הפ-לעבש הרות
החפשמו תושיא יניד

1998 ,ח"נשת ץיק - 5105 'סמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ

.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5-1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
."יל שדוקמ התא ירה" :ול רמאת איהו ןתחל תעבטה תא ןתית איה התנותחבש השקעתה הדרו
וז איהו ןתחהמ תעבט לבקת איהש הטילחה ,איה ףא ןתחתהל הדמעש ,הנשוש התוחא
."ךל תשדוקמ ינא ירה" :ול רמאתש
.יקמנ ?הנוצרכ וכרעיי ןישודיקה םא הדרו לש יתכלהה הדמעמ היהי המ
.יקמנ ?הנוצרכ וכרעיי ןישודיקה םא הנשוש לש יתכלהה הדמעמ היהי המ
הבושת

2 הלאש
.השורג התייהש ,היח תא השיאל אשנ ןהוכה לאיחי
.יקמנ ?הז הרקמב ןישוריג הפכי ןידה-תיב םאה .יקמנ ?היח לש יתכלהה הדמעמ והמ
.השיאה תשירד יפ-לע ןישוריג תופכל לוכי ןידה-תיב םהבש םירקמ ינש ינייצ
הבושת

3 הלאש
םדאל התוא הרכמו התבותכמ חוור קיפהל הטילחה ,"םיקסע תשא" התייהש ,עבש-תב
.רחא
.הלעבל התבותכ תא הרכמ ,עבש-תב לש התרבח ,הרובד
.יקמנ ?רחאל התבותכ תא הרכמ עבש-תבש ךכב יתכלה םגפ שי םאה
.יקמנ ?הלעבל התבותכ תא הרכמ הרובדש ךכב יתכלה םגפ שי םאה
הבושת

4 הלאש
.םיב עבוט ,רמת לש הלעב ,ריאי תא הארש דיעה ןבואר
.הכלמ לש הלעב ,ןר לש ותומ לע ןידה-תיב ינפב הדיעה היח
.יקמנ ?הלא תויודע יפ-לע ,בוש אשניהל הכלמלו רמתל ןידה-תיב ריתי םאה
השיא תרתהל תודעב תורשכ ךא הליגר תודעב תולוספש ,תויודע יגוס השולש ינייצ
.הז לדבה קמנמ ם"במרה דציכ יריבסהו ,התוניגעמ
הבושת

5 הלאש
םהיבא שוכר תא קלחל ידכ ,הרידה תא רוכמל הנמלאה ןמ וינב ושרד רטפנ לאיחיש רחאל
.הרידה תריכמל הדגנתהו התבותכ תא השרד הנמלאה .השורי ןיד יפ-לע
.ןתחתהל ידכ הינודנ ושרד תולודגה תונבהו ,ןהיבא שוכרמ תונוזמ ושרד תוריעצה תונבה
תא לבקל ולכוי םינבהש ידכ הרידה תא רוכמל הנמלאה תא ןידה תיב בייחי םאה
.יקמנ ?באה תשוריב םקלח
וא תולודגה תונבל הינודנ ןתמו תוריעצה תונבה תונוזמ - שוכרה תקולחב םדוק המ
?םינבה תשורי
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(10 - הלאש לכל) 10-6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
וב שיש ,ךיניעב לק יהי לא ,ןיד תיב תתימ וב ןיאש יפ-לע-ףא ,הז ןווע" :ם"במרה בתכ
."ותומכ תוירעה לכב ןיאש דספה
?תוירעה לכב ןיאו הז ןוועב שיש דספהה והמו ,ם"במרה ןווכתמ ןווע הזיאל
הבושת

7 הלאש
הכותל הינב ץוביקב הרקעה לגתו שישת שוש" :איה ןיאושינה תוכרבב תישימחה הכרבה
."החמשב
?תוכרב עבשמ תחאכ םימכח התוא ונקית עודמ .וז הכרב יריבסה
הבושת

8 הלאש
היונפ םע דוחיי רוסיא ןיבל הדינ היונפ םע דוחיי רוסיא ןיב רוסיאה תרמוחב לדבהה והמ
.רוסיאה רוקמ יפ-לע יריבסה ?הדינ הניאש
הבושת

9 הלאש
ינא בורקו הוורע [רוסיא]ב עגופ וליאכ ...יונ םשל ותמבי תא סנוכה :רמוא לואש אבא"
."רזממ דלווה תויהל יניעב
הכלהה יהמו ,הז רוסיאל ששח שי עודמ ,וירבדב לואש אבא ןווכתה הוורע רוסיא הזיאל
?הז ששח ללגב תורודל העבקנש
הבושת

10 הלאש
.ה-א םיגשומה וא םיטפשמהמ השולש לע הרצקב יבתכ
.לטב ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמה
.הל וריתוה - וריתוה םאו ,הל ותחפ - ותחפ םא
.תודרמ תכמ ותוא ןיכמ ...ןיכודיש אלב שדקמה
.(תוטיש שולש ינייצ) הפוח
.תוחפשמ יקסע לע - ויתוחפשמל הכוב
הבושת
ע"בשותב תורגב תניחבל תובושת
1988 ,ח"נשת ץיק ,5105 רפסמ ןולאש


1 הבושת
אלו לעבה ידי לע תושעיהל ךירצ ןיינקה השעמש ןוויכ תשדוקמ היהת אל הדרו
.ןיינקה השעמ תא התשעש איה השיאה הז הרקמב וליאו ,השיאה ידי-לע
השעמ השע אוה ךכבו תעבטה תא ןתנ לעבהש ןוויכ ,קפסמ תשדוקמ היהת הנשוש
:וא .ןישודיקה השעמב םגופ הזש ןכתיי ,אוה אלו הרמא איהש רחאמ לבא ,ןיינק
איה ןכלו ,ןישודיק יווהו הז הרקמב הרות הדיפקה אל אמש קתוש אוהש ןוויכ
.קפסמ תשדוקמ
(15 דומע ,החפשמו תושיא ;9 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

2 הבושת
,דבלב ואל רוסיא ונה השורג אשנש ןהוכ רוסיאש ןוויכ ,שיא תשאל תבשחנ היח
.ןיואל יבייחב ןיספות ןישודיקו
.הרותה יפ -לע םירוסא הלא ןיאושינש ןוויכ ,שרגתהל םהילע הפוכ ןידה-תיב
.תקבדמ וא תנכוסמ הלחמב הלוח (1)
.החירסמ הכאלמ לעב (2)
רחאל אשניהל הצור השיאה] ונממ העינמהו םידלי םהל ןיאו םינש רשע יחש גוז (3)
.[התנקז תעל התוא ודעסיש םידלי םלועל איבהל ידכ
."דרומ" לעבה רשאכ (4)
(84 ,73 םידומע ,החפשמו תושיא ;68, 75 , 95 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

3 הבושת
לעבה תובייחתהש רחאמ ,עבש-תב ידי-לע רחאל הבותכה תריכמב יתכלה םגפ ןיא
הלק היהת אלש הנעט םוש ןאכ ןיאו ,השיאה יפלכ ומכ הנוקה יפלכ תמייקו הרירש
היהש יפכ הבותכה םוכס תא הנוקל םלשל בייח אוהש רחאמ האיצוהל ויניעב
.השיאל ותוא םלשמ

םע תויחל םדאל רוסאש רחאמ ,הלעבל הבותכה תא הרכמשכ ןוכנ הגהנ אל הרובד
םעטה הזו ,השרגל ויניעב הלק היהת אלש ידכ תחא העש וליפא הבותכ אלב ותשא
.הבותכה תנקתל
(26 דומע ,החפשמו תושיא ;32 דומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

4 הבושת
.וז תודע יפ-לע אשניהל רמתל ריתי אלו ןבואר לש ותודע תא לבקי אל ןידה-תיב
ןיאו לודג םיהש ןוויכו ,םיב עבטש האר אלא ,תמ ריאיש האר אל ןבוארש ןוויכ
.ותוא האר אל ןבוארו רחא םוקמב םיה ןמ אצי ריאיש ןכתיי ,ויתולובג תא תוארל
.התוניגעמ השיא ריתהל וז תודע לבקתת אל ןכל
לע הדיעה איהש ןוויכ בוש אשניהל הכלמל ריתי ןידה תיבו ,לבקתת היח לש התודע
לבא ,תודעל ללכ-ךרדב הרשכ הניא השיא םנמא :קומינה .ןר לש תיאדווה ותתימ
.תונוגע לארשי תונב וראשיי אלש ידכ ,השיא תודע ףא לבקל ולקה םימכח

לש הרקמב דיעהל םירשכ ךא הליגר תודעל םילוספ ללכ-ךרדבש םישנא תודע (1)
.החפש ,דבע ,השיא :ומכ התוניגעמ השיא תרתה
.בתכה יפמ וא דע יפמ דע :ומכ ,הרישי הניאש תודע (2)
.הריקחו השירד אלב תודע (3)
.דחא דע תודע (4)
,תודעה יטפשמ ראשו םידע ינש תדעה לע הרותה הדיפקה אלש :ם"במרה קומינ
ודיעהש ןוגכ ןתודעבו םידעה יפמ אלא וירוב לע דומעל לוכי התא ןיאש רבדב אלא
דעה יפמ אלש וירוב לע דומעל רשפאש רבד לבא .הז תא הוולה וא הז תא גרה הזש
אל ,ינולפ תמש דיעהש הז ןוגכ תמא רבדה ןיא םא טמשיהל לוכי דעה ןיאו הזה
םימכח ולקה ךכיפל ,רקשב דעה וב דיעיש אוה קוחר רבדש ,וילע הרות הדיפקה
אלש ידכ הריקחו השירד אלבו בתכה יפמו החפש יפמ דחא דע וב ונימאהו הז רבדב
.תונוגע לארשי תונב וראשיי
(77-76 םידומע ,החפשמו תושיא ;106 דומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

5 הבושת
רחאל הלעב יסכנמ סנרפתהל ךישמת הנמלאה השיאהש אוה ןיד-תיב יאנתמ דחא
אל דוע לכ הל תדמוע וז תוכז .ןתחתתש דע הלעב תיבב רוגל ךישמהל לכותו ,ותומ
תא רוכמל הנמלאה תא בייחל לוכי ןיד-תיב ,השרד םא לבא .התבותכ תא השרד
.םהיניב השוריה תא קלחל םינבל רשפאל ידכ הרידה

תשוריל תולודגה תונבה תיינודנ תאו תוריעצה תונבה תונוזמ תא םידקי ןידה-תיב
.םינבה
(54 ,31 םידומע ,החפשמו תושיא ;25, 40 םידומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

6 הבושת
.היוג אשנש לארשי ןב ןוגכ ,תבורעת יאושינ רוסיאל ןווכתמ ם"במרה
תתימ ןרוסיאש הלאכב ףא] תוירעה לכבש אוה תוירעה לכמ רתוי וב שיש דספהה
ונב כ"אשמ ,בשחיי לארשי ללכבו רבד לכל אוה ונב הזה ןבה [רזממ דלווהו ןיד-תיב
.ונבל בשחנ וניא הז ןב - היוגה ןמ אבה
(74 דומע ,החפשמו תושיא ;72 דומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

7 הבושת
החמשלו םילוגה ץוביקב םילשורי תא םחנל ה"בקה דיתעש איה הכרבה תועמשמ
תא תולעהל םדא בייח יכ ,תוכרב עבשב התוא ונקית םימכח .הלכו ןתח תחמשכ
.ותחמש שאר לע םילשורי
(19 דומע ,החפשמו תושיא ;17 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

8 הבושת
דוחייו ,איה תוירעה ללכב הדינ ירהש ,הרותה ןמ אוה הדינ היונפ םע דוחיי רוסיא
הניאש היונפ םע דוחיי רוסיאמ רתוי רומח אוה ןכל .הרותה ןמ רוסא תוירע לש
.וניד תיבו דוד תרזג אוה ירהש הדינ
(45 דומע ,החפשמו תושיא ;52 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

9 הבושת
םא ,רמולכ .חא תשא רוסיאל איה "הורע רוסיא"ב לואש אבא ירבד לש הנווכה
,יונ םשל התוא חקול אלא ,םוביי תווצמ םשל המביה תא םבייל ןווכתמ וניא םביה
אוה הז הרקמב .םוביי תווצמ ללגב רתוהש] חא תשא רוסיא לע רובעיש ששח שי
הצילח תווצמ" איה העבקנש הכלהה .[רזממ היהי דלווהש בורקו ,ופקותב ראשנ
."םוביי תווצמל תמדוק
(80 דומע ,החפשמו תושיא ;103 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה

10 הבושת
ןוגכ ,הרותה ןמ וב בייחש רבד ותשאל תתל אלש ןיאושינה תעשב הנתה לעבה םא
.לטב הז יאנת ,הנוע וילע הל ןיאש הנתהש
(34 דומע ,החפשמו תושיא ;29 דומע, ןמאנ תיב)
אוה יכ םא ,הלא םיסכנ לע לעבה תוירחא ןיא המע האיבמ השיאהש "גולמ יסכנ"ב
,הדיספמ איה רמולכ ,הל ותחפ ,ןכרע דרי רמולכ ,ותחפ םא ןכל .םהיתורפמ לכוא
.החיוורמ איה רמולכ ,הל וריתוה ,שוכרה לש וכרע הלע רמולכ ,וריתוה םאו
(32 דומע ,החפשמו תושיא ;27 דומע ,ןמאנ תיב)
ינב ןיב תורבדיהה בלש והז .ןיכודיש םימכח ונקית ,םיזופח ןישודיק עונמל ידכ
אלב השיא שדיקו םימכח ירבד לע רבעש ימו ,ןיאושינה תירבב םאוב ינפל גוזה
."תודרמ תכמ" [םינוכמה ןנברד תוכמ] ותוא ןיכמ ,ןיכודיש
(16 ,8 דומע ,החפשמו תושיא ;7 דומע ,ןמאנ תיב)
הפוח
.(המוניה) השיאה שאר לע רדוס תסירפ (1)
.ןהילעמ הסורפ העיריו תואסנולכ וב םידימעמש םוקמ (2)
.(דוחיי אלב ףא) ןיאושינ םשל ותיבל ותשא תא איבמ לעבה (3)
.דוחיי - ותשא םע דחייתמ לעבה (4)
(18 דומע ,החפשמו תושיא ; 15-14 םידומע ,ןמאנ תיב)
ןמ ומכ ונממ שורפל םעה בורל השקש הלוכ הרותה לכב רבד ןיאש ורמא ל"זח
ולביק אלו וכב תוירעה לע לארשי ווטצנש העשב ףאו ,תורוסאה תואיבה ןמו תוירעה
ןהש תוחפשמה יקסע לע - "ויתוחפשמל הכוב" קוספל שוריפה הז .הכרבב וז הווצמ
.תוירע ירוסיא
(42 דומע ,החפשמו תושיא ;64 דומע, ןמאנ תיב)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע