הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל פ"עבשותל אובמו םיניד

1997 ז"נשת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוצק" יפ-לע)


5 - 1 םיעוריאהמ השולשב :םיעוריאהשישב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.10 - 6 השולשבו

"ךורע ןחלוש רוציק"מ ףיעסו ןמיס :ךיקומינל רוקמה תא ןייצל ךילע הז קרפב !בל םיש
."םייח רוקמ" וא דירפצנאג

.תרחבש יעוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,5 - 1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
לכוי םא קפתסה אוה .ותטיממ תדרל תלוכי ילב ,םילוח-תיבב הטימל עובש קתורמ היה הירא
."םיפופכ ףקוז"ו "םירוסא ריתמ" רחשה תוכרב תא ךרבל
קר הרכזנו תוכרבה רתי תאו רחשה תוכרב תא ךרבל החכש ,וב הלפיטש ,הירא לש ותשא
.תירחש תליפת הללפתהש רחאל

?הטימל קתורמ ודועב "םיפופכ ףקוז"ו "םירוסא ריתמ" תכרב ךרבל לוכי הירא םאה
.קמנ    
.קמנ ?ךרבל הלוכי הניא תוכרב וליאו ,ךרבל הלוכי הירא לש ותשא תוכרב וליא
הבושת

2 הלאש
דירומו חורה בישמ" רמא םא קפתסה ,"אוביו הלעי" רמא ריאיש רחאל ,ולסכ שדוח שארב
"לטה דירומ" רמול גהנ אל ריאי) םינשה תכרבב "רטמו לט ןתו" רמא םא קפתסה ןכו ,"םשגה
.(ץיקה תומיב

.קמנ ?"םשגה דירומו חורה בישמ" תרכזהל רשאב ןידה והמ
.קמנ ?"רטמו לט ןתו" תלאשל עגונב ןידה והמ
הבושת

3 הלאש
ידכ רחשה דומע הלעש ינפל תירחש תליפת ללפתה ,הלוחה ויבא תטימל קתורמ היהש ,דוד
םוי לש תיברעו החנמ תליפת ללפתהל חכשש רכזנ םויה תוצח ינפל .הלוחה ויבאב לפטל לכויש
.לומתא

.קמנ ?אל וא תירחש תליפת תינש ללפתהל בייח דוד םאה
.קמנ ?םדוקה םויב ללפתה אלש תיברע תליפתלו החנמ תליפתל עגונב גוהנל וילע דציכ
הבושת

4 הלאש
,הכרב ילב הרמזד יקוספ רמאי אלש ידכ ."רמאש ךורב" תכרב רמא םא קפתסה לארשי
."רמאש ךורב" תכרב קפסמ ךרבל טילחה
תאירק רחאל ."הרותה תכרב" ךרבל קיפסהש ינפל הרותל תולעל ארקנו ,הליפתל רחיא םייח
.הרותה תוכרב לכ תא תינש ךריב הרותה

.קמנ ?אל וא ןידכ לארשי גהנ םאה
.קמנ ?אל וא ןידכ םייח גהנ םאה
הבושת

5 הלאש
.הרשע-הנומש תליפתב לחה רוביצהשכ תירחש תליפתל ועיגה ישו ןר
"חבתשי"ו "רמאש ךורב" רמא ישי .הרשע-הנומש תליפת ומע ללפתהו רוביצל ףרטצה ןר
.הליפתה רדסכ םשמ ךישמהו

.קמנ ?אל וא ןידכ ןר גהנ םאה
.קמנ ?אל וא ןידכ ישי גהנ םאה
הבושת

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל)

6 הלאש
לע ךריבו וידי תא לטנ דוד .תיזכ הלדוגש םחל תסורפ רקובה תחוראב לוכאל וגהנ ריאיו דוד
.וידי תא לטנ אל ריאיו ,וז הליטנ

.קמנ ?הכלהכ ריאיו דוד וגהנ םאה
?עודמו ,הכרבב םיידי תליטנ תבייחמה םחל תליכא תומכ יהמ
הבושת

7 הלאש
תליפתל לבויל וארק הדועסה עצמאב .םחל םג הב ולכאו םיירהצ תחורא וידחי ודעס לבויו ןד
.החנמ תליפתמ רוזחי לבויש דע וירבח םע קחשל דרי ןדו ,ךומסה תסנכה-תיבב החנמ
."איצומה" תכרבו "םיידי תליטנ לע" תינש ךריבו וידי תא ןד לטנ םתדועסב וכישמהו ורזחשכ
."איצומה" תכרב תינש ךריב אוה םג ךא ,וידי תא לוטיל ילב לוכאל ךישמה לבוי

גוהנל םהילע היה דציכ ,הדועסה עצמאב םוקמה תא ובזעשכ הכלהכ לבויו ןד וגהנ םאה
.קמנ ?הז הרקמב    
.קמנ ?לוכאל ורזחשכ תוכרבהו םיידיה תליטנ ןינעב הכלהכ וגהנ םאה
הבושת

8 הלאש
."הדועס תועיבק רועיש" לש תומכ םהב שיש ,םילשובמ םיסירג לש הלודג הנמ ושיגה ןרל
םיבנע ,ותשקב יפ-לע ,ושיגה דגל .םיסירגה לע "איצומה" תכרב ךריבו הכרבב וידי תא לטנ ןר
,םימ טעמ לע "לכהש" תכרב דג ךריב הכירצ הניאש הכרבב תוברהל אלש ידכ .ץע-יחופתו
.ץעה-יחופת תא םגו םיבנעה תא םג וז הכרבב רוטפל ןווכתהו

.קמנ ?הכלהכ דגו ןר וגהנ םאה
.קמנ ?הנורחא הכרבל עגונב גוהנל םיכירצ דגו ןר דציכ
הבושת

9 הלאש
חירה תכרב וילע ךרבל הגהנש ןרופיצה ןילבת תא רימת תחפשמ האצמ אל תבש יאצומב
.חירה תכרב וילע ךריבו גורתא חקל תיבה לעב .הלדבהב

.קמנ ?גורתאה לע ךרבל ךירצ תיבה לעב היה חירה תכרב וזיא
.קמנ .ןהמ תחא לכ םיכרבמ המ לע ןייצו ,חירה תוכרב עברא תא בותכ
הבושת

10 הלאש
."ונייחהש" תכרב דימ ךריבו תיציצ הב ליטה ,תירחש תליפתל השדח תילט הנק דוד
.םויה עצמאב אלו ,תסנכה-תיבב הב ףטעתהש העשב ,רקובב ךרבל וילע היהש ול ריעה ריאי
.הב ףטעתהו הנקש תילט לע "ביטימהו בוטה" תכרב ךריב ומצע ריאי

.קמנ ?אל וא ןידכ דוד גהנ םאה
.קמנ ?"ביטימהו בוטה" תכרב תילטה לע ךריבשכ ןידכ ריאי גהנ םאה
הבושת

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע :תולאש שמח לע הנע
(תודוקנ 5 - הלאש לכל)
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
! הבוח תלאש

:הלאה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב
הטושפ הנש
הנמטה רוסיא
שלושמ םירופ
תיעיבש תוריפ רועיב
התלצמ הבורמ התמח
הבושת

.17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
.בוט-םויב םירתומו תבשב םירוסאש הכאלמ תובא השולש ןייצ
הבושת

13 הלאש
."ערואמה ןיעמ" ןוזמה תכרבב םיפיסומש תונוש תופסות שולש ןייצ
הבושת

14 הלאש
.הרצקב םתוא ראבו ,התאובתמ םישירפמש תורשעמ יגוס השולש ןייצ
הבושת

15 הלאש
.באב העשת וב לחש עובשב רוסיא םהב וגהנש םירבד השולש ןייצ
הבושת

16 הלאש
"ןנוח התא" תכרב ליחתהו תבש לש ףסומ תליפתב וא תבש לש החנמ תליפתב העט
?גהני דציכ - הכרבה תמיתח ינפל רכזנו
הבושת

17 הלאש
העשת לש החנמבו תירחשבו רתסא תינעת לש החנמבו תירחשב הרותב םיארוק המ
?באב
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק .תורוקמ העברא ךינפל

המ ,ןזוא (ערוצמב) ןלהל רמאנו ,ןזוא (דבעב) ןאכ רמאנ ,תינמי ןזואב איהש העיצרל ןינמ" (1)
."ןימי ןאכ ףא ןימי ןלהל       

ץמח לכאת לבב ונשיש לכ - ינוע םחל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש ץמח וילע לכאת אל" (2)
."הצמ לוכא םוקב ונשי       

המ :(םאו בא ארומ) ארוממ ףילי ?ןלנמ - תובייח םישנ אמרג ןמזה אלש השע תווצמ" (3)
."תובייח םישנ אמרג ןמזה אלש השע תווצמ לכ ףא ,תובייח םישנ ארומ       

אל לארשי - ןרהא תונב אלו ןרהא ינב - תורתי תווצמ בותכה םהב הבירש םינהכ המו" (4)
."ןכש לכ       

דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
?תורוקמהמ    
.הלאה תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב
הבושת

19 הלאש
:ם"במרל "הרות הנשמ"
?"הרות הנשמ" ורפס תא רבחל ם"במרה תא עינה המ
החד דציכ רבסהו ,ם"במרה לש ורפסל ד"בארה דגנתה ןללגבש תוביס יתש ןייצ    
.הלא תוביס "ףסוי תיב"ה    
?ם"במרל "הרות הנשמ" רפסב םילולכ םיאשונ המכ
?עודמו ,"השודק" רפסב םילולכ תוכלה יגוס ינש וליא    
הבושת

20 הלאש
:"תורזגו תונקת"
תחא לכל תואמגוד יתש בותכ ?תורזג ןה המו תונקת ןה המ
.תוצובקהמ (.תואמגוד עברא כ"הס)    
?תורזג רוזגל םימכח לש תוכמסל הרותב רוקמה והמ
הבושת
ע"בשותל אובמו םיניד ,דומלתב תובושת
ז"נשת ץיק - 006103 ,005102 רפסמ ןולאש


1 הבושת
ינפמ ,הטימל קתורמ ותויה ףא לע "םיפופכ ףקוז"ו "םירוסא ריתמ" תכרב ךרבל לוכי הירא
לש תיטרפה האנהה לע אקווד ואלו ללכב םלועה יכרד לע ה"בקל האדוהכ ונקתנ ולא תוכרבש
.םדאה

ץוח ,םויה לכ םבויח תוכרבה לכש ינפמ ,רחשה תוכרב לכ ךרבל הלוכי הירא לש ותשא
הלוכי הניא הרותה תכרב תא .םיידי תליטנ לע תכרבו המשנ יקולא תכרב ,הרותה תכרבמ
הבוח ידי האצי "המשנ יקולא" תכרבב ."םלוע תבהא" תכרבב הבוח ידי האציש ןוויכ ,ךרבל
הנקתנ אל "םיידי תליטנ לע" תכרבו ,הרשע-הנומש תליפתבש "םיתמה היחמ" תכרב ידי-לע
.הירחאל אלו הליפתה ינפל אלא
('י ,'ג תוכלה ,'ד קרפ ,םייח רוקמ ,'ז-ו 'ו ,'ג ףיעס ,'ז ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

2 הבושת
דירומ" רמול ליגר וניאש ףא לע "םשגה דירומו חורה בישמ" ריכזהלו רוזחל ךירצ אל ריאי
בישמ" רמול ליחתה ובש תרצע ינימש זאמ םוי םישולש רחאל היה הז קפסש רחאמ ,"לטה
.ולגרהכ רמא אוה םתסה ןמ "...חורה
ךותב היה הז קפס ירהש ,"רטמ לט ןתו" לואשל ידכ "םינשה תכרב"ל רוזחל ךירצ ריאי
,לואשל לגרתה אל ןיידעש ןוויכו ,"רטמ לט ןתו" לואשל לחה ובש ,ןושחב 'ז זאמ םוי םישולש
.הליפתה שארל אלו םינשה תכרבל רזוח ,וילגר רקע אל ןיידעש םאו .רזוח ןכל
('י הכלה ;ח"י קרפו 'ו הכלה ,ז"י קרפ ,םייח רוקמ ,'ח ףיעס ,ט"י ןמיס ,דירפצנאג)

האבה הלאשה

3 הבושת
אל דבעידב ףאו ,רחשה דומע ינפל ללפתהש רחאמ ,תירחש תליפת תינש ללפתהל בייח דוד
בשחנ רחשה תולע דע .ןכל םדוק אלו ,רחשה דומע הלעשמ ללפתה ןכ םא אלא הבוח ידי אצי
.םויה ליחתמ רחשה דומע הלעשמו ,הלילל
רחאל דימ תיברע תליפת םילשהל וילע ,תירחש תליפת תינש ללפתהל בייח דודש רחאמ
יכ ,םילשהל לוכי וניא החנמ תליפת לבא ,ןימולשת תליפת ןידכ סונא היהש ןוויכ ,תירחש
.תוליפת יתש אלו הל הכומסה הליפתב דבלב תחא הליפת םילשהל רשפא
'ג הכלה ,ו"ט קרפ ,םייח רוקמ ;' הו 'ג ףיעס ,א"כ ןמיסו 'א ףיעס ,ח"י ןמיס ,דירפצנאג)
('טו 'ח ,'ז הכלה ,א"כ קרפו
האבה הלאשה

4 הבושת
הרמואל ' רזוח וניא - התוא רמא םא קפוסמ םדאש הכרב לכ :קומינה .ןידכ גהנ אל לארשי
ללכבו ,"אושל ךיקולא 'ה םש אשת אל"מ דמלנה הלטבל הכרב לש רוסיאה רמוח ללגב קפסמ
.לקהל תוכרב קפס ונידיב
רשא" תכרבב הבוח ידי אציש רחאמ ,הרותה תוכרב לכ תא רמאשכ ןידכ גהנ אל םייח
גהנ - "אנ ברעה"ו "הרות ירבדב קוסעל" תכרב יבגל לבא .הרותל ותיילעב ךריבש "ונב רחב
.ןרמא אל ןיידע ירהש ,ןתוא רמאשכ ןוכנ
('ג הכלה ,'ה קרפ ,'ז ,'ו הכלה ,'ב קרפ ,םייח רוקמ ;'ח ףיעס ,'ז ןמיס ,'ו ףיעס ,'ו ןמיס ,דירפצנאג)

האבה הלאשה

5 הבושת
קיפסהל ידכ םינוש םיגוליד וריתה ןכלו ,רוביצב הליפת רקיע איה הדימע תליפת םנמא
ךירצש ןוויכ ,היתוכרבו עמש תאירק לע גלדל רשפא יא לבא ,רוביצה םע הדימע תליפת דומעל
.ןידכ ןר גהנ אל ןכל ,הליפתל הלואג ךומסל
יקוספ לע ונקתנש תוכרב ןה "חבתשי"ו "רמאש ךורב" תכרבש רחאמ ןידכ גהנ אל ישי
ויהי אלש ידכ ,דחא רומזמ תוחפל "חבתשי"ל "רמאש ךורב" ןיב רמול ךירצ ןכלו ,הרמזד
.הלטבל ולא תוכרב
(ט"יו ז"י הכלה ,ג"י קרפ ,םייח רוקמ ;'ח ,'ז ,'ו ףיעס ,ד"י ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

6 הבושת
לבא ,תיזכ לש תומכב תפ לע וידי תא לטנשכ ןידכ גהנ דוד םנמא .הכלהכ וגהנ אל םהינש
גהנ אל ריאי .הכרב ילב םיידי תליטנ תבייחמ וז תומכ יכ ,וז הליטנ לע ךריבשכ ןידכ גהנ אל
.םיידי תליטנ תבייחמ תיזכ לש תומכ רומאכ ,ןידכ
תוחפש ןוויכ אוה ךכל םעטה .הציבכ איה הכרבב םיידי תליטנ תבייחמה תפ תומכ
הציבכמ תוחפבש ןוויכו .ךליאו הציבכמ אלא ,הרותה ןמ האמוט תלבקמ אל ןילכוא וז תומכמ
.וז הליטנ לע הכרב ונקית אל ,םיידיה עגמב תאמטנ אל
('ד הכלה ,ז"כ קרפ ,םייח רוקמ ;'א ףיעס ,'מ ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

7 הבושת
הווהמ םוקמה ןמ האיצי יכ ,הדועסה עצמאב םוקמה תא ובזעשכ ןידכ וגהנ אל לבויו ןד
תא ובזעש ינפל ןוזמה תכרב ךרבל םהילע היה הליחתכל הז הרקמב .הדועסה עצמאב קספה
.םוקמה
הז הרקמבש ןוויכ ,תוכרבה תא ךריבשכ ןידכ גהנ אל לבא ,וידי לטנשכ ןידכ גהנ ןד םנמא
.םיכרבמ אלו לקהל .תוכרב קפסש ירה ,ךרבל רוזחל ךירצ םא קפס שי
ךא ,השדח הליטנב ךרוצ שי ,וידי תא רמש אלש ןכתייש ןוויכ .וידי לטנ אלש ןידכ גהנ אל לבוי
.לקהל תוכרב קפסש ןוויכ ,"איצומה" ךריבשכ ןידכ גהנ אל ןכ ומכ .הילע םיכרבמ ןיא
('חו 'א הכלה ,ב"ל קרפ ,םייח רוקמ ;ב"כו ט"י ףיעס ,ב"מ ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

8 הבושת
תכרבו םיידי תליטנ ןיבייחמש ,םהילע הדועס ועבק םאש תונוזמ .הכלהכ גהנ אל ןר
.תונוזמ לש לישבת אלו דבלב ןינסיכב האבה תפ םה ,ןוזמה תכרבו איצומה
ךירצ הליחתכל לבא ,רבד לכ תרטופ "לוכהש" תכרב דבעידב םנמא .הכלהכ גהנ אל דג םג
.ול היוארה ותכרב רבד לכ לע ךרבל
האבה תפ לע רמאנ הדועס תעיבק ןיד רומאכ יכ ,ןוזמה תכרב אלו "היחמה לע" ךרבי ןר
.םיסירג לש לישבת לע אלו ןינסיכב
םיחופת לע םנמא .םיחופתה תא הזב רטופו םיבנעה לע "ץעה ירפ לעו ץעה לע" תכרב ךרבי דג
םהש םיחופתה תא םג רטופ "ץעה ירפ לעו ץעה לע" ךרבמש הז הרקמב לבא "תושפנ" םיכרבמ
(.ךרבי אל רועישכ התש אל םאו ,רועישכ התש םא) ."תושפנ" ךרבי םימה לע .ץעה ירפ
;ב"י-א"י םיפיעס ,א"נ ןמיסו ב"יו 'ב ףיעס ,'נ ןמיסו 'ב ףיעס ,ח"מ ןמיס ,דירפצנאג)
(א"כ הכלה ,ג"מ קרפו 'ב הכלה ,ו"מ קרפו ט"י ,'א הכלה ,ט"ל קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה

9 הבושת
ןיא ,החרהל אלו הליכאל ורקיע גורתאש רחאמ :קומינה ."תורפב בוט חיר ןתונה" תכרב
.הליגרה חירה תכרב וילע םיכרבמ
ארוב" םיכרבמ בשע ןימ לע .ץעהמ אוהש ןוויכ ,"םימשב יצע ארוב" םיכרבמ ץעה ןימ לע
.םיבשעה ןמ אוהש ןוויכ ,"םימשב יבשע
ינימ ארוב" םיכרבמ - (אוה המ קפוסמ אוהש וא) בשעהמ אלו ץעהמ אל וניאש רבד לע
חיר ןתונה" םיכרבמ החרהל אלו הליכאל דעוימה ירפ לע .תיללכ הכרב וזש ןוויכ ,"םימשב
."תורפב בוט
('ב הכלה ,ז"מ קרפ ,םייח רוקמ ;'ה-'ב ףיעס ,ח"נ ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

10 הבושת
הב ליטמש העשב ",ונייחהש" תכרב ךרבמ השדח תילט ומכ שדח דגב לע .ןידכ גהנ דוד
.הווצמה תשיכרב חמשו תיציצ
ביטימהו בוטה תכרב ."ביטימהו בוטה" תכרב תילטה לע ךריבשכ ןידכ גהנ אל ריאי
ךרבמ ול קר החמש וב שיש ץפח לע לבא .ותיב ינבל םגו ול סג החמש וב שיש ץפח לע םיכרבמ
."ונייחהש" תכרב
(ב"כו 'א הכלה ,ח"מ קרפ ,םייח רוקמ ;'ט-'ח ףיעס ,ט"נ ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה

11 הבושת
(תודוקנ 10) (הבוח)

.םישדוח 13 הב שיש תרבועמ הנשמ הנושה םישדוח 12 הב שיש הנש - הטושפ הנש
לש וידצ לכמ םירחא םירבדב וא םידגבב םח לכוא תוסכל ורסא םימכח - הנמטה רוסיא
.ולש םוחה לע רומשל ידכ ריסה
המוח תופקומה םירעב םירופ יניד םיגהונ ,תבשב רדאב ו"ט לחשכ - שלושמ םירופ
.ז"טו ו"ט ,ד"י :םימיה תשולשב
ןיידע הזה ירפה גוס דוע לכ ,תיבב תיעיבש תורפ קיזחהל רתומ :תיעיבש תורפ רועיב
וללה תורפה תא איצוהל הבוחה וילע הלח ,הדשה ןמ הלכ הזה ירפה גוס םא לבא .הדשב אצמנ
.תיבה ןמ םרעבמ אוה וז ךרדבו ,םריקפהלו
ןמ הבורמ הב שמשהו ,ךכסה ךרד הילא תרדוח שמשהש הכוס - התלצמ הבורמ התמח
.הלוספ וז הכוס - לצה
האבה הלאשה

12 הבושת
.לושיב
.הרעבה
.הטיחש
.תושרל תושרמ האצוה
האבה הלאשה

13 הבושת
.תבשב ונצילחהו הצר
.שדוח שארבו בוט-םויב אוביו הלעי
.םירופבו הכונחב םיסנה לע
האבה הלאשה

14 הבושת
.יולל הדשה ידי-לע םינשה שש לכב הנש ידמ ןתינה רשעמ - ןושאר רשעמ
.םש ולכואלו םילשוריל ותולעהל ידכ ה ,ד ,ב ,א :םינשב שרפומה רשעמ - ינש רשעמ
.ו ,ג םינשב הדשה לעבמ םיינעל ןתינה רשעמ - ינע רשעמ
האבה הלאשה

15 הבושת
.רשב לוכאל רוסא
.ןיי תותשל רוסא
.סבכל רוסא
.רפתסהל רוסא
האבה הלאשה

16 הבושת
."דחא התא" תבש תליפת ליחתי ךכ-רחאו "ןנוח התא" תכרב תא רומגי - החנמ תליפתב
."תבש תנכת" תבש לש ףסומ תליפת ליחתיו ,רכזנש ןכיה קיספי - ףסומ תליפתב
האבה הלאשה

17 הבושת
באב העשתב ."השמ לחיו" םיארוק החנמב באב העשתבו החנמבו תירחשב רתסא תינעתב
."םינב דילות יכ" םיארוק תירחשב
האבה הלאשה

18 הבושת
.הווש הרזג (1)
.שקיה (2)    
.בא ןיינב (3)    
.רמוחו לק (4)    
םיפתושמ םיניד םידמול התועצמאב .םינוש תורוקמ ינשב ההז הלימ - הווש הרזג (1)
.תומוקמה ינשל          
.הז לע הזמ דומלל איה הרטמה .השרפ התואב הז דיל הז ובתכנש םיניינע ינש - שקיה (2)    
.הז לע הזמ םידמול - תופתושמ תונוכת םהל שיש םיניינע ינש - בא ןיינב (3)    
.ןויגיהה ךרדב ךפהל וא ונממ רומח רחא ןיינע לע לק דחא ןיינעמ םידמול - רמוחו לק (4)    
האבה הלאשה

19 הבושת
תמכח הדבאו תורצה ופקת הזה ןמזב - "הרות הנשמ" רוביח תא קמנמ ם"במרה
ןה ,ונימיב םהב םישקתמ םיראובמ םירבדכ םעפ ויהש תורוקמהו ,הרתסנ וינובנ תניבו וימכח
ןתינ וכרדו ,ןבומ היהיש רוביח רבחל ךרוצ האר ןכל .תורוקמה רתיב ןהו ימלשוריב ןה ילבבב
.רתומה לעו רוסיאה לע דומעל
דימת אלו ,ומצע תעד לע תחא העדכ עירכה ם"במרהש ךכמ העבנ ד"בארה לש תודגנתהה
ןייצ אל ם"במרהש םושמ תודגנתהה העבנ ןכ ומכ .וילע תלבוקמ ם"במרה לש הערכהה
.העומשה לעב אוה ימו תורוקמ
וליא .תיתיצמתו הרצק הרוצב תוכלה ללוכה ידוחיי רפס בתכש הנעטב ם"במרה לע ןגה י"בה
רפס רביח רבכ ף"ירה ירהש רבד שדחמ היה אל ,העומשה לעב םש תאו תורוקמ ןייצמ היה
.תורוקמ םע הכלה
תורוקמב ןייעל ,הצריש ימ לכמ ענומ ימ - י"בה ןעוט ,תחא העדכ עירכה ם"במרהש הנעטה לע
.וירבדל סוסיב אצמי םא תרחא עירכהלו םיידומלתה
ירוסיא" :םיאשונה ינש םילולכ "השודק" רפסב .םיאשונ ד"יל קלוחמ - "הרות הנשמ"
ינשבש ןוויכ ,"השודק" םשה תחת ולא םיאשונ ינש ללכ ם"במרה ."םירוסא תולכאמ"ו "האיב
:הלדבה ןושל הרותב רמאנ םהינשב .תומואה ןמ ונלידבהו ה"בקה ונשדיק ולא םיניינע
."םימעה ןמ םכתא יתלדבה רשא" ,"םימעה ןמ םכתא לידבאו"
האבה הלאשה

20 הבושת
תנקת ןוגכ ,הליהקה תלעותלו הרבחה תגהנה ךרוצל םימכח ונקיתש םיניד ןה תונקת
.גחב גח תוכלה דומילל הנקת ,לובזורפ
רוסיא ןוגכ ,הרות ירוסיא לע רובעל אלש גייס תושעל ידכ םימכח וגיהנהש םיניד ןה תורזג
.תבשב הצקומ רוסיא ,בלחב ףוע רשב
תרמשמ ושע ,"יתרמשמ תא םתרמשו" :אוה תורזג רוזגל םימכח תוכמסל רוקמה
.יתרמשמל


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע