הפ-לעבש הרות
('א) הנשמ

2000 ,ס"שת ץיק - 5101 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הציב" וא "תוכרב" :תותכסמה יתשמ תחאב ירחב
.הילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ו הנשמ ,'ו קרפ ,"תוכרב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
."ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ - (לוכאל) ןיבשוי ויה"
?םלוכל ךרבמ דחא ןיא הז הרקמב עודמ
.ב"ערה ירבדמ יחיכוה ?ןומיזל םיפרטצמ םה הז הרקמב םאה
הבושת
2 הלאש
"ןלכל ךרבמ דחא - ובסה"
.יקמנ ?םלוכל ךרבמ דחא ובסה אל םא םג הרקמ הזיאב
הבושת
3 הלאש
."ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ - ןוזמה ךותב ןיי םהל אב"
.יקמנ ?ובסה אל ןיבו ובסה ןיב הנחבה שי הז הרקמב םאה
הבושת
4 הלאש
."הדועסה רחאל אלא רמגומה תא ןיאיבמ ןיאש יפ לע ףא ,רמגומ לע רמוא אוהו"
.תוביס יתש יבתכ ?ךרבי אוה אקווד ואלש ובשחל ונלוכי עודמ
.ב"ערה שוריפב ירזעיה
?רמגומה לע ךרבמה אוה ןכא עודמ
הבושת

'ד הנשמ ,'א קרפ ,"הציב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."םירוסא - ...םירוחש אצמו םינבל ,םינבל אצמו םירוחש ןמז"
?עודמו ,ב"ערה לבקמ תורשפא וזיא ?הז טפשמ תנבהל תויורשפאה יתש ןה המ
הבושת
6 הלאש
?םירוסא ןמיזש םיינשה םג עודמ ."םירוסא - השולש אצמו םיינש
הבושת
7 הלאש
?רוסאל םיבשוח ונייה עודמ ."םירתמ - םיינש אצמו השולש"
הבושת
8 הלאש
?םירוסא םה עודמ ."םירוסא - ןקה ינפל אצמו ןקה ךותב"
הבושת


(תודוקנ 40) ינש קרפ


.םירופיכה םוי וא םיינע תונתמ :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("האפ" תכסמ יפ לע) םיינע תונתמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
לודגה רועישה והמו ,ןנברדמו הרותה ןמ האפ תווצמ םויקל רתויב ןטקה רועישה והמ
?ונוממב הקדצ תווצמ םויקל רתויב
הבושת
10 הלאש
ןמ הקדצ לבקל יאכז וניא ינע הזיאו ,יוחמתה ןמ הקדצ לבקל יאכז וניא ינע הזיא
.יקמנ ?הפוקה
הבושת
11 הלאש
.םיינע תונתמ לטונ וניא םיוסמ ףסכ םוכס ול שיש ימ תעבוק הנשמה
.הז םוכס עודמ יקמנ ?ףסכה םוכס והמ
.יקמנ ?םיינע תונתמ לוטיל ול רוסא הז םוכסמ תוחפב םג הרקמ הזיאב
הבושת
12 הלאש
?ושימשת ילכ תא רוכמיש דע םיינע תונתמ וליפא לוטיל ינעל רסוא הרקמ הזיאב
הבושת

("אמוי" תכסמ יפ לע) םירופיכה םוי

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
לע םיכמוס ןיא יתמו ,םיאיקב לע םיכמוס יתמ - םירופיכה םויב לוכאל הלחל ריתהל ידכ
.יקמנ ?םיאיקב
הבושת
14 הלאש
.םהל וריתה עודמ יריבסהו ,םירופיכה םויב םינפה תא ץוחרל םהל וריתהש םיינש ינייצ
הבושת
15 הלאש
ךרד יהמ - תותירכ יבייח וא (תוקלמ וב שיש) השעת אל וא השע לע דיזמב רבעש ימ
?םירקמה תשולשמ דחא לכב ותרפכ
הבושת
16 הלאש
תאז דמל דציכו ,"ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" קוספה ןמ הירזע ןב רזעלא יבר שרד המ
?הזה קוספהמ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


.(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.שולש ןיעמ תחא הכרב
הבושת
18 הלאש
.ךלמה תשרפ
הבושת
19 הלאש
.ונוכמ לע תיב הנובה
הבושת
20 הלאש
.הרותל גייס ושע
הבושת
21 הלאש
.ינא המ - ימצעל ינאשכו
הבושת


'א הנשמ - ע"בשותב תובושת
ס"שת ץיק - 005101 רפסמ ןולאש(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

.(תודוקנ 10 - הבושת לכל) 8-5 תולאשה לע וא 4-1 תולאשה לע תונעל הדימלתה לע

1 הבושת
.דחיב לוכאל תועיבק הזב ןיא הביסה אלב הבישיב יכ
.ןומיזל םיפרטצמ םה ןיא
,םלוכל ךרבמ דחאו ..." :בתכ ,"ומצעל ךרבמ דחא לכ" ליחתמה רובידב ,ב"ערה :החכוה
,דחיב לוכאל ועבקש ונייהד ,םלוכל ךרבמ דחאש ןמזב ,רמולכ ."ןומיזל ימנ ןיפרטצמו
ןיא ,דחיב לוכאל תועיבק ןאכ ןיאש ןוויכ ,דבלב הבישיב ןכ ןיאש המ .ןומיזל םג םיפרטצמ
.ןומיזל םיפרטצמ
האבה הלאשה
2 הבושת
.ינולפ םוקמב םחל לכאנו ךלנ ורמא םא
ךרבמ דחאו ,דחיב לוכאל תועיבק ןאכ שי הביסה אלב ובשי םא םג הז הרקמב יכ :קומינ
.םלוכל
האבה הלאשה
3 הבושת
.ובסה אל ןיבו ובסה ןיב הנחבה ןיא הז הרקמב
עולבל הליכאב םידורט םיעמושהש ינפמ אוה ומצעל ךרבמ דחא לכ הז הרקמבש םעטה :קומינ
רשאכ קנחיי אמש ששח שיש וא .ךרבמה יפמ הכרבה תא עומשל בל ומישי אלו םהיפבש המ
.ובסהב םג םיכייש ולא םימעט ינשו ."ןמא" תונעל אובי
האבה הלאשה
4 הבושת
.ךרבל ונממ (לודג) ףידע שיש ןוויכ (1)
.הדועסה יכרוצמ וניא רמגומה יכ (2)    
לע הכרבב םג הכוז ,ןייה לע ךרבמה אוהש ןוויכ :וא תונורחאה תוכרבב ליחתהש ןוויכ
.רמגומה    
האבה הלאשה
5 הבושת
:תחא תורשפא
וא .םינבל םינוי ןק ותואב בוט-םויב אצמו ,םירוחש םינוי דחא ןקב בוט-םוי ברעב ןמיז
- םירוחש םינוי ןק ותואב בוט-םויב אצמו ,םינבל םינוי דחא ןקב בוט-םוי ברעב ןמיזש ךפיהל
.אצמ אל ןימזהש המ יכ ,םירוסא
:היינש תורשפא
ןק ותואב םינבל אצמו ,םינבל רחאבו םירוחש דחאב ,םינק ינשב םינוי בוט-םוי ברעב ןמיז
םינויה םה ולאש םירמוא ןיאו ,םירוסא .םירוחש אצמ םינבל ןמיזש ןקבו ,םירוחש ןמיזש
.רחא םוקממ ואב ןכש ,םה םירחא אצמש ולא םירמוא אלא ,םהינק ופילחהש אלא ,ןמיזש
תא ופילחהש םירמוא ןיאש שודיח הז ןידב שיש ינפמ ,היינשה תורשפאה תא לבקמ ב"ערה
הנשמהו ,אצמ אל ןימזהש המ יכ ,טושפ אוה ןידה .הנושארה תורשפאב ןכ ןיאש המ ,םהינק
.הז ןיד ונעימשהל הכירצ התייה אל
האבה הלאשה
6 הבושת
אלש הז אוה אמש קפס שי םהמ דחא לכ לע ירה ,ןמיזש םיינשה תא ריכמ וניאש ןוויכמ
.ונימזה
האבה הלאשה
7 הבושת
.ןמיזש הלא םניא אצמש םיינשהו ,םלוכ וחרפ ןכ ,ול חרפ דחאהש ומכ רמול םוקמ שי יכ
האבה הלאשה
8 הבושת
אלש םה םירחא ןקה ינפל אצמש ולאו ,םלועל וחרפ ןקה ךותב ןמיזש םתואש םירמוא ונא יכ
.םנימזה
האבה הלאשה
9 הבושת
.םישישמ דחא - ןנברדמ .והשלכ - הרותה ןמ רתויב ןטקה האפ רועיש
('ב-'א 'א"פ) .ויסכנב חוורה ןמ תישימח - ונוממב רתויב לודגה הקדצ רועיש
האבה הלאשה
10 הבושת
יוחמתהמ הקולחהש םושמ :קומינ .יוחמתהמ לוטיל יאכז וניא ,תודועס יתש ןוזמ ול שיש ימ
.תימויה הנמה יהוז תודועס יתשו ,םוי לכב תישענ
הקולחהש ינפמ :קומינ ,הפוקהמ לוטיל יאכז וניא ,תודועס הרשע-עברא ןוזמ ול שיש ימ
.תיעובשה הנמה יהוז תודועס הרשע-עבראו ,תבש ברעל תבש ברעמ תישענ הפוקהמ
('ז ,ח"פ)
האבה הלאשה
11 הבושת
.תחא הנש לש הפוקתל תונוזמו דוגיבל קיפסמ הז םוכס יכ :קומינ .זוז םייתאמ
זוז םישימח יכ :קומינ .םיינע תונתמ לוטיל ול רוסא ,םהב רחוס אוהש זוז םישימח ול שי םא
('ט-'ח 'ח"פ) .םיחוור םישוע םניאש זוז םייתאמכ םיווש םיחוור םישועה
האבה הלאשה
12 הבושת
.ושימשת ילכ רוכמיש דע םיינע תונתמ לוטיל ול רוסא ,הקדצ לש הפוקמ לטונ אוהש הרקמב
האבה הלאשה
13 הבושת
וניאש רמוא הלוחהו ,לוכאל ךירצ אוהש םירמוא םיאפורהש הרקמב :םיאפורה לע םיכמוס
.קתוש וא ךירצ
.קתוש וא לוכאל ךירצ וניאש רמואש הלוחה ירבדמ הפידע םיאפורה תויחמומ יכ :קומינ
אוהש רמוא הלוחהו ,לוכאל ךירצ וניאש םירמוא םיאפורהש הרקמב :םיאפור לע םיכמוס ןיא
.לוכאל ךירצ
('ה ,ח"פ) .ושפנ תרמ עדוי בל יכ :קומינ
האבה הלאשה
14 הבושת
ויפיב ךלמ רמאנש] הפי הארייש ידכ - ךלמ :קומינ .היאושינל םוי םישולש ךותב הלכלו ךלמל
('א ,ח"פ) .הלעב לע הבבחל ,הפי האריתש ידכ - הלכ .[ךיניע הניזחת
האבה הלאשה
15 הבושת
םירופיכה םויו ,הלות הבושת - (תוקלמ וב שיש) השעת אלב .תרפכמ הבושת - השעב דיזה
. רפכמ
('ח 'ח"פ) .םיקרממ םירוסייו ןילות םירופיכה םויו הבושת - תותירכ יבייח
האבה הלאשה
16 הבושת
םוי ןיא - ורבחל םדא ןיבש תורבע לבא ,רפכמ םירופיכה םוי - םוקמל םדא ןיבש תורבע
,רמולכ ,"ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" בותכ יכ .ורבח תא הצריש דע רפכמ םירופיכה
('ט ח"פ) .ורהטת ה"בקה ןיבל םכיניבש תורבעהמ
האבה הלאשה
17 הבושת
('ח ,ו"פ ,תוכרב) .ןוזמה תכרב לש תוכרבה שולש תיצמת הב שיש ,ןוזמה לע הנורחא הכרב
האבה הלאשה
18 הבושת
לש תוכוסה גחב הכרענש להקה תווצמב ,הרות הנשמב ארוק היה ךלמהש להקה תשרפ
.תינימשה הנשה
('ח ,'ב ,ז"פ ,הטוס) .ךלמה יניד םישרופמ הב "ךלמ ךילע םישת םוש" תשרפ :םג רשפא
האבה הלאשה
19 הבושת
('ג ,ח"פ ,הטוס) .[המחלמה יכרעממ רזוח וניא] הנושארה הדימכ ואנבו תיב רתס
האבה הלאשה
20 הבושת
('א ,א"פ ,תובא) .הרות ירבד לע רובעל ואובי אלש הקחרהו רדג ושע
האבה הלאשה
21 הבושת
.(ב"ער) תושעל בייח ינאש המ דגנכ תאזב תובישח ןיא ,ימצעל יתיכז וליפא
.יתובישחו יכרע המ ,םירחא תבוטל םג רבד השוע יניאו ימצעל גאוד ינאשכ :רחא שוריפ


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע