הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

1996 ,ו"נשת ץיק , 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5-1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
תוריפב הכזת אלו ינדפת אל" יאנתה תא ןבואר םע התנתה היח .הזל הז ואשינ היחו ןבואר
."יסכנ
החקלנ) הרש התבשנ םימיל .תוריפ ןתונה שוכר לכ היה אל הרשל .הזל הז ואשינ הרשו דוד
.תוריפ ןתונה שוכר הל היה אלש ןוויכ ,התודפל בייח וניאש ןעט דודו ,(יבשל
.יקמנ ?ףקת היח התנתהש יאנתה םאה
.יקמנ ?יבשה ןמ הרש תא תודפל בייח וניאש ותנעטב קדוצ דוד םאה
הבושת
2 הלאש
.ןיסוריאה תכרב תא וכריב אל ןישודיקה דמעמב ךא ,ןידכו תדכ תעבטב הילד תא שדיק ריאי
.יקמנ ?ןישודיקה רחאל ןיסוריאה תכרב תא ךרבל רשפא ם"במרה תעדל םאה
רחאל ןיסוריאה תכרב תא ךרבל רשפא םאה ,ם"במרה לע תקלוחה העדה יפ-לע
.יקמנ ?ןישודיקה
הבושת
3 הלאש
,שרגתהל ושקיבו ינבר ןיד-תיב ינפב ועיפוה םימיה דחאב .תוצראה תחאמ הצרא ולע הנאידו קרמ
.םייחרזא ןיאושינב הזל הז ואשינש ןידה-תיבל וחיכוהש רחאל
.םייחרזא ןיאושינ לש םתופקתל ןיששוחה לש םיקומינ ינש ינייצ
.יקמנ ?אל וא הז הרקמב טג בייחי ןידה-תיב םאה
הבושת
4 הלאש
בריס ,הבוט לש הלעב יחא ,םייח .םיאצאצ וירחא ריאשה אלו המחלמב גרהנ הבוט לש הלעב
.הצילח תווצמ םייקל
?הצילח תווצמ םייקל םייח תא ץלאל ידכ טוקנל ןידה-תיב יאשר יעצמא הזיא
?הצילח תווצמ םייקל םייח ברסמ דוע לכ הבוט לש יתכלהה הדמעמ והמ


5 הלאש
.תמ קחציש ררבתה ךשוממ ןמז רחאל .ותוא הל ןתנו "יאנת לע טג" ותשא לחרל בתכ קחצי
?ותוא ונקית עודמו ,"יאנת לע טג" והמ
?תמ הלעב יכ ררבתהש רחאל ןהכל אשניהל לחרל רתומ םאה
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10-6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
.ןהמ תחא לכ לש רוסיאה רוקמ תאו תוגרדה תא ינייצ .דוחיי רוסיאב שי תוגרד שולש
הבושת
7 הלאש
:םיניינע השולש תללוכ לארשי תב תועינצ
.םוקמה גהנמ תידוהי תד השמ תד
.םהמ דחא לכל המגוד יאיבהו ,הלא םיניינע יראב
הבושת
8 הלאש
?םימוחת השולשל תוקלחנ וידליל באה תובוח
.(אינודנ תסנרפ) תונבה תסנרפ תומותיה תונוזמ םידליה תונוזמ
.הלא םימוחתמ דחא לכ הרצקב יראב
הבושת
9 הלאש
.םינוש םישנועו םירוסיא שי ןותיח ילוספ םהש תוירע ירוסיאב
:ןלהלש םירוסיאה יגוסמ דחא לכל תואמגוד יתש יאיבה
.ןיד-תיב תתימ םשנועש תוירע ירוסיא
.תרכ םשנועש תוירע ירוסיא
.דבלב ואל םשנועש תוירע ירוסיא
הבושת
10 הלאש
:םיאבה םיגשומהמ השולש הרצקב יראב
הווצמ ירוסיא (1)
םינתח תכרב (2)
הציצח (3)
התיינודנ תשורי (4)
ותשורג ריזחמ רוסיא (5)
הבושתהמגודל תובושת רחבמ(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


1 הבושת
הלפנ םא התודפל איה ותשא יפלכ לעבה תובוחמ תחא .ףקת וניא היח התנתהש יאנתה
ןיא ןכלו ,ךפהל אלו היסכנ תוריפ ול ונקית וז ותבוח דגנכ .םייוגה ןיב עמטית אלש ידכ ,יבשב
.הז יאנתל ףקות
הז ןיאו ,םייוגה ןיב עמטית אלש ידכ הרש תא תודפל בייח אוה :ותנעטב קדוצ וניא דוד
.אל וא תוריפ אשונה שוכר הל שי םא הנשמ
האבה הלאשה
2 הבושת
תכרבש רחאמ ,ןישודיקה סקט רחאל ןיסוריאה תכרב תא ךרבל ןיא ,ם"במרה תעדל
רבוע ךרבל ךירצש תווצמה תכרב לככ איה ירהו ,תווצמה תכרבל תבשחנ ותעדל ןיסוריאה
.היישעל
,ןישודיקה סקט רחאל ןיסוריאה תכרב תא ךרבל רשפא ,ם"במרה לע תקלוחה העד יפ-לע
איה החכוהה] תווצמה תכרבל אלו חבשה תכרבל תבשחנ םתעדל ןיסוריאה תכרבש רחאמ
קרו ,[המודכו "השאה תא שדקל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא" הב םירמוא אלש הכרבה חסונמ
.היישעל רבוע ךרבל שי תווצמה תכרבב
האבה הלאשה
3 הבושת
:םה םיקומינה
דמעמב םייחרזא ןיאושינב תעבט השיאל ןתונ לעבהש גוהנ ירהש ,ףסכ ישודיקל ששח (1)
.םישנא
.ימשרה ןיאושינה סקנפב םתוח לעבה ירהש ,רטש ישודיקל ששח (2)
.תונז תליעב ותליעב השוע לארשימ םדא ןיאש הקזחה דצמ ,האיב ישודיקל ששח (3)
לכ עונמל ידכ םגו ,ליעלד םיקומינל ןיששוחש ללגב ,קפסמ ארמוחל טג בייחי ןידה-תיב
.טג אלב תאצוי שיא תשאש תירשפא הבשחמ
האבה הלאשה
5 הבושת
יאנת לע טג בתוכ המחלמל אצויה לכ ויפלו ,דוד לש ונמזב וגיהנהש טג אוה "יאנת לע טג"
איהו ערפמל לוחי טגה ,המחלמב תמש ררבתי וא ךשוממ ןמז רדעייש הרקמבש ידכ ,ותשאל
רזוח לעבה םא לבא .הצילחב ךרוצו תונוגע עונמל ידכ וז הנקת ונקית .תשרוגמ תקזחב היהת
.לטובמו לטב טגה ,המחלמהמ אירב
.תמ קחציש ררבתהשמ ערפמל לח טגהש רחאמ ,ןהכל הרוסאו השורגכ הניד
האבה הלאשה

(תודוקנ 40) ינש קרפ6 הבושת
.אתיירואד - תוירע דוחיי (1)
.וניד-תיבו דוד תרזג - היונפ דוחיי (2)
.יאמשו ללה תרזג - תירכנ דוחיי (3)
האבה הלאשה
7 הבושת
תושרל התאצב השאר רעש תוסכל האושנ השיא לע :המגוד .הרותה ןמ הבוח - השמ תד
.םיברה
השיאל רוסיאה :המגוד .הרותב רסאנש המל רבעמ םירימחמש תועינצ יגהנמ - תידוהי תד
ילב םישנא הואריש ששחמ ,ללכ ךרדב םישנא םש ןיאש םוקמב ףא שאר יוסיכ ילב תאצל האושנ
.שאר יוסיכ
:המגוד.ןמזל ןמזמ תונתשהל םייושעו םוקמה גהנמב םייולתה תועינצ יגהנמ - םוקמה גהנמ
.םינפה יוסיכ
האבה הלאשה
8 הבושת
בייח הלעמו שש ליגמו ,שש ליג דע םינטקה ויתונבו וינב ןוזל םדא לכ בייח - םידליה תונוזמ
.15 ליג דע םנוזל לארשיב ןידה-יתב םיבייחמ םויכ .םימכח תנקתמ
דע ותומ רחא ןהיבא יסכנמ תונוזינ תונבה ויהיש הבותכה יאנתמ דחא - תומותיה תונוזמ
.ורגבתיש דע וא וסראתיש
ידכ היואר אינודנ הל תתלו ותב תא אישהל באה לע הווצמ - אינודנ תסנרפ וא תונבה תסנרפ
.הל ןוגהל אשניהל
האבה הלאשה
9 הבושת
.ותב וא ומא ןוגכ ,ןיד-תיב תתימ םשנועש תוירע ירוסיא
.ויבא תוחא וא ותוחא ןוגכ ,תרכ םשנועש תוירע ירוסיא
.ןהכל השורג וא לודג ןהכל הנמלא ןוגכ ,דבלב ואל םשנועש תוירע ירוסיא
האבה הלאשה
10 הבושת
.ןנברדמ ןרוסיאש תוירעל תוינש - הווצמ ירוסיא (1)
.ןיאושינה ימי תעבשב םיכרבמש תוכרב עבש - םינתח תכרב (2)
הניב ץצוח רבד היהיש רוסא ,םייקנ העבש רחאל הרהט הווקמב תלבוטה השיא - הציצח (3)
.םיינרופיצה לע קל ןוגכ ,םהב תלבוט איהש םימה ןיבו
.הרבוקל ותבוח דגנכ התיינודנ תא שרוי לעבה ,הלעב ייחב התמש השיא - התיינודנ תשורי (4)
,ונממ ףא השרגתהו רחא שיאל תאשינו הלעבמ השרגתהש השיא - ותשורג ריזחמ רוסיא (5)
.תינש התוא תאשל ןושארה הלעבל רוסא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע