תווצמ טקל הפ לעבש הרות

2000 ס"שת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


(! הבוח) 1 הלאש לע ינע
.(תודוקנ 8 - ףיעס לכל) םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
םשה שודיק תווצמ

?וז הווצמ שרוש והמו ,םשה שודיק תווצמ תא ךוניחה רפס לעב ראבמ דציכ

רשא ..." ,"לארשי ינב ךותב יתשדקנו ..." :הלא םיקוספ ינש ןיב הריתסה יהמ
?וז הריתס ךוניחה רפס לעב בשיימ דציכו ,"םהב יחו םדאה םתוא השעי    

הווצמה םויק ןיבל דמשה תעשב םשה שודיק תווצמ םויק ןיב םילדבה ינש יבתכ
.דמשה תעשב אלש    

"...התווצמ לוטיב לע םיגרהנש םינושארה םידיסחל םישעמ וניצמש המו"
?הז ישוק ךוניחה רפס לעב בשיימ דציכו ,םינושארה םידיסחה לש םהישעמב ישוקה והמ    

".דואמ דע רומחו לודג םשה לוליח ןוועו"
?ל"זח ירבדב יוטיב ידיל האב וז הרימא דציכ    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
םאו בא תארי תווצמ ;םאו בא דוביכ תווצמ

רבועהו" :בתוכ אוה עודמו ,ךוניחה רפס לעב יפל םאו בא דוביכ תווצמ שרוש והמ
(תודוקנ 8) ?"דואמ לודג ושנועו ...הילע    

?"ארומ והזיא" ?"דוביכ והזיא" :ל"זח ולאש
.ל"זח יפ לע ,"ארומ"ל תואמגוד יתשו "דוביכ"ל תואמגוד יתש יבתכ    
(תודוקנ 7) .תבתכש תואמגודה רואל ,"ארומ"ו "דוביכ" םיגשומה תא ירידגה    

לש הבוחל עגונב ,"םאו בא תארי" תווצמל "םאו בא דוביכ" תווצמ ןיב לדבה שי םאה
(תודוקנ 5) .ךתבושת תא יטרפ ?הלא תווצמב םישנ    
הבושת
3 הלאש
תיבירב הוולמל הוול ןיב די תישנ אלש

(תודוקנ 8) ?ךוניחה רפס לעב תעדל ,תיבירב לארשיל תוולהל אלש הווצמה שרוש והמ

5) ?עודמו ,הוולמלו הוולל ףסונב ,תיבירב האוולה רוסיאב םירהזומ םישנא וליא
(תודוקנ    

האוולה רוסיא לע םירבועש ,םיפסונה םישנאהו הוולמהו הוולה יכ ךוניחה רפס לעב בתכ
(תודוקנ 7) .רוסיאה לע םירבועה לכל עגונב ויקומינ תא יבתכ .םיקול םניא ,תיבירב    
הבושת
4 הלאש
םימכח דוביכ תווצמ

(תודוקנ 8) ?ךוניחה רפס לעב תעדל ,םימכח דבכל הווצמה שרוש והמ

?עודמו ,דבכל םיבייח ןיא ןקז הזיא
(תודוקנ 7) ?םכח וניאש ןקז םג דבכל םיבייח עודמ    

.םהמ םירוטפ םימכח רשא ,רוביצה לע םילטומה תובוח לש תואמגוד יתש יאיבה
(תודוקנ 5) ?םירוטפ םה עודמ    
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
רמועה תריפס תווצמ

.רמועל םימי ךכו ךכ םירפוס ונא רמועה תריפסב
?הרות ןתמ ןמזל םימי ךכו ךכ םירפוס ןיא עודמ
הבושת
6 הלאש
ינעל האוולה תווצמ

?"ןסנרפמ וניא המל ...םיינע בהוא םיקולא םא" :הלאשל הבושתה יהמ
.םימעטה ינש תא יבתכ
הבושת
7 הלאש
תרצע ינימש םויב הכאלמ תושעל אלש

?"תרצעה גח" םשב תוכוסה גח לש ינימשה םוי ארקנ עודמ
הבושת

ךוניחה רפסמ תווצמ טקל - הפ לעבש הרותב תובושת
ס"שת ץיק - 005108 רפסמ ןולאש


(!הבוח) 1 הבושת
םשה שודיק תווצמ - ו"צר הווצמ

רמולכ ,["לארשי ינב ךותב יתשדקנו" הרותב רמאנש] םשה תא שדקל ווטצנ לארשי ינב
.תדה תווצמ םויק לע ושפנ תא רוסמל בייח ידוהיש
תניחבב ,םשה תא דובעל ונייהד ,דבלב תחא הרטמל ארבנ םדאה ירהש ,אוה הווצמה שרוש
ינב ירהו ,בוט דבע ונניא אוה ,וינודא תדובע םייקל ידכ ופוג תא רסומ וניאש ימלו ,ה"בקל דבע
יכלמ ךלמל ושפנ תא רוסמל םדא בייחש רמוחו לק ,םהינודא רובע םשפנ תא םירסומ םדא
.ה"בקה ,םיכלמה

בייחמ "לארשי ינב ךותב יתשדקנו" קוספה :הלאה םיקוספה ינש ןיב הרואכל הריתסה
יחו םדאה םתא השעי רשא" קוספה וליאו ,םשה שודיק לע תומלו ושפנ תא רוסמל ידוהיה תא
תומיש אלו םהב יחו" ,ל"זח ושרדו ,וייחב קר תווצמה תא םייקל בייח םדאש ונדמלמ "םהב
שפנ חוקיפש ,ל"זח ודמל הז קוספמו] תווצמ םויק לע תומל בייח ידוהיה ןיאש רמולכ ,"םהב
.[הלוכ הרותה לכ תא החוד
רוסמל הווצמה ךא ,החוד שפנ חוקיפ הלוכ הרותה לכבש ךכ וז הריתס בשיימ ךוניחה רפס לעב
,םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע ,תווצמ שולשב קר איה ,םשה שודיק לע שפנה תא
.רובעי אלו גרהייש

ינש ןייצל שי האלמ הבושתל) דמשה תעשב אלשל דמשה תעש ןיב םשה שודיקב םילדבה
(םילדבה
:ושפנ תא רוסמל םדא בייח דמשה תעשב
תאנהל הלאה תורבעה תא רובעל וחירכמ יוגהש ןיבו ותד לע וריבעהל יוגה ןווכתמש ןיב (1)
.ומצע
.הלק הווצמ לע רובעל יוגה וחירכמשכ וליפאו (2)
.אענצב ןיבו איסהרפב ןיב (3)
:דמשה תעשב אלש
.גרהיי לאו רובעי ,אענצב הז םא - תורבעה ראשב (1)
רובעי ,ותאנהל ותד לע וריבעהל יוגה ןיווכתמ םא ,םידוהי הרשע ינפב רמולכ ,איסהרפב (2)
.רובעי לאו גרהיי ,ותד לע וריבעהל יוגה ןווכתמ םאו ,גרהיי לאו
.םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :תורבעה שולש לע קר ושפנ תא רוסמל בייח (3)

רובעל ידוהיה תא םיחירכמ רשאכ קר הלח שפנה תא רוסמל םשה שודיק תווצמ :ישוקה
רמולכ ,הווצמה ןמ לטביהל ותוא םיחירכמ רשאכ לבא ,הרבע רובעל רמולכ ,השעו םוקב הרבע
.ושפנ תא רוסמי אלו ,גרהיי לאו רובעי יזא - השעת לאו בשב תמיוסמ הווצמ םייקל אל
"בלול תליטנ" ,"הלימ" ןוגכ תווצמ לטבל וצר אלשכ םשפנ תא ורסמ םינושארה םידיסחה
?םשפנ תא ורסמ דציכו ,הלאה םיבויחה תא החוד שפנ חוקיפ הלא םירקמב ירהו ,המודכו
אוהה רודה ישנאש וארש ,תודיסח תדימ ויה הלא םישעמ :הז ישוק בשיימ ךוניחה רפס לעב
לבא ,ךכ לע תורוהל ןייואר םילודג םידיסחו םימכח קרו ,וז שפנ תוריסמ תוארל םיכירצ ויה
.ושפנב בייחתמ תאז השעיש ליגר םדא

רפכתהל תורשפאו חוכ ןיאש ,דואמ דע רומחו לודג אוה םשה לוליח ןוועש ורמא ל"זח
הזו ,הז ןווע תרפכמ דבלב התימ אלא ,ןירוסייב אלו םירופיכה םויב אל ,הבושתב אל הז ןוועמ
.הזה ןוועה תרמוח תא חיכומ
האבה הלאשה
2 הבושת
םאו בא תארי תווצמ - ב"יר הווצמ םאו בא דוביכ תווצמ - ג"ל הווצמ

הבוט ריכהל םדא בייח ןכל ,הבוט ול השעש ימל דסח לומגיו הבוט ריכיש םדאל יוארש
,בוטה תרכה לש וז הדימ ושפנב םדא עבקי רשאכו .וב ועגיו םלועל והואיבהש ומאלו ויבאל
,התע דעו םלועה תאירבמ ויתובא תביסו ותביס אוהש ,ה"בקל הבוט ריכהל עיגי ךכ ידי-לע
רשאכו .תלכשמו תעדוי שפנ ול ןתנו וירביאב םלש ותוא ארבו ויכרצ קפיסו םלועל ואיבהש
.אוה ךורב ארובה תדובעב רהזיהל יואר המכ ןיבי ,ארובל בוטה תרכה לש וז הדימל עיגי
.דואמ לודג ושנוע ןכלו םימשבש ויבאל רכנתמכ אוה ,הילע רבוע רשאכ ,ךכש ןוויכ

:תואמגוד
.איצומו סינכמ ,הסכמו שיבלמ ,הקשמו ליכאמ :(תואמגוד יתש איבהל שי) דוביכ
.וירבד תא רותסי אלו ומוקמב רבדי אל ,ומוקמב בשי אל :(תואמגוד יתש איבהל שי) ארומ
:םיגשומה תרדגה
.םהל ןיקוקז ומאו ויבאש םיכרצה תא קפסל ,תויבויח תולועפ תושעל םדא בייח - דוביכ
,רמולכ .וירוהל ןויזיב ןהב שיש תולועפ תושעל אלו ,ומאו ויבאב דובכ גוהנל םדא בייח - ארומ
ויבאל תושעל םדאל רוסא המ ,ונייה ארומ .ומאלו ויבאל תושעל םדא בייח המ ,ונייה דוביכ
.ומאלו

האושנ השיא ןיב לדבה שי ,"םאו בא דוביכ" תווצמ יבגל ךא ,הלא תווצמב תובייח םישנ
השיאה לבא ,םירוהה ןעמל היישע תבייחמ דוביכ תווצמש ןוויכ .האושנ הניאש השיאל
הנממ ענומ וניא לעבה םא קר םאו בא דוביכב תבייח איה ירה ,הלעב ןוצרב היולת האושנה
.שיאה ומכ דוביכ תווצמב תבייח האושנ הניאש השיא .תאז
םישעממ תוענמיהב אלא ,היישעב היולת הניאש רחאמ ,"םאו בא ארומ" תווצמ ,תאז תמועל
.וז הווצמב השיאל שיא ןיב לדבה לכ ןיאו ,ללכ לעבה ןוצרב יולת רבדה ןיא ,םיזבמ
האבה הלאשה
3 הבושת
תיבירב הוולמל הוול ןיב די תישנ אלש - ח"ס הווצמ

לולע אוה ,[ופסכ דוביאב שיגרמ וניאו ,לדג ובוח םויו םוי לכ] תיבירב הוול םדא רשאכ
.ונדבאב אלו ומע בושייב ץפח ה"בקהו ,ירמגל ןקורתי ותיבש בצמל עיגהל

םידיעמה] םידעהו ,[האוולהה רטש תא בתוכה] רפוסה ,[האוולהל] ברעה :םה םירהזומה
.[וז האוולה לע
,האוולהה עוציבל עייסלמ וענמיי םה רשאכו ,תיבירב תואוולה עונמל ידכ ,ךכ לע םירהזומ םה
_- .עצבתת אל איה
,"לושכמ ןתית אל רוויע ינפל" :לש רוסיאב םירבוע םה יכ בותכתש הדימלת :ךירעמל הרעה
.הנוכנ הבושתכ לבקל שי

תנתינ תיבירהש ןוויכמו .הבישהל אוה בייח תיביר חקל םאש ןוויכ ,הקול וניא הוולמה
.התחיקל לע ןיקול אל ןובשיהל
- ונייהד ,תיביר רוסיאב ירקיעה רבועה םאש ןוויכ ,םיקול םניא םידעהו רפוסה ,ברעה ,הוולה
.וקלי הז רוסיאל םיחפסנה לכש ןכתיי אל ,הקול וניא ,הוולמה
האבה הלאשה
4 הבושת
םימכח דוביכ תווצמ - ז"נר הווצמ

יואר ךכלו ,וארוב תא ריכי הדי-לעש ,המכחה איה םלועב םדאה תאירב תביס רקיע
.המכחל עיגהל ופאשי םירחא םישנא םגש םורגי הזו ,המכחה תא גישהש םדאה תא דבכל

ומצע ענמו דבוכמ םדא אוה ןיא תורבע ותושעבש ןוויכ ,תורבע לעב ןקז דבכל םיבייח ןיא
.דובכמ
הרכהו הייארו] ויתואלפנו םשה ישעמ תא תצק ריכהו האר ויתונש בורב םכח וניאש וליפא ןקז
.דובכל אוה יואר ןכ לעו ,[בושחל ותוא םישוע וז

םיסמ ןכו ,תוריפחו ןינינב ןוגכ :(תואמגוד יתש טרפל שי) םהמ םירוטפ םימכחש םיניינע
וא ,ריעה ינב לכ לע בוצקש וא ,דחאו דחא לכל בוצק סמ ןיב] ץראה ישנא לע םיכלמה ןיליטמש
.[ללכ בוצק וניאש
ריעה ןיינבב ופתתשיש םימכחה דובכ הז ןיאש] םארומו םדובכ ינפמ ,הז לכמ םירוטפ םימכח
ומכ םימכחה ןמ אריל הבוחה תא םאות הז ןיאו ,רחא םדא לכ ומכ םיסמ ומלשיו היתוריפחבו
.["םימש ארומכ ךבר ארומ" :ל"זח ורמאש
האבה הלאשה
5 הבושת
רמועה תריפס תווצמ - ו"ש הווצמ

גח אוהש ףסכנהו דבכנה םויל עיגהל ונתפיאש תא ונשפנב תוארהל איה רמועה תריפס תווצמ
,ונל םימיה יוביר תא ונתריפס תליחתב ריכזנש יואר הז ךיאו ,ונתרות ןתמ םוי ,תועובשה
.הז םויל עיגנש דע בר ןמז דוע שיש ,ונייהד
האבה הלאשה
6 הבושת
ינעל האוולה תווצמ - ו"ס הווצמ

:םימעט ינש
םישנא רשאכו ,םימחרהו דסחה תדימב םילגרומו םידמולמ ויהי ויאורבש ה"בקה הצרש (1)
.ה"בקה תאמ הבוט לבקל םייואר ויהי םימחרו דסח תושעל םילגרומ ויהי
קוקזש השובב ושינעהל הצור ה"בקהו ,ויאטח לדוגמ הז ובצמל עיגה יאדווב ינעה םדאה (2)
.ויתונוזמ םוצמצ ידי-לע ךכו ,ותומכ םדא ינב ידי-לע סנרפתהל אוה
האבה הלאשה
7 הבושת
תרצע ינימש םויב הכאלמ תושעל אלש - ג"כש הווצמ

לארשיל ה"בקה רמא וליאכ ,אוה לשמ ךרד לעו ,םידעומה ףוס אוה תרצע ינימש םויש ןוויכ
.םכתדרפ ילע השקש דחא םוי ימע ובכע
םוי דוע ומע בכעתנש ה"בקה לש השקבה התייה תאזו ,בכעתהלו רוצעל השוריפ "תרצע"ו
.דחא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע