הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1996 ,ו"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


." הלח" וא "תבש" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

א הנשמ ,'א קרפ - "הלח" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
.יחיכוה ?זרוא חמקמ היושעה הצמב ,חספ לש ןושאר לילב הצמ תבוח ידי םיאצוי םאה

הבושת
2 הלאש
וניא ונימ וניאשב ןימש ,יעיבר קרפב רומאה םע הז טפשמ בשייל ןתינ דציכ ."הז םע הז ןיפרטצמו"
?הלחל ףרטצמ

הבושת
3 הלאש
ולכאת אל למרכו ילקו םחלו' :ביתכדכ" :בותכ ,"שדחב םירוסאו" :ליחתמה רוביד ,ב"ערה וריפב
?"הזה םויה םצע דע"ל קיודמה ךיראתה והמ ." 'הזה םויה םצע דע

הבושת
4 הלאש
וזיאב םג ינייצ ?דבלב םינימה תשמחב גהונ הז רוסיאש םידמול דציכ ."רמעה ינפלמ רוצקלמו"
.הז ןיד דמלנ ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ

הבושת
'ו הנשמ ,'י קרפ "תבש" תכסמ

(תודוקנ 10- הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."בייחמ רזעילא יבר ,תסקופה ןכו ,לחוכה ןכו ,תלדוגה ןכו ..וינרופיצ לטונה"
?ולא תולועפמ תחא לכב רזעילא יבר ביחמ הכאלמ בא הזיא םעטמ

הבושת
6 הלאש
?רזעילא יבר לע םיקלוח םימכח עודמ

הבושת
7 הלאש
הכירצ הניאש הכאלמל תבשחנ םיינרופיצ תליטנש בותכ "בוט םוי תופסות רקיע" שוריפב
.עודמ יריבסה .הפוגל

הבושת
8 הלאש
הבור השרפש ןרופצו..." :בותכ ,"תובש םושמ םירסוא םימכחו" :ליחתמה רוביד ,ב"ערה שוריפב
."הליחתכל דיב ולטיל רתומ ,ותוא רעצמו ובור שלתנש רעש וא
.יקמנ ?רזעילא יבר יפל םג וא םימכח יפל קר רומא הז רתיה םאה

הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.תבשב הקלד וא םירוכיב :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
.וילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("םירוכיב" תכסמ יפ לע) םירוכיב

(תודוקנ 10- הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

9 הלאש
.יקמנ .ארוק וניאו איבמ יתממ ,ארוקו איבמ יתממ - םירוכיב תאבה דעומ

הבושת
10 הלאש
.הנקתל הביסהו ,הנקתה רחאל ,הנושארב :אורקל עדוי וניאו עדויה - םירוכיב תשרפ תאירק

הבושת
11 הלאש
.יקמנ .הירוכיב איבמ הלעב רשאכו ,םירוכיב האיבמש ןמזב - השיא ירוכיב

הבושת
12 הלאש
ידימלת ינפבו ,םירוכיב יאיבמ ינפב - םתכאלמב םיקסועש העשב םינמוא לש הדימע תבוח
.יקמנ .םימכח

הבושת
("תבש" תכסמ יפ לע) תבשב הקלד
(תודוקנ 10- הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
תא ינייצו ,תונושה תועדה תא יטרפ - תירחשב הקלד הלפנ רשאכ ליצהל רתומש ןוזמה תומכ
.ןהיקומינ

הבושת
14 הלאש
?תברועמ רצחל קר ליצהל רתומ ירה ,ליצהל רתומש ןוזמה תומכ תא וליבגה עודמ

הבושת
15 הלאש
.ןהיקומינ תא ינייצו ,תונושה תועדה תא יטרפ - הקלדה ינפב םימ םיאלמ םילכ לש הציחמ תיישע

הבושת
16 הלאש
.תובכל ול םירמוא רשאכו ,ותמזוימ אבשכ - ירכנ ידי לע הקלד יוביכ

הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םייוטיבהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.אצי אל קסעתמה

הבושת
18 הלאש
.דעווה םוקמל אלא ןיכלוה םידעה והי אלש

הבושת
19 הלאש
.ןיד תיבבש אלפומ לע הנעת אל

הבושת
20 הלאש
.םישדוקה תא ללחמה

הבושת
21 הלאש
.ארויח יתאו אקמוס ליזא

הבושת

('ב) הנשמ - הפ-לעבש הרותב תובושת(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


"הלח" תכסמ

1 הבושת
המ" :בתוכ ב"ערה ירהש ,זרוא חמקמ היושעה הצמב ,חספ לש ןושאר לילב הבוח ידי םיאצוי ןיא
,"דבלב םינימה תשמח ולא אלא ץומיח ידיל אב ךל ןיאו ,ץומיח ידיל אבה רבד חספב רומאה םחל
.ץומיח ידיל אב וניא זרואו

האבה הלאשה
2 הבושת
:הלאשל תובושת יתש
,ןימ ותוא םהש ינפמ ,דבלב ןימסוכ םע םיטחל איה הנווכה ,"הז םע הז ןיפרטצמו" בותכש המ .א
לאילמג ןבר יכ .םירועש ןימל םג םיבשחנ ןימסוכ יכ ,םיטחה ןמ ץוח לוכה םע םיפרטצמ םירועשהו
םינימה תעבש לכ לע אלא ,דבלב םחלה לע בסומ וניא "תכרבו תעבשו תלכאו" קוספהש רבוס
.השרפב ליעל םירכזומה
,ונימ וניאשב ןימ וליפא םיפרטצמ זאו ,דחי ושולנב רומא ,"הז םע הז ןיפרטצמו" בותכש המ .ב
ןימ קר זאו ,וזב וז תוסיעה ועגנש אלא ,דחי ושולנ אלש הרקמל סחייתמ יעיבר קרפב רומאה לבא
.ףרטצמ ונימב

האבה הלאשה
3 הבושת
.ןסינב ז"ט

האבה הלאשה
4 הבושת
המ :הווש הרזגב םידמולו ,"םכיתוסירע תישאר" הלחב בותכו ,"םכריצק תישאר" רמועב בותכ
.דבלב םינימה תשמחב גהונ רמועה ףא ,דבלב םינימה תשמחב תגהונ הלח

האבה הלאשה
"תבש" תכסמ

5 הבושת
.הנוב םושמ תסקופ ,בתוכ םושמ תלחוכ ,הנוב םושמ תלדוג ,זזוג םושמ וינרופצ לטונה

האבה הלאשה
6 הבושת
.ךכב הביתכו היינב ,הזיזג ךרד ןיאש םושמ

האבה הלאשה
7 הבושת
.וילעמ וקלסל ידכ קר תאז השועו ,םיינרפצה תא ךירצ וניאש םושמ

האבה הלאשה
8 הבושת
הרות רוסיא םיריתמ ונייה אל ,תאטח בייחש רזעילא יבר יפל יכ ,םימכח יפל קר רומא הז רתיה
.רעצ םושמ

האבה הלאשה

(תודוקנ 40) ינש קרפ


("םירוכיב" תכסמ יפ-לע) םירוכיב

9 הבושת
דעו גחהמ .םהב חמשו ויתוריפו ותאובת טקלמ םדאש ןמז הז יכ ,ארוקו איבמ גחה דעו תרצעמ
ארוקו איבמ ,הדוהי יבר יפל .גחב הרמגנ רבכ הנש התוא תחמש יכ ,ארוק וניאו איבמ הכונח
.החמש ןמזב 'תחמשו' שרוד וניאש םושמ

האבה הלאשה
10 הבושת
םניאש הלא איבהלמ וענמנ .ול םיאירקמ - אורקל עדוי וניאשו ,ארוק - אורקל עדויה הנושארב
.אורקל םיעדויש הלאל םג ,םלוכל םיאירקמ ויהיש וניקתה ןכל.השובה ינפמ אורקל םיעדוי

האבה הלאשה
11 הבושת
הקלחתנ אל ץראהש ,"יל תתנ רשא" רמול הלוכי הניאש םושמ ,הארוק הניאו האיבמ השיאה
.ארוקו ותשא ירוכיב איבמש דמלמ - "ךתיבלו" בותכ יכ ,ארוקו הירוכיב איבמ הלעב .תובקנל

האבה הלאשה
12 הבושת
םניא םימכח ידימלת ינפבו ,התעשב הווצמ הביבחש םושמ ,דומעל םיבייח םירוכיב יאיבמ ינפב
.םתכאלממ ולטבתי אלש ידכ ,דומעל םיבייח

האבה הלאשה
("תבש" תכסמ יפ-לע) תבשב הקילד

13 הבושת
שולש ןוזמ םיליצמ יסוי יבר יפל .וז תבשב קוקז אוה ןהלש תודועס יתש ןוזמ םיליצמ תירחשב
.תברועמה רצחל חרוט אוה רתיהבו ,תודועס שולש לוכאל ךכל יואר םויהש ןוויכ ,תודועס

האבה הלאשה
14 הבושת
.תובכל אוביש ששח שי ,רתוי ליצהל ריתנ םאו ,ונוממ לע לוהב םדא יכ

האבה הלאשה
15 הבושת
יסוי יבר רתומ דספה םוקמב יוביכ םרגש םושמ ,םילכה לכב הציחמ דימעהל רתומ ,םימכח יפל
וליפא רוסא יוביכ םרגו ,הקלדה תא ובכיו ועקבתיש ששח שיש םושמ ,םישדח סרח ילכב רסוא
.דספה םוקמב

האבה הלאשה
16 הבושת
ול רמול רוסא ךא ,וילע ותתיבש ןיאש ינפמ ,ודיב תוחמל ךירצ ןיא ,ותמזוימ תובכל אב ירכנ רשאכ
.תובש ירכנל הרימא יכ ,תובכל

האבה הלאשה

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


17 הבושת
ןוגכ העיקתל ןווכתנ וא העיקת ול התלעו רפושב חפונ היהש ןוגכ ,העיקתל ןווכתמ וניאו עקותה
.ותבוח ידי אצי אל - רישל וא דמלתהל

האבה הלאשה
18 הבושת
.םש םיבשוי ןירדהנסהש םוקמב דיעהל םיכלוה ,שדוחה תודע ידע

האבה הלאשה
19 הבושת
.ןיד-תיבבש לודגה לע קולחת לא

האבה הלאשה
20 הבושת
.תיבה קדב וא חבזמ ישדוקמ הנהנה וא ,אמטו רתונ ,לוגיפ ידיל חבזמ ישדוק איבמה

האבה הלאשה
21 הבושת
.ןורוויח אב המוקמבו תמלעה וינפ תומימדא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע