הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1995 ,ה"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הנשה שאר" וא "תבש" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ז הנשמ ,ז"ט קרפ - "תבש" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא


1 הלאש
."הרוקב זוחאת אלש ליבשב רנה יבג לע הרעק ןיפוכ..."
?וז הלועפ רוסאל םיבשוח ונייה עודמ
הבושת
2 הלאש
?קחצי יבר יפל ,הרוקב זוחאת אלש רנה לע התופכל ידכ הרעק לוטיל רתומ הרקמ הזיאב
.יקמנ
הבושת
3 הלאש
."ךשת אלש ברקע לעו..."
?וז הלועפ רוסאל םיבשוח ונייה עודמ
הבושת
4 הלאש
?ךשי אלש ברקע לע הרעק תופכל ריתמ אמק אנת עודמ
הבושת

'ט הנשמ ,'ד קרפ - "הנשה שאר" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
?תאז םידמל דציכו ,הרותה ןמ הבוחכ הנשה שארב עומשל ךירצ תולוק המכ
הבושת
6 הלאש
."תחא אלא ודיב ןיא ,םיתשכ הינשב ךשמו..."
.וז תקולחמ יראב
הבושת
7 הלאש
"...רמוא לאילמג ןבר ..בייח רובצ חילשש םשכ"
הבושת
8 הלאש
רובצ המלו" : 'םתבוח ידי םיברה תא אצומ רובצ חילש' :ליחתמה רובדב ב"ערה בתכ
."ותלפת תא רובצ חילש רידסהל ידכ ,שחלב ןיללפתמ
?ובשיימ אוה דציכו ,הז טפשמב ב"ערה סחייתמ וילאש ישוקה והמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.תבשב בתוכ תכאלמ וא הלח :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
.וילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("הלח" תכסמ יפ לע) הלח

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 9-12 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
?ךכל רוקמה והמו ,הלחב םיבייח ןגד ינימ השימח וליא
הבושת
10 הלאש
?גגושב לכא םא ושנוע והמו ,דיזמב הלח לכאש רז לש ושנוע והמ
הבושת
11 הלאש
?אמטה לע רוהטהמ תלטינ הניא הלח עודמ
הבושת
12 הלאש
.קומינהו ןידה - הלח יתסיע לכ רמואה
הבושת

("תבש" תכסמ יפ לע) תבשב בתוכ תכאלמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.קומינו ןידה - הנממ קלח בתכו הכורא הלימ בותכל ןווכתנ
הבושת
14 הלאש
.קומינהו ןידה - רחא לתוכב היינש תואו הז לתוכב תחא תוא בתכ
הבושת
15 הלאש
.קומינהו ןידה - ןוקירטונ תחא תוא בתכ
הבושת
16 הלאש
.קומינהו ןידה - תומלעה ינב תויתוא יש בתכ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םייוטיבהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
."הבוטב רבחל אלא םתוא ןינתונ ןיא ... [םירוכיב]"
הבושת
18 הלאש
"םתארקל םיאצוי ..תוחפה"
הבושת
19 הלאש
."דחא יפ לע ןיטמ תונוממ יניד"
הבושת
20 הלאש
."תושירפל גיס ,םירדנ"
הבושת
21 הלאש
."תודעומה תא הזבמה"
הבושת
(ב) הנשמ - ע"בשותב תובושת
ה"נשת ץיק - 005103 רפסמ ןולאש


1 הבושת
.תבשב תלטינ הניאש הרוקה ךרוצל הרעקה תא לטלטמ אוהש ןוויכמ
האבה הלאשה
2 הבושת
אלא לטינ ילכ ןיאש רבוס קחצי 'רש םושמ :קומינה .הרעקה לש המוקמל ךירצש הרקמב
.לטינה רבד ךרוצל
האבה הלאשה
3 הבושת
.הדיצ רוסיא הזב שי וירחא ץר ברקעה ןיאש ןוויכמ
האבה הלאשה
4 הבושת
[רוטפ ךרוצל וליפא דוצינ ןנימב ןיאש םושמ וא] רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמש ןוויכמ
.ןנברד רוסיא וריתה הכישנ ששח םוקמבו
האבה הלאשה
5 הבושת
בותכ לבויה תנש לש םירופיכה םויבו ,"העורת" םיימעפ הנשה שארב בותכ .תולוק העשת
שארל םירופיכה םויב בותכה תא תתל ,יעיבש-יעיבש הווש הרזגב םידמלו ,תחא "העורת"
.הירחאל העיקתו הינפל העיקת הכירצ העורת לכו ,תועורת שולש הנשה שארב אצמנ ,הנשה
."רפוש וריבעת" רמאנש :הירחאל .טושפ לוק תרבעה ,ונייהד ,"רפוש תרבעהו" רמאנש :הינפל
האבה הלאשה
6 הבושת
העיקתל םג הלעתש ידכ ,תועיקת יתש רועישכ ךשמ העורתה רחאלש היינשה העיקתב
רחאלש תחא העיקתל קר ול תבשחנ תאזה העיקתה ןיא ,האבה העורתה ינפלש הנושארה
.םייתשל תחא העיקת םיקלחמ ןיאש םושמ ,העורתה
האבה הלאשה
7 הבושת
.ומצעב ללפתהל יקב וניאש ימ תא קר הדימעה תליפתב איצומ רוביצה חילש אמק אנת יפל
.ומצעב ללפתהל יקב וניאש ןיב יקב ןיב איצומ רוביצה חילש לאילמג ןבר יפל
האבה הלאשה
8 הבושת
רוביצה חילש אולה ,שחלב הדימעה תליפת םיללפתמ רוביצה המל לאילמג ןבר יפל :ישוקה
ידכ ןמז ול תתל ,רמולכ ,ותליפת רוביצ חילש רידסהל ידכ :ישוקה בושיי .הבוח ידי םאיצומ
.יוארכ ותליפת תא רידסהל ןנוכתהל
האבה הלאשה
9 הבושת
.םחל - םחל :הווש הרזגב ,הצממ הלח םידמל .ןופיש ,לעוש תלוביש ,ןימסכ ,םירועש ,םיטח
רומאה םחל ףא ,דבלב םינימה תשמחמ אוהו ץומיח ידיל אבה רבד חספב רומאה םחל המ
.ץומיח ידיל אבה רבד הלחב
האבה הלאשה
10 הבושת
.הצריש ןהכ לכל שמוחו םילעבל ןרק םלשמ - גגושב ,םימש ידיב התימ בייח - דיזמב
האבה הלאשה
11 הבושת
.אמטב רוהטה עגי אמש ששחמ ,ףקומה ןמ אלש םורתי אמש הרזג
האבה הלאשה
12 הבושת
.בותכה תרזגמ הסיעהמ תצקמ ריאשהל ךירצש םושמ ,םולכ רמא אל
האבה הלאשה
13 הבושת
.תועמשמ ןהל שיש תויתוא יתש בתוכב קר ,בייח
האבה הלאשה
14 הבושת
.דחיב תוארקנ םילתכה תווצק ינשבש תויתואה יתש םא קר ,בייח
האבה הלאשה
15 הבושת
אלש םושמ םירטופ שיו ,המלש הבית תואה התואמ םיניבמ לכהש םושמ ,בייח תחא העד יפל
.תויתוא יתש בתכ
האבה הלאשה
16 הבושת
תבשחנ הניא תואל תוא ןיב אטחש העידיהש םושמ ,תאטח בייח (לאילמג ןבר) תחא העד יפל
שיו .דחא םלעהב תויתוא יתש בתככ בשחנו ,רועיש לש הכאלמ לע התיהש רחאמ ,העידיל
יצח אלא דחא םלעהב השע אלש ןוויכו ,ןהיניב תקלחמ תואל תוא ןיב העידיהש םושמ םירטופ
.רוטפ - רועיש
האבה הלאשה
17 הבושת
תרותב ונייה הבוטב ,הרהטב ןילוח לכואש .רבח ןהכל קר םירוכיבה תא תתל יאשר ןהכה ןיא
.הבדנו דסח
האבה הלאשה
18 הבושת
.םירוכיבה יאיבמ תארקל םיאצוי םינהכה ינגס
האבה הלאשה
19 הבושת
.דחא לש תועד בור יפ-לע ןידה תא םיעירכמ תונוממ ינידב
האבה הלאשה
20 הבושת
אלש רדנב ומצע לע לבקי ,םירתומה םירבד ומצע לע רסואו תושירפב ליחתמ םדאש ןמזב
.ורצי תא שבוכ אוה ןכ ידי-לעש ,ךכ השעי
האבה הלאשה
21 הבושת
.הייתשו הליכאב לוח יגהנמ םהב גהונש וא ,דעומה לוח ימיב הכאלמ השוע


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע