הפ לעבש הרותב תורגב תניחב
החפשמו תושיא יניד

1999 ט"נשת ץיק - 5105 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 60) ןושאר קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 5 - 1 תולאשהמ עברא לע ינע

1 הלאש
.היתויוכז תא הל תתל בייחתי אלש המע הנתהו הדרו תא השיאל אשנ ריאי

.ולא םירבדב ליעומ יאנתה עודמ יקמנו ,םייק יאנתה םהבש םירבד ינש ינייצ
דחא לכב ליעומ יאנתה ןיא עודמ יקמנו ,םייק יאנתה ןיא םהבש םירבד ינש ינייצ
.םהמ    
הבושת

2 הלאש
:הכלהה יפ-לע וכרענ אל ןישודיקה םהבש ,םירקמ השימח ךינפל

.קושב שדיק (1)
.המשל אלש בתכנש ןישודיק רטשב שדיק (2)
.האיבב שדיק (3)
.ןיכודיש אלב שדיק (4)
.התעדמ אלש לבא ,המשל בתכנש ןישודיק רטשב שדיק (5)

.הלא םירקממ דחא לכ לש רוסיאה תביס תא יבתכ
.יקמנ ?םיפקת םניא ןישודיקה םהמ ולאבו ,םיפקת ןישודיקה הלא םירקממ וליאב
הבושת

3 הלאש
:םירוסא ןיאושינ לש םירקמ השימח ךינפל
.רחא םדאל האשינש שיא תשא (1)
.לארשי תב אשנש רזממ (2)
.ותשורג תא אשנש ןהכ (3)
.לארשי תב אשנש יוג (4)
.היוג אשנש לארשי (5)

.יקמנ ?הלאה םירקמהמ דחא לכב ואשינש םירוהל דלונה ןבה לש דמעמה והמ
.יקמנ ?םירקמהמ דחא לכב ןתחתהל ןבל רתומ ימ םע
הבושת

4 הלאש
.וילע הפכנש טג תועצמאב הלעב לאומשמ השרגתה היח
.הנוצר דגנ ותשא האל תא שרגל ןידה תיבמ שקיב םייח

.יקמנו ,םינוש םירקמ ןיב יניחבה ?םיפקת היח לש הישוריג םאה
.יקמנו ,תונוש תופוקת ןיב יניחבה ?םייח לש ותשקבל ןידה תיב סחייתי דציכ
הבושת

5 הלאש
םירבד ןכו םהמ דחא לכל םיידוחיי םירבד םיללוכ ןיאושינה דמעמו ןישודיקה דמעמ
.םהינשל םיפתושמה

לכ יראב .ןיאושינל םיידוחיי םירבד ינשו ןישודיקל םיידוחיי םירבד ינש ינייצ
.םהמ דחא    
.םהמ דחא לכ יראבו ,ןיאושינלו ןישודיקל םיפתושמה םירבד העברא ינייצ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10 - 6 תולאשהמ עברא לע ינע

6 הלאש
אל דומיל ותואל הבצק ,'השיא אשי ךכ-רחאו דמלי' ,ם"במרה רמאש המ" :ש"ארה בתכ
."יתעדי
?םהמ דחא לכ לש קומינה והמו ,ש"ארהו ם"במרה םיקלוח המב
הבושת

7 הלאש
תוצמ םא וא הצילח תווצמל תמדוק םוביי תווצמ םא הלאשב םימכח וקלחנ תורודה ךשמב
.םוביי תווצמל תמדוק הצילח
ינפ לע הצילח םיפידעמ ויפ-לעש םעטה המו ,הצילח ינפ לע םוביי ופידעה ויפ-לעש םעטה והמ
?םוביי
הבושת

8 הלאש
.האצמנ אל ותפוגו עבט םדא
אוהש עובקל ןידה תיב לכוי אל הרקמ הזיאבו ,תמ הז םדאש ןידה-תיב עבקי הרקמ הזיאב
.יקמנ ?תמ
הבושת

9 הלאש
."ויתונובו וינב תונוזמב בייח אוה ךכ ,ותשא תונוזמב בייח םדאש םשכ" :ם"במרה בתכ
?עודמו ,ויתונבו וינב תא סנרפל םדא בייח (םידליה לש) ליג הזיא דע
?הז ליג רחאל ןידה והמ
הבושת

10 הלאש
:ה-א םיגשומה וא םיטפשמהמ השולש לע הרצקב יבתכ
.תואמגוד יתש יאיבה - קפס ישודיק
.לזרב ןאצ יסכנו גולמ יסכנ
.וז הווצמ יראב - "הרצי תבשל ,הארב והות אל"
.הנוידפ
.הז ללכ יראב - "ןהמע קסע ול היהי אל ,ןישודיקו ןיטיג תוכלהב יקב וניאש לכ"
הבושת


החפשמו תושיאב תובושת
ט"נשת ץיק - 005105 רפסמ ןולאש


1 הבושת
:ןוגכ - [התשוריו התבותכ רקיע ,התנועמ ץוח םירבדה לכב םייק יאנתה]
;הראש (1)    
'וכו התוסכ (2)    
.םייק ואנת - ןוממבש רבדב הרותב בותכש המ לע הנתמה לכש ינפמ :קומינה    
:הלאה םירבדב םייק אל יאנתה
.לטב ואנת - ןוממ וניאש רבדב הרותב בותכש המ לע הנתמהש ינפמ :קומינה - התנוע (1)    
,תונז תליעב ותליעב הבותכ רקיעמ תחופה לכש ונקית םימכח :קומינה - התבותכ רקיע (2)    
.האיצוהל ויניעב הלק היהת אלש          
רמאנש ןוויכ לטב התשוריב יאנת לכ ,םירפוס ירבדמ איהש יפ-לע-ףא :קומינה - התשורי (3)    
."טפשמ תקוחל" :הב          
;34-33 םידומע ,הנשי-החפשמו תושיא ;31-29 םידומע ,ןמאנ תיב)
(42-41 ,השדח-החפשמו תושיא
האבה הלאשה
2 הבושת
ןתמ רחא הרוסאש ,הרות ןתמ םדוק התייהש השדקל המוד הזש ינפמ - קושב שדיק (1)
.הרות          
ךכ ,המשל בתכיהל ךירצ טגש םשכ .טגמ ונדמל - המשל אלש בתכנש ןישודיק רטשב שדיק (2)    
.המשל בתכיהל ךירצ ןישודיק רטש          
.תוצירפ עונמל ידכ - האיבב שדיק (3)    
.תונזל לגרה הז רבד אהי אלש ידכ - ןיכודיש אלב שדקמ (4)    
האיצי המ .האיציל היווה םישיקמ - התעדמ אלש לבא ,המשל בתכנש ןישודיק רטשב בתכ (5)    
.הנקמ תעד ןניעב היווה ףא ,הנקמ תעד ןניעב          
רוסיא ןיא הרותה ןמש ןוויכ :קומינה .םיפקת ןישודיקה ולא השולשב - (4) (3) (1)
.ןיספות ןישודיקה ןכל ,ורסאו וסנקש םה םימכח קרו ,ולא םירבדב    
אוה התעדמו אלש וא המשל אלש בתכנש רטשש ינפמ :קומינה .םיפקת ןישודיקה ןיא - (5) (2)    
.ןיספות אל ןישודיקה ךכלו ,טג ומכ הרותה ןמ לוספ    
;16-14 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ,14-6 םידומע, ןמאנ תיב)
(22-20 םידומע ,השדח - תחפשמו תושיא
האבה הלאשה
3 הבושת
ןישודיקה ןיא ,[תרכ השנוע] הרותה ןמ הרוסא שיא תשאש רחאמ :קומינה - רזממ ןבה (1)
.רזממ ןבהו ןיספות          
אובי אל" :רמאנ רזממב לבא ,ןיואל יבייחב ןיספות ןישודיקה םנמא :קומינה - רזממ ןבה (2)    
.םלועל ,רמולכ ,ירישע רוד םג 'ה להקב רזממ          
השאו" בותכש ומכ] ותשורג איה םא ףאו השורג תאשל רוסא ןהכל :קומינה - ללח ןבה (3)    
.הנוהכה ןמ ללוחמ רמולכ ,ללח אוה הלא ןיאושינמ ןב .["וחקי אל השיאמ השורג          
אוהו הירחא ךלוה ןבהו ,תילארשי אשנש יוגב ןיספות ןישודיקה ןיא :קומינה - רשכ ןבה (4)    
.רשכ לארשי          
.הומכ יוג אוה ירהו הירחא ךלוה ןבהו ,היוגב ןיספות ןישודיקה ןיא :קומינה - יוג ןבה (5)    
ןוויכ :קומינ .תרויג םע ןתחתהל ול רתומ ,םירקמה ינשב רזממ אוהש ,ןבה (2) - (1)
רתומ לבא ," 'ה להקב רזממ אובי אל" :בותכש] לארשי תב םע ןתחתהל רזממל רוסאש          
.[םירג להקב          
ןמ ללוחמ קרו] רשכ לארשי אוהש ןוויכ :קומינ .לארשי תב לכ םע ןתחתהל ול רתומ (3)    
.[ללח ארקנ ןכלו הנוהכה          
.לארשי תבב רתומ אוה ,לארשי ןבהש ןוויכ (4)    
.יוג לככ ,לארשי תבב ןבומכ רוסא יוגה ןבה (5)    
;75-72 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;76-75,72-71,68 םידומע, ןמאנ תיב)
(82-79 םידומע ,השדח - החפשמו תושיא
האבה הלאשה
4 הבושת
לעבה ןיאש ינפמ ,לוספ טג אוהו ,[השועמ טג והז] לעבה ןוצרמ אלש ןתינ טגה רשאכ
,"תותירכ רפס הל בתכו ...ויניעב ןח אצמת אל םא היהו" :בותכש ומכ] ונוצרמ אלא שרגמ    
.םיפקת היח לש הישוריג ןיא הזכ הרקמב .[ונוצרמ אקווד עמשמו    
:ומכ ,רשכ טגה ונוצרמ אלש טגהש ףאו ,שרגל לעבה תא ןיפוכ ןידה-תיב םהבש םירקמ שי    
;םירוסא ןיאושינב (1)    
.תוקבדמו תונכוסמ תולחמב הלוח לעבה םא (2)    
.םיפקת היח לש הישוריג הלא םירקמב    
ןמ ןכלו ,הנוצרמ אלש ףא תשרגתמ השיא הרותה ןמ - םושרג ונברד םרח תלטה ינפל
תשרגתמ השיא ןיא - םושרג ונברד םרח תלטה רחאל לבא .םיפקת האל לש הישוריג הרותה    
.הנוצרמ אלא    
;85-83 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ,95 ,90 םידומע, ןמאנ תיב)
(92 ,90-89 םידומע ,השדח - החפשמו תושיא
האבה הלאשה
5 הבושת
:םה ןישודיקל םידוחייה םירבדה ינש
;האיב וא רטש ,ףסכ :םיכרד שולשמ תחאב השענ - ןישודיקה השעמ (1)    
השמ תדכ וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" ןישודיקה השעמ תעב הל רמול ךירצ - הרימא (2)    
."לארשיו          
:םה ןיאושינל םיידוחייה םירבדה ינש    
;תושיא ייח םשל הלעב תושרל השיאה תסינכ - הפוח (1)    
ןה ,השיאל לעבה לש ויתובוח םיטרופמ ובו השיאל לעבה ידי-לע ןתינה רטש - הבותכ (2)    
.הירחאל ןהו םהיאושינ תפוקתב          
:םה םיפתושמה םירבדה תעברא
.ןיאושינה דמעמבו ןישודיקה השעמב םידע ינש םיחכונ תויהל םיכירצ - םידע (1)    
עבש ןיכרבמ ןיאושינבו ,"תוירעה לע ו"בקא" ןיסוריא תכרב ןיכרבמ ןישודיקב - תוכרב (2)    
.תוכרב          
.ןיאושינה דמעמבו ןישודיקה דמעמב םישנא הרשע לש ןיינמ היהיש ךירצ הליחתכל - ןיינמ (3)    
.הכלהה יפ-לע השעיי לוכהש ידכ ,בר ידי-לע השענ ןיאושינהו ןישודיקה סקט - בר (4)    
;21 ,19-18 ,12-10 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;32 ,18 ,16-14 ,12-9 םידומע, ןמאנ תיב)
(26 ,24-23 ,14-11 םידומע ,השדח - החפשמו תושיא
האבה הלאשה
6 הבושת
אלא ,השיא תאשל התע הצור וניאו הרותב ושפנ הקשחש םדאב םיקלוח ש"ארהו ם"במרה
.הרות דומלתמ לטבתיו ותשא תונוזמב דרטיי אלש ידכ ,רחא ןמזל תאז תוחדל
אלא .הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועהש ינפמ ,ויאושינ תא תוחדל ול רתומ - ם"במרה תעדל
.הרות לוטיב ללגב תאז החדי אלו השיא תאשל בייח זאש ,וילע רבגתמ ורצי ןכ םא
הבצק ןיא ירהש ,הרות ,לוטיב לש ששח ללגב ויאושינ תא תוחדל ול רוסא - ש"ארה תעדל
אלא ,וימי לכ הייברו היירפ תווצממ לטבתמש אצמנו ,השיא אשי אל םלועלש אצמנו דומילל
.יאזע ןבכ הרותב ושפנ הקשח ןכ םא
(50 דומע ,השדח - החפשמו תושיא ;40 דומע ,הנשי - החפשמו תושיא ,3 דומע, ןמאנ תיב)
האבה הלאשה
7 הבושת
םובי הרותב עיפומ םיניינעה רדסש ינפמ ךכ םירמוא הצילח ינפ לע םוביי תווצמ םיפידעמה
ותמבי התלעו ותמבי תא תחקל שיאה ץפחי אל םאו" :בותכש] הצילח ךכ-רחאו .הליחת
:זא קרו ,"ימבי הבא אל לארשיב םש ויחאל םיקהל ימבי ןאמ הרמאו םינקזה לא הרעשה
.הצילח תווצמל תמדוק םוביי תווצמ הרותה ןמ ןכ םא .["ולגר לעמ ולענ הצלחו"
,תרכב אוהש חא תשא רוסיאב הכורכ םוביי תווצמש םינעוט םוביי ינפ לע הצילח םיפידעמה
םשל םביה תנווכ םא לבא .םוביי תווצמ םשל ןווכתמ ןכ םא אלא ,הז רוסיא הרות הריתה אלו
,תאז עונמל ידכ .תרכב אוהש חא תשא רוסיא לע רבועש אצמנו ,תרחא הרטמ לכל וא ןוממ
.םובייה ינפ לע הצילחה תא ופידעה
(87 דומע ,השדח - החפשמו תושיא ;80 דומע ,הנשי -- החפשמו תושיא ;103 דומע ןמאנ תיב)
האבה הלאשה
8 הבושת
םוקממ אצי אמש ןיששוחש ןוויכ :קומינ .תמש עובקל םילוכי אל לודגה םיב עבטש הרקמב
.והואר אלו רחא
.תמש עובקל םילוכי ,ויתוביבס לכ תא האורש ,המודכו רוב ןוגכ ,םיצבוקמ םימב עבט םא
ןוויכ ,רחא םוקממ אצי אמש ששח ןיא ,הלע אלו ושפנ אצתש ןמז ידכ ההש םא :קומינ
.רובה לש ויתוביבס לכ םיאורש
(83 דומע ,השדח - החפשמו תושיא ;76 דומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;106 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה
9 הבושת
.םמצעל גואדל םילוכי םניא הז ליג דעש ןוויכ ,ויתונבו וינב תא סנרפל בייח םדא 6 ליג דע
וליפא ותוא ןימילכמו וב ןירעוג לבא ,םסנרפל ותוא ןיפוכ ןיא ,רישע םדא וניא םא ,6 ליג רחאל
.םסנרפיש ידכ רוביצב
.הקדצ ןידמ םתוא םיסנרפמו וחרוכ לעב וליפא ונממ ןיאיצומ ,רישע אוה םאו
(60 דומע השדח - החפשמו תושיא ;152 דומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;138 דומע ,ןמאנ תיב)
האבה הלאשה
10 הבושת
:םיגשומ השולש לע הרצקב בותכל הדימלתה לע
:קפס ישודיק
;תשדוקמ קפס - איה הרמאו אוה ןתנ (1)    
;םייחרזא ןיאושינ (2)    
.קחשמ ךותמ ןישודיק (3)    
;38-36 ,15 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;45-42 ,9 םידומע, ןמאנ תיב)
(45-43 ,21 םידומע ,השדח - החפשמו תושיא
לביקש וא היבא תיבמ המע האיבמ השיאהש שוכרה] - לזרב ןאצ יסכנו גולמ יסכנ
[:םיגוס ינשל קלחתמ אוהו ,(תוריפ לכוא לעבהו הלש ןרקה) הינודנ ארקנ הלעב תיבל הנתמב    
.הבותכב םתוא םיבתוכ אל .א :גולמ יסכנ (1)    
םהילע תוירחא לבקמ אל לעבה .ב
.הל וריתוה - וריתוה ,הל ותחפ - ותחפ .ג
.הבותכב םתוא םיבתוכ .א :לזרב ןאצ יסכנ (2)    
.תוירחא םהילע לבקמ לעבה .ב
.ול וריתוה - וריתוה ,ול ותחפ - ותחפ .ג
;32-31 םידומע הנשי - החפשמו תושיא ;28-27 םידומע ,ןמאנ תיב)
(40-39 םידומע ,השדח - החפשמו תושיא
שי ,הרותה ןמ "וברו ורפ" תווצמ םייק םדאש יפ-לע-ףא - "הרצי תבשל ,הארב והת אל"
:המגודל .םלועה תא בשייל הווצמ םירפוס ירבדמ וילע    
;הייברו היירפ תווצמ םייקש יפ-לע-ףא ,השיא אלב םדא בשי אל (1)    
;לעב אלב השיא בשת אל (2)    
.הרצי תבשל ןנברדמ הווצמ םייקמ ףסונ דלי לכב ,תבו ןב ול שיש יפ-לע-ףא (3)    
;41-40 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;3-1 םידומע ,ןמאנ תיב)
(50 דומע ,השדח - החפשמו תושיא
ותלוכיבש לכ תושעל לעבה בייח ,איהש ךרד לכב התוריח הנממ הללשנש השיא - הנוידפ
.התודפל ידכ   
;33 ,30 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;29 ,25 םידומע ,ןמאנ תיב)
(41 ,37 םידומע ,השדח - החפשמו תושיא
,ןישודיקו ןיטיג תוכלהב יקב וניאש םדא לכ - "ןישודיקו ןיטיג תוכלהב יקב וניאש"
רוסיא ריתיו ןידכ וניא והשעמ אמש ששחמ ,השיא ישודיקב וא טג תביתכב קסעתהל ול רוסא   
.הוורע   
;83 ,12-11 םידומע ,הנשי - החפשמו תושיא ;97-96 םידומע ,ןמאנ תיב)
(89 דומע ,השדח - החפשמו תושיא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע