הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

2001 א"סשת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5 - 1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
תשדוקמ תא ירה" :הרובדל רמאו ללכושמ סיכ בשחמ וירבח יניעל ריאי ףלש התיכ תביסמב
הטרח העיבה איה ,התיבה הרזח הרובדש רחאל .בשחמה תא הדיב ןתנו ,"הז בשחמב יל
.תוניצרב ךכל ןווכתה אלש רמא ריאי םג .השעמה לע

,רדוהמ טע וסיכמ ףלש דוד .המיכסה איהו ,דוד הרבחל שדקתהל היחל ועיצה הביסמ התואב
."הז טעב ךלעב ינירה" :וירבח ינפל הל רמאו ,היחל ותוא ןתנ

.יקמנ ?הז הרקמב תושעל ןיד-תיב קוספי המו ,הרובד לש יתכלהה דמעמה והמ
.יקמנ ?אל וא תשדוקמ היח םאה
הבושת

2 הלאש
.השרגתה ונממ םגו ןונמאל האשנ הילד .ושרגתה הילדו ןר
.םידלי םהל ודלונו ,תינשב הילד תא ןר אשנ ןמז רחאל

תושעל ןיד-תיב קוספי המו ,תינשב ןרל האשינ רשאכ הילד לש יתכלהה דמעמה והמ
.ךתבושת תא יקמנ ?הז הרקמב    
?לארשימ דחא לכ םע ןתחתהל רתומ הילדו ןר לש םיינשה םיאושינהמ םידליל םאה
.יקמנ    
הבושת

3 הלאש
לאיחי ןתנ םייתניב .הריד ורכשיש רחאל קר אשניהל וטילחה ךא ,ןתחתהל וצר הצרתו לאיחי
תדכ וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" :הל רמאו ,וירבחמ םיינש ינפל ןישודיק תעבט הצרתל
."לארשיו השמ
.הפוחל ןישודיקה ןיב דירפהל ןיאו ,הפוחה תעשב קר שדקל הנקת שיש לאיחיל ריעה םייח

.הפוחל ןישודיקה ןיב דירפהל אלש ונקיתש ךכל תוביס שולש יבתכ
.הז דמעממ האצותכ הילע םילחש םיניד ינש ינייצ ?הצרת לש יתכלהה דמעמה והמ
הבושת

4 הלאש
ןיאושינה רחאל .ההובג םייח תמרב יחו רישע היהש דודל האשינו ,םיעצמא לד תיבמ האב היח
דודמ השרד היח .הירוה תיבב הליגר היח התייהש םייחה תמר יפ-לע תיבה תא דוד להינ
.םהיאושינ ינפל ליגר היהש יפכ ,ההובג םייח תמרב ויחיש

.יקמנ ?אל וא היח לש התשירדכ קוספי ןידה-תיב םאה

םהיאושינ רחאל .םיעצמא לד היהש המלשל האשינו ,ההובג תישדוח תרוכשמ הרכתשה לחר
איהש ול העידוה לחר .הל ןתונ אוהש תונוזמה תרומת לחר לש תרוכשמה תא המלש שרד
.המצעל תרוכשמה תא הריאשמ הז םוקמבו תונוזמה לע תרתוומ

.יקמנ ?אל וא לחר תבוטל קוספי ןידה-תיב םאה
הבושת

5 הלאש
השעמ תא עצבל בריס ,הלעב לש ויחא ,דוד .םידלי וירחא ריתוה אלו רטפנ הרוא לש הלעב
.הצילחה

.יקמנ ?ץולחל ותוא ץלאל ידכ דוד לע ןידה תיב ליטיש בויחה והמ
.יקמנ ?הצילחה השעמ תא עציבש ינפל תרחא השיא תאשל לוכי דוד םאה
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
?הלא םיניינעמ לש ןכותה והמ .םיניינע השולש תללוכ "ןיסוריאה תכרב"
הבושת

7 הלאש
."הייחב היסכנ תוריפ" איה לעבה תויוכזמ תחא
.םהיניב םייתכלה םילדבה ינשו ,"תוריפ לעבה לכוא" םהמש םיסכנ יגוס ינש ינייצ
הבושת

8 הלאש
.םיברועמ םידוקיר לע רוסיא לח םללגבש םיוואל ינש ינייצ
הבושת

9 הלאש
?ןיאושינל ןיסוריאה ןיב הבותכה תא םיארוק עודמ
הבושת

10 הלאש
:הלאה םיגשומה ןמ השולש לע הרצקב יבתכ
.הראש
.תוירעל תוינש
.ןיד-תיב יאנת
.הרהט קספה
.השועמ טג
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
א"סשת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש


1 הבושת
ןישודיקב וצר אל םהש ןכתיי :קומינ .תשדוקמ קפס אוה הרובד לש יתכלהה הדמעמ
,םידע ינפבו ןידכ ויה הרימאהו ןישודיקה השעמ םלוא ,קחשמ םשל קר ונווכתהו הלא    
אשניהל לכותש ידכ ,טג ונממ לבקל הילעש קוספי ןידה-תיב .קפסמ תשדוקמ איה ןכלו    
.[השורג ןידכ ןהוכל אשניהל, הרוסא היהתש ןבומכו] רחא םדאל    
הנקיש אלו ומצעל השיא הנקיש אוה ןישודיקה ןיינעש ןוויכ :קומינ .תשדוקמ הניא היח
הניאו ןישודיק רצוי וניא ,ומצע תאנקה ושוריפש ,"ךלעב ינירה" חסונה ןכל ,ומצע תא    
.ללכ תשדוקמ    
(45 ,21-20 םידומע ,החפשמו תושיא ;45-44 ,9 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

2 הבושת
ואל רוסיאב רבודמש רחאמ ,םיספות ןישודיקה .האושנ אוה הילד לש יתכלהה דמעמה
.ןיוואל יבייחב ןיספות ןישודיקו ,ותשורג ריזחמ לש    
השרגתהש רחאל ,הילד תא תאשל ןרל היה רוסאש ןוויכ ,טגב שרגתהל םתוא בייחי ןידה-תיב    
.["התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל" הרותב בותכש יפכ] רחאל האשינו ונממ    
ןוויכ .לארשימ דחא לכ םע ןתחתהל םירתומ םיינשה םהיאושינמ הילדו ןר לש םידליה
ךלוה דלווה ,הרבע שיו ןישודיק שיש םוקמש אוה ללכהו ,ןיוואל יבייחב ןיספות ןישודיקש    
.רשכ דלווה ,םוגפ ןיאש ,ותשורג ריזחמב .םוגפה רחא    
(82-79 םידומע ,החפשמו תושיא ;77-75 ,71 ,68 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

3 הבושת
:(תוביס שולש ןייצל תנחבנה לע) ןיאושינל ןישודיקה תדמצהל תוביסה
רחאל דע הלעב לע הרוסא ןיידע איה םלוא ,שיא תשאל תבשחנ השיאה ןישודיקה ירחא (1)    
.םירחאל םהמ דחא לכ ןיב וא הסורא ןיבל הניב תונז ידיל איבהל לולע הז בצמ .ןיאושינה בלש          
ןיידע ןישודיקה ירחאש ןוויכ ,הנוגע ראשית השיאהו ,ריעה ןמ םלעייו טרחתי לעבהש ששח (2)   
.דחי םייח םניא         
.ןהוכל רסאיתו טג ךרטצתו וטרחתי אמש (3)   
תענומ ,םע בורב םישענש ,ןיאושינל ןישודיקה תדמצה ןכל .הרשעב תויהל תבייח הפוח (4)   
.המרמו רתס ישודיק         
םוקמב תחא הדועס ךורעל תרשפאמ ןיאושינל ןישודיקה תדמצה - םיילכלכ םימעט (5)   
.םייתש         
.האושנ השיא לש תוכז םושב הכוז הניא ךא ,שיא תשאל תבשחנ השיאה הז בצמב (6)   
תבייח :(םיינש ןייצל שי) הילע םילחש םינידה .שיא תשא אוה הצרת לש דמעמה
ןישודיקה ןיבש ןמזב ;[ןהוכל רסאיתש ןבומכו] לאיחיל אשניהל הנוצר ןיא םא טגב שרגתהל    
.שיא תשא ןידכ םירחאל אשניהל הרוסא ;הפוחל הסינכ דע הלעבל הרוסא ןיאושינל    
(19-16 םידומע ,החפשמו תושיא ;20-19 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

4 הבושת
."ומע תדרוי הניאו ומע הלוע" ללכה יפ-לע ,היח לש התשירדכ קוספי ןידה-תיב
דגנכ הידי ישעמש ונקית םימכחו ,"רקיע תונוזמ"ש רחאמ ,לחר תבוטל קוספי ןידה-תיב
."השוע יניאו תינוזינ יניא" רמול הלוכי איה ןכל .תונוזמה    
(40-35 םידומע ,החפשמו תושיא ;30-21 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

5 הבושת
םהבש םישדוח השולש רחאל ,וילא הנפ ןיד-תיבש רחא ,ץולחל ובוריסב דמוע םביה םא
םאש ,ץולחל ותוא ץלאל ידכ ,ותמביל תונוזמ תתל ותוא בייחל םילוכי ,ובוריסב דמוע ןיידע    
.הצילח תלבק ינפל ןתחתהל הרוסא המבי יכ ,הנוגע ראשיהל הלולע ,ןכ אל    
המביהש רחאמ] הצילחה השעמ תא עציב אלש דוע לכ תרחא השיא תאשל לוכי וניא דוד
.םישנ יתש תאשל אלש ,םשרג ונברד םרח וילע לח ,[ותשאכ תבשחנו ול הקוקז    
(87-86 םידומע ,החפשמו תושיא ;104-103 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

6 הבושת
.תוירע ירוסיאמ ונמצע שירפהל ונתוא הוויצ ה"בקהש ,ושוריפ - "תוירעה לע ונוויצו" (1)
,ושוריפ - "ןישודיקו הפוח ידי-לע ונל תואושנה תא ונל ריתהו תוסוראה תא ונל רסאו" (2)
.הפוח אלל וילע הרוסא ןיידע הסוראה םלוא ,השיאל התוא תאשל ידכ השיא שדקל ונוויצש      
לארשי םע תא שדיק ה"בקהש ,ושוריפ - "ןישודיקו הפוח ידי-לע לארשי ומע שדקמ י"אב" (3)
הפוח תועצמאב החפשמה תא םיקהל םהילע הוויצש ךכב םימעה ראשמ תדחוימ השודקב      
.ןישודיקו      
(13 דומע ,החפשמו תושיא ;12-11 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

7 הבושת
:םה םיסכנה יגוס ינש
.לזרב ןאצ יסכנ (1)
.גולמ יסכנ (2)
:(םיינש ןייצל שי) םהיניב םייתכלה םילדבה
םאו ,ול ותחפ - ותחפ םא ;תוירחא םהילע לבקמ לעבה ,הבותכב םימשרנ לזרב ןאצ יסכנ
.ול וריתוה - וריתוה
םאו ,הל ותחפ - ותחפ םאו ;תוירחא םהילע לבקמ וניא לעבה ,הבותכב םימשרנ אל גולמ יסכנ
יוצמ ןוזמה היהיש תיבה תחוורל אלא ,תישיאה ותחוורל הניא הנקתה] .הל וריתוה - וריתוה
.[תיבב
(40-39 םידומע ,החפשמו תושיא ;28-27 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

8 הבושת
.הוורע תולגל וברקת אל - ם"במרה תעדל (1)
.םישנב רוהרה רוסיא - ער רבד לכמ תרמשנו (2)
.לושכמ ןתית אל רוויע ינפל (3)
.םכיניע ירחאו םכבל ירחא ורותת אל (4)
(135 ,54-53 םידומע ,החפשמו תושיא ;63 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

9 הבושת
היהי זאו ,םהיניב דירפהל ידכ ןיאושינה סקטל ןישודיקה סקט ןיב הבותכה תא אורקל ונקית
םיסקט ינש ולא ,ןכש] "ןפגה ירפ ארוב" תכרב ךרבלו ןיי סוכ לע םהמ דחא לכ עובקל רשפא
אל ,םיסקטה ינש תא ודימצה םויהש ןוויכ .ןיי סוכ לע םהמ דחא לכ ךורעל ונקיתו ,םידרפנ
סוכ לע התע הז התוא ונכריב ירהש ,"ןפגה ירפ ארוב" תכרב ןיאושינה סוכ לע ךרבל ןתינ
.[ןיסוריאה
(29 דומע ,החפשמו תושיא ;16-15 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

10 הבושת
:הלאה םיגשומה ןמ השולש הרצקב ראבל הדימלתה לע

.ותשא תונוזמב בייח לעבה .תונוזמ - הראש
. (35 דומע ,החפשמו תושיא ;21 דומע ,ןמאנ תיב)
.םירפוס ירבדמ ןרוסיאש תוירע - תוירעל תוינש
(80 דומע ,החפשמו תושיא ;74 דומע, ןמאנ תיב)
.ןנברדמ ועבקנש ותשאל לעבה לש תובוח - ןיד-תיב יאנת
(41 דומע ,החפשמו תושיא ;33 ,21 םידומע ,ןמאנ תיב)
התדינל םינושארה םימיה תשמח ףוסב השיאה ידי-לע תישענש הקידב - הרהט קספה
.םייקנ העבש תריפס תליחת ינפלו    
(56 דומע ,החפשמו תושיא ;80 דומע ,ןמאנ תיב)
,ותשא תא לעבה שרגמשכ ןכש] הייפכב וא לעבה לש ונוצרמ אלש ןתינש טג - השועמ טג
.[הייפכ ךותמ אלו ונוצרמ תאז תושעל ךירצ    
(90 דומע ,החפשמו תושיא ;95 דומע, ןמאנ תיב)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע