הפ-לעבש הרות
פ"עבשותל אובמו םיניד

2001 ,א"סשת ץיק - 5102 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ

("ךורע ןחלוש רוציק"ו "תורשכה תוביתנ" תרבוחה יפ-לע)

5 - 1 םיעוריאהמ השולש :םיעוריא השישב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.10 - 6 םיעוריאהמ השולשו

.רוקמ ןייצל ךרוצ ןיא !בל םיש

.תרחבש עוריא לכב םיפיעסה לכ לע הנעו ,5 - 1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
:ןלהל טרופמכ ,א"סשת הטימשה תנשב בוח ילעב השולש ויה ןבוארל

.ותונחב הנקש םיכרצמ לע ףסכ ןבוארל בייח היה 'א םדא (1)
.ותיבב ןגזמ ןיקתהש לע ףסכ ןבוארל בייח היה 'ב םדא (2)
.א"סשת לולא שדוח שארב לוחי הנוערפ ןמזש ,האוולה 'ג םדאל ןתנ ןבואר (3)

?טומשת אל איה בוח הזיאו ,הטימשה תנש טומשת בוח הזיא
.םירקמה תשולשמ דחא לכב ךתבושת תא קמנ
הבושת

2 הלאש
.ט"נשת תנשב ולש םיבנעה םרכ תא רצב ריאי .הטימש תנש איה א"סשת תנש

םייק היה וליא ט"נשת תנשב תוריפהמ שירפהל ךירצ היה תורשעמו תומורת וליא
.םהב גוהנל שי דציכו ,שירפהל ךירצש תויומכה תא ןייצ ?שדקמה-תיב    

ט"נשת תנשב תורשעמו תומורת תשרפה תוצמ תא םייקל ךירצ היה ריאי דציכ
.עצבל וילעש םיבלשה לכ תא ראת ?(םייק שדקמה-תיב ןיאשכ) הזה ןמזב    
הבושת

3 הלאש
.םייתכלה תודוסי לע םיססובמ ,לארשי יתבב םילבוקמה ,םיבר םיגהנמ
:םיאבה םיגהנמה ןמ דחא לכל יתכלה קומינ בותכ

.םחל ךותיחל תדחוימ ןיכס דחייל םיגהונ
.הציבה תא םילכואו םדה תא םיקלסמ - םד הב האצמנש הציב
.יצחו םיימוי לכ ,רכמנ אלש רשבה תא םימב תורשהל םיגהונ םיזילטיאה ילעב
הבושת

4 הלאש
:הלאה םירקמב תויתכלה תויעב וררועתה םייאבצה םיסיסבהמ דחאב

יפ קרמ שיש ןוויכ ,רתומ קרמהש רמא בקעי .קרמה ריסב הטיח רגרג אצמנ גספה גחב
רתוי תובורעתב םירימחמ חספבש ןוויכ ,רוסא קרמהש ןעט דוד .הטיחהמ רתויו םישיש    
.הנשה ראשבמ    
.םיקומינ ינש בותכ ?דוד ירבדכ וא בקעי ירבדכ איה הז הרקמב הכלהה םאה    
תותבחמה לדוג ללגב .הליבטל תחאו הלעגהל תחא - תולודג תותבחמ יתש ואבוה סיסבל
תידיה ךכ-רחאו תידיה קלח דע הליחת) םימעפ יתשב הליבטה תאו הלעגהה תא ועציב    
.קמנ ?תותבחמהמ תחא לכ יבגל ןידה והמ .(המצע    
הבושת

5 הלאש
:הלא םיכיראתב ירפ תונליא ועטנ םיאלקח
;ןסינ שדוח שארב (1)
;לולא שדוח שארב (2)
.ןוושח שדוח שארב (3)

.ךירבד תא רבסה ?םירקמה תשולשמ דחא לכב הלרעה תונש תא תונמל ךירצ דציכ
שדוח שארב העיטנה התייה ובש ,ןושארה הרקמב הלרעה תונש לש בושיחל קומינ בותכ
.ןסינ    
הבושת
.תרחבש עוריא לכב םיפיעסה לכ לע הנעו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל)

."ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע הנע

6 הלאש
.רפסה-תיבב השענה לע רפסל ובו ,ןועידי םסרפל וטילחה רפסה-תיב ידימלת
:הלאה תועידיה וללכנ ןועידיב

.התיכה שוכרב ולביח 'י התיכמ ףסויו דוד (1)
(.הנוכנ התייה אלש יפ-לע-ףא המסרופ וז העידי) .שוכרה תתחשהב ףתתשה םייח (2)
לאיחיש יפ-לע-ףא ,המסרופ וז העידי) .ותובדנתה לע תימוקמה הצעומה סרפב הכז לאיחי (3)
(.רפסה-תיב ידימלת לע בוהא היה אל

.ךירבד תא קמנ ?הלא תועידימ תחא לכ םוסרפ םע תררועתמ תיתכלה היעב וזיא
הבושת

7 הלאש
דע שדח בשחמ סומע ידיב רינ דיקפה האוולהל ןובריעכ .ףסכ םוכס סומעמ הוול רינ
.םעפב םעפ ידמ הז בשחמב שמתשה סומע .בוחה ןועריפל    
.בשחמב שמתשמ אוהש ךכב תיתכלה היעב שיש סומעל ריעה םייח    
.ךירבד תא ראב ?רינ וידיב דיקפהש בשחמב שמתשה סומעש ךכב תיתכלהה היעבה יהמ    
תא ונממ עבתו לואשל דעלג הנפ ןועריפה ןמז עיגהשכ .ףסכ םוכס דעלגמ הוול לואש
.בוחה ןועריפל ףסכ ןיא לואשלש עדיש יפ-לע-ףא ,ובוח    
.קמנ ?ובוח תא עבתשכ הכלהה יפ-לע גהנ דעלג םאה    
הבושת

8 הלאש
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,םתוא ארק .םיעוריא השולש ךינפל

.ריחמה יצחב הבונג הרוחס תונקל גהנ רנבא (1)

ול תתל םיכסה רכומהש רחאל .בשחמ תיינק ךרוצל םיבשחמ רכומ םע חקמתה השמ (2)
םוכס ול ןיא יכ ,בשחמה תא תונקל ןוכתה אל הליחתכלמש השמ ול עידוה ,הלודג החנה      
.וז הרטמל שורדה ףסכה      

וענכשל ידכ ףסאל םיחרפ זעוב חלש תבש ברעב .בריס ףסאו ,האוולה ףסאמ שקיב זעוב (3)
.תשקובמה האוולהה תא ול תתל ףסא םיכסה הז תובקעב ןכאו ,האוולהה תא ול תתל      

.ךירבד תא קמנ ?םיעוריאה תשולשמ דחא לכב תיתכלהה היעבה יהמ
.ךירבד תא קמנ ?ןנברדמ וא אתיירואדמ םה (3)-ו (2) םיעוריאב םירוסיאה םאה
הבושת

9 הלאש
תויונחמ תוחוקל ךושמל ידכ ,םניח דלוקוש תסיפח תוחוקלל קלחל טילחה תוקרי תונח לעב
.םיחרפל לטרגאכ וב שמתשהש קיודמ אל הדידמ ילכ ותונחב קיזחה ןכ ומכ .תורחא

תוחוקל ךושמל ידכ םניח דלוקוש תוסיפח קליחשכ ,הכלהה יפ לע גהנ תונחה לעב םאה
.קמנ ?תורחא תויונחמ    
?םיחרפל לטרגאכ הז הדידמ ילכב שמתשה רשאכ הכלהה יפ-לע גהנ תונחה לעב םאה
.קמנ    
הבושת

10 הלאש
דגנתה ויבא םלוא ,"הדבא תבשה" תעדומ םסרפל הצר אוה .רדוהמ די ןועש בוחרב אצמ םייח
בייח אוהש ויבא ול רמא ,ססיה םייחשכ .ןועשה תא בישהל אל ול רמאו ,העדומה םוסרפל
.בא דוביכ תווצמב
ידכ התוא לטונ היה אל - יהשלכ הדבא אצומ היה רשאכ .דבוכמ םדא היה םייח לש ודוד
.המוקמב התוא ריאשמ היה אלא ,הריזחהל

.קמנ ?הדבאה תא ריזחהל אלו ויבא לוקב עומשל ךירצ םייח םאה
?ןהילעבל ןריזחה אלו תודבאה תא חקל אלשכ ,הכלהה יפ-לע גהנ םייח לש ודוד םאה
.קמנו טרפ    
הבושת

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

11 הלאש
!הבוח תלאש
:ה-א םיגשומהמ השולש הרצקב ראב

ייורבאל - ימוקואל
הנושאר השודק
הריכמ רתיה
תיעיבש ימד
ןיד-תיב רצוא
הבושת

.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
?הטימשה תנש ברעב ירפ תונליא עוטנל רתומ ךיראת הזיא דע
הבושת

13 הלאש
הנשב תורוסאש תוכאלמ יתשו ,הרותה ןמ תיעיבשה הנשב תורוסאש תוכאלמ יתש ןייצ
.ןנברדמ תיעיבשה
הבושת

14 הלאש
:תיעיבש תוריפ תשודק הלח ןלהל םיטרופמה ןמ וליא לע ןייצ

.תיעיבשה תנש לש ירשת שדוחב ןתוא ופטקו ,תיעיבשה תנש ברעב ןלושיב רמגנש תוינבגע -
תנש לש ירשת שדוחב םתוא ופטקו ,תיעיבשה תנש ברעב התייה םהלש הטינחהש םיסגא -
.תיעיבשה   
.תינימשה הנשב םתוא ופטקו ,תיעיבשה תנשב התייה םהלש הטינחהש םיבנע -
הבושת

15 הלאש
.ןתוא ראבו ,תיעיבש תשודק םהילע הלחש תוריפ יבגל וניווטצנש תווצמ שולש ןייצ
הבושת

16 הלאש
."םשגה דירומו חורה בישמ" םוקמב "לטה דירומ" רמאו ףרוחב העט -
."לטה דירומ" םוקמב "םשגה דירומו חורה בישמ" רמאו ץיקב העט -

?םירקמהמ דחא לכב ללפתהלו רוזחל ךירצ םאה
הבושת

17 הלאש
.תושרל תושרמ האצוה ;הרירב ;םיבנע תטיחס ;שא תרעבה :תוכאלמ עברא ךינפל
?בוט-םויב תורוסא ןהמ וליאו ,בוט-םויב תורתומ ןהמ וליא
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

ריצק אצי ,תושר ריצק ףא תושר שירח המ רמוא לאעמשי יבר ...'תובשת ריצקבו שירחב'" (1)
(ב"ע ,'ח ףד ,תוכמ) ".הווצמ אוהש רמועה      

ףד ,אמק אבב) ".בייחש ןכש לכ אל שדקה לש חגנ םא ,בייח טוידה לש חגנש טוידה המו" (2)
(ב"ע ז"ל      

בותכ ,ךות ךות םידמול אייח 'ר רמאד ,ןינמ ,הרשעמ תוחפ אהי אל השודקבש רבד לכ" (3)
(ב"ע ,ג"כ ףד ,הליגמ) ".'הדעה ךותמ ולדבה' :םש בותכו 'לארשי ינב ךותב יתשדקנו' :ןאכ      

וב ןיאש ואל - ןהבש הוושה דצה .הז יארכ הז יאר אלו ,הז יארכ הז יאר אל ,ןידה רזחו" (4)
(ב"ע ,'ד ףד ,תוכמ) ".וילע ןיקול השעמ ול ןיאש ואל לכ ףא ,וילע ןיקולו השעמ      

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב
הבושת

19 הלאש
םינואגה תפוקת

.תינרותה תורפסל םינואגה לש המורתה לע הרצקב בותכ
המבו ,םהמ דחא לכ רביח ימ - "תולודג תוכלה"ו "תותליאש" :םירפסה ינש לע בותכ
.רפס לכ קסוע    
הבושת

20 הלאש
."ז"בדרה"ו "הנשמ-ףסכ" :םהמ םיינש ."םילכ-יאשונ" הברה שי "ם"במרל "הרות הנשמ" לע

לכ לש ונכות רקיע תא הרצקב ןייצו ,הלאה םישוריפה ינשמ דחא לכ רביח ימ בותכ
.םישוריפהמ דחא    
תינרות הריצי ןייצו ,הלאה םישוריפה ירבחממ דחא לכ יח הפוקת וזיאב בותכ
.רביחש תפסונ    
הבושת


ע"בשותל אובמו םינידב תובושת
א"סשת ץיק - 005102 רפסמ ןולאש


1 הבושת
.'בו 'א םישנא לש תובוחה תא טומשת אלו ,'ג םדא לש האוולהה תא קר טומשת תיעיבשה
םניא הפקהב םיכרצמ תיינקש רחאמ ,טומשת אל תיעיבשה - 'א םדא לש בוחה (1)
.(תונחה תפקה אלו) האוולה קר תטמוש הטימשו ,האוולה          
עציב םדאש הדובע ןיגב רכש םולשתש רחאמ ,טומשת אל תיעיבשה - 'ב םדא לש בוחה (2)    
.(ריכש רכש אלו) האוולה אלא תטמוש הניא הטימשו ,האוולה םניא          
תנש ףוס ינפל לח הנועריפ ןמזש ןוויכ ,וז האוולה טומשת תיעיבשה - 'ג םדא לש בוחה (3)    
הטמשהה הלח ,[םינש עבש ץקמ) הפוסב ונייהד ,תטמוש הטימשהש תעבו ,הטימשה          
[.שוגי אלד ואל וילע לחש] הז בוח לע          
(133-132 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה

2 הבושת
:תיבה ןמזב תורשעמו תומורת תשרפה
םינתונו ,[הער ןיע] 1/60 וא [הבוט ןיע] 1/40 וא [תינוניב ןיע] 1/50 לש תומכב - הלודג המורת -    
[.םירזל הליכאב םירוסא הלא תוריפ] .ןהוכל התוא      
.יולל הז תא ןתונו ,תוריפב ראשנהמ 1/10 שירפמ- ןושאר רשעמ -    
ללכמ 1/100 איהש] 1/10 לביקש הממ שירפמ יולה - רשעמ תמורת וא רשעמה ןמ רשעמ -    
תוריפה רתיו ,םירזל הליכאב רוסאו ,הלודג המורתכ וניד הי םג .ןהוכל תאז ןתונו [תוריפה      
[.םהמ רשעמה ןמ רשעמה תאצוה רחאל םירזל םירתומ יולה לש      
1/10 לש תומכ שירפמ ,הטימשל תישימח הנש איה ט"נשת תנשש ןוויכ - ינש רשעמ -    
אוה ףסכה תאו ,ףסכ לע ויוושב והדופ וא ,הרהטב םש ולכואו םילשוריל והלעמו ,ראשנהמ      
ינשה רשעמה תא הדופ אוה םא] .םילשוריב הרהטב ולכואו לכוא וב הנוק ,םילשוריל הלעמ      
[.ויווש לע שמוח ףיסוהל ךירצ ,ומצעל      
םינהוכ םהש תואדו ןיאש ןוויכ ,םייווללו םינהוכל תונתינ תונתמה ןיאש הזה ןמזב]
[.םיאמט םלוכ םויהו ,הרהטב לכאיהל תוכירצ תומורתהש םושמ ןכו ,םייוולו    
םידבאמ וא הלודגה המורתה תא םיפרוש היה ןמזב .יהשלכ תומכ שירפמ - הלודג המורת -    
.התוא      
איצומו שירפמ אוה הזמו ,ןושאר רשעמל םוקמ דחיימ - (רשעמה ןמ רשעמ וא) רשעמ תמורת -    
.הלודג המורתה םע דימשמ אוה הז תאו [םירזל הליכאב רוסאש] 1/10      
.ךכל דעוימה עבטמ לע ללחמ אוה ותואו ,ינש רשעמל םוקמ דחיימ אוה ךכ-רחא - ינש רשעמ -    
[."ינש רשעמ ןוידפ לע" ךכו "מ"ורת שירפהל" ךרבל שי יאדו לבט לע השרפהה ינפל]      
(113-101 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה

3 הבושת
לכאמ םע ילכאל רשב לש ןיכסב ךתחנש םחלב תויתכלה תויעב ררועתהל תולולעש ןוויכ
.םחל ךותיחל הוורפ ןיכס םידחיימ ןכל ,ךפהל וא יבלח    
(67 'מע ,תורשכה תוביתנ)
תוקוושמה םיציבה םויכש ןוווכו .רכזמ התרפוה םא קר הרוסא םד הב אצמנש הציב
אלא ,רוסא וניא הציבב אצמנה םד ,םירכז ןתציחמב ןיאש תולוגנרת לש םילולמ תואב    
. הציבה תא לוכאלו ואיצוהל רתומ ןכלו ,ןיעה תיארמ דצמ    
(52 ימע ,תורשכה תוביתנ)
אלא ,ותוא לוכאל ןיא םינואגה תנקת יפ-לע ,החילמ אלל םימי השולש ההשש רשב
דוע ותוהשהל רשפא ,םימב ותוא ורש םימיה תשולש ךותב םא לבא .היילצ ידי-לע    
,רכמנ םרטש רשבה תא םיפטוש םיזילטאה ילעב ןכל .היירשה תעשמ םימי השולש    
.ותוא לשבלו ךכ-רחא ותוא חולמל היהי רשפאש ידכ ,םימי השולשמ תוחפ לכ    
(51-50 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה

4 הבושת
הטיחהמ םישיש יפמ רתוי וב שיש יפ-לע-ףא ,רוסא קרמהש איה הז הרקמב הכלהה
.קרמבש    
:םיקומינה    
,ולש תבורעתב םג ורימחה ןכל ,רומח שנוע הזש תרכ בייח חספב ץמח לכואהש ןוויכ (1)    
.םירחא םירוסיאבכ אלש          
לכבכ אלש ,רתומ אוהו וב םיליגר הנשה לכב וליאו ,חספב קר רוסא ץמחש ןוויכ (2)    
.ותבורעתב ורימחה ןכלו ,ונממ ושרפי אל םישנאש ששח שי ןכל ,םירוסיאה          
ןכל ,"אצמיי לבו האריי לב" רוסיא אוהו ,םירוסיא ראשב ןיאש רוסיא ץמחב שיש ןוויכ (3)    
.ותבורעתב ורימחה          
(56 ,81 'מע ,תורשכה תוביתנ)
התרטמ הלעגהש ןוויכ ,הרשכ תבחמהו הליעומ הלעגהה - הלעגה הנועטש תבחמה
.םיקלחב ילכה תא םיליעגמ םא םג אצוי רוסיאהו ,ילכב עולבה רוסיאה תא איצוהל    
(78 'מע ,תורשכה תוביתנ)
הכירצ םדא לש וא ילכ לש הליבטש רחאמ ,וז הליבט הל התלע אל - הליבט הנועטש תבחמה    
הווקמ ךותל ולוכ ילכה תא סינכהל אוה הליבטה תוהמ לכ] .ןיאצחל אלו תחא-תבב תויהל    
[.הליבט אלו אמלעב הציחרכ הז ירה ,תחא-תבב ולוכ סנכנ אל םאו ,הרהט    
(85 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה

5 הבושת
:ןלהלדכ אוה תונושה תועיטנה יבגל הלרע תונש בושיח
םינומ .תחא הנשל בשחנ ירשת שדוח שאר דע ןסינ שדוח שארמ - ןסינ שדוח שארב תועיטנ (1)    
ואצי תוריפה זאו ,טבשב ו"ט דע םיכחמ הרמוחל ,הז ירשת שדוח שארמ תומלש םייתנש דוע          
.הלרע ללכמ          
קרו ,בורקה ירשת שדוח שארמ תומימת םינש שולש תונמל שי - לולא שדוח שארב תועיטנ (2)    
דע ןיתמהל שי הז הרקמב םגש םירמוא שי] .הלרע םניא תוריפה תומימת םינש שולש רמגב          
םיבשחנ םניא בורקה ירשת שדוח שאר דע לולא שדוח שארמש םימיה [.הרמוחל טבשב ו"ט          
.[הנשכ שדוח בשחייש םוי 30 -ו הטילקל םימי 14 :םימי 44 םהב ןיאש ןוויכ]          
שיו .הטילקה םוימ וא העיטנה םוימ םינש שולש תונמל שי - ןוושח שדוח שארב תועיטנ (3)    
.טבשב ו"ט דע טבשב ו"טמ םינש שולש תונמל שיש םירמוא          
הנשב םוי 30 -ש ועבק םימכח - ןסינ שדוח שאר - (1) הרקמב הלרעה תונש בושיחל קומינ
תטילקל םימי 14 םישרדנ ןכ ומכ .המלש הנשל םיבשחנ הלרעה תונשל הנושארה הנשה לש    
דעש םימיה ,באב ו"ט דעו טבשב ו"טמ לחה העיטנ לכ יבגל ןכלו .םוי 44 לוכה-ךס ,העיטנה    
דע ירשת שדוח שארמ תומימת םייתנש דוע םינומו ,המלש הנשל םיבשחנ ירשת שדוח שאר    
םיניתממו הרמוחל םיגהונ ,הנושארה הנשה בושיחב ולקהש ןוויכ ,ישילשה ירשת שדוח שאר    
.הלרע ללכמ ואצי תוריפהש דע תיעיברה הנשה לש טבשב ו"טל דע    
(123-122 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה

6 הבושת
ירה ,תמא רמואש יפ-לע-ףא ורבח תונגב רפסמה לכ .ערה ןושל רוסיא םושמ שי הז םוסרפב (1)
.ערה ןושל הז      
םש איצומ אוה ירה ,ורבח לע רקש ירבד רפסמה לכ .ער םש איצומ םושמ שי הז םוסרפב (2)
.ער      
םרוג אוה ירה ,ויאנוש ינפב ורבח חבשב רפסמה לכ .ערה ןושל קבא םושמ שי הז םוסרפב (3)
.ערה ןושל קבא הז ירהו ,ותונגב רפסל םהל      
,ד ,ב םיפיעס ,'ל ןמיס ,דירפצנאג)
(ז ,ב הכלה ,ע"ק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

7 הבושת
,ףסכ רינל הוולה סומעש ןוויכ .תיביר תייעב איה בשחמב שומישב שיש תיתכלהה היעבה
איהו תיבירכ תיארנ ,ןוכשמכ ולצא דקפוהש בשחמב שומיש ידי-לע ול אובתש האנה לכ    
תעדמ אלש לאושש אוה ןידה לזג תייעב - תרחא היעב ררועתהל הלוכי ,ןכ ומכ .הרוסא    
.לזג ששח הזב שי ,תושר אלב בשחמב שמתשה סומעש ןוויכו ,אוה ןלזג    
ףסכ לואשל ןיאש ול עודי היהש םושמ ,ובוח תא עבתשכ הכלהה יפ-לע גהנ אל דעלג
היהת אל" ואלה לע רבוע ,םלשל ףסכ ול ןיאשכ ובוח לעב תא שגונה לכש .בוחה ןועריפל    
."השונכ ול    
,ג"י ,ב"פק ןמיסו ז ,ד םיפיעס ,ט"עק ןמיס ,דירפצנאג)
(ד"י ,ג"י הכלה ,ס"ק קרפו ה הכלה ,ט"נק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

8 הבושת
:(דחא קומינ ןייצל יד) הלאה תוביסהמ הבונג הרוחס תונקל רנבאל היה רוסא (1)
.דוע בונגי אל םתסה ןמ ונממ ונקי אל םא ירהש ,בונגל בנגל םרוג אוה -          
.הרבע ירבוע ידיב קיזחמ אוה -          
,ח ףיעס ,ב"פק ןמיס ,דירפצנאג)
(ו ,ה הכלה ,ו"סק קרפ ,םייח רוקמ
שארמ עדוי אוה רשאכ ,בשחמ תיינק םשל םיבשחמה רחוס םע חקמתהל השמל היה רוסא (2)    
.הז ךרוצל ףסכ ול ןיאש םושמ ,ותונקל הצור וניאש          
.םירבד תאנוא רוסיא אוה הזה רוסיאה          
.ב ףיעס ,ג"ס ןמיס ,דירפצנאג)
(ב"י הכלה ,ב"סק קרפ ,םייח רוקמ
רוסיא םושמ הזב שי יכ ,ףסכ ול תוולהל וענכשל ידכ ףסאל םיחרפ חולשל זעובל היה רוסא (3)    
.תיביר קבא הזש "תמדקומ תיביר"          
,ו ףיעס ,ה"ס ןמיס ,דירפצנאג)
(ג הכלה ,ס"ק קרפ ,םייח רוקמ
."ותימע תא שיא ונות אלו" אוה ואלהו ,אתיירואדמ רוסיא אוה (2) עוריאב רוסיאה
ונות לא ךתימע דימ הלק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו" רחא ואל בותכ ןוממ תאנואב ירהש]    
[."ויחא תא שיא    
תיבירו תמדקומ תיביר וא) "תיביר קבא" יכ ,ןנברדמ רוסיא אוה (3) עוריאב רוסיאה    
[.הצוצק תיביר קר איה הרוסאה תיבירה הרותה ןמ] .ןנברדמ רוסא (תרחואמ    
,ב-א ,ה"ס ;א ,ג"ס םינמיס ,דירפצנאג)
('ג ,ס"ק ,ב"י ,ב"סק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

9 הבושת
תויונחה ילעב ןיאו] ,םניח דלוקוש תוסיפח קליחשכ הכלהה יפ-לע גהנ תונחה לעב
.ןכ תושעל םילוכי םירחאה תויונחה ילעב םגש רחאמ [ודעב בכעל םילוכי    
תוהשהל רוסאש רחאמ ,לטרגאכ קיודמ אל הדידמ ילכב שמתשהל תונחה לעבל רוסא
.םירחא הב ושמתשי אמש ,הדידמ ךרוצל הב שמתשמ וניאש ףא ותושרב הרסח הדימ    
,ב"י ,ו םיפיעס ב"ס ןמיס ,דירפצנאג)
(י ,ו"סק ;ג"כ ,ב"סק ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

10 הבושת
ינפמ ,ויבא דובכב םדא בייחש יפ-לע-ףא הז הרקמב ויבא לוקב עומשל ךירצ וניא םייח
.ול עומשל ןיא הז בצמבו ,הרות רוסיא לע רובעל וילע הווצמ ויבאש    
תבש ךמס ,"ורמשת יתתבש תאו וארית ויבאו ומא שיא" הרות הבתכש הממ תאז םידמול]    
'ה ינא" רמאנש תווצמה לכב ןכו םהל עמשת לא תבש ללח ךל ורמא םאש ,םאו בא ארומל    
.ידובכב םיבייח ךיבאו התאש ["םכיקלא    
וז םאש וזכ איה הדבאה םא :אצמש הדבאה גוסב יולת ןיינעה ,דבוכמ םדא אוהש ןוויכ
ןניפליד] רחאל םג ריזחהל בייח וניא ירה ,ודובכ םושמ התוא לטונ היה אל ולש ותדבא התייה    
היהש וזכ איה הדבאה םאו [.ודובכ יפל הניאו ןקז ןוגכ םלעתמ התאש םימעפ "תמלעתהו"מ    
.רחא תדבאב םג ךכ בייח ,ומצעל התוא ריזחמ היהו ודובכ לע לחומ    
,ד ףיעס ,ז"פק ןמיסו א"י ףיעס ,ג"מק ןמיס ,דירפצנאג)
(ו הכלהו ד הכלה ,ג"סק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

11 הבושת
.לקלקתי אלש חמצה תא םייקל ןתרטמש תיעיבשב תוכאלמ - ימוקואל
.םייקה חמצה תא חיבשהל ןתרטמש תיעיבשב תוכאלמ - ייורבאל    
השוביכ םע דימ םירצמ ילוע ידי-לע לארשי-ץרא השדקתנש השודקה - הנושאר השודק
.(עשוהי תשודק) ץראב תויולתה תווצמ ןיינעל    
.יוגל התריכמ ידי-לע לארשי-ץרא עקרקמ הטימש תווצמ תעקפה - הריכמ רתיה
תשודקב ספתנ םתרומת לבקתהש ףסכה ,תיעיבש תוריפ רכומש ימ - תיעיבש ימד
.תיעיבש תוריפ יניד וילע םילחו ,תיעיבש    
תוריפ ףוטקל ,האובתה תא רוצקל םילעופ דימעהל ןיד-תיבל רתומ - ןיד-תיב רצוא
.ותחפשמ ינב רפסמ יפל דחאו דחא לכל םהמ קלחלו ,םתושרבש רצואל םתוא ףוסאל ,תיעיבש    
לופיטב תוכורכה תואצוהה ראשו םילעופה רכש תא תוריפה ילבקממ תובגל ןיד-תיבל רתומ    
.ןידה-תיב רצואל ןתאבה דע תוריפב    
האבה הלאשה

12 הבושת
.תיעיבשה תנש ברע לש באב ז"ט דע עוטנל רתומ ירפ תונליא
האבה הלאשה

13 הבושת
.העיטנו השירח ,הריצב ,הרימז ,הריצק ,העירז - הרותה ןמ תורוסאש תוכאלמ
.היקשה ,לוביז ,לוקיס ,םוזיג - ןנברדמ תורוסאש תוכאלמ
האבה הלאשה

14 הבושת
ןוויכו ,הטיקלה רחא םיכלוה תוקריב] .תיעיבש תוריפ תשודק ןיד םהילע שי םיבנעו תוינבגע -
[.תיעיבש תשודק םהילע הלח תיעיבשב התייה הטיקלהש  
הטינחהש ןוויכו ,הטינחה רחא םיכלוה תוריפב] .תיעיבש תוריפ תשודק ןיד םהילע ךיא םיסגא -
[.תיעיבש תשודק םהילע ןיא תישישה הנשב התייה םהלש  
האבה הלאשה

15 הבושת
:ןלהלש תווצמהמ שולש ןייצל שי
.םדא לכל הלא תוריפ ריקפהל - רקפה
.הלא תוריפב רוחסל רוסא - הרוחס
בשחנ םשימשת ךרדכ וניאש שומיש לכ ,םשימשת ךרדכ תיעיבש תוריפב שמתשהל שי - דספה
.[דספהל אלו הלכאל] רוסאו דספה
.רועיבה ןמזב תיעיבש תוריפ רעבל הבוח - רועיב
האבה הלאשה

16 הבושת
.רוזחל ךירצ . ץיקב ;רוזחל ךירצ אל - ףרוחב
האבה הלאשה

17 הבושת
.תושרל תושרמ האצוה ;שא תרעבה - תורתומ תוכאלמ
.םיבנע תטיחס ;הרירב - תורוסא תוכאלמ
האבה הלאשה

18 הבושת
שקיה (1)
רמוחו לק (2)    
הווש הרזג (3)    
םיבותכ ינשמ בא ןיינב (4)    
דיל הז םיבותכה םינוש םיניינע ינש תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - שקיה (1)
.השרפ התואב הז          
,ונממ רומחה לע תוחפה רבדה ןמ קסיהה ךרדב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - רמוחו לק (2)    
.ךפיהלו          
םיניינע ינשב העיפומה ,ההז הלימ תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - הווש הרזג (3)    
.םינוש          
.םירבדה ינש ןיב שיש ףתושמ הנכמ תועצמאב רחא רבדמ דחא רבד לש דומיל - בא ןיינב (4)    
האבה הלאשה

19 הבושת
רסומו הפקשה ,הדגא ,הכלה :םיניינעה לכב םהילא וחלשנש תולאשל תובושת ובישה -
.דומלתה תויגוסו תוארקמה שוריפב ןכו ,דועו       
.שדוחה שודיקו ידוהיה חולה תעיבקב ,הליפתה חסונב תורוסמ בתכה לע ולעה -    
.ןואג יאחא בר רביח - "תותליאש"
.הדגאו הכלה יניינעבו תושרדב קסוע רפסה    
.ארייק ןועמש 'ר רביח - "תולודג תוכלה"    
תא םכסמו ,דומלתה ןמ םיעטק ללוכ ,הזה ןמזב םיגוהנה הכלה יניינעב קסוע רפסה    
.םהבש יתכלהה קלחה    
(120-116 'מע ,יניסמ הרות)
האבה הלאשה

20 הבושת
.וראק ףסוי 'ר רביח - "הנשמ-ףסכ"
תוגשה תא ץרתמ ,הכלהה תא ם"במרה ססיב םהילעש תורוקמה תא ןייצמ :שוריפה ןכות    
.ם"במרה לע קלוח אוה םהבש תומוקמב "הנשמ-דיגמ"ה םע ןדו ,ם"במרה לע ד"בארה    
.הרמז ןב דוד 'ר רביח - "ז"בדרה"    
בתכ אל םהילעש "הרות-הנשמ"ב םירסחה םיקלחה תא םילשמל :שוריפה ןכות    
."הנשמ-דיגמ"ה    
:ןלהלש תוריציהמ תחא ןייצל שי
.דרפס תולג תפוקתב יח - וראק ףסוי 'ר    
ת"וש ,"ףסוי תיב" ת"וש ,םיקלח העברא - "ךורע ןחלוש" ,רוטה לע "ףסוי תיב" שוריפ רביח    
.דועו "לכור תקבא"    
.םירפס דועו "ז"בדרה" ת"וש רביח ,דרפס תולג תפוקתב יח - הרמז ןב דוד 'ר    
(148-147 ,142 'מע ,יניסמ הרות)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע