הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

1993 ג"נשת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5 - 1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
."םירבד העבראב הכזיו םירבד הרשעב הל בייחתי ...השיא םדא אשונשכ" :ם"במר בתכ

.ןנברדמ השולשו הרותה ןמ השולש ינייצ ,ותשאל בייחתמ לעבהש םירבדה ןיבמ
םירבד וליא דגנכ יריבסהו ,םירבד השולש ינייצ ,םהב הכוז לעבהש םירבדה ןיבמ
.םהמ דחא לכ ונקית ויתובוחמ    
הבושת

2 הלאש
."...האושנ תארקנ הפוחל סנכיתשמו" :ם"במר בתכ

.תועד שולש ינייצ ?הפוח יהמ
?ולא תועד תבוח ידי תאצל ידכ םויכ םיגהונ דציכ
הבושת

3 הלאש
.םירבד השיש ללוכ ןיאושינה דמעמו ,םירבד השיש ללוכ ןישודיקה דמעמ

.ןישודיקה דמעמל םיכיישה םירבדה תשש תא ינייצ
.ןיאושינה דמעמל םיכיישה םירבדה תשש תא ינייצ
הבושת

4 הלאש
."טג ארקנה אוה הז בתכו ,הל עיגיש בתכב אלא תשרגתמ השיאה ןיא" :ם"במר בתכ

קפתסהל אלו ,בותכ טגב אקווד שרגל הרותה ןיד תא "ךוניחה רפס" לעב קמנמ דציכ
.םיקומינ ינש ינייצ ?דבלב רובידב    
."ןישוריגה ירקיע" םיארקנה םירבדה תרשע ןיבמ השולש ינייצ
הבושת

5 הלאש
תוארקנה ןהו ,םירפוס ירבדמ ןרוסיאו הלבקה יפמ תורוסאש תורחא םישנ שיו" :ם"במר בתכ
."תוינש

."תוינש" תוארקנה ,םירפוס ירבדמ ןרוסיאש ,תוירע שולש יבתכ
?תוינש םימכח רוסא וללגבש םעטה והמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
.הדינ השיא לש הרהטה יבלש תשולש לע הרצקב יבתכ
הבושת

7 הלאש
?וז הרזגל הביסה התייה המו ,היונפ םע דוחיי רוסיא לע ורזג יתמ
הבושת

8 הלאש
.ןהמ תחא לכל המגוד יבתכ ?"תידוהי תד" יהמו "השמ תד" יהמ
הבושת

9 הלאש
.הבותכה לש םיירקיעה היקלח תשולש לע הרצקב יבתכ
הבושת

10 הלאש
:םיאבה םיגשומה ןמ השולש לע הרצקב יבתכ

תושדח םינפ (1)
ותשורג ריזחמ רוסיא (2)
ןואימ (3)
תונבה תסנרפ (4)
ןירכד ןינב תבותכ (5)
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
ג"נשת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש1 הבושת
.התנוע (3 .התוסכ (2 .הראש (1 :הרותה ןמ
.ותומ רחא ויסכנמ תינוזנ (5 .הרבוקל (4 .התודפל (3 .התאופר (2 .הבותכ רקיע (1 :ןנברדמ    
התבותכ ןישרוי םירכזה הינב (7 .ןהיסוריא דע ותומ רחא ויסכנמ תונוזנ ונממ היתונב (6
.השוריב םקלח לע רתי
,וייחב התמ םא (4 .הייחב היסכנ תוריפ לכוא (3 .ולש התאיצמ (2 .ולש הידי השעמ (1
.הנשריי    
.תונוזמ דגנכ - הידי השעמ (1    
.הנוידפ דגנכ - היסכנ תוריפ (2    
.התרובק דגנכ- התינודנ תשורי (3    
האבה הלאשה

2 הבושת
תסירפו תואסנולכ תבצה (3 .ותיבל היבא תיבמ התאבה (2 .האיבל יוארה דוחיי (1
.המוניהב האיצי (4 .היתחתמ םידמוע הלכהו ןתחה רשאכ ,ןהילע העירי    
.וירחא הלכהו תואסנולכה תחת סנכנ (2 .המוניהב הלכה ינפ תא הסכמ ןתחה (1
.דוחיי רדחב דוחייה (4 .(ול ונקהש דוחיי רדחל) ותיבל הלכה תא ךילומ ןתחה (3    
האבה הלאשה

3 הבושת
ירה' תרימא (3 .םידע (2 .תעבטה תניתנ םויב (האיב ,רטש ,ףסכ) ןישודיקה השעמ (1
.ןישודיק רודיסב יקבה בר (6 .םישנא (הרשע) ןיינמ (5 .ןיסוריא תכרב (4 .'יל תשדוקמ תא    
יקבה בר (6 .םישנא (הרשע) ןיינמ (5 .ןיאושינה תוכרב (4 .הבותכ (3 .םידע (2 .הפוח (1
.ןיאושינ רודיסב    
האבה הלאשה

4 הבושת
.החכוהכ בותכ טג ךירצ ןכל ,רובידב השריגש ןועטל הלולע התניז םאש (1)
.ןישוריגה ישעמ םיברתמ ויה ,רובידב יד היה םאש (2)    
.וניינקמ הריסהו השריגש היהי בתכה ןכות (3 .בתכב ןישוריג (2 .ונוצרמ ןישוריג (1)
.המשל בתכנ היהיש (5 .הניבל וניב תרוכה רבד בתכה ןכות (4    
.םידע ינפב וננתיש (8 .הל וננתיש (7 .ותביתכ רחאל השעמ רסוחמ היהי אלש (6    
.וחולש וא אוה ןתיש (10 .ןישוריג תרותב וננתיש (9    
האבה הלאשה

5 הבושת
.האלמ הבושתל בשחיי ןהמ שולש רוכזאו ,תוינש 20 שי
.ויבא יבא תשא (5 .ויבא יבא םא (4 .ויבא םא (3 .ומא יבא םא (2 .ומא םא (1 :המגודל    
.'וכו 'וכו ,םאה ןמ באה יחא תשא (7 .ומא יבא תשא (6
.(יתרמשמל תרמשמ ושע) הרותה ןמ תוירע רוסיא ידיל ואובי אלש
האבה הלאשה

6 הבושת
.הקידבו הציחר ללוכ ;העיקשה ינפל ישימחה םויה ףוסב השענ - הרהט קספה (1
םיימעפ המצע תא תקדוב םהבו ,םייקנ םימי 7 הנומ הרהט קספה רחאל - םייקנ העבש (2
.םויב    
לכ קוליסו הפיפח ,הציחר רחאל הרהט הווקמב תלבוט םייקנ םימי העבש רחאל - הליבט (3
.הציצחה יגוס    
האבה הלאשה

7 הבושת
.רמתו ןונמא השעמ עריא רשאכ .וניד תיבו דוד ןמזב
האבה הלאשה

8 הבושת
.םיברה תושרב השאר תוסכל :המגוד .הרותה ןמ םתבוחש תועינצ יגהנמ :השמ תד
םוקמב ףא שארה יוסיכ :המגוד .הרות ירוסיאל רבעמ םהב וגהנש תועינצ יגהנמ :תידוהי תד
.םיברה תושר וניאש
האבה הלאשה

9 הבושת
.ותשאל לעבה תויובייחתה טוריפ (1
.הבותכה ןועריפ ךרוצל ויסכנ לכ דובעיש תוללוכה הבותכה ןועריפל תויוברע (2
תמיתח ןכו הבותכה ןכות תא םירשאמה ,רדוס ןיינקב ונממ ולביקש רחאל םידעה תומיתח (3
.ןתחה    
האבה הלאשה

10 הבושת
םיגשומ השולש לע תונעל הדימלתה לע

ןיאושינ תדועסכ ףתתשה אלש םדא םינימזמ התשמה ימי תעבשמ דחא לכב
.ןוזמה תכרב רחאלש םינתח תכרבב בייחתהל ידכ ,התשמה ימי תודועסמ תחאב וא
:תושדח םינפ

רוזחל הרוסא ,ונממ ףא השרגתהו רחאל האשינו ותשא תא שריגש ימ
.ןושארה הלעבל
:ותשורג ריזחמ רוסיא

,ומע תויהל תברסמ םא ,הז לעבב התצר אלו המאו היחא הואישהש הנטק המותי
.טג הכירצ הניאו תכלוה
:ןואימ
.ןוגה םדאל אשניתש ידכ היואר הינודנ ותבל תתל באה לע הווצמ
:תונבה תסנרפ
תומ רחאל התבותכ תא ונממ םישרוי הינב ,הלעב ייחב התמש השיא
.הליגרה השוריב םקלח לע ףסונ הלעב
:וירכד וינב תבותכ            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע