תווצמ טקל הפ לעבש הרות

1994 ד"נשת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) תווצמ טקל - ןושאר קרפ

(!הבוח) 1 הלאש לע ינע
.םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
."םימעפ עבש םינש עבש םינש תותבש עבש ךל תרפסו"

ינשל יסחייתה ךתבושתב ?לבוי תווצמ םעט תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ
(תודוקנ 10) .םימעטה    

ונאש ומכ ,לבויה תנש דע םינש לש עובש עובשו הנש הנש ןינומ ויהש ,הוצמה איה ןכו"
."רמועה ימי ןינומ    
לעב לש ולא וירבד יפל ,רמועה תריפס ןיבל לבוי תעיבקל םינשה תריפס ןיב ןוימדה והמ    
(תודוקנ 10) ?ךוניחה רפס    

(תודוקנ 10) ?לבויה תנש תשודק יוטיב ידיל האב םיניד השולש וליאב

(תודוקנ 5) ?וז הוצמ הלטב יתמו ,לבוי תווצמ גוהנל לארשי ובייחתנ יתמיאמ

"ול רפסו"מ הנושב ,לבויב הרמאנש "ךל תרפסו" תווצמ רואיבב ל"זח תלבק יהמ
(תודוקנ 5) ?בזב רמאנש    


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
תועקרק תטימש תווצמ

ינייצ .הטימשה תנשב תוריפה תרקפה תווצמל םידחא םימעט איבמ ךוניחה רפס לעב
(תודוקנ 10) .םהמ םיינש    

הירוסש יפ לע ףא ,הירוסב אתיירואדמ הרוסא הטימשה תנשב עקרק תדובע ןיא עודמ
.יקמנ ?ךלמה דוד ידי-לע השבכנ    
(תודוקנ 5) .יקמנ ?ןנברדמ הטימשה תנשב עקרק תדובע רוסיא גהונ הירוסב םאה    

."אמגולמ ןהמ םישוע ןיא ,תורפו םירועשו םיטח ןוגכ ,םדא לכאמל דחוימ אוהש לכד"
(תודוקנ 5) .אמגולמ ןהמ ןישוע ןיא עודמ יבתכו ,הז טפשמ יריבסה    

3 הלאש
ןוזמ תליכא רחא םשה ךרבל

.תונוש תויועמשמב שרפל רשפא ןוזמה-תכרב שארבש "ךורב" הלימה תא
?בייחמ אוה שוריפ הזיאו ,וקומינ והמ ,ךוניחה רפס לעב ללוש הלימה לש שוריפ הזיא    
(תודוקנ 10)    

"אוביו הלעי" רמול חכש םא ,ךרבלו רוזחל בייח ןהבש תודועסה יבגל ללכה תא ינייצ
(תודוקנ 5) .ןוזמה תכרבב    

הכרבו הנושאר הכרב וילע ךרבל ךירצ םאה - לוחה תומיב הדועסה ךותב ןיי התושה
(תודוקנ 5) .יקמנ ?הנורחא    

4 הלאש
םירבדב תבש שודיק תווצמ

."ושדקל תבשה םוי תא רוכז"
(תודוקנ 10) ?וז הווצמ לש המעט המו ,הז קוספמ םידמול השע תווצמ וזיא    

(תודוקנ 5) ?אקווד תיעיבר רועישב ןיי לע שודיק תבוח תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ

."תובקנבו םירכזב ...תגהונו"
(תודוקנ 5) ?תוביייח תאז לכב ןה עודמו ,וז הווצממ תורוטפ םישנש בושחל םייושע ונייה עודמ    


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
תוכוסה גחב לארשי לכ ליהקהל
הרות ירבד עומשל לארשי םע לכ לש תוסנכתהה תבוח תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ
?"להקה" תווצמב

6 הלאש
םוי לכב םיימעפ עמש תורקל
."ויתוואתל ךשמנו םלועה ילבה רחא התפנ רמוח לעב םדאה תויהב יכ"
?הלילבו םויב עמש תאירק תווצמ םעט תא הז יפל ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ

7 הלאש
תבשב הכאלמ תושעל אלש
לכל האיבמ תבשב החונמה דציכו ,תבשב החונמה ידי-לע םיעיגמ תוריכז יתש וליאל
?ולא תוריכזמ תחא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע