הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל פ"עבשותל אובמו םיניד

1996 ו"נשת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע)

5 - 1 םיעוריאהמ השולשב :םיעוריא השישב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.10 - 6 םיעוריאהמ השולשבו

"ךורע ןחלוש רוציק"מ ףיעסו ןמיס :ךיקומינל רוקמה תא ןייצל ךילע הז קרפב !בל םיש
."םייח רוקמ" וא דירפצנאג

.עוריא לכבש ב-א םיפיעסה לע הנע 5 - 1 ךותמ תרחבש םיעוריאה תשולשב
.(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
.ומעט תא קודבל ידכ ולשיבש לישבתה ןמ טעמ ומעט האלו הרש
.הטלפ האלו המעטש לכואה תא העלב הרש
.הנושאר הכרב ןהיתש וכריב המיעטה ינפל

.קמנ ?ןידכ האלו הרש וגהנ םאה
.קמנ ?הרש לש הרקמב הליחתכל גוהנל שי דציכ

2 הלאש
התייהש רחאמ העבצאמ ןיאושינה תעבט תא הריסה אלו ,הדועסה ינפל םיידי הלטנ הרש
.וידי לעש עבצה םע הדועסה ינפל וידי לוטיל גהנ ,ועוצקמב עבצ היהש ,הלעב לאינד .הקודה

.קמנ ?ןידכ הרש הגהנ םאה
.קמנ ?ןידכ לאינד גהנ םאה

3 הלאש
ןהילע ךריבו ,המודכו הניבגב ,תוריפב ,שבדב תואלוממ תוגוע םרג 100 לוכאל ןנוכתה ןבואר
.הדועס תעיבק רועישמ רתוי ,םרג 300 לכא לעופב ."תונוזמ ינימ ארוב" תכרב
ןהילע ךריבו ,המודכו הניבגב ,תוריפב ,שבדב תואלוממ תוגוע םרג 300 לוכאל ןנוכתה ןועמש
.םרג 100 לכא לעופב ,"ץראה ןמ םחל איצומה" תכרב

.ךירבד תא קמנ ?ןועמש ךרבי הנורחא הכרב וזיאו ,ןבואר ךרבי הנורחא הכרב וזיא
תעיבק רועישמ רתוי ,םרג 270 דוע לוכאל טילחה אוה םרג 30 לכא ןבוארש רחאל םא
.ךירבד תא קמנ ?הליכאה ךשמהל עגונב גוהנל וילע דציכ ,הדועס    

4 הלאש
.ץע יחופתו םיבנע ,רשב ,תוגוע ושיגה ןועמשל .םימו יעבט םיבנע ץימ ,תוגוע ושיגה ןבוארל

.קמנו טרפ ?הנורחאו הנושאר הכרב יבגל ןבואר גהני דציכ
.קמנו טרפ ?הנורחאו הנושאר הכרב יבגל ןועמש גהני דציכ

5 הלאש
.םינשושה יחרפ לש בוטה חירה לע "ונייחהש" תכרב ךרבל גהנ ןבואר
.ולישבה םרטש םינומיר לע "ונייחהש" תכרב ךרבל גהנ ןועמש

.קמנ ?ןידכ ןבואר גהנ םאה
.קמנ ?ןידכ ןועמש גהנ םאה

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ,תודוקנ 8 - עוריא לכל)

6 הלאש
אוהש הנעטב בריס קחצי ."הלכ תסנכה" תווצמל ומירתהל ידכ קחציל הנפ יאבגה םייח
.דבלב ימואלה חוטיבה לש הבצקמ סנרפתמ
.ולש יתנשה חוורהמ %8 יאבגה םייחל הקדצל ריבעה דוד

.קמנ ?הבצקמ סנרפתמ אוהש םושמ הקדצה ןמ רוטפ קחצי םאה
.קמנ ?ןידכ דוד גהנ םאה

7 הלאש
חולשל גהנ ,דודמ תואוולה לביקש ,לאיחי .תיבירב אלש םירחאל ופסכמ תוולהל גהנ דוד
ידכ האוולהה תלבק ינפל םיחרפ ול חלש םימעפל .האוולה ול ריזחמ היהש רחאל םיחרפ דודל
.קקדזישכל ול הוולי דודש
חראתה דוד רשאכ ,"הרות ןתח"ב דוד תא הרות תחמשב דביכ ,דודמ האוולה לביקש ,םייח
.ישארה יאבגה םייח היה ובש תסנכה-תיבב

.ךירבד תא קמנ ?ןידכ לאיחי גהנ םאה
.ךירבד תא קמנ ?ןידכ םייח גהנ םאה

8 הלאש
ימד תא םייחל םלשלמ ןבואר קמחתמ שדוח לכ ףוסב .םייח לש ותיבב תוריכשב רג ןבואר
.תוריכשה
םימיה דחאב .הרוחסה לקשממ ריסחמ היהש ךכב ויתוחוקל תא תומרל גהנ ,ינוונח היהש ,דוד
תא ריזחהל ימל עדי אל ,תוחוקלה ןמ קלח קר ריכהש ןוויכמ ךא ,הבושתב רוזחל טילחה
.ףסכה

.קמנ ?ןבואר לש השעמב רחא רוסיא וא הבינג וא לזג רוסיא שי םאה
.קמנ ?תוועמה תא ןקתל דוד לוכי דציכ

9 הלאש
ביצה תספרמב .בוחרל הנופה הלודג תספרמ ותרידב הנב ,תישילשה המוקב ררוגתמה ,םייח
.םיחפט השימח הבוגב םיגרוס
תלצחמ תציחמ ביצהו ,בוחרל הנופה תספרמ תישילשה המוקבש ותרידב הנב אוה ףא לאיחי
.םיחפט הרשע הבוגב

.קמנ ?ןידכ םייח גהנ םאה
.קמנ ?ןידכ לאיחי גהנ םאה

10 הלאש
.םיעורג ויה דוד םע ויסחיש ,לאכימ לש ויתולעמ לע דודל רפסל גהנ םייח
ורמאש םיער םירבד ול רפסלמ ענמנ ךא ,וילע ורמא םירבחש םירבד םייחל רפסל גהנ דוד
.וילע

.קמנ ?ןידכ םייח גהנ םאה
.קמנ ?ןידכ דוד גהנ םאה


(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע :תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל)
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
!הבוח תלאש

:הלאה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב
יאסרוד-ןב לכאמכ
ת"רשת
יאמד
ןינסיכב האבה תפ
הריטנו המיקנ

.17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
?עודמו ,הז בלשב רדסה לילב םישוע המ - "ץחי"

13 הלאש
?תאז םישוע יתמיאו ,"תורשעמ רועיב" והמ רבסה

14 הלאש
?תאז רמוא ימו ,"ונועמב החמשהש" םירמוא יתמיא

15 הלאש
?רוסא רשק הזיאו תבשב רתומ רשק הזיא
.רוסא רשקל המגודו רתומ רשקל אמגוד אבה

16 הלאש
?ורמואל םיקיספמ יתמיאו ,"םשגה דירומו חורה בישמ" רמול םיליחתמ יתמיא

17 הלאש
?תבש יאצומב לחש בוט-םוי לילב הלילה שודיקב םיכרבמ תוכרב וליא


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק .תורוקמ העברא ךינפל

המ םיינשב תודעה תמייקתמ םא ."רבד םוקי םידע השולש יפ לע וא םידע םיינש יפ לע" (1)
."השולשה תא ומוזי םיינשה ףא םיינשה תא ןימיזמ השולש המ ...השולשב בותכה טרפ      

תוצמ לכאת םימי תשש" :רמאנש יפל ,רמול דומלת המ .'םימי תעבש 'הל תוצמה גח' " (2)
םלוכ ףא תושר יעיבש המ וילא שיקהל אצי המלו ,היה ללכב יעיבש ,' 'הל תרצע יעיבשה םויבו      
."תושר      

העורת רפוש תרבעהו' :ביתכו .'...םכל היהי העורת ןורכז שדוחל דחאב יעיבשה שדוחבו' " (3)
רומאה תא ןתיל ןינמ .'םכצרא לכב רפוש וריבעת םירופכה םויב שדוחל רושעב יעיבשה שדוחב      
שדוחב יעיבשה שדוחב רמול דומלת ,לבויב הנשה שארב רומאה תאו ,הנשה שארב לבויב      
."יעיבשה      

ןיד וניא תובש םושמ איהש האזה ,תבשה תא החוד הכאלמ םושמ איה הטיחש םא המו" (4)
."תבשה תא החודש      

ןמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
?הלאה תורוקמה    
.הלא תודימ עבראמ תחא לכ ראב

19 הלאש
."יביתימ" ,"והנימרו" ,"ףיקתמ" :םיידומלת םיחנומ ךינפל

?הלא םיחנומ לש ףתושמה הנכמה והמ
.םהמ דחא לכב ארמגה תשמתשמ יתמיא ןייצו ,םהמ דחא לכ ראב

20 הלאש
.ימלשוריה דומלתהו ילבבה דומלתה

דומלתה תא וכרעש םיארומאה םה ימו ,ילבבה דומלתה תא וכרעש םיארומאה םה ימ
?ימלשוריה    

םיעגונה ,ימלשוריה דומלתה ןיבל ילבבה דומלתה ןיב םיירקיע םילדבה ינש ןייצ
.הכירעלו ןונגסל    


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע