הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל פ"עבשותל אובמו םיניד

1993 ג"נשת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) ןושאר קרפ
ורבחל םדא ןיבש םינידו הליפתו המכשה יניד

םיעוריאהמ השולש לע :םיעוריאה ןמ השיש לע בותכ .(10 - 1) םיעוריא הרשע ךינפל
.10 - 6 םיעוריאה ןמ השולש לעו 5 - 1

.(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - הבושת לכל) 5 - 1 םיעוריאהמ השולש לע בותכ
"ךורע ןחלוש רוציק" רפסמ ףיעסו ןמיס ןויצ ךות ,תורוקמה יפ-לע ךיתובושת תא ססבו קמנ
.לבקתת אל תססובמ הניאו תקמונמ הניאש הבושת .("םייח רוקמ" וא דירפצנאג)

1 הלאש
לחהו ,תוכרבה לכ לע גליד ןבואר .תירחש תליפתל תסנכה-תיבל רוחיאב ועיגה ןועמשו ןבואר
.הליפתה רחאל ןהילע גלידש תוכרבה לכ תא םילשהו ,"רמאש ךורב"מ
.הליפתה רחאל ראשה תא םילשהו ,"רמאש ךורב" ינפל תוכרבה ןמ קלח רמול ףידעה ןועמש

(תודוקנ 4) .קמנ ?הכלהכ גהנ םהינשמ ימ
(תודוקנ 5) ?עודמו ,הליפתה ינפל רמול ןועמש ףידעה תוכרב וליא

2 הלאש
:"עמש תאירק" ורמאב תונווכ שולש ןווכל וילעש ןבואר הליג "עמש תאירק" תוכלה ודמלב
.תישילש השרפב תחא הנווכו הנושאר השרפ תליחתב תונווכ יתש
.הלא תונווכ שולש ךותמ םייתש בותכ

3 הלאש
תליפתל ןנוכתה רוביצהשכ ,תירחש תליפתל תסנכה-תיבל רוחיאב ועיגה ןועמשו ןבואר
אורקל ףידעה ןבואר וליאו ,"הרשע-הנומש" תליפתל םמע דמע ןועמש ."הרשע הנומש"
.תודיחיב "הרשע הנומש" ללפתהלו היתוכרבו "עמש תאירק"

.(תודוקנ 4) .קמנ ?הכלהכ גהנ םהינשמ ימ
(תודוקנ 5) .קמנ ?הז ןיינעב תיברע תליפתל תירחש תליפת ןיב לדבה שי םאה

4 הלאש
"ליפמה" תכרב רמולו "הטימה לעש עמש תאירק" אורקל דודו קחצי וגהנ הימינפבש םרדחב
.ןושיל וכלהו תיבה רועיש תא וניכה ןכמ רחאל .הרמאל וחכשי אלש ידכ ,רדחל םעיגה םע דימ
.הז םגהונ לע ךתעד הווח

5 הלאש
לע קחצי לביק הזל ףסונב ."למוגה" תכרב ךרבל ול הרוה ברה .השק הנואתמ סנב לצינ קחצי
,תירחש תליפת לש "הרשע הנומש"ל ףסונב ,תפסונ "הרשע הנומש" תליפת ללפתהל ומצע
.תיברעו החנמ
.קמנ ?"הרשע הנומש" לש תפסונ הליפת ללפתהל ומצע לע ולבקב הכלהכ גהנ םאה

.(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - הבושת לכל) 10 - 6 םיעוריאהמ השולש לע בותכ

6 הלאש
םוקמב תסנכה-תיבל רדוהמ ןועש הנק הז ףסכב ."םיפסכ רשעמ" ולש םיחוורהמ שירפה דוד
.תסנכה-תיבב היהש ןשיה ןועשה
.קמנ ?הכלהכ דוד גהנ םאה

7 הלאש
.הקדובל ידכ םהירדח יחתפמ הזוזמה תא ואיצוה דודו קחצי
תנקתה תעשב .תורשכ תושדח תוזוזמב ןתוא ופילחהו תולוספ תוזוזמהש ואצמ םהינש
.ךריב אל דודו ,הזוזמה תנקתה לע קחצי ךריב השדחה הזוזמה
.קמנ ?ןידכ גהנ םהינשמ ימ

8 הלאש
אל ח"ש 1100 לש םוכס דודל ריזחה ,ובוח תא קחצי ערפ רשאכ .ח"ש 1000 דודמ הוול קחצי
לביק ,רתוי ול ריזחיש האוולהה תעב ומע הנתה אלש ,דוד .הבוט תרכה ךותמ אלא ,תיבירכ
.וז הנתמ ןוצרב
.קמנ ?ןידכ וגהנ םאה

9 הלאש
ילבמ התוא וחירבהש םירכנמ הנוק היה הרוחסה תא .לוזב הרוחס תריכמל תונח חתפ ןבואר
.שרדנכ סכמ הילע םלשל
.קמנ ?ןידכ ןבואר גהנ םאה

10 הלאש
ול רפסל גהונ היה ,ךירדמה לש ונומא תא שוכרל ידכ .התיכל וירבח לע לבוקמ היה אל םייח
.התיכב שחרתמה לכ תא
.תאז ותושעב רובעל םייח היה לולע םהילעש ,םירוסיאהמ םיינש בותכ


(תודוקנ 29) ינש קרפ
הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש


17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע .תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל)
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
! הבוח תלאש

:םיאבה םיגשומה תשמחמ השולש הרצקב ראב
"שדח" רוסיא
רוביד ידכ ךות
הלרע
דלומ
תוזרפד םירופ

.17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
?םתליכא רחא ךרבי הנורחא הכרב וזיא - רועישכ ץע-יחופתו רועישכ םיבנע לכא

13 הלאש
:שפנ לכוא ךרוצל בוט םויב תורתומ תואבה תוכאלמה ןמ וליא
הניחט
לושיב
האצוה
תוריפ תשילת

14 הלאש
?ולכאל רתומ היהיש ידכ תושעל ךירצ המ - החילמ אלל תעל תעמ םימי השולש ההשש רשב

15 הלאש
:םיאבה םירקמה ןמ דחא לכב ךרבל ךירצ הכרב וזיא
תשקה תא האורה
אפרתנש הלוח
(הנורחא הכרב) זרוא תליכא רחא

16 הלאש
?הלילה שודיקב םיכרבמ תוכרב וליא - תבש יאצומב תויהל לחש בוט-םוי

17 הלאש
:םיאבה ןיבוריעה תא חינהל םישרדנ ךרוצ וזיאלו יתמ
תורצח יבוריע
ןימוחת יבוריע
ןילישבת יבוריע


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
:םיערז רדסל המדקהב ם"במר בתכ
לכ ירבדב שודקה ונבר השעש ומכ שודקה ונבר ירחא םיאבה לכ ירבדב תושעל ותצעב הארו"
."ונבר השמ ירחא םיאבה
(תודוקנ 5) ?וז הריצי תארקנ ךיאו ,שודקה ונבר לש הריציה תמגודכ הריצי השע ימ
.םירבד העברא תללוכ וז הריצי ,םש ם"במר ירבד יפ-לע
(תודוקנ 5) .םהמ דחא לכ הרצקב ראב ?םירבדה תעברא םה המ    

19 הלאש
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,םתוא ארק .תורוקמה ןמ םיעטק העברא ךינפל

קיזהל ןכרדש ןהבש הוושה דצה ,רושה ירהכ העבמה ירה אלו העבמה ירהכ רושה ירה אל" (1)
."ךילע ןתרימש קיזהל ןכרדש לכ ףא ,ךילע ןתרימשו       

."הרותבש תותימ לכל שיאל השיא בותכה הוושה השיא וא שיא תימהו" (2)

רמושב המ ,'ודי חלש אל םא' םניח רמושב רמאנו ,'ודי חלש אל םא' רכש רמושב רמאנ" (3)
."ןישרויה תא רוטפי םניח רמושב ףא ןישרויה תא רטפ רכש       

."הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה" (4)

?הלאה םיעטקה ןמ דחא לכב ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
(תודוקנ 5)    

?ןהמ תחא לכ לש דומילה ךרד יהמו ,הלא תודימ עבראל ףתושמה המ

20 הלאש
,הדוהי 'ר ארפס םתס ,הימחנ 'ר אתפסות םתס ,ריאמ 'ר ןיתינתמ םתס ןנחוי 'ר רמא"
."אביקע 'רד אבילא והלוכו ,ןועמש 'ר ירפס םתס

(תודוקנ 4) .עטקב ורכזוהש םיאנתה תויורפסמ תחא לכ רדגה
(תודוקנ 6) ?ןועמש 'ר אוה ימו םתס הדוהי 'ר אוה ימ


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע