הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
תווצמ טקל

2002 ,ב"סשת ףרוח - 5108 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


(הבוח) 1 הלאש לע ינע
(תודוקנ 8 - ףיעס לכל) םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
לארשיל תיבירב תוולהל אלש הווצמ
."ךלכא ןתת אל תיברמבו ךשנב ול ןתת אל ךפסכ תא" :הרותה הבתכ תיביר רוסיאב
?"ךשנב ול ןתת אל ךלכאו ךפסכ תא" :בתכ אלו ,בותכה םקליח עודמ
."ןיניידב האצוי - הצוצק תיביר"
.הצוצק תיביר יהמ ימיגדה
."ןיניידב האצוי הצוצק תיביר דציכ" םיריבסמה ,םישוריפ ינש איבה "ךוניחה רפס" לעב
?"ןיניידב האצוי"ל םישוריפה ינש םה המ
"אינק אל אתכמסא"
.ימיגדה ?אתכמסא יהמ
?אינק אל אתכמסא עודמ
"תרחואמ תיבירו תמדקומ תיביר"
?תורוסא ןה עודמו ,תרחואמ תיביר יהמו ,תמדקומ תיביר יהמ
."תיביר תמרעה"
.תיביר תמרעה יהמ ימיגדהו יראב
?בייחתהש םוכסה תא םלשל בייח אוה םאה - תיביר תמרעהב הוולו רבעש ימ לש וניד והמ
.יקמנ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ


(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4-2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
םאו בא ללקל אלש הווצמ
? "ןיינמ הרהזא ,ונעמש שנוע"
(דבלב דומילה גוס תא יבתכ) ?וז היעב םימכח ורתפ דציכ .הז טפשמ יראב
(תודוקנ 10)
."ומאו ויבא הכמ" ,"ומאו ויבא ללקמ"
(תודוקנ 5) .יקמנ ?רתויה רומח תורבעהמ וזיא
."הלקל הרומח השודקמ אב :ורמאי אלש ידכ"
(תודוקנ 5) .ונממ תעבונ הכלה וזיא יבתכו ,הז טפשמ יראב

הבושת
3 הלאש
םירבדב לארשימ דחא תונוהל אלש הווצמ
."ךוניחה רפס" לעב איבמש תואמגודה עברא ןיבמ שולש ינייצ ?םירבד תאנוה יהמ
(תודוקנ 10)
?עודמ ."ןוממ תאנוהמ םירבד תאנוה הלודג" :ל"זח ורמא
(תודוקנ 5) .תוביס יתש יבתכ
(תודוקנ 5) .יקמנ ?תוקלמ בייח םאה ,םירבדב ורבח תא הנעמו רבועה

הבושת
4 הלאש
הנמלאו םותי תונעל אלש הווצמ
לע ובוח תא תובגל לוכי םאה - ודיב םיוקמ רטשו םימותיה ןמ וא הנמלאה ןמ בוח עבותה
(תודוקנ 10) .יקמנ ?דבלב רטשה ךמס
."סופורטופאה השעיש לכב 'ערפש ימ' םילבקמ םימותיה ןיא םלועלו"
(תודוקנ 5) .ותוא יקמנו ,הז טפשמ יראב
(תודוקנ 5) ?וז הווצמ ןיינעל "םימותי" םיבשחנ יתמ דע

הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7-5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
םשה תואיצמב הנמאה הווצמ
?"ךוניחה רפס" לעב תעד יפל ,וזה הווצמה יניד םה המ
.םירבד השולש יבתכ

הבושת
6 הלאש
וערופל המ ול ןיאש ינעמ בוח עבתנ אלש הווצמ
?"ךוניחה רפס" לעב תעד יפל ,וז הווצמ שרוש והמ
.םירבד השולש יבתכ

הבושת
7 הלאש
םימכח דוביכ הווצמ
?"'ה לע םתצהב" קוספהמ םימכח ודמל המ
.םינפוא השולש יבתכ ?"ובר ארומ" תווצמ םייקמ םדא דציכ

הבושת

"ךוניחה רפסמ תווצמ טקל" - פ"עבשותב תובושת םגד


ןושאר קרפ


(!הבוח) 1 הבושת
לארשיל תיבירב תוולהל אלש הווצמ
ונקיחרהל ץפח ה"בקהש ןוויכ ,וילע תורהזאה תוברהל רמולכ ,ןיוואל ינשב וילע דובעל
.הז רוסיאמ
הז םיריהזמ םה רשאכש ,םדא ינב ךרדכ ,וב רהזיהל םיכירצ ונאש רבדב תורהזא הפיסומ הרותה
.ןיינעה לע זירזו רכזנ זרוזמה היהיש ידכ אשונב םירבד וברי ,רומח רבדב הז תא
:הלאה תואמגודהמ תחא איבהל שי
:ול רמואשכ ןכו ,םירשעו האמ ךל ערפאו ןירניד האמ יניוולה :ורבחל רמואשכ - "הצוצק תיביר"
ןהב ול ןכשמו תועמ ורבחל הולמה ןכו ,ךל ונערפאש דע םוי לכב הטורפ ונממ ךל ןתאו הנמ יניוולה
.האוולהה ןמ םולכ ול הכניש ילב ,ויתועמ ול ריזחיש דע תוריפה חקייו םהב קיזחיש רצח וא תיב
"ןיניידב האצוי"
.הוולל ןיריזחמו ויסכנמ תיבירה תא םיבוגו הוולמה יסכנל ןידרוי ןיד תיב -
.תיבירה תא הוולל ריזחיש דע םיטושב הוולמה תא הפוכ ןיד תיב -
יהשלכ תובייחתה בייחתמה םדא ןוגכ ,דיספי אלש תכמוס םדא לש ותעדש - "אתכמסא"
.תובייחתהה שומימ ידיל עיגי אלש ןוחטיב תומ ,סנק ךרד
.ותוביחתה תא שממל ךרטצי אלש חוטב היהש ינפמ ,סנוא ןיעכ הזש ןוויכ - "אינק אל אתכמסא"
אובבש ידכ הוולש ינפל תונתמ ול חלושו ורבחמ תוולל ןווכתמש םדא - "תמדקומ תיביר"
.ול תוולהל םיכסי ןמזה
האוולהה דובע הוולמל תונתמ הוולה חלש ותאוולה תא ריזחהש רחאל - "תרחואמ תיביר"
.ול הוולהש
[ךא ,האוולהה תעשב תיבירה לע ונתה אלש ןוויכ ,הרותהמ תיביר וז ןיא וללה םירקמה ינשב]
.הרותה ןמ הרוסא איהש ,הצוצק תיביר ידיל ואובי אלש גייסכ תאז ורסא םימכח
לבא ,יל ןיא הנמ :שקבמל הנוע ורבחו ,הנמ יניוולה :ורבחל רמוא םדא - "תיביר תמרעה"
תא האוולהה לבקממ האוולהה ןתונ הנוק ןכמ רחאלו ,הנמב םיטיח ול ןתנו ,יל שי הנמב םיטיח
.םירניד םיעשתב םיטיחה
,תאז ורסא םימכח לבא ,תרתומ הרוצב הקסע םידדצה ןיב התשענש ןוויכ ,תיביר וניא הז רבד
.םירניד האמ ריזחהו םירניד םיעשת חקל הזש ,תיבירכ הארנ רבדהש ןוויכ
אלא האוולה הפ התייה אלש ןוויכ ,בייחתהש םוכסה לכ תא םלשל בייח הוולה ,ןכ השעו רבע םא
.רכממו חקימ

האבה הלאשה

ינש קרפ


2 הבושת
םאו בא ללקל אלש הווצמ
ויבא ללקמו" :בותכ ןכו ,"תמוי תומ ומא תאו ויבא תא ללקי רשא שיא שיא" :בותכ הרותב]
תא ללקל רוסיאה תא הבתכ אל הרותה ךא ,ללקמל שנועה רדגומ םיקוספב .["תמוי תומ ומאו
.ןיריהזמ ןכ םא אלא ןישנוע ןיאש ללכה עודי ירהו ,ומא תא ויבא
,"רואת אל ךמעב אישנ" ,"ללקת אל םיהלא" :םיבותכ השולשמ דמלנ] ."בא ןיינב" אוה דומילה גוס
.["שרח ללקת אל"
וליאו ,םתומ רחאל םג בייח ומאו ויבא ללקמש ,ומאו ויבא הכממ רומח רתוי ומאו ויבא ללקמ
.האכה תארקנ וז ןיא םתתימ רחאל לבא ,םייח םדועב םתוא הכיהשכ קר בייח ומאו ויבא הכמ
לכב ,ויבא רחא רתוי סחוימ וניאו "ימד דלונש ןטקכ רייגתנש רגש" יפ לע ףא ,יוג ויבאש ,רג
יוג היהשכ :ונייהד ,"הלקל הרומח השודקמ אב ורמאי אלש" ,יוגה ויבא תא ללקל ול רוסא תאז
.ויבא תא ללקל ול רתומ ידוהי אוהו רייגתהש וישכעו ,ויבא תא ללקל ול רוסא היה

האבה הלאשה
3 הבושת
םירבדב לארשימ דחא תונוהל אלש הווצמ
:[ןלהלש תואמגודהמ שולש איבהל שי] "םירבד תאנוה"
:ןוגכ ,םירבדב ורבח תא רעצמ םדא רשאכ איה םירבד תאנוה
.םינושארה ךישעמ רוכז הבושת לעבל רמואה -
.םיערה ךישעמ לש האצות איה ךתלחמ :הלוח םדאל רמואה -
.האובת ןיא ינולפלש עדוי אוהו ינולפ לא וכל :םהל רמואו האובת תונקל םיצורש םישנא האר -
.תונקל ללכ הצור וניא אוהו הז ץפח לש וריחמ המ :רחוסל רמאי אל -
:ןלהלש תוביסהמ םייתש ןייצל ךילע
םהשמ רתוי וז האנוה לע םידיפקמ םישנא הברהו ,תוירבה בלל דואמ השק םירבד תאנוה -
.ןוממ תאנוה לע םידיפקמ
."בבלל הארי 'ה יכ" םדא לש ובלל רוסמ הז רבדש ןוויכ ,"ךיקלאמ תאריו" רמאנ םירבד תאנוהב -
.הבשהל תנתינ אל םירבד תאנוהו ,הבשהל תנתינ ןוממ תאנוה -
.השעמ וב ןיאש ואל אוה יכ ,הז ואל לע ןיקול ןיא

האבה הלאשה
4 הבושת
הנמלאו םותי תונעל אלש הווצמ
רתוי ,רבד לכב םתוכזלו םהל גואדל םיכירצ ונאש ןוויכ ,העובשב אלא ןהמ ןיערפנ ןיא
.יח לעבהו באה היה וליא םישוע ונייהשמ
ךשמש ינפפל םימד תניתנב ןוגכ ,וילע בייחתהש חקימה תא לטבמו ,ורובידב דמוע וניאש ימ
הגלפמה רודמו לובמה רודמ ערפש ימ" :הללקה וילע תלטומ ,וב רוזחל לוכי אוהש יפ לע ףא -
."ורובידב דמוע וניאש יממ ערפיי אוה
הז רשאכ ,וב רוזחל םהלש סופורטופאל רתומ ,םתבוט תשירדו םימותיל הגאד ךותמ ,תאז םע
."ערפש ימ" לש הללקה תא לבקמ וניא אוה ,וב רזוח אוה םחוכמש ןוויכו ,םימותיה תבוטל
.םילודגה לכ ראשכ ןמצע יכרוצ לכ ןישוע אלא ,לודג םדאל םהיקסעב ןיכירצ ויהי אלש דע

האבה הלאשה

ישילש קרפ


5 הבושת
םשה תואיצמב הנמאה הווצמ
.לוכי לכ 'הש ןימאהל -
.'ה תולדג תא גישהל לוכי אל ונלכשש -
.[תופוגב קר םייק ןורסיחהו ,ףוג וניאש ןויכ] ה"בקהמ ןורסיח לכ לולשל -

האבה הלאשה
6 הבושת
וערופל המ ול ןיאש ינעמ בוח עבתנ אלש הווצמ
ויתובוט תא לבקל ןיואר היהנ זאו ,הלמחהו דסחה תדימ ונמצעל עבקנש אוה הווצמה שרוש
.ה"בקה לש
:בישהל תורשפא ורבחל ןיאש עדויו ורבחב השונה
.ותיב דגנ דובעל ול רוסא (1)
.ןמז לכב ול האריי אלש (2)

האבה הלאשה
7 הבושת
םימכח דוביכ הווצמ
.הניכשה לע קלוחכ ובר לע קלוחה לכו ,ובר לע קולחל רוסאש ודמל הז קוספמ
:םירבד השולש בותכל ךילע
.ומוקמב בשי אל -
.וירבד עירכי אל -
.וירבד רותסי אל -
.םלועל וינפב הרוי אל -


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושב