. האם רינה יכולה לדרוש משי שלא יצא לעבודה במשך כל שבעת הימים? נמקי.
ב. מה הם שלושת המרכיבים העיקריים של הכתובה, המופיעים בנוסח הכתובה של כל העדות? כתבי בקצרה על כל אחד ממרכיבים אלה.

4. יפה הגישה לבית הדין הרבני תביעת גירושין מבעלה. בית הדין קיבל את טענותיה וכפה על הבעל לגרש אותה כנגד רצונו.
א. כתבי שני סוגים של מקרים, שבהם כופים על הבעל לתת גט המנוגד לרצונו.
ב. כיצד הרמב"ם מנמק את כשרותו של גט זה, והרי זהו "גט מעושה"?

5. לרינה הגיעה שמועה מרה שבעלה נעדר במלחמה. לבית הדין הגיעו שתי עדויות שהסתמכו על דבריהם של שני נכרים בעניין זה.
אחד מנן הנכרים אמר: "אני מעיד בעדות נאמנה כי בעלה של רינה מת".
האחר אמר: "כמה צער יש לי על פלוני שמת. הוא היה לקוח קבוע שלי, ועכשיו פרנסתי תיפגע".
א. איזו משתי העדויות תתקבל על ידי בית הדין? נמקי.
ב. כיצד הרמב"ם מנמק קבלת עדות המסתמכת על דברי נכרי במקרה זה?


פרק שני (40 נקודות)

עני על ארבע מהשאלות 10-6 (לכל שאלה 10 נקודות)

6. לפנייך שתיים מברכות הנישואין:
(1) בא"י אמ"ה יוצר האדם.
(2) בא"י אמ"ה אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקיןלו ממנו בניין עדי עד. בא"י יוצר האדם.
מהו ההבדל בתוכן של שתי ברכות אלה, שהן לכאורה ברכות זהות?

7. לפנייך ארבעה מקרים של קידושין שנעשו באיסור:
(1) גוי שקידש יהודייה.
(2) ממזר שקידש ישראלית.
(3) כהן שקידש גרושה.
(4) יהודי שקידש אישה נשואה יהודייה.
באילו מהמקרים האלה יש צורך במתן גט, ובאילו מהם אין צורך בגט? נמקי.

8. הרב אליהו דסלר אמר:
"וישנם בבני האדם אשר לא יחפצו בנישואין", "וכן אלה שאר יחפצו במיעוט בנים".
כיצד הרב דסלר מבאר תופעות אלה בנוגע לבניית התא המשפחתי?

9. תקנות רבות תיקנו חכמים לטובת בנות ישראל. לפנייך שתיים מהתקנות.
(1) מזונות הבנות (מזונות היתומות)
(2) פרנסת הבנות
בארי כל אחת מתקנות אלה, וכתבי כיצד הן מיטיבות עם בנות ישראל.

10. כתבי בקצרה על שלושה מן המושגים א-ה:
א. שידוכין ואירוסין כהלכה
ב. דת מושה ודת יהודית
ג. איסורי קדשה
ד. חציצה
ה. תוספת נדוניה


תוכן תושב             תוכן מבחנים בתושב