הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

2000 ס"שת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5 - 1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
ואשינ אלש יפ-לע-ףא ,םהינכש יניעב וקזחוה םג ךכו ,השיאו לעבכ תויחל וטילחה רמתו ימר
.לארשיו השמ תדכ

.יקמנ ?רמת לש יתכלהה דמעמה והמ
.יקמנ ?הז הרקמב טג בייחי ןידה-תיב םאה .וזמ הז דרפיהל וטילחה רמתו ימר
.(םיקומינ ינש יבתכ)   
הבושת

2 הלאש
הל הרמא לעי לש התרבח .הלוענ תיבה תלדשכ ,לעי לש יטרפה התיבב וראשנ לעי ותרבחו ינד
.הרות רוסיא לע םירבוע םהש

.יקמנ ?הרות רוסיא לע םירבוע לעיו ינד ןכא םאה
(.םירקמ ינש ינייצ) ?םייק וניא הז רוסיא םישנא וליא יבגלו ,הז רוסיאל םעטה והמ
הבושת

3 הלאש
גרהנ אוה יכ עדי ששגה קרו ,הלועפב גרהנ דוד .תיאבצ הלועפל יאודב ששג םע אצי דוד
רפיסו ,ורצחב הטרדנא דוד לש ורכזל םיקה ששגה .ביואה תוחוכ ידי-לע החקלנ ותפוגשו
התנפ איה וז הדבוע ךמס לעו ,הטרדנאה םויק לע עדונ דוד לש ותנמלאל .וינכשל ךכ-לע
.ןיאושינ רתיה לבקל ןידה-תיבל

רבדב יאודבה ששגה לש ורופיס ךמס לע ,אשניהל השיאל ריתהל לוכי ןידה-תיב םאה
.יקמנ ?ורצחב הטרדנאה תמקה    
םירשכ םה לבא ,הליגר תודע לש הרקמב םירשכ םניאש תויודע יגוס השולש ינייצ
.אשניהל השיאל ריתהל ידכ ,רדענש לעב לע תודע לש הרקמב    
הבושת

4 הלאש
."החפשמה תרהט" לע רומשל םמצע לע ולביקו ,וזל הז אשניהל ודמע תיגחו ליג

,הדינ הסריפש עגרמ ,הדינ השיא לש הרהטה רדסב םייחרכהה םיבלשה תומש תא ינייצ
.הלעבל תרתומ היהתש דע    
.בלש לכב תושעל הילע המ הרצקב יראת
הבושת

5 הלאש
סנרפתהלו ותיבב ררוגתהל המענ הכישמה ותומ רחאל .רטפנ ,המענ לש הלעב השמ
סנרפתתו םהיבא תיבב ררוגתת המענש ודגנתה הנושארה ותשאמ השמ לש וינב .ויסכנמ    
.ויסכנמ    
.יקמנ ?התבוטל קוספי אל הרקמ הזיאבו ,המענ תבוטל ןידה-תיב קוספי הרקמ הזיאב    
,תימולש הרטפנ םינש המכ רחאל .רטפנ ןושארה הלעבש רחאל ,בקעיל האשינ תימולש
.היסכנ תא תשרל ושרד םינושארה םיאושינהמ הינבו    
.יקמנ ?היסכנ תא םינושארה היאושינמ םינבל קוספי ןידה תיב םאה    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
.ןהמ שולש יבתכ ."הפוח" גשומה תא שרפל םיכרד עברא שי
הבושת

7 הלאש
.(ב"י ,'ג ,ןישודיק) "..ןישודיק םירחא לע אלו וילע אל הל ןיאש ימ לכו..." :רמאנ הנשמב
ןידל תואמגוד יתש יאיבה ?וז הנשמ תקסוע ובש הרקמב דלווה ןיד והמ .הנשמה תא יראב
.הז
הבושת

8 הלאש
הבותכ רקיע הל בתוכו רזוח ...הלעבל התבותכ הלחמש וא ...השיאה תא סנוכה" :ם"במר בתכ
."המייקל הצר םא

?תפסונ הבותכ הל בותכל ךיכרצ עודמ ,התבותכ לע השיאה הלחמ םא
הבושת

9 הלאש
."םושרג ונברד םרח" תוארקנה ,ןישוריגו ןיאושינ יניינעב תונקת יתש ינייצ
הבושת

10 הלאש
:הלאה םיגשומה ןמ השולש הרצקב יראב
.אסכריאד הבותכ
.תונבה תסנרפ
.(המביב) רמאמ
.רטש ישודיק
.תידוהי תדו השמ תד
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
ס"שת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש


1 הבושת
ללכה דצמ האיב ישודיקל ששח שי :קומינה .האושנ קפס אוה רמת לש יתכלהה דמעמה
ןאכ שיש ירה ,הז ללכ ףקת הרקמ לכב אלש ןוויכ ."תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא"    
.יאדו ישודיק אלו קפס ישודיק    
:(םיקומינ ינש ןייצל שי) םיקומינה .קפסמ טג בייחי ןידה-תיב
.ארמוחל טג בייחל שי ןישודיק קפס שיש ןוויכ (1)    
.טג ילב הלעבמ תאצוי שיא תשאש רוביצב םשור לבקתי אלש ידכ (2)    
.הכותבו וז החפשמ םע םילוספ םיאושינל תורשפא עונמל ידכ (3)    
(152-147 ,44-43 םידומע ,החפשמו תושיא ;44-42 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

2 הבושת
תקזחב איה לעיש הרקמב הרות רוסיא היהי הז רוסיא ,דוחיי רוסיא לע םירבוע לעיו ינד
איהש) לעי םא .תוירעה ללכב איה הדינו ,הרות רוסיא אוה תוירע םע דוחיי :קומינ .הדינ    
.וילע ורזג וניד-תיבו דוד ירהש ,הרות רוסיא הזב ןיא ,הדינ תקזחב הניא (היונפ    
.המע תונזל אובי אמש ,הרבעה ןמ םדאה תא קיחרהל :רוסיאה םעט
:(םירקמ ינש ןייצל שי) הלא םישנאב םייק אל דוחיי רוסיא    
ותדכנו בס / ותבו בא (1)    
הדכנו אתבס / הנבו םא (2)    
התדינ תעב ותשאו לעב (3)    
.תועיבקב אלש ותוחאו חא (4)    
(140 ,54-51 םידומע ,החפשמו תושיא ;78 ,57-52 םידומע ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

3 הבושת
.יאודבה ששגה לש ורופיס ךמס לע אשניהל דוד לש ותנמלאל ריתהל לוכי ןידה-תיב
,"ומות יפל חישמ יוג" תניחבב םה יאודבה ידי-לע הילע רופיסהו הטרדנאה תבצה :קומינ    
השיא ריתהל ידכ ,ומות יפל חישמה יוג לש תודע םג לבקל םימכח וריתה הנוגע תודעבו    
.התוניגעמ    
:הלאה תויודעה יגוסמ השולש ןייצל שי
השיא תודע (1)    
החפש וא דבע תודע (2)    
דע יפמ דע (3)    
בתכהמ תודע (4)    
.ומות יפל חיסמה יוג לש תודע (5)    
(85-83 םידומע ,החפשמו תושיא ;108-105 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

4 הבושת
:םה הרהט רדסב םיבלשה
.הייארה םוימ םימי השימח לש הנתמה (1)    
.הרהט קספה (2)    
.םייקנ העבש (3)    
.הווקמב הליבט (4)    
ףסונב םימי העברא דוע ןיתמהל הילע ,םד האור השיאהש םוימ :םימי 5 הנתמה (1)
ןיבו הלא םימיב םד האורש ןיב ,הרהט קספה השועש ינפל (םימי 5 לוכה-ךס) התאר ובש םויל          
.ןיטולחל הייקנ איהש ,המחה          
רקובב המצע תא תקדוב םהבש םימי העבש הנומ "הרהט קספה" רחאל :םייקנ העבש (3)    
.הייקנ ןכא איהש ,המחה תעיקשל ךומסב ברעבו          
,םיבכוכה תאצ רחאל הרהט הווקמב תלבוט ,םייקנה םימיה תעבש םותב :הווקמב הליבט (4)    
רחאל .הליבטה תא תבכעמה הציצחמ המצע הקדבו הרעש תא הפפחו הצחרתהש רחאלו          
.הלעבל תרתומ הליבטה          
(57-55 םידומע ,החפשמו תושיא ;81-78 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

5 הבושת
הנמלאהש אוה הבותכה יאנתמ דחא :קומינה .המענ תבוטל קוספי ןידה-תיב הז הרקמב
תא עבתת וא רחא שיאל אשנית המענ םא .ותיבב ררוגתתו הלעב יסכנמ סנרפתהל ךישמת    
.ןושארה הלעב םע רשקה קתונ הזב יכ :קומינה .התבוטל וקספי אל - התבותכ    
ןיבו (רטפנש הלעבמ היסכנ) לזרב ןאצ יסכנ ןיב ,ותשא תא שרוי לעבהש ןוויכ :קומינ .אל
.גולמ יסכנ    
(40-37 םידומע ,החפשמו תושיא ;28-27 ,25 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

6 הבושת
:(הלאה םישוריפהמ השולש בותכל שי) הפוח
.(המוניה) השיאה שאר לע רדוס תסירפ (1)
.ןהילעמ הסורפ העיריו תואסנולכ וב םידימעמש םוקמ (2)
.(דוחיי ילב וליפא) ןיאושינ םשל ותיבל ותשא תא איבמ לעבה (3)
.דוחיי - ותשא םע דחייתמ לעבה (4)
(24-23 םידומע ,החפשמו תושיא ;15-14 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

7 הבושת
ןיד - םירחא םישנאב אלו הז שיאב אל - םיספות םניא ןישודיקהש הרקמ לכב :הנשמה רואיב
.ויבא לשכ אלו הלשכ יתכלה דמעמ ול שי - הז שיאמ דלונש דלווה
:(םייתש ןייצל שי) תואמגוד
.יוג ןבה- ןב דלונו היוג לע אבה ידוהי (1)
.התומכ דלווה- ןב דלונו החפש לע אבה ידוהי (2)
(130 ,82-81 םידומע ,החפשמו תושיא ;76-75 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

8 הבושת
ויניעב הלק היהת אלש ידכ ,הבותכ אלב תחא העש וליפא ותשא םע תוהשל םדאל רוסא
,תפסונ תובייחתה הל בותכל ךירצ ,הלחמ םא .[התבותכ לע לוחמל הלוכי הניא ךכלו] האיצוהל
.הבותכ אלב התא היחי אלש ידכ
(32 דומע ,החפשמו תושיא ;32 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

9 הבושת
.הנוצרמ אלש השיא םדא שרגי אל (1)
.םישנ יתש םדא אשיי אל (2)
(92 ,90 םידומע ,החפשמו תושיא ;90 ,37 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

10 הבושת
:הלאה םיגשומה ןמ השולש הרצקב ראבל הדימלתה לע

הבותכה רשאכ ,ותשאל בתוכ לעבהש היינשה הבותכה לש המש - אסכריאד הבותכ
.הדבא הנושארה    
(26 דומע ,החפשמו תושיא ;33-32 םידומע ,ןמאנ תיב)
.אשניהל לכותש ידכ הינודנ ותבל קינעהל באה לע הווצמ - תונבה תסנרפ
(62 דומע ,החפשמו תושיא ;41-40 םידומע, ןמאנ תיב)
.םובייה ינפל המביה תא שדקל ונקית םימכחש ןישודיק - המביב רמאמ
(86 דומע ,החפשמו תושיא ;101 דומע ,ןמאנ תיב)
רטש תועצמאב [םידע ינש תוחכונב השיאה תא שדקל לוכי שיאה - רטש ישודיק
."הז רטשב יל תשדוקמ תא ירה" וילע בתוכש    
(12,21 םידומע ,החפשמו תושיא ;10-9 םידומע ,ןמאנ תיב)
.הרות ןידמ םהב תוגהונ םישנהש תועינצ יגהנמ - השמ תד - תידוהי תדו השמ תד
[.םיברה תושרב שאר יוסיכ ןוגכ]    
שאר יוסיכ ןוגכ .הרותב רסאנש הממ רתוי םהב תוגהונ םישנהש תועינצ יגהנמ - תידוהי תד    
[.שאר יוסיכ ילב םש הואריש ןכתיי ךא ,םש םיכלוה םיבר ןיאש םוקמב    
(52 דומע ,החפשמו תושיא ;49 דומע ,ןמאנ תיבו


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע