תווצמ טקל הפ לעבש הרות

1993 ג"נשת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) תווצמ טקל - ןושאר קרפ


.(!הבוח) 1 הלאש לע ינע
.םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
." 'שדחל רושעב ךא' רמאנש ,'םירופכה םוי' ארקנה אוהו ,ירשתב ירישעה םויב םוצל"

."םכיתושפנ תא םתינעו ...שדחל רושעב ךא"
."הליבנ לכ לכאת אל"    
.ךתבושת תא יקמנ ?ןושלה יונישמ עבונה ,ולא םיוויצ ינש ןיב יתכלהה לדבהה והמ    

תאז ודמל דציכו ,םירופיכה םויב רמאנש "ןותבש תבש" קוספהמ ל"זח ודמל המ
?הז קוספמ    

."העש התואבש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד ןיאש"
?הז טפשמ יפ-לע ,םירופיכה םויב םוצה בויח תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ    

תחא לכש ,הליכאל הליכא ןיב קיספהל ךירצש ןמזה חוור והמ :הלוח םיליכאמ רשאכ
תחא לכש ,הייתשל הייתש ןיב קיספהל ךירצש ןמזה חוור והמו ,רועישכמ התוחפ ןהמ    
?רועישכמ התוחפ ןהמ    

רוסיא הזיא לעו לטבמ אוה הווצמ וזיא :דיזמב םירופיכה םויב רועישכ לכואה םדא
?ושנוע והמו ,רבוע אוה    
?גגושב רועישכ לכואה לש וניד המ    


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
הליפת תווצמ

.תוכרב יגוס השולשל תוקלחתמ הדימעה תליפת תוכרב

?ולא םיגוס השולש םה המ

?הנושאר הכרבכ הנקות עודמו ,תויעצמאה תוכרבה לש הנושארה הכרבה יהמ

.יטרפ ?ותליפתב ובל ןוויכ אלו הדימע תליפת ללפתמה לש וניד המ

3 הלאש
תבשב הכאלמ תושעל אלש תווצמ

תומהבבו םידבעבו םינבבו ונב הכאלמה רוסיא איצוה בותכהש יפ לע ףא יכ קפס ןיאו"
."הווש ןיינעה ןיאש ,דחא ואלב    
?עודמו ,הווש ןיינעה ןיא המב    

ךורב ותויה םעש רומאל ןיבשוחו ,הז םתעדב ונל םיסאמנה םיפסלפתמה תעדכ אלש"
."לכה היה אוה    
?וז העד תדגונ תבש תרימש דציכו ,םיפסלפתמה תעד יהמ    

."הארתהו םידעב אלא תוקלמ וא התימ ןיאש םלועל ךדיב הז ללכ"
?תוקלמ וא התימ בייחל ידכ הארתהב ךרוצ שי עודמ    

4 הלאש
רמועה תריפס תווצמ

."ךל רופסת תועובש העבש" ,"םוי םישימח ורפסת"
?ולא םיקוספ ינשמ ל"זח ודמל המ    

,תועובשה רפסמ תא םג הליל לכב הריפסב םיריכזמש ךכמ ךוניחה רפס לעב חיכוה המ
?ךליאו יעיבשה םויהמ לחה    

."הנייהת תומימת" קוספהמ תודמלנה תוכלה יתש ינייצ


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
בלול תליטנ תווצמ
השעיש ויתולועפ יפכ לעפנ םדאהש" :בלול תליטנ תווצמ שרושב ךוניחה רפס לעב בתכ
."דימת
.הז שרושמ תעבונ םינימה תווצמ דציכ יריבסה

6 הלאש
םוי לכב ןידימת תווצמ
?ן"במר תעד יפל ,רחש לש דימת ובירקה אלש הרקמב םייברעה ןיב לש דימת םיבירקמ םאה
.ךיירבד יקמנ

7 הלאש
ךרבתי םשה יכרדב תומדיהלו תכלל תווצמ
?ךוניחה רפס לעב תעד יפל ,אוה ךורב שודקל סחוימה ,"םייפא ךרא" יוניכה תועמשמ יהמ
?עודמו ,ללוש אוה שוריפ הזיא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע