הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

1997 ז"נשת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5- 1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
דע ,ןישודיקה רחאל הנש יצחל וחד הפוחה תא .ןידכו תדכ תעבטב היח תא שדיק דוד
.הרידל םתסינכל
.ןישודיקל הפוחה תא דימצה אל רשאכ ןידכ גהנ אלש דודל ריעה םייח

הלעבל עגונב ,הפוחל הסינכה ןיבל ןישודיקה ןיבש ,וז הפוקתב היח לש הדמעמ והמ
?םירחא םישנאל עגונבו    
יתש ינמ ?ןישודיקל הפוחה תא דימצה אל רשאכ ןידכ דוד גהנ אל ,םייח תעדל ,עודמ
.תוביס    
הבושת

2 הלאש
ואב ,רבד לכל השיאו לעבכ רוביצב וקזחוהו םייחרזא ןיאושינב ואשינש ,הזורו טרבלא
.דרפיהל וטילחה המ-ןמז רחאל .הלוגה תוצראמ תחאמ לארשיל

תששוחה העדל תוביס שולש ינמ ?הכלהה יפ-לע םיפקת הלא םייחרזא ןיאושינ םאה
ןיאושינ לש תופקתל תששוחה העדה תא תוחודה תוביס שולשו םייחרזא ןיאושינ תופקתל    
.םייחרזא    
(.תוביס יתש יבתכ) .יקמנ ?טגב דרפיהל הזורו טרבלא תא ןידה תיב בייחי םאה
הבושת

3 הלאש
ןידה תיב .לבוקמכ םידע ינש לש תודע אל ךא ,הילד לש הלעב תומ לע תודע העיגה ןידה-תיבל
.הליגר תודע הניאש יפ-לע-ףא ,וז תודע לע ךמתסהל ןוכנל אצמ

.ןהילע ךמתסמ ןידה-תיבש ,תודע ינידב תולקה יגוס השולש יריבסהו ינייצ
?הוורע רוסיאב רבודמש ףא ,ולא תויודע תלבקב םימכח ולקה ,ם"במרה תעדל ,עודמ
הבושת

4 הלאש
הילדו 7 -ה ןב םייח ,5 -ה תב הלוש :םהידלי רובע תונוזמ ונממ העבת ,ןונמא לש ותשורג ,ימת
.17 -ה תב

?וידלי תשולש תא סנרפל ןונמא לש ותבוחל עגונב ם"במרה תעד יהמ
?הז ןיינעב לארשיל תישארה תונברה לש הקיספה יפ-לע ,ןידה-תיב קוספי דציכ
הבושת

5 הלאש
,התשקבל .הרש היידוהיה ותרבח תא אשנו רצנתה הנש רחאל .ןידכו תדכ רייגתה ירוד
.דרפיהל וטילחה ותדיל רחאלו ,ןב םהל דלונ הלא ןיאושינמ .לארשי תדכ ויה ןיאושינה
.ןב ול דלונ הנממ ףאו ,היידוהי-אל םע - םעפה ,תינש ןתחתה ירוד

.יקמנ ?ירודמ טג לבקל ילב ידוהיל אשניהל הרש הלוכי םאה
?היידוהי-אלה ותשאו ירוד לש םנב לש ודמעמ והמו ,הרשו ירוד לש םנב לש ודמעמ והמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
.גוס לכ ימיגדה .רשכ "השועמ טג" םהבש םירקמ לש םיגוס ינש ינייצ
הבושת

7 הלאש
?הצילח ןברס ארקנ אוה יתמיאמו ,ץולחל וצלאל ידכ הצילח ןברס םע םויה גהונ ןיד-תיב דציכ
הבושת

8 הלאש
."םינב טועימב וצפחי רשא הלא ןכו ...ןיאושינב וצפחי אל רשא םדא-ינב שיו"
?ולא תועפותל הביסה תא ,"והילאמ בתכמ" רפסה לעב ,רלסד ברה ריבסמ דציכ
הבושת

9 הלאש
.הלא תויוכז דגנכ הלעבל היתובוחמ םייתשו השיאה תויוכזמ םייתש ינייצ
הבושת

10 הלאש
.ה-א םיגשומהמ השולש לע יבתכ

הבותכ רקיע
ותשורג ריזחמ רוסיא
איה הרמאו אוה ןתנ
הציצח
הללח
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
ז"נשת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש1 הבושת
,וילע הרוסא - הלעבל עגונב :הפוחל הסינכל ןישודיקה ןיבש הפוקתב היח לש הדמעמ
,רחאל שדקתהל הרוסא - םירחא םישנאל .ןידכו תדכ הפוחב ול האשינ אל ןיידעש רחאמ    
םירחא םישנאל תרתומ היהת .דודל השדקתנש רחאל שיא תשאל תבשחנ איהש רחאמ    
.השורג ןידכ ןהכל הרוסא היהת זאו ,דודמ טג תלבק ירחא קר    
:(םייתש תונמל שי) ןישודיקל הפוחה תדמצהל תוביסה
ראשית השיאהו ,טג ןתמ ילב ותיב תא בוזעי ,ןישודיקה השעמ לע טרחתי ןתחהש ששחמ (1)    
.רחאל אשניהל תורשפא אלב ,הנוגע          
תרסאנ איה הזמ האצותכ ךא ,ןידכ ונממ טג תלבקמ איה ,םיטרחתמ םהינשש םימעפ (2)    
.ןהכל          
.םירחאל הניב וא ותסוראל סוראה ןיב תונז יסחיל ששח (3)    
.(13-12 םידומע ,החפשמו תושיא ;20-19 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

2 הבושת
:(שולש תונמל שי) םה םייחרזא ןיאושינ לש םתופקתל םיששוחה לש תוביס
.םייחרזאה ןיאושינה סקטב תעבט ותשאל דנוע לעבהשכ ,ףסכ ישודיקל ששח (1)    
.יתלשממה ןיאושינה סקנפב םתוח לעבהשכ ,רטש ישודיקל ששח (2)    
השוע םדא ןיא"ש ללכה יפ-לע ,תושיא ייח םייח םהש הדבועה ללגב האיב ישודיקל ששח (3)    
."תונז תליעב ותליעב          
:(שולש תונמל שי) הלא תוביס םיחוד ,םייחרזא ןיאושינ לש םתופקתל םיששוח םניאש הלא    
.התוא שדקמ אוה הזב אלו ,ןישודיק םשל הניא תעבטה תניתנ (1)    
אוה הז השעמ אלו ויהש ןיאושינל לעבה לש רושיא הווהמ ןיאושינה סקנפב לעבה תמיתח (2)    
תשדוקמ תא ירה" בותכ ובו הדיל ודימ רטש רוסמל ךירצ רטש ישודיקב ,ןישודיקה תא רצויה          
."הז רטשב יל          
תושיא ייחב הצורה ידוהיל עגונב קר ףקת "תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" לש ללכה (3)    
.םייחרזא ןיאושינ סיסב לע תושיא ייח יחש גוזב אלו ,הרותה יפ-לע          
:(םיינש בותכל שי) הלא םיקומינמ קפסמ הזורל טג תתל טרבלאמ שורדי ןידה-תיב
השוע םדא ןיא" ללכה םהילע לוחיש תויהל לוכי ,השיאו לעבכ רוביצב וקזחוהש רחאמ (1)    
.האיב ישודיקל ששח ןאכ שיו ,"תונז תליעב ותליעב          
.קפסמ טג םיבייחמ ןכל ,טג אלב תאצוי שיא תשאש ורמאי אלש ששחמ (2)    
(37-36 םידומע ,החפשמו תושיא ;44-43 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

3 הבושת
:(השולש ריבסהל שי) תודע ינידב תולקה יגוס
וירבד לע םיכמתסמ ,דיעהל הרטמב אלש רופיס רפסמה יוג ,רמולכ - ומות יפל חישמ יוג (1)    
.התוניגעמ השיא ריתהל          
ינש תודעל םיקקזנו תלבקתמ הניא דחא דע תודע הליגר תודעבש ףא - דחא דע לש תודע (2)    
.הנוגעב םימכח ולקה ,םידע          
תשירד יפ-לע תאזו ,בתכב תרסמנה םידע לש תודע םילבקמ אל הליגר תודעב - בתכה יפמ (3)    
.בתכב תודע לבקל ולקה הנוגעב ,"םבתכ יפמ אלו םהיפמ" "םידע םיינש יפ לע" קוספל ל"זח          
תועגונה תולאש - "הריקחו השירד" ךרוע ד"היב הליגר תודעב - הריקחו השירד אלב (4)    
.הריקחו השירד םיכרוע ןיאו ולקה הנוגעב ,קיודמ ןמזו םוקמ רואיתל          
(39-38 םידומע ,ןמאנ תיב ;53-52 םידומע ,החפשמו תושיא)
רבדב אלא" תודעה יטפשמ ראשו םידע ינש תדעה לע הרותה הדיפקה אל ,ם"במרה תעדל
לע דומעל רשפאש רבד לבא ...םתרזעבו םידעה יפמ אלא וירוב לע דומעל לוכי התא ןיאש    
הרותה הדיפקה אל ...תמא רבדה ןיא םא טימשהל לוכי דעה ןיאו הזה דעה יפמ אלש וירוב    
."רקש דעה וב דיעיש אוה קוחר רבדש וילע    
האבה הלאשה

4 הבושת
תתל ותוא ןיפוכו 6 ליגל תחתמ איהש הלוש תא סנרפל בייח ןונמא ,ם"במר תעדל
לבא ,ותוא סנרפל ןונמא תא תופכל ןתינ אל ,6 ליג לעמ אוהש ,םייחל עגונב .תונוזמ    
.'ודכו רזכא אוהש םימסרפמו יתרבחו ירסומ ץחל וילע םיליעפמ    
.םילודגה וידלי סנרפל ותוא בייחל ןתינ אל - 17 -ה תב הילדל עגונב    
הלוש תא סנרפל ןונמא תא בייחי ד"היב ,לארשיל תישארה תונברה לש הקיספה יפל
- ול ןיא םאו ;ףסכ ול שי םא - הקדצ ןידמ סנרפי הילד תאו ,15 ליגל תחתמ םהש םייחו    
.תונוזמ םהל תתל וילע ןיפוכ - םייחלו הלושל עגונב ןכ אל .וילע תופכל ןתינ אל    
האבה הלאשה

5 הבושת
אוה ירה ,רייגתה ירודש ןוויכ .ירודמ טג לבקל ילב ידוהיל אשניהל הלוכי הניא הרש
.טגב שרגל בייחו ןישודיק וישודיקש ןוויכ ,רצנתהו רזחש ףא ,רומג ידוהיכ    
לכ הזל ןיאו ,היידוהי השיאל דלונש ןוויכ ,רומג ידוהי אוה ירודו הרש לש ףתושמה ןבה
אבה דלווש ןוויכ ,היידוהי הניאש ותרבחמ ול דלונש דליה לבא .ירוד לש ודמעמל רשק    
.התומכ אוה ירה תירכנה ןמ    
(75-74 םידומע ,החפשמו תושיא ;76-75 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

6 הבושת
:(םיינש ןייצל שי) רשכ "השועמ טג" םהבש םירקמ לש םיגוס
.ןיוואל יבייח םהש השורגו ןהכ יאושינ ןוגכ - רשכ "השועמ טג" םירוסא ןיאושינב (1)
.'וכו תערצ ,ןיחש הכומ ןוגכ ,שרגל ותוא ןיפוכ ,תקבדימו תנכוסמ הלחממ לבוס לעבה םא (2)
(84 דומע ,החפשמו תושיא ;95 דומע ,ןמאנ תיבו)
האבה הלאשה

7 הבושת
ןברס ארקנ אוה .ץולחל ותוא ץלאל ידכ ץולחיש דע המביל תונוזמ תתל ותוא בייחמ ד"היב
.ברסמ אוהו ץולחל והושקיבו ויחא תומ רחא םישדוח השולשמ הצילח
(80 דומע ,החפשמו תושיא ;104-103 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

8 הבושת
לע םלצא רבוג הליטנה חוכש םישנא שיש ןוויכ איה הלא תועפותל הביסהש בתוכ רלסד ברה
אלו ןיאושינב אל םיצפח םניא םה ןכל ,םהל תתל אלו םירחאמ לוטיל םיפאושו ,הניתנה חוכ
.םינבב
(133-132 םידומע ,החפשמו תושיא ;3-2 םידומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

9 הבושת
.הידי ישעמ דגנכ תלבקמ איהש תונוזמה (1)
.הלעב לבקמש היסכנ תורפ דגנכ יבשהמ הנוידפ (2)
.התיינודנ תשורי דגנכ התרובק (3)
(33 דומע ,החפשמו תושיא ;29 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

10 הבושת
.הנמלאל םירניד 100 תוחפלו הלותבל םירניד 200 תוחפל - הבותכ רקיע
(26 דומע ,החפשמו תושיא ;24 דומע, ןמאנ תיב)
וא ינשה הלעב תמ ךכ-רחאו ,רחאל תאשינו השרגתהש השיא - ותשורג ריזחמ רוסיא
.ןושארה הלעבל רוזחל הרוסא - ונממ השרגתהש    
(73 דומע ,החפשמו תושיא ;71 דומע ,ןמאנ תיב)
ירה ,ךל תשדוקמ ינירה הרמא איהו ןישודיקה ףסכ תא ןתנ לעבה - איה הרמאו אוה ןתנ
.קפסמ תשדוקמ וז    
(15 דומע ,החפשמו תושיא ;9 דומע ,ןמאנ תיב)
רבד םוש ילב תויהל הכירצ םייקנ העבש תריפס רחאל הווקמב הליבטה - הציצח
.תלבוט איה םהבש םימה ןיבו הניב קיספמה    
(48 דומע ,החפשמו תושיא ;80 דומע ,ןמאנ תיב)
השורגל וא לודג ןהוכמ הנמלאל תב ןוגכ ,הנוהכל םילוספה ןמ הדלונש השיא - הללח
.הנוהכה ןמ םיללוחמ רמולכ ,ללח ארקנ ןבהו הללח תארקנ תבה ,טוידה ןהוכמ    
(75 דומע ,החפשמו תושיא ;70 דומע, ןמאנ תיב)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע