תווצמ טקל הפ לעבש הרות

2001 א"סשת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


(! הבוח) 1 הלאש לע ינע
.(תודוקנ 8 - ףיעס לכל) םלוכ לע תונעל ךילעו ,(ה - א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
ןהוכל הלודג המורת שירפהל תווצמ

,הלא םיניממ אקווד עודמ ,המורת שירפהל הרותה התוויצ ץראה ילודיגמ םינימ וליאמ
?ןהוכל םתוא תתל וניווטצנ עודמו    

יניממ םג המורת שירפהל םימכח ובייח םהיפלש םיללכה תשולש תא יריבסה
.הרותה ןמ ןיבייח םניאש םילודיג    

הווצמה תרטמ תגשומ דציכו ,הרותה יפל המורת תשרפה תווצמ לש רועישה והמ (1)
?הז רועישב    
הבייחש הזמ הנושה רועיש ועבק עודמו ,המורת תשרפהל םימכח ועבקש רועישה והמ (2)    
?הרותה    

.םמצע םינהוכלמ ץוח ,הליכאל המורת תתל ןהכה יאשר ימל יטרפ

וא אתיירואדמ הזה ןמזב תגהונ המורת תווצמ םא הלאשב וקלחנ ד"בארהו ם"במרה
.םהמ דחא לכ לש ומעט תא יראב .ןנברדמ    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
אבוסו ללוז ךרדכ תותשלו לוכאל אלש תווצמ

?"ךוניחה רפס" לעב תעדל ,אבוסו ללוז ךרדכ תותשלו לוכאל אלש הווצמה שרוש והמ
(תודוקנ 8)    

." 'םדה לע ולכאת אל' :רמול דומלת ?ןיינמ הרומו ררוס ןבל הרהזא"
(תודוקנ 6) ?הרומו ררוס ןבל הרהזא הז קוספמ םידמול דציכ    

.תוללכבש ואל אוה "םדה לע ולכאת אל" קוספה ,ל"זח ירבד יפל
.תוללכבש ואל אוה המ יריבסה (1)    
בשיימ אוה דציכו ,הרומו ררוס ןב לש שנועל עגונב ררועמ ם"במרהש ישוקה והמ (2)    
(תודוקנ 6) ?הזה ישוקה תא    
הבושת
3 הלאש
ירשתב ןושאר םויב הכאלמ תושעל אלש תווצמ

."םלוע לש ומויק אוה [הנשה-שאר] הזה דבכנה םויהש אצמנ" :בתכ "ךוניחה רפס" לעב
(תודוקנ 10) ?םלוע לש ומויק אוה הנשה-שאר ,"ךוניחה רפס" לעב תעדל ,עודמ    

(תודוקנ 5) ?דעומ םוי אוהש יפ-לע-ףא ,הנשה-שארב ללה רמול ועבק אל עודמ

?םדא לש וניד רזג עורקל לוכי םשה יונישש "ךוניחה רפס" לעב ריבסמ דציכ
(תודוקנ 5) .םתוא יראבו ,םדא לש וניד רזג עורקל םילוכיש םיפסונ םירבד השולש ינייצ    
הבושת
4 הלאש
רכממו חקימב תונוהל אלש תווצמ

."תלעות הזה רבדב שי דחאו דחא לכלו" :וז הווצמ שרושב בתכ "ךוניחה רפס" לעב
(תודוקנ 8) ?םדא לכל וז הווצמב תלעותה יהמ    

."עקרקב וניאש שדוחמ ןיד ןילטלטימב שי"
(תודוקנ 6) ?עקרקב םייק וניא הז ןיד עודמ .עקרקב ןיאו ןילטלטימב שיש שדוחמ ןיד יבתכ    

."הז ואל לע רבע ...תעדל ורבחל האנוא השעו הז לע רבועהו"
.(תודוקנ 6) .ךיירבד תא יקמנ ?תוקלמ לבקמ הז ואל לע רבעש ימ םאה    
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
םירצמ תאיצי רופיס תווצמ

?וניתוליפתבו וניתוכרבב םירצמ תאיצי תרכזהל הביסה תא "ךוניחה רפס" לעב ריבסמ דציכ
הבושת
6 הלאש
םדא-ינב ןיב םימש םש וב ללחתיש רבד תושעל אלש תווצמ

."טרפה לע דחאהו ,ללכה לע םיינשה :םיקלח השולשל קלוחי הזה ןוועהו"
?וז הווצמב טרפה לע אוהש קלחה והמו ,ללכה לע םהש םיקלחה ינש םה המ
הבושת
7 הלאש
םייניעה תייארו בלה תבשחמ רחא רותל אלש תווצמ

.םייניעה תייאר רחא רותל רוסיאה והמו ,בלה תבשחמ רחא רותל רוסיאה והמ יריבסה
הבושת

ךוניחה רפסמ תווצמ טקל - הפ לעבש הרותב תובושת
א"סשת ץיק - 005108 רפסמ ןולאש


(!הבוח) 1 הבושת
ןהוכל הלודג המורת שירפהל תווצמ- ז"קת הווצמ

.רהציו שורית ,ןגדמ המורת שירפהל התוויצ הרותה
לע ,אוה ךורב שודקל אוה ולוכ םלועהו ,תוירבה לש ןתייחמ רקיע םה רהציהו שוריתה ,ןגדה
.וכריב רשא הכרבה לע וארוב תא רוכזל םדאל יואר ןכ
.םימש תכאלמב דימת םיקסועו 'ה יתרשמ םהש םינהוכל םתוא תתל וניווטצנ

:הלאה םיללכה תשולש יפ-לע םירחא םילודיג יניממ םג המורת שירפהל ובייח םימכח
.םלכואל םיליגר םדא ינבש םילודיג :םדא לכוא
.רקפה םניאו םהילע םירמוש םהילעבש םילודיג :רמשנ
.המדאה ןמ קתונמה םוקמ לע ולדג אלו המדאה ןמ םילדגה םילודיג :ץראה ןמ ולודיג

.(המרע) ירכה לכ תא תרטופ תחא הטיח וליפאו ,המורת תניתנל רועיש ןיא הרותה ןמ (1)
לש תונדאה תריכז איה המורת תניתנ תרטמש ןוויכמ הז רועישב םג תגשומ הווצמה תרטמ
.יהשלכ הניתנב םג תמייקתמ תונדאה תריכזו ,ה"בקה
,[לוביה ןמ %2 רמולכ] םישימחמ דחא אוהו ,המורת תניתנל ינוניב רועיש ועבק םימכח (2)
ובל םש רמוח לעב אוהש םדאהש ןוויכ ,רתוי ןיינעב םדאה בל ררועתיש ידכ אוה הזל םעטהו
.הטעומ תומכל רשאמ רתוי ,הבורמ תומכל

.םינהוכה לש ןתמהב וליפאו ,םיינענכה םהידבע ,םינהוכה תושנ

היה אל ארזע ימיב וליפאו] ןנברדמ תגהונ הזה ןמזב המורתש איה ם"במרה תעד
,ץראב םיאצמנ לארשי לכ רשאכ קר גהונ הרותה ןמ המורת בויחש ןוויכ ,[הרותה ןמ הבויח
.םכלוכ תאיב - "ואובת יכ" :רמאנש
תכסמב ןנחוי 'ר ירבד לע ךמתסמו ,הרותה ןמ הזה ןמזב תגהונ המורתש איה ד"בארה תעד
סחייתמ ,םכלוכ תאיב - "ואובת יכ" רמאנש המו .אתיירואד הזה ןמזב המורת :רמאש תומבי
.הלח תווצמל קר
האבה הלאשה
2 הבושת
אבוסו ללוז ךרדכ תותשלו לוכאל אלש תווצמ - ח"מר הווצמ

:בותכש ומכ] הייתשו הליכא יוביר לש האצות םה םדאה יאטח בור :הווצמה שרוש
'ה תאריב תוננובתההו ,רמוחה תסיע םה תונוזמהש אוה םעטהו ,["טעביו ןורושי ןמשיו"
תרבגתמשכש ירה ,םה םירומג םיכפה רמוחהו שפנהש רחאמו .שפנה תסיע איה ויתווצמבו
.שפנה תסיע תשלחנ ,רמוחה תסיע

הליכא לשב ,ןכש .אבוסו ללוז תליכא איהו ,םימד תוכיפשל האיבמש הליכא ולכאת אל
.התימ הרומו ררוס ןב בייח וז הער

"םדה לע ולכאת אל" ואלה ןוגכ] .םינוש םירוסיא ללוכש ואל אוה תוללכבש ואל (1)
יגורה לע ןירבמ ןיא :השפנ אצתש םדוק המהבמ לכואה :םינוש םירוסיא ונממ םידמלנש
[.דועו ,םויה ותוא לכ םולכ ןימעוט ןיא שפנה תא וגרהש ןירדהנס ;ןיד-תיב
ןוויכ] תוללכבש ואל לע ןישינעמ ןיאש אוה ללכה ירה :אוה ם"במרה ררועמש ישוקה (2)
ררוס ןב םישינעמ ךיא ,ןכ םאו ,[שנוע תרהזא לע אב וניא אוה ,םינוש םירוסיא וב םילולכש
אוהש הרותב שרופמ הרומו ררוס ןב לש ושנועש ןוויכמ :בשיימ אוהו !הז קוספ יפ-לע הרומו
.תוללכבש ואלה ןמ איה םא הרהזאה לע ששוח וניא ,הליקסב
האבה הלאשה
3 הבושת
ירשתב ןושאר םויב הכאלמ תושעל אלש תווצמ - א"יש הווצמ

וברתי אלש ידכ ,הנשו הנש לכב דחא םוי םהישעמ תא ןוחבל ויאורב תא דקופ ה"בקה
םלועה לכ בייח היהיו תונוועה וברתי ,בר ןמז םדקפי אל םאו .הרפכל םוקמ היהיו תונוועה
.םלועה תא תמייקמ הנשו הנש לכב הדיקפהש אצמנ ,הילכ

.ןידל דמוע אוהש העשב הריש רמול םדאל יואר ןיאש םושמ

ויכרד תא הנשי ךכו ,רחא םדא אוה וליאכ בושחיש ידכ הז ומש תא הנשמ םדא רשאכ
[.םדא לש וניד רוג עורקל הלוכיש הבושתב הרזח יהוז] .םיערה
:םיפסונ םירבד השולש
- השעמ יוניש .הבושתב רוזחיו וישעמ לע ללפתיש - הקעצ .םיקקזנל הקדצ ןתיש - הקדצ
.םיערה וישעמ תא הנשיש
האבה הלאשה
4 הבושת
רכממו חקימב תונוהל אלש תווצמ - ז"לש הווצמ

.וינב תא אלו ותוא ונוי אל םירחא םג ,םירחא הנוי אל אוהש ומכש

.ןוממה תא םיריזחמ האנוה לש םימייוסמ םירקמבש אוה ןילטלטימב שדוחמה ןידה
האנוה ןיאש ,תועקרקב ןכ ןיאש המ .חקימה לטבתי- תותשמ רתויב הנוה םא :ןוגכ]
הנוה םאו .תועמה תא ריזחהל בייח וניא ,עקרק תריכמב תותשב הנוה םא ,רמולכ .תועקרקל
[לטב וניא חקימה ,תותשמ רתויב
האנוא לכ וב לוחמל תוירבה ךרד ,םלועל םייק רבד עקרקהש יפל ,עקרקב םייק וניא הז ןיד
.עקרקה תא הנקש רחאל

.וילע ןיקול ןיא ןובשיהל ןתינש ואל לכש ןוויכ ,הז ואל לע ןיקול ןיא
האבה הלאשה
5 הבושת
םירצמ תאיצי רופיס תווצמ - א"כ הווצמ

השעש םיסנב תוננובתהה .םלועה תא ארב ה"בקהש ונתנומאב לודג דוסי איה םירצמ תאיצי
שודיחב הלודגה החכוהה וזו ,ונוצרכ םלוע ירדס תונשל ודיבש החיכומ םירצמב ה"בקה
קזחל ידכ םירצמ תאיצי תא וניתוליפתבו וניתוכרבב דימת ריכזהל ונא םיכירצ ןכ לע .םלועה
.וז הנומא
האבה הלאשה
6 הבושת
םדא-ינב ןיב םימש םש וב ללחתיש רבד תושעל אלש תווצמ - ה"צר הווצמ

:ללכה לע
ותוא ןיבייחמש ימו :דמשה תעשב ,הלק הווצמ וליפאו ,הווצמ לע רובעל ותוא ןיבייחמש ימ .1
אלש וליפא ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :הלא תווצמ שולשמ תחא לע רובעל
.םשה תא לליח ,ושפנ תא רסמ אלו רבע םאו ,רובעל אלו ושפנ תא רוסמל בייח - דמשה תעשב

.םשה תא ללחמ הז ירה ,סיעכהל איה ותנווכ לכו ,האנה םוש הב ןיאש הרבע השועה .2

:טרפה לע
השעמ אוהש יפ-לע-ףא ,תאז השעיש יואר היה אל ותגרדו ודמעמ יפלש השעמ השועה םדא
.םשה תא ללחמ הז ירה ,הרבע רבועש םיבשוח םירחא לבא ,רתיה
האבה הלאשה
7 הבושת
םייניעה תייארו בלה תבשחמ רחא רותל אלש תווצמ - ז"פש הווצמ

היונב הרותהש תעדה ךפה םהש תועדב תובשחמ בושחל :אוה בלה תבשחמ רחא רותל רוסיאה
.[תונימ ידיל אובל אוה לוכי ךכמו וילע
רחא ףודרל אלש ,ויניע הארמ רחא םדאה ףודרי אלש :אוה םייניעה תייאר רחא רותל רוסיאה
.[ףצקו ןויזיב ידכו הער םתירחא יכ] הזה םלועה תוואת


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע