הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

1995 ה"נשת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5 - 1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
,תכדושמ תונבה תחא .שוכר טעמו תונב יתש ,ןב וירחא ריאשהו ומלוע תיבל קלתסה ןבואר
יפכ תונוזמ תשרודו ,הנטק היינשה תבה .שוכרה ןמ קלח תשרודו בורקב אשניהל תדמוע
.םייחב היה היבאשכ לבקל הליגר התייהש יפכו הדובכ

?םהמ דחא לכ לבקי המכו ,םתשולש ןיב שוכרה תקולחב תויומידקה רדס אוה המ
?הנטקה תבה לש היתויוכז תוארקנ דציכו ,תכדושמה תבה לש היתויוכז תוארקנ דציכ
?תונבה תויוכז רבדב תונקתהמ תחא לכל םעטה המ    
הבושת

2 הלאש
."השוע יניאו תינוזנ יניא" יאנתה תא ןבואר םע התנתה היח .וזל הז ואשינ היחו ןבואר
הממ שרד הלעב .המצעל ותוא החקלו םינמיס אלל דבכנ ףסכ םוכס היח האצמ םימיה דחאב
.םהיניבש יאנתה חוכמ הדגנתה היח ךא ,הז ףסכ םוכס וידיל רוסמל

?אל וא ףקת "ךנז יניאו ךיידי ישעמ ילט" וא "השוע יניאו תינוזנ יניא" יאנתה םאה
.יקמנ    
?היח לש התנגהל תדמוע הנעט וזיאו ,הז ףסכ היחמ שורדל ןבואר לוכי הנעט וזיא חוכמ
הבושת

3 הלאש
םיינש יניעל הדילג תנמב התוא שדיק ריאיו המיכסה הילד .ול אשניהל הילדל עיצה ריאי
.ריאיל אשניהל התמכסהמ הב הרזחו הילד הטרחתה ןכמ רחאל .וירבחמ

.הז הדמעמ לש תויתכלה תוכלשה שולש ינייצ ?הילד לש יתכלהה הדמעמ המ
.םתופקתל ששח םג שיו םימכח תונקתל דוגינב ושענ הלא ןישודיק
.הלא ןישודיק לש םתופקתל עגונב םייתכלה םיקופקפ השולש ינייצ    
הבושת

4 הלאש
ןמז קרפ ירחא רזח אלש רחאמו ,םיב החש קחצי םרבחש ןידה-תיבב דחי ודיעה ןועמשו ןבואר
רחאמו ,ןטק םגאב החש דוד םרבחש ודיעה ןכ ומכ .םיב עבט הארנכש הנקסמל ועיגה ,ריבס
.םגאב עבטש הנקסמל ועיגה ,ריבס ןמז קרפ ירחא רזח אלש

.יקמנ ?ולא תויודע ךמס לע אשניהל דוד לשו קחצי לש םהיתושנל ריתהל ןתינ םאה
.יקמנו יטרפ ?אל וא הליבק היהת דוד לש הז הרקמב יוג לש תודע םאה
הבושת

5 הלאש
ינפל ריאיל השדקתה היח .םידלי ויה אל םהינשלו ,המחלמב וגרהנ המחנ לשו היח לש ןהילעב
ויחאמ הצילח הלביקש רחאל ןהכה דודל השדקתה המחנו ,הלעב לש ויחאמ הצילח הלבקש
.הלעב לש

.יקמנ ?המחנ לשו היח לש ןהישודיק לש יתכלהה םפקות והמ
.יקמנ ?הלא ןישודיק רחאל ןהילעב םע תויחל ךישמהל המחנלו היחל רתומ םאה
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
.ןהמ שמח ינייצ .ותשאל לעבה לש תויובייחתה עבש תובותכ הבותכב
הבושת

7 הלאש
?ןיאושינה תוכרב ינפלו ןישודיקה סקט רחאל הבותכה תא אורקל םויה םיגהונ עודמ
הבושת

8 הלאש
."הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו" קוספהמ םידמלנה טגה ינידמ םיניד העברא ינייצ
הבושת

9 הלאש
םהילע םיקולש םהמ שיו םיעברא-תוקלמ םהילע םיקולש םהמ שי - "תוירעד והיירזבא"
םהילע םיקולש םיינשו םיעברא-תוקלמ םהילע םיקולש םישעמ ינש ינייצ .תודרמ-תכמ
.תודרמ-תכמ
הבושת

10 הלאש
:םיאבה םיגשומהמ השולש לע הרצקב יבתכ

תדרומ (1)
רטש ישודיק (2)
םייקנ העבש (3)
םבי תרמוש (4)
וניד-תיבו דוד תריזג (5)
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
ה"נשת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש1 הבושת
ידכ אלא ,התשירדכ הדובכ יפכ תונוזמ תלבקמ אל איה .תונוזמל תמדוק הנטקה תבה
הז קלח .הינודנל שוכרה ןמ קלח תלבקמ איהו היינש תופידעב תכדושמה תבה .דבלב הכרוצ    
םא וא ,ודובכ יפל תאז םיכירעמ .םייחב היה וליא היבאמ תלבקמ התיה המכ ןדמוא יפל היהי    
ןמ תירישע תלבקמ איה ,ותעד ןדמוא עודי אל םאו .רבעב ןתנש יפכ הל ונתי ,רבעב תב אישה    
.שוכרה ראש תא לבקי ןבה .שוכרה    
תונב תבוטל תאז הנקת ונקית םימכח ."תומותיה תונוזמ" תארקנ הנטקה תבה תוכז
.השוריב קלח ןהל ןיאש רחאמ ,ורגבתיש דע וא ואשנייש דע וסנרפתיש לארשי    
םדא לכש ונקית םימכח ."הינודנ תסנרפ" וא "תונבה תסנרפ" תארקנ תכדושמה תבה תוכז    
.ןוגה םדאל אשניתש ידכ היואר הינודנ ותבל ןתי    
האבה הלאשה

2 הבושת
תונוזמ תתל בייח לעבהש ןוויכ .ףקת הנתמ השאהש "השוע יניאו תינוזנ יניא" יאנתה
ןיא אליממו תונוזמה לע, רתוול השאה הלוכי ,הידי ישעמ םימכח ול ונקית הז דגנכו ותשאל    
.הידי ישעמב הכוז לעבה    
לש איה תונוזמה תוכזש ןוויכ ,ףקת וניא הנתמ לעבהש "ךנז יניאו ךיידי ישעמ ילט" יאנתה    
ישעמ וקיפסי אל אמש ששחמ ,התמכסה אלל וז התוכזמ קמחתהל לוכי לעבה ןיא .השאה    
אלל ףקת הז יאנת ןיא ,רסחה תא הל םילשהל וילע לבקי םא ףאו .היתונוזמ ךרוצל הידי    
.התמכסה    
אלש קומינב הלעבל השאה תאיצמ תנעט חוכמ התאיצמ תא היחמ שורדל לוכי ןבואר
הלוכי היח ."השוע יניאו תינוזינ יניא" יאנתה םהיניב היה םא םג ,םהיניב הביאו האנש היהת    
ההיבגהו החרטו רחאמ .הידי השעמכ איה התאיצמש הנעטה חוכמ המצעל ףסכה תא שורדל    
,"השוע יניאו תינוזינ יניא" לש יאנת שיו רחאמו ,הידי השעמכ תבשחנ איה ,האיצמה תא    
.הלש התאיצמ    
האבה הלאשה

3 הבושת
.רבד לכל תשדוקמ השאכ הדמעמ
.רחא םדאל אשניהל הצור םא ריאימ טג לבקל הכירצ איה (1)    
.השורג ןידכ ןהכל אשניהל הל רוסא ריאימ טגה תלבק רחאל (2)    
.רזממ דלווה ,הרבעתהו טגה תלבק ינפל רחא םע התניז םא (3)    
.םה םילוספ אמש םידעה לש םתורשכב קפס ליטהל שי (1)
.םימכח תנקת יפכ הרשע דמעמב אלש ושענ ןישודיקה (2)    
.ןיאושינל ןישודיקה תא הדימצמה םימכח תנקתל דוגינב הז (3)    
האבה הלאשה

4 הבושת
םהל ןיאש םימ הז םיש ןוויכ ,וז תודע ךמס לע אשניהל קחצי לש ותשאל ריתהל ןתינ אל
.רחא םוקממ אציו תוחשל ךישמה קחצי אמש ששח שיו ,ףוס    
ףוס םהל שיש םימל בשחנ םגאש ןוויכ ,וז תודע ךמס לע אשניהל דוד לש ותשאל ריתהל שי    
,ותומ לע ודיעהו ושפנ אצתש ידכ לש רועיש דע והש םא ךכלו ,רחא םוקממ אציש יוכיס ןיאו    
.תרתומ ותשא    
הביס ול שי אמש ,הליבק ותודע ןיא ,םגאב עבטש דוד לע הרישי תודעב דיעמ יוגה םא
םימכח .הליבק ותודע ,ומות יפל חישמכ תאז רפיס םא לבא .ותומ לע דיעמ הללגבש יהשלכ    
.אנוגיע םושמ הז הרקמב ולקה    
האבה הלאשה

5 הבושת
אוה קפסה .אל וא ןיספות ןישודיקה םא תקולחמ שי ,ריאיל היח לש הישודיק יבגל
.ןישודיק םהב ןיספותש ןיואל יבייחכ הניד וא ןישודיק הב םילח אלש הוורעכ הניד םאה    
הצולח לש רוסיאהש רחאמ ,ןישודיק הב ןיספות אמלע ילוכל .המחנ לש הישודיק יבגל    
אשניהל הרוסיאש השורגב ףאו ,השורגל אימדד םושמ ןנברד רוסיא אוה ןהכל אשניהל    
.ןיואל יבייחב ןיספות ןישודיקש ינפמ הב ןיספות ןישודיק ,הרותה ןמ אוה ןהכל    
.ןשרגל םהילע ,רוסיאב ושדקתהש רחאמ .ןהילעב םע תויחל ךישמהל ןהל רוסא
האבה הלאשה

6 הבושת
.הבותכ רקיע (4) .התנוע (3) .התוסכ (2) .הראש (1)
.הינודנ תפסות (7) .הינודנ תרזחה (6) .הבותכ תפסות (5)
האבה הלאשה

7 הבושת
,תוכרב עבש רפסמל התוא םילשהל ידכ םינתח תכרבב "ןפגה ירפ ארוב" תכרב ןיכרבמש ןוויכ
ןישודיקה ןיב הבותכה תא ןירוק ,ןיסוריא תכרבב "ןפגה ירפ ארוב" תכרב וכריב רבכש רחאמו
.םהיניב קספה תושעל ידכ ןיאושינה תוכרבל
האבה הלאשה

8 הבושת
.רחא רבדב אלו תשרגתמ הביתכב - בתכו (1)
.המשל טגה בתכייש - הל (2)
.םהיניב רשוקה יאנת הנתי אלש הניבל וניב תרוכה רבד - תותירכה רפס (3)
.החולשל וא הדיב ןתניי - הדיב ןתנו (4)
בוח רטש תרותל הל ונתנ םאו ,ןישוריג תרותב הל ןתנייש - הדיב ןתנו תותירכ רפס (5)
.תשרוגמ הניא (הזוזמ וא)    
האבה הלאשה

9 הבושת
.קושינ (2) .קוביח (1) :םיעברא-תוקלמ
.שאר תולק (2) .קוחש (1) :תודרמ-תכמ
האבה הלאשה

10 הבושת
.הרצקב םיגשומ השולש ראבל הדימלתה לע

.הלעב םע תושיא יסחי םייקל תברסמה השא :תדרומ
תא ירה" :ריינ לע הל בתוכש רטשב השאה תא שדקמ לעבה
.התעדמ ןישודיק םשל הל ונתונו ,"יל תשדוקמ
: רטש ישודיק

ללכ האור הניא םהב םימי העבש הנומ השאה ,הרהט קספה רחאל
.ברעבו רקובב םוי לכב תקדובו ,םד
:םייקנ העבש

.םובייל הניתממו םידלי אלל הלעב תמש השא :םבי תרמוש
.היונפ םע דחייתהל אלש ורזג וניד-תיבו דוד :וניד-תיבו דוד תריזג


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע