תווצמ טקל הפ לעבש הרות

1995 ה"נשת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) תווצמ טקל - ןושאר קרפ

(!הבוח) 1 הלאש לע ינע
.םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
שודיק תווצמ

וז הבוח תדמלנ דציכו ,תבש יאצומב הלדבהו תבשב שודיק תבוחל הרותב רוקמה והמ
(תודוקנ 10) ?הז רוקממ    

(תודוקנ 10) .יקמנ ?ןיי לע אלו תפ לע םדא שדקי יתמיא

(תודוקנ 10) .יקמנ ?ןיי לע םוקמב תפ לע תבש יאצומב לידבהל םדא לוכי םאה

(תודוקנ 5) .יקמנ ?שודיק תווצמל תשרדנה ןייה תומכ יהמ

םאה ,תפ ילבו ןיי ילב התשודקבו תבשה תלעמב םיקסועה הרותה ןמ םיקוספ רמאש ימ
(תודוקנ 5) .יקמנ ?שודיק תבוח ידי אצי    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
הליפת תווצמ

םיללפתמ ןיא עודמו ,בוט-םויו תבש לש הדימעה תליפתב ללפתהל םיבייח תוכרב המכ
(תודוקנ 10) ?לוח םויבכ תוכרב הרשע-הנומש    

םע ללפתמ םויהל םינפ-לכ-לע רזחל םדא לכ בייחש ,ורמאש המ הווצמה ןיינעמ ןכו"
."רוביצה    
(תודוקנ 5) ?ךוניחה רפס לעב יפל ,דיחי תליפת לע רוביצב הליפת הפידע עודמ    

(תודוקנ 5) .יטרפ ?ללפתהלו רוזחל בייח םאה - הליפתב וביל ןוויכ אלו ללפתמה
הבושת
3 הלאש
ןידימת תווצמ

ןיידע רשפא העש וזיא דעו ,רחש לש דימתה תא טוחשל רתויב יוארש ןמזה והמ
(תודוקנ 5) ?ובירקהל    

,לעופב ותוא ןיבירקמ ויה יתמ ?םייברעה-ןיב לש דימת תברקהל ןמזה תליחת יהמ
(תודוקנ 10) ?עודמו    

?םייברעה-ןיב לש דימת בירקהל םוי ותואב ןתינ םאה ,רחש לש דימת ובירקה אל םא
(תודוקנ 5) .יקמנ    
הבושת
4 הלאש
רפוש תווצמ

םדא ינב ךרדכ ,ררועמ ידי-לע םא יכ םירבדל ררועתי אל - רמוח לעב םדאהש יפל"
."המחלמ תעב    
(תודוקנ 5) ?ךוניחה רפס לעב יפל ,המחלמ תיבל הנשה שאר ןיב ןוימדה והמ    

."ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב"
?רפוש תעיקת בויח ןיבל הניב רשקה והמו ,וז הקספ ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ    
(תודוקנ 5)    

דוחל העורת ,דוחל םירבש ןיעקות עודמו ,"העורת" הלימה לש השוריפ המ
(תודוקנ 10) ?דחיב העורת-םירבשו    
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
םשה תודחא תווצמ

."דוחיי תווצמ לע גרהיל לארשימ דחא לכ בייחש"
?הז בויח ךוניחה רפס לעב קמנמ דציכ
הבושת
6 הלאש
םירופיכה םוי תווצמ

?םירופיכה םויב תונעתהל הווצמה תא ךוניחה רפס לעב קמנמ דציכ
הבושת
7 הלאש
ןוזמה תכרב תווצמ

?השקב לש הכרב לכב"ךורב"ב םייסלו חותפל הבוחה תא ךוניחה רפס לעב קמנמ דציכ
הבושת

ךוניחה רפסמ תווצמ טקל - הפ לעבש הרותב תובושת
ה"נשת ץיק - 005108 ןולאש


(!הבוח) 1 הבושת
.הלודגו השודק רכז והרכז ,רמולכ ."ושדקל תבשה םוי תא רוכז" קוספה אוה רוקמה
תלודג תא ריכזמ אוה ירה ,תבשה תאיציב לידבמו התסינכב תבשה תא שדקמ םדא רשאכ
.וירחאו וינפלש םימיה ראשמ ותלדבהו ותלעמ ,םויה

.תפה לע שדקי ,ןייה ןמ רתוי םדאה לע ביבח תפה רשאכ
תנומא ונבלב עבקנו םויה תלודג רוכזל הז השעמ ךותמ ררועתנש ,אוה הווצמה שרוש ,קומינה
עבט יכ ,ןייה םע השעמה תושעל ונבייחתנ ןכ לעו ," 'וגו 'ה השע םימי תשש יכ" םלועה שודיח
לעפתי והשעמו םדאה תוררועתה יפל יכ עודיו ,חמשמו דעוס אוהש ןיי ידי-לע ררועתהל םדאה
רתוי ובל ררועתי זא יכ ,תפה לע שדקי ,ןייה ןמ רתוי וילע ביבח תפה םא ןכלו ,םירבדה לא
.באת אוהש המל

הייתשה לא וואתי םלועה בור יכ ,ןיי םוקמב תפ לע תבש יאצומב לידבהל לוכי וניא
.תבשה דובכל םויב הלודג הדועס ועבק רבכש ןוויכ ,הליכאה ןמ רתוי תבש יאצומב

.םדאה תא ררועל ידכ הב ןיא וז תומכמ תוחפש ןוויכ ,"תיעיבר" איה תומכה
השמל הכלה אוה "תיעיבר" רועישה יכ ,ונעי םא םג הנוכנ הקמנהכ לבקל שי :ךירעמל הרעה
.יניסמ

וליאו םירבדב קר איה הרותהמ שודיקה תבוח יכ ,הרותהמ שודיק תבוח ידי אצי
.ןנברדמ קר איה תפ לע וא ןיי לע שדקל הבוחה
האבה הלאשה
2 הבושת
הב ןיריכזמש עצמאב תחא הכרבו תונורחא שולשו תונושאר שולש ,דבלב תוכרב עבש
לע חירטהל אל ידכ ,תוכרב הרשע-הנומש םיבוט םימיבו תותבשב ןיללפתמ ןיא .םויה ןיינע
.ותחמש םויב רוביצה

.דיחי תליפתמ רתוי תעמשנ רוביצה תליפת

תוכרבה רתיב ןוויכ אלש ימ ךא ,ללפתהלו רוזחל בייח ,הנושאר הכרבב ןוויכ אלש ימ
.ללפתהלו רוזחל ךירצ וניא דבעידב
האבה הלאשה
3 הבושת
לכ רואישמ ,המח הלעתש םדוק" אוה רחש לש דימתה תא טוחשל רתויב יוארש ןמזה
.(תוינמז תועש) םויה לש תיעיבר העש ףוס דע ובירקהל רשפאו ,"חרזמה ינפ

ותוא ןיטחוש] ויה לעופב ךא ,םייברעה ןיב לש דימתל ןמזה תליחת אוה יצחו תועש ששמ
לכ תא בירקהל וקיפסיש ידכ ,הצחמו תועש עשתב ותוא ןיבירקמו [הצחמו תועש הנומשב
.םייברעה ןיב לש דימת רחאל ןברק בירקהל רוסא יכ ,םייתניב דיחיהו רוביצה תונברק

.וז תא וז תובכעמ ןה ןיאו ,תונוש תווצמ יתש םה םידימתה ינשש ןוויכ ,ןכ
האבה הלאשה
4 הבושת
םדאהש יפל ,המחלמל הפי וררועתיש ידכ עירהל המחלמל םיאצויה םדא ינב לש םכרד
ררועמל םיקוקז הנשה שארב םג ךכ ,ררועמ ידי-לע םא יכ םירבדל ררועתי אל רמוח לעב
תעיקת בויח לש םעטה והזו ,ויאטח לע םימחר שקבלו הבושתב רוזחל םדאה תא ררועיש
.הנשה שארב רפוש

ךכ לעו ,טפשמל דמוע דחא לכו ,טרפב דחאו דחא לכ ישעמ לע ה"בקה לש ותחגשהש
הברה ררועמ רפושה לוקו ,םימחרה ןודאמ ויאטח לע םימחר שקבל ועבט ריעהל דחא לכ ךירצ
.ויעמוש לכ בל

שיש ןוויכו .הללי לוק ,רובש לוק ,רמולכ ,"הבבי" אוה "העורת" הלימה לש השוריפ
ןיעכ תוקד תוחינגב ןילליימש תומוקמ שיו ,םירבש ןיעכ תוסג תוחינגב ןילליימש תומוקמ
.דחיב העורת-םירבש ןיעכ דחיב תוקדו תוסג תוחינגב ןילליימש תומוקמ שיו ,העורת
םיגהנמה לכ תא ץביקו ,העורתה גהנמב ןיקולח לארשי ויהיש ויניעב רשי היה אל והבא יברו
.םינפואה תשולשב הוושב תומוקמה לכב ןיעקות ויהיש ןיקתהו
האבה הלאשה
5 הבושת
איה וז הווצמו ,רקיעב רפוכ וליאכ אוה ירה ,אוה ךורב ,ודוחייב הדומ וניאש ימ לכש ןוויכ
.רובעל אלו גרהיל וניווטצנ הרז הדובע רוסיא לעו ,הרז הדובע רוסיא ללכמ
האבה הלאשה
6 הבושת
תא םיקיחרמו ,אטחהו הוואתה ירחא ךשמיהל רמוחה תא םיררועמ התשמהו לכאמהש יפל
וישעמ יפל אלא ,םדאה תא ןינד ןיאו ,ורסומו 'ה תדובע איהש תמאה תא שפחלמ םדאה
היהתש ידכ המכחה שפנה תא ריבגהלו רמוחה תא עינכהל םדאל בוט ןכ לעו ,העש התואבש
.התרפכ תא לבקל היואר
האבה הלאשה
7 הבושת
םייסשכו ,ויתוכרב לע ול םידומ ךכבש ןוויכ וכרבל ךירצ ,השקבב ה"בקה לא םינופ רשאכ
.תושר אלב ךלהו ובר תאמ סרפ לטנש דבעכ היהי אלש ךרבלו רוזחל ךירצ ,ותשקב


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע