הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל פ"עבשותל אובמו םיניד

1995 ה"נשת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לעו "התכלהכ תבש תרימש" יפ-לע)

5 - 1 םיעוריאהמ השולשב :םיעוריאה ןמ השישב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.10 - 6 םיעוריאהמ השולשבו
.ךיתובושת תא קמנו ,ב-א םיפיעסה ינש לע הנע ,תרחבש עוריא לכב

.(ףיעסו קרפ) רוקמ ןייצל ךרוצ ןיא !בל םיש


"התכלהכ תבש תרימש"

.םהילא םירושקה ב-א םיפיעסה לע הנעו ,5 - 1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
וכותל סינכהו ,שאהמ םיחתור םימ ריס דירוה ריאי .סיסבב תבשב חבטמ ינרות ויה דודו ריאי
סמנ הפק וכותל ךפשו ,שאהמ םיחתור םימ ריס דירוה דוד .ןתוא םמחל ידכ תושק םיציב
.הדיחיה ילייח לכל הפק תנכהל

.קמנ ?אל וא ןידכ ריאי גהנ םאה
.קמנ ?אל וא ןידכ דוד גהנ םאה
הבושת

2 הלאש
ותוא תחקל ול רתומ םא טבלתה ריאי .(בוריע שיש םוקמב) בוחרב קורז טע תבשב האר ריאי
.הדבא תבשה תווצמ םייקל ידכ

.קמנ ?אל וא וילעבל ובישהל ידכ טעה תא תחקל ריאיל רתומ םאה
.קמנ ?אל וא ותחקל ול רתומ היה םאה ,ולש טעה היה וליא
הבושת

3 הלאש
ןכסל לולע ישפנ עוזעז לכו ,וייחל הנכס תפקשנש הלוחכ ויאפור ידי-לע רדגוה םייח לש ויבא
.תרחא ריעב ררוגתהש ונב תא תוארל םייח לש ויבא שקיב תותבשה תחאב .ותואירב תא
.בכרב ויבא תיבל םייח תא עיסהל ךרוצ היה ךכ םשל

.היעבה ידדצ ינש תא בותכ ?הז הרקמב תיתכלהה היעבה המ
.קמנו טרפ ?הז הרקמב הכלהה המ
הבושת

4 הלאש
ינשל םירודכה תא תוצחל גהנ תבש ברעב .אפור תארוה יפ-לע םוי לכ תופורת תחקל גהנ םייח
תחקלמ ענמנ ןכלו ,םירודכה תא תוצחל םייח חכש תבשה יברעמ דחאב .תבש ךרוצל םיאצח
.תבשב םירודכה תא תוצחל רתומש ול ריעה דוד .תבשב הפורתה תא

ראב ?תבש ברעב םירודכה תא תוצחל םייח גהנ וללגבש ,הרואכל רוסיאה םש והמ
.הז רוסיא    
.םיקומינ ינש ןייצ ?דוד לש ותעדל ,הז רוסיא םייק אל עודמ
הבושת

5 הלאש
.תותבשב ללוכ ,עובק ןפואב תופורתל קוקז היהו ,(תרצק) המטסאמ לבס םייח
אפורהמ שקיב ןכ-ומכ .ורקבל אוביש שקיבו החפשמה אפורל םייח ןפלט תותבשה תחאב
.לק םייניש באכב עתפל ףקתנ אוהש רחאמ ,םיבאכ תעגרהל םירודכ ומע איביש

.קמנ ?אל וא םיינישה באכ דגנ רודכ תחקל םייחל היה רתומ םאה
.קמנ ?אל וא ורקבל אוביש ידכ תבשב אפורל ןפלטל םייחל היה רתומ םאה
.קמנ ?הז ןיינעל בוט-םויל תבש ןיב לדבה שי םאה    
הבושת


("םייח רוקמ" וא דירפצנאג) "ךורע ןחלוש רוציק"

.םהילא םירושקה ב-א םיפיעסה לע הנעו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל)

ףיעסה תאו ןמיסה תא) ךיקומינל קיודמה רוקמה תא ןייצל ךילע הלא תולאשב !בל םיש
.("םייח רוקמ" וא דירפצנאג - "ךורע ןחלוש רוציק"מ

6 הלאש
.קחודב ותסנרפ התייה ןכלו ,םיבר םיאלמשח הב םירגש הנוכשב ררוגתה יאלמשחה םייח
וחקלש ,הנוכשה יבשות לכ ,זאמ .יטרפה ופסכמ תואוולה ח"מג חותפל טילחה םימיה דחאב
ותסנרפ התייה זאמו ,הדובעל םייח תא ןימזהל הבוח ושיגרה ,ח"מגהמ האוולה םעפ-יא
.עפשב היוצמ

.קמנ ?אל וא הדובעל תונמזהל תונעיהל םייחל רתומ םאה
.קמנ ?אל וא הדובעל םייח תא ןימזהל הלא םישנאל רתומ םאה
הבושת

7 הלאש
.םיינע רובע הקדצל ףסכ תסנכה-תיב יללפתממ הבוג היה שדוח ידמ .הקדצ יאבג היה דוד
.'ח-'ז תותיכב םידמולה וידלי תא סנרפמ אוהש הנעטב ,הקדצ ןתממ קמחתה לאיחי
תומש :םיאבה םיטרפה תא ללכש ,תואצוהו תוסנכה ןזאמ םסרפל דוד גהנ הנש ידמ
יוארה ןמ ,ותעדלש ,דודל ריעה ריאמ .המורתה ילבקמ תומשו המורתה םוכס ,םימרותה
.םילבקמהו םימרותה תומש ילב ,דבלב תואצוהו תוסנכה ןזאמ םסרפל

.קמנ ?אל וא ןידכ לאיחי גהנ םאה
.קמנ ?אל וא ותרעהב ריאמ קדצ םאה
הבושת

8 הלאש
תא ורקיב התיכל םהירבח .עצפנ ףסא ורבחו ,ינור גרהנ םילשורי זכרמב היהש ינלבח עוגיפב
סמוע היה - חתפי - םהמ דחאל .םילוחה-תיבב ףסא תא ורקיב ןכו ,םמחנל ידכ ינור לש וירוה
.הלוחה ףסא תא קר רקבל ידכ טעומה ונמז תא לצנל ףידעה אוהש ךכ ,םידומיל
.םירבחה ןיב םיסחיה לעו התיכב שחרתמה לע ףסאל רפיס ורוקיבב

?ינור לש וירוה תא םחנל אלו הלוחה ףסא תא רקבל ףידעהשכ ,ןידכ חתפי גהנ םאה
.קמנ    
.קמנ ?םירבחה ןיב םיסחיה לע ףסאל רפיסשכ ,ןידכ חתפי גהנ םאה
הבושת

9 הלאש
אלש רחאמ .םייחל היהש הז תמגוד ,ללכושמ בשחמ-ןועש שוכרל וקקותשה דודו לאיחי
.םהמ קמחתהו בריס םייח .ונועש תא ול רוכמיש םייחמ דחא לכ שקיב ,ותומכ שוכרל וחילצה
לדתשהל ונממ שקיבו ,םייח לש רחא דידי לא הנפ םהמ דחא לכ :ושאייתה אל דודו לאיחי
.לאיחיל ןועשה תא רכמו ץחלב דמע אל םייח .ןועשה תא ול רוכמיש םייח לצא

.דוד לשו לאיחי לש םהישעמ לע תיתכלה תעד-תווח בותכ
וא םייח לש :רתוי לודג ימ לש ורוסיא ,לאיחיל ןועשה תא רוכמל םיכסה םייחש רחאל
.קמנ ?דוד לש    
הבושת

10 הלאש
תא תחקלמ ענמנ ןבואר .עוצפ הגהנו הכפהתהש תינוכמ ןבואר הליג ינוריע-ןיב שיבכב העיסנב
.הנואתב ברועמ היהש וב ודשחי אלש ידכ ,םילוחה-תיבל עוצפה

?הז הרקמב ןבואר רבע רוסיא הזיא לע
.קמנ ?ורבח תא ליצהל ידכ תויפסכ תואצוה איצוהל בייח ןבואר םאה
הבושת

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע :תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל)
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
!הבוח תלאש

:םיאבה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב
תואכרע
םניי םתס
אתמחנד עבש
םינתח תכרב
רושעל הסכ ןיב
הבושת

.17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
."םייאלכ" לש םיגוס השולש ןייצ
הבושת

13 הלאש
?בוט-םויב תורוסא תואבה תוכאלמה ןמ וליא
השיל
םיגד-תדיצ
תויח תדיצ
רנה יוביכ
למשח יוביכ
הבושת

14 הלאש
םירקמבו תונוש תויונמדזהב ,םינוש םינמזב ,םינוש םיעוריאב "ונייחהש" תכרב ונקית םימכח
.םינוש
."ונייחהש" תכרב םיכרבמ םהבש ,םינוש םיגוס השימח ןייצ
הבושת

15 הלאש
.הרצקב םתוא ראבו ,לושיבל רשב תרשכהב םייחרכה םיבלש השולש ןייצ
הבושת

16 הלאש
."ם"וכע לושיב" םושמ םירוסא םירבד וליא םיעבוק םהיפ לעש םיללכ ינש ןייצ
הבושת

17 הלאש
?הלעגהו הווקמב הליבט ,דבלב הלעגה ,דבלב הווקמב הליבט :םיכירצ םיאבה םילכה ןמ וליא
חספל ורישכהל םיצורש ץמח ילכ
ירכנ לש ןשי ילכ
ירכנ ואשעש שדח ילכ
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,םתוא ארק .םינוש תורוקמ ךינפל
ןלהל רמאנו ,האיב ןאכ רמאנ .'ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ' :אינת" (1)
בותכה לעופב ןאכ ףא רבדמ בותכה לעופב ןלהל המ .'שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב'       
."רבדמ       

ןיא וטחש םאו ,בוט-םויב ותוא ןיטחוש ןיא [המהב קפס היח קפס אוהש םייח-לעב] יוכ" (2)
ןיאש םדה יוסיכ ,תבש החוד הקיפס ןיא תבש החוד האדוש הלימ המו ?ןינמ .ומד תא ןיסכמ       
."בוט-םוי החוד וקפס ןיאש ןיד וניא תבש החוד ואדו       

ביתכו ,'ךינבל םתננשו' :ביתכד הרות דומלתמ הל רמג ?ןיליפתמ תורוטפ םישנש ןינמו" (3)
."תורוטפ םישנ ןיליפת ףא ,תורוטפ םישנ הרות דומלת המ ,'ךידי לע תואל םתרשקו' :הירתב       

תווצמ ןיליפת המ ,ןיליפתמ רמג ?ןינמ ,ןהמ תורוטפ םישנש ,ןמרג ןמזהש השע תווצמו" (4)
."תורוטפ םישנ ןמרג ןמזהש השע תווצמ לכ ףא ,תורוטפ םישנו ןמרג ןמזהש השע       

תורוקמה ןמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
(תודוקנ 5) ?וללה    
(תודוקנ 5) ?וללה תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד יהמ
הבושת

19 הלאש
:'א 'א ,תויודע אתפסותב בותכ
וניאו הרות ירבדמ רבד שקבמ םדא אהיש העש הדיתע :ורמא הנביב םרכל םימכח וסנכנשמ"
."יאמשמו ללהמ ליחתנ :ורמא ...אצומ וניאו םירפוס ירבדמ ,אצומ

(תודוקנ 5) ?םימכח וששח הממו ,ןאכ תראותמ הפוקת וזיא
בצמה תמועל יונישה והמו ,"יאמשמ ללהמ ליחתנ" :ורמאש םימכח לש םתעצה יהמ
(תודוקנ 5) ?םדוקה    
הבושת

20 הלאש
.הכלה יקספ תביתכב תונוש תושיג יתש םיגציימ ם"במרהו ף"ירה

(תודוקנ 5) .הכלה יקספ תביתכב םהמ דחא לכ לש ותשיג תא ראת
?רוביחה םש והמו ,ף"ירה לש ורוביח תמגוד רוביח רביח םינושארהמ ימ
(תודוקנ 5) ?רוביחה םש והמו ,ם"במרה לש ורוביח תמגוד רוביח רביח םינושארהמ ימו    
הבושת
ע"בשותל אובמו םינידב תובושת
ה"נשת ץיק - 005102 רפסמ ןולאש1 הבושת
,לושיב רחא לושיב ךיא שבי רבדבו שבי רבד םה תושק םיציבש רחאמ ,ןידכ גהנ ריאי
.ןושאר ילכ אוהש ףא ,שאה ןמ דרוהש םימה ריס ךותב ןתוא םישל רתומ ןכל
(ו"ט ףיעס ,'א קרפ ,כ"שש)

רבדל ךפהנו סמנש שבי רבדש םירמוא שיש ןוויכ ,ךכ תושעלמ ענמנ היה דוד םא היה בוט
לושיב רחא לושיב שיש ,שאה ךמ דרוהש ןושאר ילכב ןנוצ חל רבד תתל רוסאו ,חלכ וניד חל
.חל רבדב
(ח"לק הרעה ,ט"מ ףיעס ,'א קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

2 הבושת
,הז הרקמב .ומוקמ וא ופוג ךרוצל ותוא לטלטל רתומ (טע) רוסיאל ותכאלמש ילכ
תבשה תווצמ םא קפס שי ,הדבא תבשה תווצמ וב םייקל ידכ ותוא תחקל הצורש
.אל וא ופוג ךרוצל ומכ הבושח וארובל חור תחנ תושעל ידכ הדבא

רתומ רוסיאל ותכאלמש ילכש ינפמ ,ותוא תחקל ול רוסא ולש טעהש הרקמב
.בנגיי אלש ןוגכ ומצע ךרוצל אל ךא ,ומוקמ וא ופוג ךרוצל ותוא לטלטל
(ח"כ הרעה ,ב"י ףיעס ,'כ קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

3 הבושת
שי ןכלו ,הלוחה לש הרישיה ותאופרל עגונ הז ןיא דחא דצמ ,איה תיתכלהה היעבה
תויהל לולע ,ונב תא הלוחה הארי אל םא ,ינש דצמ .תבשב םייח תא עיסהל ןיאש רמול םוקמ
.ועיסהל ריתהל םוקמ שי ןכלו ,ובצמ רימחיש

סיפהלו ותעגרהל קר םורתת ונב תעסהו ,הלוחה לש ישפנה ובצמ רערעתיש ששח ןיא םא
רתומ לבא ,ונב תא עיסי ידוהיש ,ונייהד ,הרות רוסיאב תבשה תא וילע ללחל ןיא ,ותעד
.ןנברד רוסיא קר הז ירכנל הרימאש ןוויכ ,םייח תא עיסהל ול ורמאיש ירכנ ידי-לע ועיסהל
תא עיסהל רתומ ,ותשקב תא ואלמי אל םא רערעתהל לולע הלוחה לש ישפנה ובצמ םא לבא
.תאז השעיש ירכנ ןיא םא ידוהי ידי-לע םג םייח
(ב"פ הרעה ,ו"כ-ה"כ ףיעס ,ב"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

4 הבושת
ט"למ הזו תבשב תמיוסמ הדימ יפ-לע רבד ךותחל רוסא ,ושוריפ ."ךתחמ" אוה רוסיאה
.הכאלמ תובא

הצור םא אלו ךותחה רבדב ךכ-רחא שמתשהל הצור םא קר תכייש ךתחמ תכאלמ (1)
.רתומו לכואכ בושח הזש ינפמ עולבל
הפורתה תומכ לע איה הדפקהה ןאכ וליאו ,תמיוסמ הדימ לע הדפקה אוה ךתחמ רוסיא (2)
.הדימ לע אלו
('ל הרעה ,'ד ףיעס ,ג"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

5 הבושת
לופיט ךרוצל תופורת תחקל ול רתומ םנמא .םיינישה באכ דגנ רודכ תחקל םייחל רוסא
הריזג - תבשב הרוסאה הפורת לככ ,םיינישה באכ דגנ הפורת תחקל ול רוסא לבא ,המטסאב
.םינממס תקיחש םושמ

תושעל ול רוסא .הנכס וב ןיאש הלוחכ רדגומ אוהש רחאמ ,אפורל ןפלטל םייחל רוסא
םירמוא שי .תבשב הרעבה רוסיא הזב שיש ,ןפלטל ומכ ,אתיירואד רוסיא ןהב שיש תוכאלמ
בוט-םויב שא תרעבהש םירבוס םיקסופ הברהש רחאמ ,ןפלטל רתומ הז הרקמב בוט-םויבש
רוסיאב היל אחינ אלד אשיר קיספ רדגב הנה הייזכרמב תורונה תקלדהו ,ןנברדמ אלא הניא
.ןנברד
(ג"כ הרעה ,'ג ףיעס ,ג"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה

6 הבושת
רדגב איה םא םג הרוסא תיביר .תיביר רוסיא ללגב הלא תונמזהל תונעיהל םייחל רוסא
.תיבירכ תבשחנ הדובעל הנמזהה ,הזה הרקמב ומכ ,יהשלכ האנה תבוט לש

.תיביר תתל הוולל רוסא ךכ ,תיביר לבקל הוולמל רוסאש םשכ ,םהל רוסא
('י ,'א ,ס"ק :רוקמ ,'י ,'א ,ה"ס :דירפצנאג)
האבה הלאשה

7 הבושת
םהיתונוזמב בייח וניאש 6 ליג לעמ םילודגה וידלי תא סנרפמ םדא םא .ןידכ גהנ לאיחי
.םירחאל םימדוק םהש אלא דוע אלו ,הקדצ תבוח ידי אצוי ,ןידה רקיעמ

.לביק ימו ןתנ ימ ועדי אלש רתסהב הקדצה תא תתל יוארה ןמ .ותרעהב קדצ ריאמ
('ו ,'ב ,ח"כק :רוקמ :ג"י ,'ו ,ד"ל :דירפצנאג)
האבה הלאשה

8 הבושת
םוחינ תווצמ ,םילבא םחנל םגו הלוחה תא רקבל יאנפ ול ןיא םא .ןידכ גהנ אל חתפי
.םיתמה םעו םייחה םע דסח תולימג הזב שיש ינפמ ,תמדוק םילבא
(ה"כ ,ט"מק :רוקמ ;א"י ,ג"צק :דירפצנאג)

םש איצומו ערה ןושלב לשכיהל םג םילולעו ,תוליכר םושמ הזב שי .ןידכ גהנ אל חתפי
.ער
('ב ,ע"ק רוקמ ,'ב-'א ,'ל ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

9 הבושת
הרות ירוסיא הזב שי .ןועשה תא םהל רוכמל םייחב וריצפהשכ ןידכ וגהנ אל דודו לאיחי
."הואתת אל"ו "דומחת אל"

,"הואתת אל"ו "דומחת אל" םיוואלה ינש לע רבעש ינפמ רתוי לודג לאיחי לש ורוסיא
.דבלב "הואתת אל" לע רבע דוד וליאו
קר םירבוע "דומחת אל" לע לבא ,דבלב בלבש הוואת לשב םירבוע "הואתת אל" לע :קומינה
.ץפחה תא רכמ רכומהו העצבתה הקסעה םא
('ח ,ו"סק :רוקמ ;'ה ,ב"פק :דירפצנאג)
האבה הלאשה

10 הבושת
."ךער םד לע דומעת אל" ואלה לע

ינפב דמועה רבד ןיא ,ורבח תא ליצהל ידכ ולשמ תויפסכ תואצוה איצוהל בייח ןבואר
תא ןכמ רחאל שורדל לוכי ,הצרי םא) .ליעלד ואלה לע רבוע אוה ,ןכ השע אל םאו .שפנ חוקיפ
.(תויפסכה תואצוהה
('י ט"סק :רוקמ 'ח ,ד"פק :דירפצנאג)
האבה הלאשה

11 הבושת
.הרותה יקוח יפל אל ןדש םיטפוש לש בכרה - תואכרע
.ז"על ותוא וכסינ םא ונל עודי אלש יוג לש ןיי - םניי םתס
באב 'ט ירחאש תבשמ המחנ תורטפה ןיריטפמ ןהבש תותבשה עבש - אתמחנד העבש
.ךליאו
.םימיה תעבש לכ הלכו ןתח יאושינב ןיכרבמש תוכרב עבש - םינתח תכרב
הרשעב אוהש םירופיכה םויל - הסכ הנוכמה- הנשה שאר ןיבש םימיה - רושעל הסכ ןיב .ה
.ירשתב
האבה הלאשה

12 הבושת
םרכה יאלכ
םידגב יאלכ
המהב יאלכ
.םירחאה השולשה ךותמ םיינש דוע םע הנוכנ הבושתכ תאז לבקל שי ,םיערז יאלכ בותכיש ימ
האבה הלאשה

13 הבושת
.ה .ד .ג .ב
האבה הלאשה

14 הבושת
:(השימח ןייצל דימלתה לע) "ונייחהש" םיכרבמ םהבש םינוש םיגוס
.(תוכוס ,תועובש ,חספ) םיבוט םימיב (1)
.(הליגמ תאירק ,בלול ,רפוש) ןמזל ןמזמ תואבה השע תווצמ לע (2)
.םישדח הנוע תוריפ (3)
.םישדח םידגב וא םישדח םילכ (4)
.ןבה ןוידפ ,הלימ תירב :ןוגכ ,םיחמשמ םיעוריא (5)
.םוי 30 והואר אלש רבח האורה וא תובוט תועומש (6)
האבה הלאשה

15 הבושת
.החילמב ומד אציש ותוא ךכרל ידכ ,םימב רשבה תיירש - היירש (1)
.רשבה ןמ םדה אציש ידכ ,חלמב רשבה תחילמ - החילמ (2)
.וילעש םדהו חלמה תא איצוהל ידכ ,םימב ותחדהו רשבה תפיטש - החדה (3)
האבה הלאשה

16 הבושת
.םיכלמ ןחלוש לע םילועש םירבד (1)
.לושיב ידי-לע אלא ,םהש תומכ םילכאנ םניאש םירבד (2)
האבה הלאשה

17 הבושת
דבלב הלעגה
הלעגהו הליבט
דבלב הליבט
האבה הלאשה

18 הבושת
.הווש הריזג (1)
.רמוחו לק (2)
.שקיה (3)
.בא ןיינב (4)

.תוהז םילימ ידי-לע רחא ןיינעמ דחא ןיינע דומיל (1)
.ןויגיהה ידי-לע רחא ןיינעמ דחא ןיינע דומיל (2)
.הרותב הז דיל הז םיבותכש ידי-לע רחא ןיינעמ דחא ןיינע דומיל (3)
.תופתושמ תונוכת ידי-לע רחא ןיינעמ דחא ןיינע דומיל (4)
האבה הלאשה

19 הבושת
שמשל םילשורי הלדח סוטיט ידיב שדקמה תיב ןברוח םע .הנבי תפוקת איה הפוקתה
ןכש ,המואה תודחא םויק ידי-לע הרותה תומלש תא םייקל וסינ םימכח ןכ לעו ,הרותל זכרמ
.הרותה לש התומלשל ששח שי תוקולחמ יוביר ללגב

ש"ב ןיבש תוקולחמה תערכהב ליחתהל ועיצהו ,תוקולחמה ןיב עירכהל איה העצהה
.הערכה התיה אל ובש ,םדוקה בצמהמ הנושב ה"בו
האבה הלאשה

20 הבושת
הכלהל הניאש אירטו אלקש תטמשה ידכ ךות ,ארמגה רדס יפ-לע ויקספ תא בתכ ף"ירה
.ז"הזב םיגהונ םניאש םיאשונ וא
ם"במרה לש ורוביח ןכ ,"הנשמה" יבר לש ורוביח ןיעכ ,םיאשונ יפל רוביח רביח ם"במרה
.ז"הזב תוגהונ ןניאש תוכלהל םג סחייתה ם"במרה ."הרות הנשמ"

.ש"ארה יקספו ס"שה לע ש"ארה .רשא ונבר
."םירוט העברא" "רוטה" :רוביחה םש ,ש"ארה ןב בקעי ונבר


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע