הפ-לעבש הרות
תווצמ טקל

1996 ,ו"נשת ץיק - 5108 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


.(!הבוח) 1 הלאש לע ינע
.םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
תבשב הכאלמ תושעל אלש

."תבשה םוי תא תושעל ךיקלא 'ה ךווצ ןכ לע ...םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו"
(תודוקנ 10)?ךוניחה רפס לעב יפל ,תבשל "םירצמ ץראב תייה דבע" ןיב רשקה המ    

?ךוניחה רפס לעב לש ורבסה יפל ,תושפנ ליצהל ידכ תבש םיללחמ עודמ
(תודוקנ 5)    

."תבשה םויב ומוקממ שיא אצי לא" קוספה ןמ םידמלנה םירוסיא ינש ינייצ
(תודוקנ 10) .םירוסיאה ןמ דחא לכ יפל הז קוספ יראב    

תעדל ,תבשב ותמהב רחא רמחמד ואל לע תוקלמ שנוע ןיא עודמ
(תודוקנ 10) ?ן"במרה תעדל - עודמו ,ם"במרה    

ןיא עודמ ."הארתהו םידעב אלא תוקלמ וא התימ ןיאש םלועל ךדיב הז ללכ"
(תודוקנ 5) ?הארתה ילב םישינעמ    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 2-4 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
ירשתב ירישע םויב תינעת תווצמ

םייוניעה תשמח תא ינמ ?םירופיכה םויב יוניע תווצמל םעטה והמ
(תודוקנ 10) .םהב וניווטצנש    

וליפאו" ,םירופיכה םויב ראווצה דע םימב רובעל רתומש ל"זח ורמא
(תודוקנ 5) ?רתומ עודמ .(תוריפ רומשל) "יריפ ירוטנל    

םויב הלוח ךרוצל םילכאמ לוקשל רתיהה תא ךוניחה רפס לעב קמנמ דציכ
(תודוקנ 5) ?םירופיכה    
הבושת
3 הלאש
'ה תודחא תווצמ

?הז קוספב וניווטצנ השע תווצמ וזיא ."דחא 'ה וניקלא 'ה לארשי עמש"
(תודוקנ 10)    

(תודוקנ 5) .יקמנ ?וז הווצמב תובייח םישנ םאה

(תודוקנ 5) ?'ה דוחיי תשודק לע םשפנ תא לארשי ורסמ תורודה לכב עודמ
הבושת
4 הלאש
ןוזמה תליכא רחא 'ה תא ךרבל

ךרבל בייח - ןינימ העבש לכ רחא שולש ןיעמ ךריב םא ול קפתסנש ימ"
(תודוקנ 10) ?עודמ "קפסמ    

תוחפל םישנא המכו ,הדועסה ךותב "ביטימהו בוטה" תכרב םיכרבמ המ לע
(תודוקנ 5) ?וז הכרב ךרבל ידכ הדועסב לוכאל םיכירצ    

(תודוקנ 5) ?ןוזמה תכרבב ריהזה לש ורכש והמ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7-5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
חספה ןמ םצע רובשל אלש

חטבומ ,ושארב ןיליפתו ודגבב תיציצו וחתפב הזוזמ ול שיש ימ לכ" ,ל"זח ורמא
."אטחי אלש ול
?אטחי אלש ול חטבומ דציכ

6 הלאש
רמועה תריפס תווצמ

,חספ לש ינש םוי לילמ רמועה תריפס בויח תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ
?חספ לש ןושארה םויהמ אלו

7 הלאש
בלול תליטנ תווצמ

רפס לעב תעדל ,חספה גחב בלול תליטנ לע וניווטצנ אלש ךכל תוביסה יתש ןה המ
?ךוניחההמגודל תובושת רחבמ(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


(הבוח) 1 הבושת
ונצפח תעב חונל םילוכי ונייה אלו םש םידבע ונייהש םירצמ סנ תא רוכזל
.יעיבשה םויב חונל ונווצ ןכ לעו םדימ ונליצה ה"בקהו החונמב    

.לוכה םויק אוה הביסה םויקו ,םדאה איה הווצמה תיישע תביסש ןוויכ

ונייה ,ומוקממ שיא אצי לא :קוספה רואיב .תבש םוחתל ץוחמ האיצי רוסיא -
שיא איצוי לא :קוספה רואיב .תושרל תושרמ האצוה רוסיא - .ותתיבש םוקממ    
.רבד םוש ומוקממ    

תרהזאל ןתינש ואל אוהש ןוויכ רמחמד ואל לע ןיקול ןיא :ם"במרה תעד יפל
...התא הכאלמ לכ השעת אל" :ואלהש רבוס אוהש ןוויכ ,ןידה-תיב תתימ    
תבשב הכאלמ השועש ,הב שרוחו ותמהב רחא רמחמש רבדמ "ךתמהבו    
.התימ בייחו    

.דיזמל גגוש ןיב ןיחבהל הנתינ הארתהש ןוויכ
האבה הלאשה

2 הבושת
רחא ךשמיהל רמוחה תא םיררועמ תואנה רתיו התשמהו לכאמהש יפל
שפנב אובל וינודא ינפל ןידל ואוב םויב דבעל יואר ןיאו ,אטחהו הוואתה    
איה רשא רמוחה תובשחמב התשמהו לכאמה ךותמ תבברועמו הכושח    
.העש התואבש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד ןיאש ,וכותב    

דספה ול שיש ןוגכ) ךרוצ םוקמב ורזג אל ,ןנברדמ אוה הציחר רוסיאש ןוויכ
.האנהל ןווכתמ וניאש ןוויכ אוה ףסונ םעט .(הווצמ רבדל וא ןוממ    

אוהש הליקש רוסיאל שוחל אלו ,רועישכ לוכאל אלש קיחרהלו שוחל בטומ
.ןנברדמ קר    
האבה הלאשה

3 הבושת
.ףותיש ילב דחא אוהו ,לוכה ןודא ,תואיצמה לכ לעופ םשהש ןימאנש

.המרג ןמזהש הווצמ הניאו תידימת הווצמ וזש ןוויכ ,וז הווצמב תובייח םישנ

ללכמ הזו ,רקיעב רפוכ וליאכ אוה ירה ,םשה דוחייב הדומ וניאש ימש
.גרהיהל שי וילעש ,הרז הדובע רוסיא    
האבה הלאשה

4 הבושת
אקפסו ,אתיירואדמ אוה ןינימה תעבש לכ רחא שלש ןיעמ תכרב בויחש ןוויכ
.ארמוחל אתיירואד    

.םילכוא םישנא ינש היהיש תוחפלו ,הדועסה ךותב ואיבהש ינש ןיי לע

.וימי לכ דובכב ול ןייוצמ ויתונוזמ
האבה הלאשה


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע