הפ-לעבש הרות
פ"עבשותל אובמו םיניד

1998 ,ח"נשת ץיק - 5102 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ

("ךורע ןחלוש רוציק"ו "התכלהכ תבש תרימש" יפ-לע)

5-1 םיעוריאהמ השולשב :םיעוריא השישב רחב .(10-1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.תוארוהה יפ-לע הנעו ,10-6 םיעוריאהמ השולשבו


התכלהכ תבש תרימש

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,5-1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
זג תריכ לע לכוא ריס החינה הנח .תועובשה גחב םילכאמ ולשיב הכלמו הנח
תילמשח הריכ לע לכוא ריס החינה הכלמו ,גחה ברעמ רבכ תלעפומ התייהש
.גחה ברעמ רבכ למשחל תרבוחמ התייהש
.לושיבה תא זרזל ידכ הבהלה תא ולידגה ןהיתש

זג תריכ לע לשובמ אל לכוא בוט םויב וחינהשכ ,הכלהכ וגהנ הכלמו הנח םאה
.קמנ ?תילמשח הריכ לעו    

.קמנ ?לושיבה תא זרזל ידכ שאה תא ולידגהשכ הכלהכ וגהנ הכלמו הנח םאה

2 הלאש
הרש ןתוא הריבעה תבשב .לושיב תרדקו תבחמ תוחנומ ויה חבטמה תספרמב
.םוי ותואב ודריש םיזעה םימשגה ןמ וקזנייש הששח יכ ,תיבה ךותל תספרמהמ
.ןידכ הגהנ אלש הרשל הריעה היח

.קמנ ?תיבה ךותל תבחמה תא הסינכהשכ ןידכ הגהנ הרש םאה

.קמנ ?תיבה ךותל לושיבה תרדק תא הסינכהשכ ןידכ הגהנ הרש םאה

3 הלאש
הלוח רובעב ,בורק תחקרמ-תיבמ תולולג יתש איבהל הכימ תא אפורה חלש תבשב
ץלאנש ,הכימ .תולולג רשע הללכש המלש הנמ ול ןתנ חקורה .הנכסב ןותנה
רשע הבו הנמה לכ תא תחקל םא טבלתה ,בוריע וב ןיאש בוחר ךרד ןריבעהל
.אפורה תארוה יפ-לע ,הלוחל תושורדה תולולג יתש קר ריבעהל וא תולולגה

.קמנ ?הנמה לכ תא ריבעהל הכימ לע רוסאל יתכלהה לוקישה והמ

.קמנ ?הנמה לכ תא ריבעהל הכימל ריתהל יתכלהה לוקישה והמ

4 הלאש
ןיאש םילוח ויה ןתוירחא םוחתב .םילוח-תיבב תוינרות תבשב ויה הרינו הילד
םילוחל הקירזה הרינו ,דירווה ךותל תוקירז םילוחל הקירזה הילד .הנכס םהב
.תוירוע-תת תוקירז
םוקמ לע הכפשש ילזונ לוהוכלאב הילד השמתשה הקרזהה ינפל יוטיח יעצמאכ
לוהוכלאב גופס היהש ןפג רמצב השמתשה הרינ וליאו ,הזגב ותוא הבגינו הקירזה
.תבש ברעמ

?עודמו ,הנכס וב ןיאש הלוחל תבשב קירזהל רתומ תוקירז לש גוס הזיא

.קמנ ?יוטיחה יעצמאב שומישב הכלהכ אלש הגהנ ימו הכלהכ הגהנ ןהיתשמ ימ

5 הלאש
םילוחה יבאכ תא ךכשל ידכ .הנכס םהב ןיאש םילוחב הנידו הליג ולפיט תבשב
.םפוג לע החשמ הליג החרמ
ינפל התוא סמהל ידכ ,תילמשח הטלפ דיל החשמה תא חינהל הפידעה הניד
.םילוחב התועצמאב הלפיטש

.קמנ ?אל וא ןידכ הגהנ הליג םאה

תא סמהל הניד הפידעה עודמו ,החשמה תסמהב הרואכל שי רוסיא הזיא
?הב שומישה ינפל החשמה    


ךורע ןחלוש רוציק

"ךורע ןחלוש רוציק"מ ףיעסו ןמיס :ךיקומינל רוקמה תא ןייצל ךילע 10-6 תולאשב !בל םיש
.("םייח רוקמ" וא דירפצנאג)

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,10-6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל

6 הלאש
התוא ול ריזחמ היה ןועמשו ,חמק יקש לש הלודג תומכ ןועמשל תוולהל גהנ ןבואר
.תומכ
התוא הל הריזחמ התייה התנכשו ,תיבה יכרוצל התנכשל םיציב תוולהל הגהנ הנח
.תומכ

.קמנ ?אל וא הכלהה יפ-לע ןוכנ ןועמשו ןבואר לש הז גהונ םאה

.קמנ ?אל וא הכלהה יפ-לע ןוכנ התנכשו הנח לש הז גהונ םאה

7 הלאש
.ולש רשעמה ףסכמ -3ה ןב ונב רובעב םידליה ןגל דומיל רכש םלשל גהנ םייח
.ולש רשעמה ףסכמ -17ה ןב ונבל דומיל רכש םלשל גהנ דוד
.םהלש רשעמה יפסכמ םיינעה םהירוה תא לכלכל וגהנ דוד םגו םייח םג

םהידלי רובעב דומיל רכש ומליששכ הכלהה יפ-לע ןוכנ וגהנ דודו םייח םאה
.קמנ ?רשעמ יפסכמ    

?רשעמ יפסכמ םהירוה תא ולכלכשכ הכלהה יפ-לע ןוכנ וגהנ דודו םייח םאה
.קמנ    

8 הלאש
אלו ובלב תאז רמש אוה ךא ,ונכש ןרב תינפוג עוגפל דעלג לש ותינכת לע עדי יש
.שיאל הליג

.ךירבד תא ראב ?וז ותוגהנתהב יש רבע רוסיא הזיא לע

.םינפוא ינש ןייצ ?ןר תא ליצהל ידכ גוהנל יש היה ךירצ דציכ

9 הלאש
ינבל רפיסו התיכל ריאי סנכנ הקספהב .ותתיכ ינב לע בוהא היה אל לאיחי
.לאיחי לש םיבוטה םישעמה לע לאיחי לש ותתיכ

.קמנ ?הכלהה יפ-לע ןוכנ גהנ ריאי םאה

.תוליכר ,ערה ןושל ,ער םש איצומ :הלאה םירוסיאה תא ראב

10 הלאש
דודו ריחמה לע ומכיסש רחאל .ותינוכמ תא דודל רוכמיש דוד םע םכיס ןבואר
.דודל אלו ול תינוכמה תא רוכמל ןבואר תא ענכשו ילתפנ עתפל עיפוה ,םליש םרט

.קמנ ?הכלהה יפ-לע ןוכנ גהנ ילתפנ םאה

.קמנ ?הנתמ ןתונ לש הרקמב הנוש היהי ןידה םאה


ינש קרפ

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש

:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 17-12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

!הבוח תלאש - 11 הלאש
:הלאה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב

ונלש םימ
דבאה רבד תכאלמ
תושדח םינפ
ונביר תא ברה
תבשש רנ

.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .17-12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
:הלאה םירועישה ןמ דחא לכל הרושקה תחא הכלה בותכ
תיזכ
הציבכ
תיעיבר
הסגה תבתוככ

13 הלאש
ןפוא הזיאב - החילמ אלבו היירש אלב תעל תעמ םימי השולש ההשש רשב
?ולכואל רתומ היהי

14 הלאש
?דבעידבו הליחתכל - "ףסומ תליפת" ןמז ףוס יתמ דע

15 הלאש
."רטת אל" לש ואלהו "םקת אל" לש ואלה :הלאה םיוואלה ןמ דחא לכל המגוד אבה

16 הלאש
.הכירצ הניאש הכרבו הלטבל הכרב :הלאה םירקמה ןמ דחא לכל המגוד אבה

17 הלאש
?(הטימשל הטימש ןיבש) ו-א םינשה ןמ תחא לכב םישירפמ תורשעמו תומורת וליא


ישילש קרפ

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20-18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק
תדחוימ הלמש המ ךל רמול ...תאצי המלו ,ולא לכ ללכב התיה הלמשה ףא" (1)
בייח םיעבות ול שיו םינמיס וב שיש רבד לכ ףא ,םיעבות הל שיו םינמיס הל שיש
."זירכהל
ןאכ רמאנ :רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר - 'הזה הלילב רשבה תא ולכאו' :אינת" (2)
תוצח דע ןלהל המ ,'הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו' ןלהל רמאנו 'הזה הלילב'
."תוצח דע ןאכ ףא
החודש ןיד וניא תרכ שונעש חספ ,תבשה תא החוד תרכ שונע ןיאש דימת המו" (3)
"?תבשה תא
לכ ,רומשו רוכז ארק רמא אבר רמא ...יאמא ,םויה שודיקב תובייח םישנ" (4)
."הריכזב והנתיא הרימשב והנתיאו ליאוה ישנ ינהו ,הריכזב ונשי הרימשב ונשיש
(.הריכזב ףא תובייח הרימשב תובייחש ןוויכ םישנו)

דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
?תורוקמהמ    

.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב

19 הלאש
:םימכח תוצובק שולש לש תומש ךינפל
.תוגוז (3) ; הלודגה תסנכ ישנא (2) ;םיאנת (1)

.םתפוקת רדס יפל הלא תומש םושר

לעפש (תוגוזה תפוקת לש הרקמב - םימכח גוז וא) דחא םכח לש םש ןייצ
.הלאה תופוקתה ןמ תחא לכ ףוסב    

20 הלאש
רפסה ןיבל וניב םילדבה השולש ןייצ ?"ןחלושה ךורע" רפסה תא רביח ימ
."ךורע ןחלוש"    

.תואמגוד עברא ןייצ ?"דיתעה ןחלושה ךורע" רפסה קסוע םימוחת וליאב
.הלא םימוחתב קסועש ףסונ הכלה רפס ןייצ    


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע