הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1994 ,ד"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הלח" וא "תיעיבש" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ג הנשמ ,'ז קרפ - "תיעיבש" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
.וז הנשממ יחיכוה ?המהב לכאמ אוהש רבדב תיעיבש ןיד גהונ םאה

2 הלאש
."םישמרב אלו ...,תורוכבב אלו ,תיעיבש תורפב הרוחס ןישוע ןיאש..."
.ךיירבד תא יססב ?ןנברדמ וא הרותהמ אוה ולא השולשמ דחא לכב הרוחס רוסיא םאה

3 הלאש
הנשיו ,הרותהמ םירזל הרוסאש המורת הנשי - "תומורתב אלו ...הרוחס ןישוע ןיאש ..."
םירזל הרוסאש המורתב קר אוה הרוחס רוסיא םאה .ןנברדמ םירזל הרוסאש המורת
.ךירבד תא יססב ?ןנברדמ םירזל הרוסאש המורתב וליפא וא ,הרותהמ

4 הלאש
.ןורתפל קומינה תאו הנורתפ תא ינייצו ,היעבה תא יריבסה ?יח סוס רוכמל רתומ םאה


'ח הנשמ ,'ד קרפ - "הלח" תכסמ

(תודוקנ 10 הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
?תולח יתש םישירפמ ,לבב ילוע והושבכ אלו םירצמ ילוע והושבכש ,ץרא לבחב עודמ

6 הלאש
,רועיש הל שי רוא לש הלח ,לבב ילוע והושבכ אלו םירצמ ילוע והושבכש ,ץרא לבחב עודמ
?רועיש הל ןיא רוא לש הלח ץראל ץוחבו

7 הלאש
.יקמנ ?תחא הלח םישירפמ הרקמ הזיאבו ,תולח יתש םישירפמ ץראל ץוחב הרקמ הזיאב

8 הלאש
.יקמנ ?תנתינ הניא ןהכ הזיאל ,ארמגה תטיש יפל - "ןהכ לכל תנתנו"


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.ורבחל םדא ןיב וא ירכנו ודבע ,ונבב תבש תתיבש :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב


("תבש" תכסמ יפ לע) ירכנו ודבע ,ונבב תבש תתיבש

(תודוקנ 10 הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
.יקמנ ?וב תוחמל באה ךירצ םאה - וביא תיבב הצרפש הפרש תובכל אבש ןטק ןב

10 הלאש
.יקמנ ?וב תוחמל ןודאה ךירצ םאה - ונודא תיבב הצרפש הפרש תובכל אבש ינענכ דבע

11 הלאש
.יקמנ ?וב תוחמל תיבה לעב ךירצ םאה - לארשי תיבב הצרפש הפרש תובכל אבש ירכנ

12 הלאש
?רוסא הרקמ הזיאבו ,ורואל שמתשהל לארשיל רתומ הרקמ הזיאב - תבשב רנ קילדהש ירכנ("תובא" תכסמ יפ לע) ורבחל םדא ןיב

(תודוקנ 10 הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ ,םדאה ול רוביש הרשי ךרד יהוזיא רמוא יבר"
."םדאה
.ב"ערה שוריפ יפל הז רמאמ ימיגדהו יראב

14 הלאש
."סועכל חונ יהת לאו ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי ,רמוא רזעילא יבר"
.ב"ערה שוריפ יפל יראב ?םידרפנ םיטפשמ ינש םה רזעילא יבר ירבד םאה

15 הלאש
."םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ ,תוירבה תאנשו ...ערה ןיע ,רמוא עשוהי 'ר"
.ב"ערה ישוריפמ דחא יפל יראב ?םלועה ןמ םדאה תא םיאיצומ ולא םירבד ינש דציכ

16 הלאש
?עודמ - "םוקמה ןמ הוולכ םדאה ןמ הוולה דחא"


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םייוטיבהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
."ןיטמשמ ןניא ןיד תיב השעמ לכ"

18 הלאש
."עקרקה לע אלא לובזורפ ןיבתוכ ןיא"

19 הלאש
."ןירוקו ןיאיבמ תוסירא ילעב"

20 הלאש
."דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ יניד"

21 הלאש
."דמעמ ישנא"


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע