פ"עבשותל אובמו םיניד הפ-לעבש הרות
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל

2000 ס"שת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ

("תורשכה תוביתנ" תרבוחהו "ךורע ןחלוש רוציק" ,"התכלהכ תבש תרימש" יפ לע)


5 - 1 םיעוריאהמ השולש :םיעוריא השישב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.10 - 6 םיעוריאהמ השולשו

.רוקמ ןייצל ךרוצ ןיא !בל םיש

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,5 - 1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
הדירוה ,תועטב .הלילה תחוראל קרמה ריס תא תבשה תטלפמ דירוהל רמת התצר תבש לילב
תועטה לע דימ הדמע רמת .ןחלושה לע ותוא החינהו רחמל דעוימה דיחיה לכואה ריס תא
.גוהנל דציכ הטבלתהו

תבשב שאה לע הרזחב ריסה תא םישל רתומ היהיש ידכ םייקתהל םיכירצ םיאנת וליא
?דבעידבו הליחתכל -    
.קמנ ?הטלפל ריסה תא ריזחהל רמתל רתומ םאה
הבושת
2 הלאש
.ריקה לע היולת התייהש ,הרקי הנומת תבשה ןחלוש לע הלפנ רקובב תבשב
התוא הריזחהו ןחלושה לעמ הנומתה תא האל הלטנ ,הדועסל תבשה ןחלוש תא ךורעל האובב
.המוקמל

.קמנ ?אל וא הכלהכ האל הגהנ םאה
.גוס לכל המגודו הרדגה בותכ .הצקומה יגוסמ םיינש ןייצ
הבושת
3 הלאש
עבק דחא אפור :םתעדב םיקולח ויה ותוא וקדבש םיאפורה .םילוח-תיבל תבשב אבוה לארשי
וניא לארשיש עבק רחא אפור וליאו ,תבשה תא וילע ללחל שיו הנכס בצמב אצמנ לארשיש
.תבשה תא וילע ללחל ןיאו הנכס בצמב

.קמנ ?אל וא תבשה תא וילע ללחל רתומ םאה
בצמב אוה ןיאש רמוא אפורהו ,הנכס לש בצמב אוהש ומצע לע רמוא הלוחהש הרקמב
.קמנ ?אל וא תבשה תא וילע ללחל רתומ םאה ,הנכס לש    
הבושת
4 הלאש
ומכ .תבשב שומישה ךרוצל ישיש םויב םיווש םיקלח ינשל הפורת תולולג ךותחל הדיפקה היח
.תומלש תולולג עולבל לוכי אלש ,הנב רובע תבשב שומישל ישיש םויב תולולג ררופל הגהנ ןכ
.תבש ירוסיא םושמ הלא תולועפב ןיאש ינפמ ,תאז תושעל ךרוצ ןיאש הל הרמא המחנ

הגהנ רוסיא הזיא ללגבו ,ישיש םויב תולולגה תא ךותחל היח הדיפקה רוסיא הזיא ללגב
.םירוסיאה תא יראב ?ישיש םויב תולולגה תא ררופל    
?המחנ ירבדכ ,תבש ירוסיא םושמ הלא תולועפב ןיא עודמ
הבושת
5 הלאש
עצמאב התועט לע הדמע איה .לוח תליפת הללפתהו תבש לש תירחש תליפתב התעט הנח
.תבש תליפת הללפתהו הליפתה שארל הרזח ,"םידומ" תכרב תא המייס ."םידומ" תכרב

.קמנ ?התועט לע הדמעש רחאל ,"םידומ" תכרב תא המייס רשאכ ןוכנ הנח הגהנ םאה
.קמנ ?הליפתה שארל הרזח רשאכ ןוכנ הנח הגהנ םאה
הבושת
.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל)

6 הלאש
התליג ,תורשכה תמרב הניינעתהש ,לעי .תופסותו רשב ,םינוש םיטלס ושיגה הילד לש הנותחב
."קלח" אל לבא "רשכ" רשבהשו ,ןידכ תורשעמו תומורת ושירפה םיטלסהמש
רשבה תא הלכא אל ןכ ומכ .הסחמו בורכמ םייושעה םיטלסה תליכאמ ענמיהל הטילחה לעי
."קלח" וניאש ללגב

,הסחמו בורכמ םייושעה םיטלסה תליכאמ לעי הענמנ הללגבש תיתכלהה היעבה יהמ
.רוסיאה תרמוחל סחייתה ?תורשעמו תומורת םהמ ושירפהש תורמל    
תעדל הכלהה יהמו ,"קלח" וניאש "רשכ" רשבב ,רבחמה תעדל ,תיתכלהה היעבה יהמ
?א"מרה תעדלו רבחמה    
הבושת
7 הלאש
תרצות בלח דלוקושו תוניבג הללכש ,תיבלח החורא ושיגה תירוא לש תדלוהה םוי תביסמב
.בלח תקבא ליכהש ,דלוקושהו הניבגה תליכאמ הענמנ ההלב .ץוח

?יוג ידי-לע בלחנש בלחב רוסיא ןיא יתמו ,"יוג לש בלח"ב תיתכלהה היעבה יהמ
?"יוג לש בלח תקבא"ב שי תפסונ היעב וזיא    
לוטיב ןידכ םישישב לטבתי אל רוסיאה עודמו ,"יוג לש הניבג"ב תיתכלהה היעבה יהמ
.ךירבד תא רבסה ?םירוסיאה לכ    
הבושת
8 הלאש
לחר הטשיק ,תדלוה םוי תביסמב םייתנש רחאל .םתיב רצחב םיבנע םרכ ועטנ לחר לש הירוה
הקליחו ,םרכ ותוא יבנעמ ןכוהש דוביכ השיגה איה הביסמב .הז םרכ יפנעב תיבה תא
.םיבנע םתוא ינצרחמ תורשרש תרכזמל םיחרואל
הדנעו םיבנעה ינצרחמ תרשרשה תא לבקל החמש לבא ,דוביכהמ המעט אל התרבח תידוהי
.התוא

רוסיאה תא ראב ?הלא םיבנעמ ןכוהש דוביכהמ תידוהי המעט אל וללגבש רוסיאה והמ
.ומעט תאו    
.קמנ ?םרכה יפנעב תיבה תא הטשיק רשאכ הכלהכ לחר הגהנ םאה (1)
.קמנ ?הלא םיבנע ינצרחמ התשענש ,תרשרשה תא הדנע רשאכ הכלהכ תידוהי הגהנ םאה (2)    
הבושת
9 הלאש
ללגב םייוג לש תויונחמ םינוש םילכאמ תיינקב רהזיהל םידימלתל היחנה הנתינ ןילופל עסמב
דחא לש ותיבב הפאנש ,יתיב םחל ףידעה לאוי וליאו ,הייפאמב םחל הנק ריאי .תורשכ תויעב
.םינלופה
ולשוב אלו רוסיא תבורעת םהב ןיאש ,תימוקמ תרצותמ םיקסרפא ןתפל תספוק הנק םג ריאי
.םתוא לשיב יוגש ןוויכ ,הלא םיקסרפא לוכאל רוסא תאז לכבש ריעה יש .םירוסא םילכב

רשאכ ,יוג לש יתיב םחל תליכאב וא יוג לש הייפאממ םחל תליכאב רוסיאה םעט והמ
?םירוסא םילכב הפאנ אלו רוסיא תבורעת וב ןיאש ונל עודי    
.קמנ ?יוג לש יתיב םחל וא יוג לש הייפאממ םחל :רתוי רומח רוסיא הזיא    
.קמנ ?הנוכנ םיקסרפאל עגונב יש לש העיבקה םאה
הבושת
10 הלאש
.ותוא הליבטהו הליעגה ריסב שומישה ינפל .ץוח תרצות שדח הטסורינ ריס התנק הרובד

ןידה םעט תא בותכו קמנ ?וליבטהל םגו ריסה תא ליעגהל םג הרובד הכירצ התייה םאה
.תולועפהמ תחא לכל    
.םילכ תרשכהל םיכרד המכ שי
.ללכה תא ראב ?םיוסמ ילכל תושעל שי הרשכה גוס הזיא םיעבוק ויפ-לעש ללכה והמ (1)    
.םהמ דחא לכל המגוד אבהו ,הרשכה יגוס ינש ןייצ (2)    
הבושת

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 17 - 12 תולאשהמ עברא לעו 11 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

11 הלאש
!הבוח תלאש
:ה-א םיגשומהמ השולש הרצקב ראב

תוינמז תועש
(.הלאכ תווצמל תואמגוד יתש ןיייצו רדגה) ץראב תויולתה תווצמ
ןילישבת בוריע
שלושמ סדה
תורוכב תינעת
הבושת
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
."םלש ללה" םירמוא םהבש םינמז ינשו ,"ללה יצח" םירמוא םהבש םינמז ינש ןייצ
הבושת
13 הלאש
."חבשה תוכרב"ל תוכיישה תוכרב שולש ןייצ
הבושת
14 הלאש
:הלאה רדסה ליל ינמיס תא הרצקב ראב
."ןופצ" ;"הצחר" ;"ץחי" ;"ץחרו"
הבושת
15 הלאש
.םינוש םיעוריאב ןיי סוכ לע ךרבל ונקית םימכח
.ןיי סוכ לע עוריאה תכרב תא םיכרבמ םהבש םיעוריא השימח ןייצ
הבושת
16 הלאש
."ונייחהש" תכרב םיכרבמ ןהילעש תווצמ עברא ןייצ
הבושת
17 הלאש
תושעל םימכח וריתה םימיוסמ םירקמב לבא ,הכאלמ תושעל רוסא דעומה לוחב ,ללככ
.תוכאלמ
.הלאה םירקמהמ םיינש ןייצ
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

".הישרויל היקזנ השיא ףא ,וישרויל ויקזנ שיא המ ...השיא וא שיא תימהו ןנבר ונת" (1)

ןיאש ואל לכ ףא ,וילע ןיקול השעמ וב ןיאש ואל ער םש איצומ המ ,ער םש איצוממ רמג" (2)
".וילע ןיקול השעמ וב      

התמו הרובשב בייחש לאוש ,הדבאו הבנגב בייח התמו הרובשמ רוטפש רכש רמוש המו" (3)
"?הדבאו הבנגב בייחש ןיד וניא      

יוניע ףא ,ריהזה ןכ םא אלא שנע אל הכאלמ המ ,הכאלמב שנוע רמאנו יוניעב שנוע רמאנ" (4)
".ריהזה ןכ םא אלא שנע אל      

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב
הבושת
19 הלאש
.דומלתה תמיתח רחאל וחתפתה "תינרות תורפס" לש םינוש םיגוס
:תוינרות תוריצי ורביחש ,םימכח השולש לש תומש ךינפל

הרונטרבמ הידבוע 'ר (1)
לאיחי ןב רשא וניבר (2)
אדנל לאקזחי 'ר (3)

תורפס" לש גוס הזיאל בותכו ,םימכחהמ דחא לכ רביחש תחא תינרות הריצי ןייצ
.תכייש הריציה "תינרות    
.א ףיעסב תנייצש "תינרותה תורפסה" יגוס תשולשמ דחא לכ לע הרצקב בותכ
הבושת
20 הלאש
:תונוש תופוקתב תובישי ישאר ויהש ,םיארומא השימח לש תומש ךינפל
ןנחוי 'ר (1)
והבא 'ר (2)
בר (3)
אבר (4)
ישא בר (5)

הבישי וזיא שארבו ,םיארומאה תשמחמ דחא לכ יח םיארומאה תורודמ רוד הזיאב
?דמע אוה    
?ורודל וא .דומלתה תריציל הלאה םיארומאהמדחא לכ לש ותמורת התייה המ
הבושת


ע"בשותב אובמו םינידב תובושת
ס"שת ץיק - 005203 ,005102 רפסמ ןולאש1 הבושת
:םהו ,שאה ןמ דרוהש ריס ריזחהל ריתהל ידכ םיאנת השימח םייקתהל םיכירצ ,הליחתכל
.שאה ןמ ואיצוהש תעב שאל וריזחהל ותעדב היהיש (1)    
.וב קיזחהל ךישמי וחינה םאו ,וידימ ותוא חיני אלש (2)    
.הלוגמ שאל אלו הסוכמ שאל ריזחי (3)    
.ובש תומצעה ללוכ וכרוצ לכ לשובמ היהי לכואהש (4)    
.תצקמב םח ןיידע היהי לכואהש (5)    
.םינורחאה םיאנתה תשולשב יד ,דבעידב    
,ןכלו .רחמל םח לכוא םהל היהי אלש רחאמ ,דבעידב לש הרקמכ הז הרקמ ןודל הארנ
התליגש ןוויכו ,[היולג שא ומכ טסבזאב ףסונ יוסיכ הכירצ הניאש] תבש תטלפב רבודמש ןוויכ    
לשובמ לכואה םא איה הדיחיה היעבהש ירה ,םח ןיידע היה םתסה ןמ לכואהו תועטה תא דימ    
וריזחהל רתומש ירה ,ובש תומצעה ללוכ וכרוצ לכ לשובמ לישבתה םא ,ןכל .אל וא וכרוצ לכ    
תולשובמ אל ובש תומצעה לבא וכרוצ לכ לשובמ אוהש וא וכרוצ לכ לשובמ וניא םאו .הטלפל    
.הטלפל וריזחהל רוסא ,הליכאל תויואר אל ןיידעו ןכרוצ לכ    
- ,שדחמ החנה הנה הרזחההו ,הנושארה הייהשה הלטבתה ,שאה ןמ דרוה ריסש עגרב קומינה    
ןיא ,א ףיעסב וטרופש הרזחהה יאנת םימייקתמ םא ןכלו ."לשבמכ יזחמ" לש רוסיא הזב שיו    
םא ןכלו .תמדוקה הייהשה לוטיב הזב שי ,םימייקתמ אל םאו ,תמדוקה הייהשה לוטיב ןאכ    
םושמ הזב ןיא ,וכרוצ לכ לשובמ םאו ,תבשב לשבמ םושמ הזב שי ,וכרוצ לכ לשובמ אל לכואה    
.לושיב רוסיא    
(ה"כ-ג"כ ,'כ-ז"י :םיפיעס ,א קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

2 הבושת
הצקומו ,"סיכ ןורסח תמחמ הצקומ"ל תבשחנ הנומתה :קומינה .הכלהכ הגהנ אל האל
.ומוקמ ךרוצל אל ףא ולטלטל רוסא הזכ    
.טע ןוגכ ,תבשב הרוסאה הכאלמ תיישעל דעוימה ץפח - רוסיאל ותכאלמש ילכ (1)
םוקמ ול עבוקש וא תבשב רוסא שומישל דעוימה ךרע רקי רבד - סיכ ןורסח תמחמ הצקומ (2)    
.הנומת וא המלצמ ,ןוגכ ,(תחא הרדגהב יד) ומוקממ ותוא לטלטל אלש דיפקמו וכרע תמחמ          
.םינבא ,ןוגכ ,לכאמל יואר אלו ילכ וניאש רבד - ופוג תמחמ הצקומ (3)    
הצקומ רבד וילע םיחינמ רשאכ לבא ,ולטלטל רתומ ומצעלשכש רבד - רוסאה רבדל סיסב (4)    
ןוגכ .הצקומה לש םינידה תא לבקמ אוה - הצקומל סיסב היהיש ידכ - (הצקומ וילע הלות וא)          
.תבש ברעמ וחנוהו םיקלוד תורנ םהבש תוטומפ וילע וחינהש ןחלוש          
(ח"מ-ו"מ ,ט"כ-ה"כ ,ב"כ-ט"י ,'י-'ד :םיפיעס ,'כ קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

3 הבושת
ללכה .קפס ןאכ שיש ןוויכ ,תבשה תא וילע ללחל רמואש אפורה לש ולוקב עומשל שי
.תושפנ קפס לע ףא תבש ןיללחמש אוה    
.תבש ןיללחמ קפסבו ,קפס לש הרקמ הז םגש ןוויכ ,הלוחה לש ולוקב םיעמוש
('י-'א :םיפיעס ,ב"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

4 הבושת
הדיפקמ איה ירהש ,"ךתחמ" רוסיא ששח הזב שי תבשב םיווש םיקלחלל תולולג ךותחל
ררופל .ךתחמ רוסיא הזב שי הדימ יפל ךותיח לע הדפקהו ,םיווש םיקלח ינשל םתוא ךותחל    
.הקד הקבאל םלש רבד תררופמ איה ירהש ,"ןחוט" לש רוסיא ששח הזב שי תבשב תולולג    
.תבש ברעמ ןתוא ררופלו תולולגה תא ךותחל היח הדיפקה ןכל    
:םיאבה םיקומינהמ תבש ירוסיא םושמ הלא תולועפב ןיא המחנ תעדל
הרטמהשכ אלו ,ךותחה רבדב שמתשהל הצור םא קר םייק ךתחמ רוסיא - הלולג ךותיח (1)    
.ךתחמ רוסיא םושמ הזב ןיאו לכוא בישחד ,הז תא עולבלו לוכאל איה          
ררופתי הזה יצחה םא ירהש ,הדימה לע אלו הפורתה תומכ לע איה ןאכ הדפקהה :ףסונ קומינ          
.הפורתה תומכ אוה ןאכ רקיעה ,ךכב הדפקה ןיא ,םיקלח העברא וא השולש וא םיינשל          
,הקבאמ התייה היושע הלולגה ירהש ,ןחוט רוסיא םושמ הזב ןיא המחנ תעדל - הלולג ררופל (2)    
."ןחוט רחא ןחוט ןיא" ונידיב ללכ ירהש ,ןחוט רוסיא ךכב ןיא הקבאל הרזח התכיפהו          
(הז ףיעס לע םש תורעההו 'ד ףיעס ,ג"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

5 הבושת
תליפת ללפתהל רוזחל הילעש רחאמ ,םידומ תכרב תא המייס רשאכ ןוכנ הגהנ אל הנח
.םידומ עצמאב קיספהל הילע אלא ,התע הנמז ןיא וז הכרבש ירה ,תבש    
התליפת תא המייס אל ןיידעש רחאמ ,הליפתה שארל הרזח רשאכ ןוכנ הגהנ אל הנח
הליפתה עצמאב העוט לכ ןידכ ,"השמ חמשי" תבש תליפתל קר רוזחל הילע ,הילגר הרקע אלו    
.הליפתה שארל אלו תועטה תא ןקתל רזוחש ותליפת םייס אל ןיידעו    
,ח"י ףיעס ,ו"ע ןמיס ,דירפצנאג)
('ז-ו 'ג תוכלה ,ב"ס קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

6 הבושת
איהו ,תורשעמו תומורת םהמ ושירפהש ףא - הרומח היעב שי הסחמו בורכמ םיטלסב
וא השימח םהב שיש םיקרחו םיצרש שי .הלא תוקריב םיחיכשה םיקרחהו םיעלותה תייעב    
הסחה ילעל םעבצב םימוד הלא םיקרחש ןוויכו ,'דכו ןטק בובז וא הלמנ ,ןוגכ ,םיוואל השיש    
לשכיהל םילולעו ירמגל םייקנ םניא תוקריה אמש ששח שיו הקידבל דואמ םישק םה ,בורכהו    
.הלא תוקרי תליכאמ לעי הענמנ ןכל ,רומח רוסיאב    
(36-28 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
ךשמנה ריר) אכריס שישכ ,האירב רוח אוה תופרטה יגוסמ דחא :איה תיתכלהה היעבה
המתס אכריסהו ,אכריסה םוקמב האירב רוח שי אמש ששח שי .(המהבה ןפודל האירהמ    
א"מרה תעדל רשכ רשבהו ,וכעמתהו ןתוא וכעימש תוכריס ויהש ,ושוריפ - "רשכ" רשב .ותוא    
.רבחמה תעדל אל לבא    
תעדל .רבחמה תעדל ףא רשכ רשבהו האירב תוכריס ללכב ויה אלש ,ושוריפ - "קלח" רשב    
.הרשכ המהבה - תכעמתמו הב םישמשממש אכריס - א"מרה    
המהבהו האירב רוח שיש ששחמ ,תכעמתמ איה םא םג ,הרוסא אכריס לכ - רבחמה תעדל    
.הפרט    
(41-40 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
האבה הלאשה

7 הבושת
,ןוגכ ,אמט בלח הז בלחב בריע יוגה אמש ששחה איה "יוג לש בלח"ב תיתכלהה היעבה
קר ,הבילחה תעשב חכונ ידוהיו הרפה תא בלוח יוגש הרקמב אוה רתומה ןפואה .םילמג בלח    
.הז בלח תותשל רוסיא ןיא זא    
.יחה ןמ ןמוש וב םיברעמ אמש ששחה איה "יוג לש בלח תקבא"ב תפסונה תיתכלהה היעבה    
(94-92 ,39 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
המהב תביק לש רועב (םידימעמ) התוא ושקהש ששחה :איה "יוג לש הניבג"ב היעבה
רבד הכלהה יפלש ןוויכ ,םירוסיאה לכ לוטיב ןידכ םישישב לטבתמ אל רוסיאה .הלבנ    
.לטב אל ףלאב וליפא "דימעמ"
(94-93 ,39 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
האבה הלאשה

8 הבושת
ךשמב ויתוריפמ תונהילו לוכאל רוסא ,עטינש ץע ."הלרע תוריפ" איה תיתכלהה היעבה
םדאהש יוארה ןמ ,בוטה תרכה דצמ ,אוה רוסיאה םעט .ותעיטנ זאמ תונושארה םינשה שולש    
םניא ץעה לש םינושאר תוריפש ןוויכו .ול תודוהלו 'ה ינפל םינושארה ץעה תוריפ תא איבי    
םהיתוריפ ,תוריפ םישועה םגו ,הנושאר הנשב תוריפ םישוע םניא םיצעה בור ןכו ,םיחבושמ    
םייוארה םיחבושמ תוריפ שי הבש ,תיעיברה הנשה דע ןיתמהל יוארה ןמ ןכל ,םיטעומ    
.תונושארה םינשה שולש לש תוריפה ורסאנ ןכל .שדקמה תיבל 'ה ינפל םאיבהל    
.םרכה יפנעמ תיבה טושיקב הכלהכ הגהנ לחר (1)
.וילעבו ויפנעב ,ומצע ץעב גהונ וניא "הלרע" רוסיא :קומינה          
.םינצרחהמ התשענש םיזורחה תרשרש תא הדנע רשאכ הכלהכ הגהנ אל תידוהי (2)    
םהש םיניערגבו תופילקב ףא אלא ,ומצע ירפב קר אל ,גהונ הלרע תוריפ רוסיא :קומינה          
טישכתב טשקתהל רוסא ןכלו ,האנהב ןהו הליכאב ןה םירוסא הלרע תוריפ ןכ ומכ .םינצרחה          
.ונממ תונהילו םינצרחהמ השענש הז          
(125-120 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
האבה הלאשה

9 הבושת
לולע הזו ,תובבל בוריק ידיל האיבמ הדועסו ,םהמע דועסל אובנ אמש :רוסיאה םעט
.תבורעת יאושינ ידיל איבהל    
.תבורעת יאושינ ידיל איבהל לולעש תובבל בוריק רתוי וב שי יכ ,רומח רתוי יתיב םחל רוסיא    
בוריק ותליכאב ןיאש ןוויכ ,[והוריתהש שי ףאו] רומח תוחפ יוג לש הייפאממ םחל רוסיא    
.רחסמ ותרטמ הייפאמה לעב ירהש ךכ לכ תובבל    
.הנוכנ הניא יש לש העיבקה
,רשב ןוגכ ,יח אוהש תומכ לכאנ וניאש רבדב קר םייק "ם"וכע ילושיב" רוסיא :קומינה    
תוריפ וא םיקסרפאש ןוויכו .םייקתהל םיכירצ הלא םיאנת ינש .םיכלמ ןחלוש לע הלועשו    
.יוג לושיב רוסיא םושמ םהב ןיא ,םייח םהש תומכ םילכאנ ללכב    
תוריפ ןכלו .ולצא דועסל ורבח תא ןמזל םדא ליגר םהבש ,הלא םירבד קר ורסא םימכח    
."ם"וכע ילושיב" רוסיא םושמ םהב ןיא ,םייח םהש ףא םילכאנש    
(92-87 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
האבה הלאשה

10 הבושת
.ריסה תא הליבטה םגו הליעגה םגש ןוכנ הגהנ הרובד
ירה ,ץוח תרצות אוה הטסורינה ריסש ןוויכו ,יוג והשעש שדח ילכל םישוע הלבטה קומינה    
קירבהל םיגהונ הטסורינה ריס תאש ןוויכו ,רוסיא עלבש ילכל םישוע הלעגה .וליבטהל שיש    
.הלעגה םג בייחמ ריסה ,תופרטו תולבנ םייח-ילעבמ אוה הז ןמושש ןכתייו ,יחה ןמ ןמושב    
.לארשי תשודקל וסינכהל ידכ :אוה םילכ תלבטה תווצמל םעטה    
.וב עולבה רוסיאה תא ונממ איצוהל ידכ :אוה םילכ תלעגהל םעטה    
,רוסיאה תא ילכה עלב הבש ךרדב :ללכה רואיב ."וטלופ ךכ ועלובכ" :אוה ללכה (1)
התואב          
.ותרשכה ךרד תעבקנ ךכו ,ונממ אצוי אוה ךרד          
:תואמגוד (2)    
.ןושאר ילכב לושיב ידי-לע עלבש לושיב ריס - ןושאר ילכב הלעגה -          
.ינש ילכ ידי-לע העלבש תחלצ - ינש ילכב הלעגה -          
.ןנוצב וב ושמתשהש סוכ - החדהו הפיטש -          
.שאה לע םהב םילוצש םידופיש - ןוביל -          
(86-84 ,79-76 ,39 'מע ,"תורשכה תוביתנ" תרבוח)
האבה הלאשה

11 הבושת
וא ךורא אוה םויהש ןיב ,םיווש םיקלח -12ל םויה תא םיקלחמ רשאכ- תוינמז תועש
.םויה ךרואל םאתהב הנתשמ העש לש הכרואש ןוויכ ,תינמז העש ארקנ -12ה קלח לכ ,רצק    
תומורת ןוגכ ,לארשי-ץרא תמדאב יולת ןבויחש תווצמ - ץראב תויולתה תווצמ
.הלא תווצמל תואמגוד יתש ןייצל שי :ךירעמל הרעה .הטימש ,תורשעמו    
רובע בוט-םויב לכוא ןיכהלו לשבל רוסא ,תבש ברעב בוט-םוי לחשכ - ןילישבת בוריע
בוט-םוי ברעב לכוא טעמ ןיכה םא ,תבש דובכל בוט-םויב לשבלו ןיכהל וריתה םימכח .תבשה    
הז לכוא .תבש דובכל בוט-םויב לכוא ןיכהלו לשבל ךישמהל ול רתומ הז ךמס לעו ,תבש דובכל    
."ןילישבת בוריע" ארקנ (המודכו הציבו תפ) תבש דובכל בוט-םוי ברעמ ןיכמש    
םילעה תשולשש ךירצ .תוכוסה גחב םינימה תעבראמ דחאכ לטינה סדה - שלושמ סדה
שלושמ וניאש סדה] .סדהה לש וכרוא בורב הבוג ותואמ ואצי סדהה לש וכרואל הרוש לכבש    
[."הטוש סדה" ארקנ    
ינב ירוכבל ה"בקה השעש סנל רכז ,חספ ברעב םוצל םיבייח םירוכבה - תורוכב תינעת
.ליצה לארשי ינב ירוכב תאו םירצמ ירוכב תא גרהש ,םירצמב לארשי    
האבה הלאשה

12 הבושת
חספ לש יעיבשב ,דעומה לוח ,שדוח שארב םירמוא :ללה יצח
.(םינמז ינש ןייצל שי)    
,הכונח ,תועובש ,חספ לש ןושאר םוי ,תרצע ינימש ,תוכוסה גח לכב םירמוא :םלש ללה
.(םינמז ינש ןייצל שי) םילשורי םוי ,תואמצעה םוי    
האבה הלאשה

13 הבושת
:ןלהלש תוכרבהמ שולש ןייצל שי
.תישארב השעמ השוע
.םלוע אלמ ותרובגו וחוכש
.לודגה םיה השוע
.תירבה רכוז
.הנבל שודיק תכרב
.ומלועב ול הככש
האבה הלאשה

14 הבושת
רבד אוהש ןוויכ ,ספרכה .תליכא ינפל םילטונש הכרב אלב םיידי תליטנ - "ץחרו"
.הקשמב לבטנש    
יואר) םיאצחה דחא תא םירמושו ,[ינוע םחלל רכז] תיעצמאה הצמה תא םיצוח - "ץחי"
.[תועד המכ יפל ,ינוע םחלל רכז תויהל ךירצ אוה םגש] ,ןמוקיפאל (לודגה קלחה היהיש    
.הדועסה ינפל הכרבב םילטונש םיידי תליטנ - "הצחר"
.הדועסה ינפל והוניפצהש ןמוקיפאה תא םילכוא - "ןופצ"
האבה הלאשה

15 הבושת
:ןלהלש םיעוריאהמ השימח ןייצל שי
שודיק (1)
הלדבה (2)
ןוזמה תכרב (3)
ןיסוריא (4)
ןיאושינ (5)
הלימ תירב (6)
ןבה ןוידפ (7)
האבה הלאשה

16 הבושת
:תווצמ עברא ןייצל שי
.הליגמ ארקמ ,הכונח רנ ,בלול ,רפוש ומכ תווצמ
האבה הלאשה

17 הבושת
:ןלהלש םירקמהמ םיינש ןייצל שי
.דבאה רבד (1)
.שפנ לכוא ךרוצל םהש םירבד (2)
.לוכאל המ ול ןיאש לעופ (3)
.םיבר יכרוצ (4)
.דיחיל והשועשכ םג טוידה השעמ (5)
האבה הלאשה

18 הבושת
(ב"ע ,ב"מ ,אמק אבב) שקיה (1)
(ב"ע ,'ד ,תוכמ) בא ןיינב (2)    
(א"ע ,ה"צ ,אעיצמ אבב) רמוחו לק (3)    
(א"ע ,א"פ ,אמוי) הווש הרזג (4)    
דיל הז םיבותכה םינוש םיניינע ינש תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - שקיה (1)
.השרפ התואב הז          
ינש ןיב שיש ףתושמ הנכמ תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - בא ןיינב (2)    
.םירבדה          
.ןויגיהה תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - רמוחו לק (3)    
ינשב העיפומה ,ההז הלימ תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - הווש הרזג (4)    
.םינוש םיניינע          
האבה הלאשה

19 הבושת
ךייש ושוריפ .הנשמ ירדס השיש לכ לע יתטיש שוריפ רביח - הרונטרבמ הידבוע 'ר (1)
."םישודיחהו םישוריפה תורפס" לש תינרותה הריציל          
ךייש ורוביח .ס"שה תותכסמ לע ש"ארה יקספ תא בתכ ,ש"ארה - לאיחי ןב רשא ונבר (2)    
."הקיספהו הכלהה תורפס" תינרותה הריציל          
קסוע רפסה ."הדוהיב עדונ" תובושתו תולאש רפס רביח ,הדוהיב עדונה - אדנל לאקזחי 'ר (3)    
תולאש" לש תינרותה תורפסה םוחתל ךייש ורוביח .ותפוקתב וררועתהש תויתכלה תויעבב          
."תובושתו          
רקיעב ךא ,(ח"לצ) "היח שפנל ןויצ" םשב ,תונוש תותכסמ לע םישודיח ירפס רביח ןכ ומכ]          
[.רביחש תובושתו תולאשה ירפסב עדונ          
יתטיש ןפואב דומלתהו הנשמה תונשרפב תקסוע - "םישודיחהו םישוריפה תורפס" (1)
.םתנבהו הנשמהו דומלתה דומילל םילכ דמולה ידיב תנתונו ,הנבומו          
.השעמל הכלהה קספב תקסוע - "הקיספהו הכלהה תורפס" (2)    
:הכלה תורפס לש םיגוס ינש שי          
ף"ירה תמגוד ,הכלהל תידומלתה היגוסה תא םימכסמה ,ס"שה רדס לע הכלה ירפס א
.ש"ארהו    
.וראק ףסוי 'רל ךורע ןחלושו ם"במרל הרות הנשמ תמגוד ,םיאשונ יפל הכלה תורפס ב
הקסעו ,םינואגה תפוקתב רבכ החתפתה וז תורפס - "תובושתהו תולאשה תורפס" (3)    
,א"בשרה ת"וש תמגוד ,םימכחה לש םנחלושל םינושה םילהקה ןמ ועיגהש תולאשב          
.דועו הדוהיב עדונה          
האבה הלאשה

20 הבושת
.הירבט תבישי שארב דמעו ,לארשי-ץרא יארומא לש ינשה רודב יח - ןנחוי 'ר (1)
(83 'מע ,יניסמ הרות)          
.הירסיק תבישי שארב דמע ,לארשי-ץרא יארומא לש ישילשה רודב יח - והבא 'ר (2)    
(85 'מע ,םש)          
(86 'מע ,םש) .ארוס תבישי שארב דמע ,לבב יארומאל ןושארה רודב יח - בר (3)    
(87 'מע ,םש) .אזוחמ תבישי שארב דמע ,לבב יארומא לש יעיברה רודב יח - אבר (4)    
.איסחמ אתמ תבישי שארב דמע ,לבב יארומאל ישישה רודב יח - ישא בר (5)    
(89 'מע ,םש)          
.ימלשוריה דומלתה תכירעל תודוסיה תא חינה .לארשי-ץרא יארומא לודג - ןנחוי 'ר
ןוטלשה תריב התייהש ,הירסיקב םיאמורה ינפב לארשי םע תא גציי ,ןייד היה - והבא 'ר    
.ימורה    
.הבישי ישאר ושמיש ןהבש תובישיב ,פ"עבשותה לש דומילה ךרד תא ובציע לאומשו בר - בר    
עיגהל ידכ ,תותיירבה ןמ םיבר תורוקמ ואיבה ,הנשמה ירבד תנבהב םיבר םינויד ומייק    
ןיבש תוקולחמב ,לאומשל בר ןיב תובר תוקולחמ תואבומ דומלתב .הנשמה לש קמוע תנבהל    
:ללכה עבקנ לאומשל בר    
."ינידב לאומשכו ירוסיאב ברכ הכלה"   
ירוריבב וקסע םהיניבש תוקולחמה .אברל ייבא ןיב ס"שב ואבוה תובר תוקולחמ - אבר    
התייה ילבבה דומלתה לע םתעפשה .םהיניב הלאכ םירוריב לש תובר תואמ שיו ,תוכלהה    
- ישא בר .ארמגה דומילל ףדרנ םשל ךפה "אברו ייבאד תויווה" חנומהש ךכ ידכ דע ,הלודג הכ    
.ילבבה דומלתה תא וכרע אניברו ישא בר .יסרפה ןוטלשל ברוקמו ורודב םימכחה לודג    


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע