; בחינת בגרות בתורה שבעל-פה - דיני אישות ומשפחה

הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

2002 ,ב"סשת ףרוח - 5105 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ(תודוקנ 15- הלאש לכל) 5-1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
השמ תדכ וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" :הל רמאו ,ןידכו תדכ תעבטב הנח תא שדיק ימר
.ןיסוריאה תכרב תא ןישודיקה ךרוא ךריב ןישודיקה רחאל ."לארשיו
השמ תדכ הז רטשב יל תשדוקמ תא ירה":וב בותכש רטשב לעי תא שדיק ,ימר לש ורבח ,ןד
ךריב אל ,ןיי רדעהב ."יל תשדוקמ תא ירה" :הל רמא אלו רטשה תא הל רסמ אוה ."לארשיו
.ןיסוריאה תכרב תא ןישודיקה ךרוע
תא ךריב רשאכ הנחו ימר לש ןישודיקב הכלהכ גהנ ןישודיקה ךרוע םאה ,ם"במרה תעדל
.יקמנ ?ןישודיקה השעמ רחאל ןיסוריאה תכרב    
.יקמנ ?"יל תשדוקמ תא ירה" :הל רמא אלש יפ לע ףא ,ןדל תשדוקמ לעי םאה (1)
.יקמנ ?ןיי רדעהב ןיסוריאה תכרב תא ךריב אלשכ הכלהכ גהנ ןישודיקה ךרוע םאה (2)    
הבושת
2 הלאש
.םידלי ודלונ תורלו םרויל .תור תרויגה םע ןתחתה אוה ,םרוי לע היהש תורזממ לוספ ללגב
.יקמנ ?תור תרויגה םע ןתחתהל - רזממ אוהש - םרויל רתומ היה םאה
.יקמנ ?לארשימ רחא לכ םע ןתחתהל םהל רתומ םאהו ,םהל ודלונש םידליה דמעמ והמ
הבושת
3 הלאש
עיגהלו תוחשל חילצה ינד .הכפהתה הכיסהו ,םיה ףוח ךרואל שרפמ תניפסב וגילפה םעונו ינד
.והותב ולע וירחא םישופיחה לכו ,עבט םעונ ךא ,ףוחל
.אשניהל םעונ לש ותשאל וריתיש ידכ ,םיב עבטש םעונ לע ןידה תיבב דיעה ינד
היחמ עמשש ןידה תיבב ינד דיעה ,רחאל אשניהל ןבואר לש ותשא תא ריתהל ידכ ,ןכ ומכ
.תירבה תוצראב רטפנ ןבואר םדידי ותנכש
?אשנהל םעונ לש ותשאל ריתהל ידכ ,ינד לש תודעה לע ךמתסהל יאשר ןידה תיב םאה
.יקמנ    
?אשנהל ןבואר לש ותשאל ריתהל ידכ ,ינד לש תודעה לע ךמתסהל יאשר ןידה תיב םאה
.יקמנ    
הבושת
4 הלאש
הבריס איה ךא ,ריאי תנמלא תא םבייל שקיב ויחא יסוי .םידלי וירחא ריאשה אלו רטפנ ריאי
.הצילח השקיבו
.תמדוק הצילח תווצמ וא תמדוק םוביי תווצמ םא םימכח וקלחנ דומלתה תפוקתב תבכ
?הלאה תועדהמ תחא לכל קומינה והמ    
.יקמנ ?הצילחה השעמ השענש ינפל ,רחא שיאל אשניהל הלוכי ריאי לש ותשא םאה (1)
.יקמנ ?הצילחה השעמ השענש ינפל ,תרחא השא תאשל לוכי יסוי םאה (2)    
הבושת
5 הלאש
.18 - ל 3 ןיב ענ םליגש ,םהידליב קיזחהל הנרוא הכישמה הלעבמ הישוריג רחאל
.בריס אוה ךא ,וידלי רובע תונוזמ םלשיש השירדב רבעשל הלעבל התנפ הנרוא
.יקמנו יטרפ ?הז הרקמב ם"במרה קספ והמ
.יקמנו יטרפ ?םויה ןידה תיב קוספי דציכ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ


(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10-6 תולאשהמ עברא לע ינע

"...הרקעה לגתו שישת שוש" איה ןיאושינה תוכרבמ תחא
?םימכח התוא ונקית ועדמו ,וז הכרב לש ןכותה והמ
הבושת
7 הלאש
.ימיגדה ?"תידוהי תד"ב הלולכ הבוח וזיאו ,"השמ תד"ב הלולכ הבוח וזיא
.רוסיאה תרמוחל םג יסחייתה
הבושת
8 הלאש
."ויתוחפשמל הכב םעה תא השמ עמשיו"
?םהירבד יפל ,םויה ונתוא תבייחמה תישעמה הארוהה יהמו ,וז הייכב םימכח ושרד דציכ
הבושת
9 הלאש
.ם"במרה םע ותקולחמ תא ש"ארה אטבמ הז טפשמב ."יתעדי אל דומיל ותואל הבצק"
?םהמ דחא לכ לש קומינה והמו ,ש"ארה ןיבו ם"במרה ןיב תקולחמה יהמ
הבושת
10 הלאש
:הלאה םיגשומה ןמ השולש לע הרצקב יבתכ
.יאנת לע טג
.תונבה תסנרפ
.ללח לוספ
.הבותכ רקיע
.ותשורג ריזחמ רוסיא
הבושת
החפשמו תושיא - תובושת םגד
ב"סשת ףרוח ,005105 'סמ

 

ןושאר קרפ


1 הבושת
תכרבל תבשחנ - ם"במרה תעדל - ןיסוריאה תכרבש ינפמ ,הכלהכ גהנ אל ןישודיקה ךרוע
ירה הווצמה השעמ ירחא הכרבהו ,ןתיישעל רבוע ןהילע ךרבמ תווצמה לכ :אוה ללכהו ,תווצמה
[13,22 םידומע ,החפשמו תושיא ,11-9 םידומע ,ןמאנ תיב] .הלטבל הכרב איה
."יל תשדוקמ תא ירה" הל רמא אלש יפ לע ףא ,ןדל תשדוקמ לעי (1)
[לבא ,ןישודיק םשל אוהש ףסכב רכינ אלש ינפמ ,ףסכ ישודיקב קר תבכעמ הרימא] :קומינה
.תבכעמ הרימאה ןיא "הז רטשב יל תשדוקמ תא ירה" וב בותכש רטשב
[21 דומע ,החפשמו תושיא ,10-9 םידומע ,ןמאנ תיב]
םימכח םנמא] .ןיי רדעהב ןיסוריא תכרב ךריב אלשכ הכלהכ גהנ אל ןישודיקה ךרוע (2)
.ןיי סוכ ילב םג ןיסוריאה תכרב תא ךרבל שיו ,בכעמ ןייה ןיא [לבא ,ןיי סוכ לע הכרבה תא ונקית
[22 דומע ,החפשמו תושיא ,12 דומע ,ןמאנ תיב]
האבה הלאשה
2 הבושת
"רזממ אובי אל" לש רוסיאהש ינפמ ,תור תרויגה םע ןתחתהל ,רזממ אוהש ,םרויל רתומ
,הדילמ םילארשיל קר רמולכ ,"'ה להק"ל קר סחייתמ ,לארשי תב םע ןתחתהל ול רוסאש רמולכ
."'ה להק" םייורק םניא םירג להק לבא
םהל רתומ ןכ לע .םוגפה רחא ךלוה דלווהש ינפמ ,םירזממל םיבשחנ תורו םרוי לש םידליה
,82 ,80 םידומע ,החפשמו תושיא ,72 דומע ,ןמאנ תיב] .םירג םע וא םירזממ םע קר ןתחתהל
[107
האבה הלאשה
3 הבושת
ארקנה] לודגה םויב עבט םעונש רחאמ ,ינד לש תודעה לע ךמתסהל יאשר וניא ןידה תיב
רמוא הז ןיא ותוא ואר אל םא םג ונייהד ,רחא םוקמב אצי םעונש ןכתייו ,[ףוס םהל ןיאש םימ
.תמ אוהש חרכהב
ריתהל ידכ ,ןבואר תריטפ לע היחמ עמשש ,ינד לש תודעה לע ךמתסהל יאשר ןידה תיב
וא דע יפמ דע לע וליפא ,התוניגעמ השיא ריתהל ידכ תודעב ולקה םימכח .התוניגעמ ותשא תא
.תונוגע לארשי תונב הנראשית אלש ידכ ,וז תודע ידעלב םג תמאתהל לוכיש רבד ,השיא יפמ
[84-83 םידומע ,החפשמו תושיא ,106 דומע ,ןמאנ תיב]
האבה הלאשה
4 הבושת
םוביי תווצמש םיבותכה ןמ עמתשמ ךכ :תמדוק םוביי תווצמש םירבוסה לש קומינה
שיאה ץופחי אל םאו" בותכש ומכ ,הצילח תווצמ םייקל שי ,םבייל הצור וניא םביה םא קרו ,הליחת
"...הרעשה ותמבי התלעו ותמבי תא תחקל
קר הרתוהו ,תרכ הרוסיאש הוורע איה חא תשא :תמדוק הצילח תווצמש םירבוסה לש קומינה
וא יונ םשל אלא הווצמ םשל אלש התוא תחקל ןווכתמ םביימה םא ןכל .םוביי תווצמ םויק ךרוצל
םושל וא יונ םשל ותמבי תא סנוכה" :לואש אבא ירבדכ] ופקותב ראשנ רוסיאה ,'ודכו ןוממ םשל
.["רזממ דלווה תויהל יניעב ינא בורקו ,הוורעב עקופ וליאכ - רחא רבד םושלו תושיא
תמה תשא היהת אלל":בותכש ומכ] הרות ןידמ רחאל אשניהל הרוסא ריאי לש ותשא (1)
.אשניהל הרוסא איה ,הצולח הניא איה דוע לכו ,["הילע אובי המבי הז שיאל הצוחה
ונברד םרח" דצמ קר אלא ,הרותה ןמ ורוסיא ןיא לבא ,תרחא השיא תאשל רוסא יסויל םג (2)
ול רוסאו ,ותשאכ איה ירה - ול הקוקז איהש ןוויכו ,םישנ יתש תאשל םדא לע רסואה ,"םושרג
.תרחא השיא תאשל
[87-86 םידומע ,החפשמו תושיא ,104-103 ,99 םידומע ,ןמאנ תיב]
האבה הלאשה
5 הבושת
ובצמל רשק ילב ,6 ליג דע וידלי תא סנרפל בייח הנרוא לש הלעב ם"במרה קספ יפ לע
.ילכלכה
,הצור וניא םאו ,םסנרפל ותוא ןיפוכ ,םיעצמא לעב אוה םא - (13 ,12 דעו) 6 ליגמ םידליה יבגל
וניא םאו ,םסנרפל ידכ ותוא םישייבמו וב םירעוג ,םיעצמא לעב וניא םאו ,וחרוכ לעב ונממ ןיאיצומ
.םסנרפל בייח וניא [ןב] 13 וא [תב] 12 לע הלוע םליגש םידליה .ותוא ןיפוכ ןיא ,הצור
היולת הניא וידלי תא סנרפל באה תבוח [רתויב םינטק םידליה דוע לכ] 6 ליג דע :קומינה
גואדל םדא לע הבוח וליטה םימכח ,םהלשמ שוכר םהל שי םא הלאשב אל ףאו ילכלכה ובצמב
.וידלי תונוזמל
,םיעצמא לעב אוה םא [םינטק םדוע תאז לכב לבא ,רתוי םירגוב םה רשאכ] ,12,13 דעו 6 ליגמ
,ינע אוה םא לבא .תירוביצה הפוקה לע ולטוי אל וידלי תונוזמש ידכ הקדצ ךרדמ ותוא ןיפוכ
.םסנרפל הממ ול ןיאש ןוויכ וילע תופכל ןתינ אל ךא ,ירסומו יתרבח ץחל וילע םיליעפמ
.םמצעל גואדל םילוכיש ןוויכ םסנרפל םימכח ותוא ובייח אל - 13 -ו 12 לע הלוע םליגש םידליה
םדא לע תופכל תישארה תונברה הנקית ,ללכ עיפשמ וניא ירסומה ץחלהש ןוויכ ,םויה
דע וידלי תונוזמב הנרוא לש הלעב תא בייחי ןידה תיב ןכל .15 ליגל םעיגה דע וידלי תא סנרפל
וילע תופכל ןתינ אל םויה לבוקמה יפ לע םג - 15 לע הלוע םליגש הלא לבא ,15 ליגל םעיגה
.[61-60 םידומע ,החפשמו תושיא ,40-38 םידומע ,ןמאנ תיב] .םסנרפל

האבה הלאשה


ינש קרפ

6 הבושת
לש התחמש איה וזו ,הכותל וצבקתי הינבש "הרקע"ל הלושמה םילשורי לע הליפת :הכרבה ןכות
.הילא םירזוח הינבש םילשורי
התחמשש ,םילשורי לש הרכז תא ותחמש שאר לע תולעהל םדא בייח יכ ,תאז ונקית םימכח
[24 דומע ,החפשמו תושיא ,17 דומע ,ןמאנ תיב] .הלכו ןתח תחמשל הלשמנ
האבה הלאשה
7 הבושת
.םיברה תושרל התאצב השאר תא תוסכל האושנה השיאה תבוח : השמ תדב" הלולכה הבוחה
ןיא םהבש תומוקמב םג השאר תא תוסכל האושנה השיאה תבוח :"תידוהי תדב" הלולכה הבוחה
.שאר יוליגב הואריש ששחמ םישנא
וגהנ ןהבש תועינצה יגהנממ איה תידוהי תד ,הרותה ןמ הבוח איה השמ תד :רוסיאה תרמוח
[52 דומע ,החפשמו תושיא ,49 דומע ,ןמאנ תיב] .הרותב רסאנש הממ רתוי לארשי תונב
האבה הלאשה
8 הבושת
,הייכבבו תמוערתב וז הווצמ ולביקו וכב ,תוירע ירוסיא לע לארשי ווטצנש העשב :ךכ ושרד םימכח
םעה בורל השקו ,ןתדמחמ םדא לש ושפנ תוירעש ןוויכמ] .ויתוחפשמ יקסע לע - "ויתוחפשמל"
.[תוירעה ןמ שורפל
הרתי השודקב ומצע תא ליגרהל :הז רבדב ורצי תא ףוכל ךירצ םדאש איה תישעמה הארוהה
לכמו קוחשה ןמ ,תורכשה ןמ קחרתהל ,דוחיי ידיל אובל אלש רהזיהל ,תורוהט תובשחמבו
[52-51 םידומע ,החפשמו תושיא ,64 דומע ,ןמאנ תיב] .תוירע ידיל םיאיבמה םירבדה
האבה הלאשה
9 הבושת
לטבתיו תונוזמב חרטי אלש ידכ השיא תאשל ששוחו הרות דומילב קסועש םדאש רבוס ם"במרה
ינפמ :וקומינ ."וברו ורפ" לש הווצמ שיש יפ לע ףא ויאושינ תא רחאל ול רתומ ,הרות דומילמ
.הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועש
ינפמ ,הרות לוטיב לש ששחמ ויאושינ תא רחאל םדאל רוסאש עבוקו ם"במרה לע קלוח ש"ארה
.וימי לכ הייברו היירפ תווצממ לטבתהל לולעו ,הרות דומילל הבצק ןיאש
.[50 דומע ,החפשמו תושיא ,3 דומע ,ןמאנ תיב]
האבה הלאשה
10 הבושת
תאצל ול רוסא - םיוסמ םוקמב השיא אשנש [תרחא ץראמ ידוהי] רז םדא - יאנת לע טג
תמיוסמ הפוקתל דע רוזחי אל םאש יאנת השעיו ,הל ונתייו יאנת לע טג בותכיש דע ץרא התואמ
לוחי טגה - תומי וא רדעיי םאש הנתמו ותשאל טג בתוכ היה המחלמל אצויה וא .לוחי טגה -
.םובייל קקדזת אלש ידכ וא הנוגע ראשית אל ידכ תאזו ,תשרוגמ השיאהו ,ותומ ינפל
[93 דומע ,החפשמו תושיא ,96 דומע ,ןמאנ תיב]
ידכ היואר הינודנ הל קינעהלו ותב יאושינל גואדל באה לע הווצמ - תונבה תסנרפ
ןדמוא יפל השוריהמ הל תתל םיכירצ םישרויה םינבה ,תמ באה םא .הל יוארל דובכב אשניתש
רשפא יא םא .הנושארה תבל ןתנש יפכ היינשל םג ונתיי ,וייחב תב אישה םא וא ,באה לש ותעד
.םיסכנהמ %10 הל ונתיי ,רבעב ןתנ אל באהש וא ךירעהל
[62 דומע ,החפשמו תושיא ,41-40 םידומע ,ןמאנ תיב]
."הללח" תארקנ ותבו ,"ללח" ארקנ ונב - ול הלוספה השיא אשנש ןהוכ - ללח לוספ
.םינהוכ רדגב םניאו - הנוהכה ןמ םיללוחמ רמולכ
[80 דומע החפשמו תושיא ,70 דומע ,ןמאנ תיב]
רטשב עיפומ אוהש יפכ ,ותשאל תתל בייחתמ םדאש ילמינימה םוכסה - הבותכ רקיע
.השורג וא הנמלאל זוז 100 -ו הלותבל זוז 200 אוה ילמינימה םוכסה .הבותכה
.[37 ,42 םידומע ,החפשמו תושיא ,33 דומע ,ןמאנ תיב]
ינשה הלעב תמ ךכ רחאו רחא םדאל תאשינו השרגתנש השיא - ותשורג ריזחמ רוסיא
.ןושארה הלעב םע ןתחתהלו רוזחל הל רוסא - השריג וא
.[80 דומע ,החפשמו תושיא ,71 דומע ,ןמאנ תיב]


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע