הפ-לעבש הרות
הקמעהב הנשמ

1996 ,ו"נשת ץיק - 5107 'סמ ןולאש

.(8-1) תויעב הנומש ךיינפל
.תויעבה ןמ תחא לכ לע תורוקמה יפ-לע תססובמו בטיה תקמונמ תעד- תווח יבתכ

1 היעב
הטימל תחתמש האר רדחל ותסינכ םע .קרוי-וינב ןולמ תיבב רדח רכש בקעי
לע זירכהל וילע םאה :גוהנל דציכ טבלתה בקעי .ןמיס וב שיש ןועש חנומ
יווח ?ומצעל ותוא תחקל יאשר אוה אמש וא ,ןולמה לעבל ונתיל ,ןועשה תאיצמ
.(תודוקנ 10) .ךתעד תא
הבושת
2 היעב
חרוא רבוע.הכרדמה לע ותדווזמ תא חינהו תועדומ חול דיל בוחרב רצע ןימינב
.הדווזמה לעב דגנ םייוציפ תעיבת שיגה קוזינה .ויסנכמ וערקנו הדווזמב לקתנ
(תודוקנ 15) ?ןודנב ןידה תיב קוספי המ
הבושת
3 היעב
ימי םותב יכ ול רמאו ,םימי עובשל ותינוכמ תא ןומרכ רמל ליאשה ילארשי רמ
תינוכמה תא הנחה ןומרכ רמ .תינוכמה תא תחקל ומצעב אובי הלאשהה
תולילה דחאב ותינוכמ תא תחקל בוקנה ןמזב אב אל ילארשי רמ ךא ,ותיב ןוינחב
.וידרה רישכמ הנממ בנגנו תינוכמה הצרפנ הלאשהה תפוקת רחאלש
בייח לאוש יכ הנעטב ,בנגנש וידרה לע והצפיש ןומרכ רממ עבת ילארשי רמ
הצירפהש רחאמ) הז הרקמב רוטפ אוה יכ ותנגהל ןעט ןומרכ רמ ךא ,ןיסנואב
(תודוקנ 10) ?קדוצ םהינשמ המ .(הלאשהה תפוקת רחאל התיה
הבושת
4 היעב
אלש ידכ ,ורצח תא הפיקמה היחה רדגה יפנע תא םוזגל דיפקהל גהנ ןהכ רמ
.םיברה תושרב םירבועל ועירפי
םאה .ןהכ רמ דגנ םייוציפ תעיבת שיגהו המוזגה רדגה ןמ עצפנ חרוא-רבוע
(תודוקנ 15) ?ותעיבתב עבותה הכזי
הבושת
5 היעב
םיטהולה ץיקה ימימ דחאב .רכש ילב הרימשל ורוש תא ןועמש ידיב רסמ ןבואר
ריזחה הרימשה תפוקת םותב .תטהולה שמשב הדשב רושה תא ןועמש ריאשה
.תמ רושה םימי המכ רחאלו ,ןבואר ידיל רושה תא ןועמש
ותוהש בקע םרגנ רושה לש ותומ יכ הנעטב ןידל ןועמש תא עבת ןבואר
אוה ירה ,דימ תמ אל רושהש רחאמ יכ ותנגהל ןעט ןועמש .תטהולה שמשב
(תודוקנ 10) ?הז הרקמב ןידה תיב קוספי המ .םלשלמ רוטפ
הבושת
6 היעב
.חרוא-רבועב ועגפו רבע לכל ופפועתה םיצג .ותונח חתפב םיגרוס םיחלה קחצי
ותנגהל ןעט קחצי.ול קקזנש יאופרה לופיטה ןיגב ןיקיזנ תעיבת שיגה קוזינה
ימ .יופיר ימדב בייחש ורבח תא קיזמה םדאל בשחנ וניאש ןוויכ ,רוטפ אוהש
(תודוקנ 15) ?קדוצ םהינשמ
הבושת
7 היעב
ץע תורוק םירענ ואיבה רמועב ג"ל לילב .ינועבג רממ שרגמ רכש ןהכ רמ
.שרגמב תורוק המכ םירענה וריאשה הרודמ ה םותב .הרודמ תושעל ידכ שרגמל
ןהכ רמ ןעט ,ותמועל .שרגמה לעב אוה יכ ,ול תוכייש תורוקה יכ ןעוט ינועבג רמ
?תורוקב הכזי םהינשמ ימ .שרגמה תא רכוש אוהש ןוויכ ,תורוקב הכז אוה יכ
(תודוקנ 10)
הבושת
8 היעב
תכלל ץלאנש ,םהרבא .םהרבא לש וידגב תא ךלכלו המדא בגר ךילשה בקעי
בייחי םאה .ול המרגנש השובה לע םייוציפ תעיבת שיגה .ךלכולמ דגבב בוחרב
(תודוקנ 15) ?הז הרקמב תשוב ימד םהרבאל םלשל בקעי תא ןידה תיב
הבושת


הקמעהב הנשמ - הפ-לעבש הרותל תובושת1 הבושת
ןויכ" "ולש ולא ירה תיבה ךותב וליפא םירחאל וריכשמ היה םא" .ןועשב הכז בקעי
רקיע ג"מ ב"פ מ"ב 'סמ ."דבאנ םירכנ בורבד ןילות ימנ יא ,שאייתמ םירכנ בורד
.ט"י ףיעס ט"יות
האבה היעבה
2 הבושת
א"מ א"פ ק"ב 'סמ .םילכ לע רוטפ רובו ,רובכ הניד הדווזמה .רוטפ הדווזמה לעב
.םש ב"ערב
האבה היעבה
3 הבושת
רכש רמוש ןיד אלא לאוש ןיד ול ןיא הלאשה ימי ולכש ןויכ ,רוטפ ןומרכ רמ
ב"ערב ג"מ ח"פ מ"ב 'סמ ג"כ ףיעס ט"יות רקיע ו"מ ו"פ מ"ב 'סמ .ןיסנואמ רוטפש
.םש
האבה היעבה
4 הבושת
ינב ךרד ןיאש ,רוטפ רחא ןהב קזוהו ולש ךותב םצמצמה לבא" .רוטפ ןהכ רמ
.'י ףיעס ט"יות רקיע .םש ב"ערב ,'ב הנשמ ג"פ ק"ב 'סמ ."םילתכב ךכחתהל םדא
האבה היעבה
5 הבושת
רחאל תמשכ םג בייח םניח רמוש םגו העישפ הווהמ רבדה .בייח רמושה ןועמש
.ד"ל ףיעס ט"יות רקיע .םש ב"ערב י"מ ז"פ מ"ב 'סמ .ןמז
האבה היעבה
6 הבושת
ק"ב 'סמ .םירבד השימחב בייחה קיזמה םדא לכ ומכ יופיר ימד םלשל בייח קחצי
.ח"כ ףיעס ט"יות רקיע ו"מ ט"פ
האבה היעבה
7 הבושת
רמל תוכייש תורוקה ם"במרה יפל .רכושה ,ןהכ רמל תוכייש תורוקה י"שר יפל
ט"יות רקיע .םש ב"ערב ז"מ ח"פ מ"ב 'סמ "תיבה לעב לש לבזה" .ריכשמה ,ינועבג
.ח"כ ףיעס
האבה היעבה
8 הבושת
ט"יות רקיע ו"מ ח"פ ק"ב 'סמ ,"וקור וב עיגהו קקר" .וידגב תשוב לע רוטפ בקעי
.ח"כ ףיעס


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע