הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

1994 ד"נשת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5 - 1 תולאשהמ עברא לע ינע

םידליהו השיאה תונוזמ

1 הלאש
ליטהל השקיבו ןידה-תיבל הדרו התנפ ןכמ רחאל םימי שדוח .ץראל-ץוחל חרב הדרו לש הלעב
.םידלילו הל תונוזמ ימד םולשת ךרוצל הלעב לש ושוכר לע לוקיע

.יקמנ ?הז הרקמב ןידה-תיב קוספי דציכ
?לעבה תחירב רחאל הנש םידליה תונוזמ ןיינעב ןידה-תיב קוספי דציכ
.םינוש םיאליגב םידליל יסחייתה ךתבושתב    
הבושת

השיאהו לעבה תובוחו תויוכז

2 הלאש
איהש ןכו ,יבשב לופית םא התודפל לעבה תבוח לע תרתוומ איהש ,םהיניב ומיכסה ותשאו דוד
תוריפ לע רתוול םיכסי לעבהש ךכל הרומתב ,התומ רחאל הרובקה תואצוה לע לעבל תרתומ
.הלא םיאנתל םיכסה ןכא דוד .התיינודנ תשורי לעו היסכנ

.יקמנ ?הנוידפ יבגל ןידה-תיב קוספי דציכ
.יקמנ ?התרובק יבגל ןידה תיב קוספי דציכ
הבושת

םירוסא ןיאושינ

3 הלאש
היאושינ ינפלש ררבתה ,ןב םהל דלונש רחאל .לארשיו השמ תדכ הדרו תא שדיק ןהכה ןבואר
.השורג הדרו התייה ןבוארל

.ידוהי וניא ינו'גש ררבתה ,ןב םהל דלונ רחאל .לארשיו השמ תדכ הרואיל תא שדיק ינו'ג

.יקמנ ?הלא םינבמ דחא לכ לש ודמעמ ןיינעב ןידה-תיב קוספי דציכ
.יקמנ ?הלא םירקממדחא לכב טג ןתמ ןידה-תיב בייחי םאה
הבושת

ןישודיק

4 הלאש
הדנע רשאכ ,הנתח תא העיתפה איה הפוחל תחתמ .הפסכב ןיאושינ תעבט השכר הודח
השמ תדכ יל תתנש תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" :דימ הל רמא ןתחה .ועבצא לע תעבטה תא    
."לארשיו    
.יקמנ ?הלא ןישודיק לש םפקות המ    

תצבושמ בהז תעבטב ותלכ תא ןתחה שדיק ,ךומסב םייקתהש רחא ןיאושינ סקטב
.ופסכב שכרש םימולהי    
.יקמנ ?הלא ןישודיק לש םפקות המ    
הבושת

ןישוריג

5 הלאש
שרגי אל םא ,וב עגפיש הלעב לע םייא הציד לש דודה .ןוטרש לע ולע הציד לש ןיאושינה ייח
םדאל האשינ הציד .םידע ינש תוחכונב הצידל ותוא ןתנו טג לעבה בתכ דחפ בורמ .ותשא תא
.םידלי םהל ודלונו ,רחא

.יקמנ ?םינשה ןיאושינהמ הידלי לש םדמעמ המו ,הז טג לש ופקות המ
םירקמב ןיא עודמ יריבסהו ,טג תתל לעבה לע הפוכ ןידה-תיב םהבש םירקמ ינש ינייצ
.השועמ טג םושמ הלא    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
?הצילח תווצמ םעט ונרופסו ן"במר םיראבמ דציכ
הבושת

7 הלאש
."השאל הבותכ ונקיתש םה םימכחו" :ם"במר בתכ
.השיאה תבוטל איה הבותכה תנקת ןכאש ,םיקומינ ינש ינייצ
הבושת

8 הלאש
ירבדמ הווצמה ןיבו הרותה ןמ הווצמה ןיב םיניחבמ ונא "וברו ורפ" תווצמ לש המויקב
?םירפוס ירבדמ תפסונה הווצמה המו ,הרותה ןמ וז הווצמ םימייקמ דציכ .םירפוס
הבושת

9 הלאש
."הפוח תעשב אלא סראל ןיגהונ ןיא אנדיאהו" :רוטה בתכ
.הפוח תעשב אלא סראל ןיא עודמ ,םיקומינ ינש יבתכ
הבושת

10 הלאש
:םיאבה םיגשומה ןמ השולש הרצקב יראב
םינתח תכרב (1)
ןידה-תיב יאנת (2)
תודרמ תכמ (3)
םבי תרמוש (4)
ומע תדרוי הניאו ומע הלוע (5)
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
ד"נשת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש1 הבושת
דעו ,ןקיר ותיב חינמ םדא ןיאש הקזח - קומינה .תונוזמ םהל קוספי אל ןידה-תיב
.ריאשהש הממ סנרפתהל הלוכי ותכילה םוימ םישדוח השולש    
רשאבו ,ןתוא ןיסנרפמו ויסכנמ ןירכומ ,6 ליגמ םינטק םידליל השאב ,ם"במר יפל
תונברה לבא .דימא אוה םא ףא ויסכנמ וינפב אלש ןתוא ןינז ןיא 6 ליג לעמ םהש םידליל    
הז יפלו ,6 ליגכ 15 ליג תא התשעו ,15 ליג דע באה לע תונוזמ תבוח הנקית לארשיל תישארה    
.ןסנרפל ויסכנמ ןירכומ 15 ליג דע    
האבה הלאשה

2 הבושת
ןיב עמטית אלש ידכ - קומינה .םהיניב ושעש יאנתה תורמל התודפל בייח היהי לעבה
.םייוגה    
אלש ידכ - קומינה .יאנתה תורמל התרובק לע תואצוה איצוהל בייח היהי לעבה
.רוביצה לע הסמעמל לופית אלש ידכו ,לוונתת    
האבה הלאשה

3 הבושת
,הרבע שיו ןישודיק שיש םוקמ לכ - קומינה .הנוהכל לוספו ללח ארקנ הדרו לש ןבה
תב לע אבה יוג - קומינה .רומג לארשי אוה הרואיל לש ןבה .םוגפה רחא ךלוה דלווה    
.רשכ דלווה ,לארשי    
יבייחב ןיספות ןישודיקש ןוויכ - קומינה .טג תתל ותוא בייחי ןידה-תיב ןבוארל רשאב
םניא לארשי תבב יוג ישודיק - קומינה .טג ןתמ בייחי אל ןידה-תיב ינו'גל רשאב .ןיואל    
.ללכ ןיספות    
האבה הלאשה

4 הבושת
.תשדוקמ הניא ,אוה רמאו איה הנתנ - קומינה .ןישודיק ןישודיקה ןיא
םירקי םהש הרובסו ,םימולהיה לע השיאה תעד אמש - קומינה .קפס ישודיק ןישודיקה
.קפס ישודיק לש תוכלשהה לכ םע הלא ןישודיקל ןיששוח ןכל .יתימאה םייוושמ רתוי    
האבה הלאשה

5 הבושת
טגו ,השועמ טג הזש ןוויכ - קומינה .םירזממ םיינשה ןיאושינהמ הידליו ,טג וניא טגה
.ףקת וניא השועמ    
.טג תתל ןידה יתב ןיפוכ ,ןיוואל יבייח ןוגכ ,םירוסא ןיאושינב (1)
.תקבדמו תנכוסמ הלחמב הלוח םדאב (2)    
.דרומב (3)    
.ותמשאב ונממ םידלי הל ןיאו ,םינש רשע יושנ גוזכ ויח םא (4)    
לכ הווצמ תושעל הרות ןיד יפ-לע בייחש לכ .ם"במר לש ורבסה יפל -- השועמ טג הז ןיא
ערה ורציש אלא ,'ה ןוצר תא םייקל הצור ולש ימינפה ןוצרה ,הרבעמ קחרתהל וא איהש
הזב קליסש ירה ,"ינא הצור" רמאיש דע ותוא ןיפוכ ןידה-יתבשכ ,ןכ לע .ול חינמ וניאו ופקות
.השועמ טג הז ןיא ןכל ,יתימאה ןוצרה אוהש ,ימינפה ןוצרה ראשנו רציה תא
האבה הלאשה

6 הבושת
.המביל םביה ןיב רשקה קותינ תא תלמסמ הצילחה - ן"במר
.ותונבלו ויחא תיב תא םילשהל הצר אלש רחאמ ,ןויזיב לש טקא הז - ונרופס
האבה הלאשה

7 הבושת
.האיצוהל ויניעב הלק היהת אלש (1)
.רדתסתש דע סנרפתהל הממ הל היהי ,תומי הלעב וא שרגתת םאש (2)
האבה הלאשה

8 הבושת
.תבו ןב ול שי םא הווצמה תא םייק - הרותה ןמ
לכ" :ם"במר ירבדכ "וברו ורפ" תווצמב בייח ,ותלוכיב שיש דוע לכ - םירפוס ירבדמ
."םלוע הנב וליאכ לארשיב תחא שפנ ףיסומה
האבה הלאשה

9 הבושת
.ןיאושינל ןישודיקה ןיבש הפוקתב תונזל ששח (1)
.ונממ טג אלל אשניהל לכות אל ,םלעיי הלעב םא :תוניגעל ששח (2)
ונא ךכבו ,(הרשע תוחכונב תויהל תבייחש) הפוחל (םידע ינשב םירשכה) ןישודיק דימצהל (3)
.רתס ישודיק םיענומ      
.יוצר אל בצמ הזו ,תויוכז אלל תובוח השיאה לע ןילח ןיאושינל ןישודיקה ןיבש הפוקתב (4)
.ןיאושינ תדועסו ןישודיק תדועס ךורעל וכרטצי אלש ,רמולכ ,ילכלכה בצמה תא לקהל ידכ (5)
האבה הלאשה

10 הבושת
.םיגשומ השולש ראבל הדימלתה לע

."תוכרב עבש" .ןיאושינה תוכרב
:םינתח תכרב
.ןידה-תיב יאנת תוארקנ ,םירפוס ירבדמ ןהש ,ותשאל לעבה תובוח
:ןידה-תיב יאנת
.ןנברד תוקלמ
:תודרמ תכמ
השיאה תארקנ התוא םביימ הלעב חאש דעו הלעב תומ ןיבש הפוקתב
."םבי תרמוש"
:םבי תרמוש

הדובכ יפכ הל תתל ךירצ ,ודובכמ רתוי ומע היאושינ ינפל הדובכ היה םא
.םירבדה ראשב ןיבו תונוזמה ןיינעב ןיב ,הליגר התיהש
:ומע תדרוי הניאו ומע הלוע            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע