תווצמ טקל הפ לעבש הרות

1997 ז"נשת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


.(! הבוח) 1 הלאש לע ינע
.םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
ןוזמ תליכא רחא םשה ךרבל

ךרבל בייח םאה - ןוזמה תכרב ךריב םא קפוסמו ,עבש אלו הציב רועישכ תפ לכא
?קפסמ    
(תודוקנ 10) .ןהיקומינ תא ינייצו ,הז ןיינעב תוטישה יתש יפל ןידה תא יריבסה ךתבושתב    

.יקמנ ?קפסמ ךרבל בייח םאה - הרות דומלל הצורו הרותה תכרב ךריב םא קפוסמש ימ
(תודוקנ 5)    

תבייח םאה - "תבש לש רנ קילדהל" הכריב םא תקפוסמו ,תבש תורנ הקילדמה השיא
(תודוקנ 5) .יקמנ ?קפסמ ךרבל    

רחאל הנורחא הכרב םאה :הלאשל עגונב תוטיש יתש איבמ "ךוניחה רפס" לעב
תחא לכ לש קומינה תא יריבסה ?ןנברדמ וא הרותה ןמ איה ןינימה תעבשמ תוריפ תליכא    
(תודוקנ 10) .הלא תוטישמ    

סרפ לבקיש רחא קר ,ובוטב תודוהלו ודבעל רמוחה ןמ לאשי אל ,אוה-ךורב אוהש יפל"
לאה ונבייחי ןכ לע ותוא ןיבי תלעותה תלבק םדוקו ...לכשה קלח אוהש ...לבא ...ונממ    
"...םדוק ...תודוהל    
(תודוקנ 10) ?ותבושת איה המו ,הלא וירבדב הילע בישמ "ךוניחה רפס" לעבש הלאשה יהמ    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע
2 הלאש
תבשב הכאלמ תושעל אלש

.ךייתובושתמ תחא לכ יקמנ ?ךיינפלש םירקמה ינשב תוקלמ בויח שי םאה
.תבשב ומצעב הכאלמ השועה (1)    
.השעו ,תבשב הכאלמ תושעל ןטקה ונב לע הווצמה (2)    
(תודוקנ 10)    

,ןתוא השועה ןהב בייחל תוכאלמ רקיע םיארקנש םירבדה ןה המ ןוגכ ,הווצמה יניד"
."רדגל ,ל"ז ורסאש תולקה תוכאלמהו ...תחא רסח תוכאלמ םיעברא ןוגכ    
(תודוקנ 5) .הלא ןיעמ תוכאלמל תואמגוד יתש יאיבהו ,שגדומה טפשמה תא יראב    

."לוכה םויק אוה הביסה םויקו ,םדאה אוה הווצמה תיישע תביסש יפל ,םעטהו"
(תודוקנ 5) ?הלא וירבדב קמנל אב "ךוניחה רפס" לעב ןיד הזיא .הז טפשמ יראב    
הבושת
3 הלאש
בלול תליטנ תווצמ

."םירקיה םדאבש םירביאל םימוד םהש ,רחא ןיינע ולא ןינימ העבראב שי דועו"
םייומידמ דחא לכ זמור תישעמ הנקסמ וזיא לעו ,םינימה תעברא םימוד םירביא וליאל    
(תודוקנ 10) ?הלא    

?תבשב םג ןילטונ ויה שדקמב עודמו ,תבשב ןינימה תעברא תא ןילטונ ןיא עודמ
(תודוקנ 5)    

."תבע ץע ףנע" ,"םירמת תפכ"
?"תפכ" הלימבש ו"יוה רסח ביתכהמ םימכח ודמל המ (1)   
?"תבע" הלימהמ םימכח ודמל ןיד הזיא (2)   
(תודוקנ 5)   
הבושת
4 הלאש
םוי לכב םיימעפ עמש תורקל

תאז ותבשחמ רמשמל ול היהי אלה - ויתובשחמ לכמ תחא ונממ איבחהל לכוי אלו"
."הזה רבדב ויפ תאדוהו    
?הבוח ידי תאצל ידכ עמש תאירק תעב תושעל םיבייח םירבד ינש וליא    
(תודוקנ 10) .וז הקסיפב ראובמה יפ-לע ךיירבד תא יקמנ    

."ךמוקבו ךבכשבו ...ךתבשב םב תרבדו"
.הלילה לכ הנמז - הלילה לש עמש תאירקו ,תועש שולש דע הנמז - תירחש לש עמש תאירק    
(תודוקנ 5) ?הלא םינמזמ דחא לכ קמנמ "ךוניחה רפס" לעב דציכ    

."אצי - ןהב קדקד אל םאו ,היתויתואב קדקדל ךירצ"
(תודוקנ 5) .הז ןיד תשחמהל תונוש תואמגוד יתש יאיבהו ,הז טפשמ יראב    
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
ךרבתי םשה יכרדב תומדיהלו תכלל

םשו אלא (תילאמש ן"יש) 'םשו' ירקת לא :םה ושרד - 'םיקולא עשיב ונארא ךרד םשו'"
."'(תינמי ן"יש)
?"ךוניחה רפס" לעב לש ורבסה יפל ,וז השרדמ תישעמה הנקסמה יהמ
הבושת
6 הלאש
תוכוסה גחב לארשי לכ ליהקהל

."דואמ לודג םשנועו ,הז 'השע' ולטיב ...הז לע רבועהו"
לטבמ לש ושנועמ רתוי ,"דואמ לודג" ושנוע הז 'השע' לטבמש רבוס "ךוניחה רפס" לעב עודמ
?תרחא 'השע' תווצמ
הבושת
7 הלאש
םשה תבהא תווצמ

."םהרבאב וניצמש ומכ ...םדאה בייחת הבהאה תאזש הכרבל םנורכז ורמאו"
?וניבא םהרבאב וניצמש המ יפ-לע ,יוטיב ידיל האב םשה תבהא תווצמ דציכ
הבושת

ךוניחה רפסמ תווצמ טקל - הפ לעבש הרותב תובושת
ז"נשת ץיק - 005108 - רפסמ ןולאש


(!הבוח) 1 הבושת
הכרב ךריב םא קפוסמה ןכלו ,ארמוחל אתיירואד קפסו אלוקל ןנברד קפסש אוה ללכה
ןנברדמ אוה הבויחש הכרב ךריב םא קפוסמהו ,קפסמ ךרבל בייח אתיירואדמ אוה הבויחש
.קפסמ ךרבמו רזוח וניא
אל ,עבש אלש ןוויכ ,העיבש רחאל אוה אתיירואדמ ןוזמה תכרב בויחש תורבוסה תוטישה יפל
.קפסמ ךרבי

ךרבל ךירצ ,ךריב םא קפוסמ םאש ירה ,אתיירואדמ איה הינפל הרותה תכרבש ןוויכ
.קפסמ

הניא ,הכריב םא תקפוסמ םאש ירה ,ןנברדמ קר אוה םבויח תווצמה תוכרב לכש ןוויכ
.קפסמ ךרבל הכירצ

ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח ץרא" :בותכ 'י-'ח םיקוספ ,'ח קרפ ,םירבד רפסב
תעבשו תלכאו ...הב לכ רסחת אל םחל הב לכאת תנכסמב אל רשא ץרא ,שבדו ןמש תיז
."תכרבו
לע תכמתסמ ,הרותהמ ךרבל ןיבייח ןינימה תעבש לכ תליכא רחאלש תרבוסה הטישה -
.וינפל ורכזוהש ןינימה תעבש לכ לא סחייתמש "תכרבו תעבשו תלכאו" קוספה
לע תכמתסמ ,הרותהמ ךרבל םיבייח ןוזמ תעיבשו ןוזמ תליכא רחאל קרש תרבוסה הטישה -
הרותהמ הנורחא הכרב בויח םהיפלו ,"תכרבו תעבשו תלכא"ל "םחל" הלימה לש תוכימסה
.םחל ומכ ןוזמ תליכא רחאל קר אוה

הבייח ןוזמב וליאו ,דומילה ינפל הרותה תכרב ךרבל הרותה הבייח עודמ איה הלאשה
.הליכאה רחאל קר ךרבל הרותה
ריכמ םדאהש רחאל קר אלא ,ול תודוהל םדאה ןמ שקבמ אל ה"בקהש ןוויכ :איה הבושתה
,האנהה רחאל ךרבל בייח םדאה ,ףוגה תאנה לע איה הכרבהש ,ןוזמב ןכלו ,לביקש הבוטב
עדוי לכשהו ,לכשה קלח אוה הרות דומיל לבא .הליכאה רחאל קר תאזו ,ופוג תאנה ונייהד
.דומילה ינפל ךרבל בייח ןכל ,דמלש ינפל דוע דומילה תלעות תא ריכמו
האבה הלאשה
2 הבושת
הכאלמ לכ השעת אל" ואלהש ןוויכ ,תוקלמ בייח וניא תבשב ומצעב הכאלמ השועה
.וילע ןיקול ןיאו ,ןיד-תיב תתימ תרהזאל ןתינש ואל אוה " 'וכו התא
םלועל תוקלמ ןיאש ןוויכ ,תוקלמ בייח וניא ,השעו תבשב הכאלמ תושעל ןטק ונב לע הווצמה
.(השעמ וב ןיאש ואל והזש ןוויכ) םירחא השעמב

יפ-לע ,רדגל - הרותהמ תורוסא ןניאש יפ לע ףא - תולק תוכאלמ תושעל ורסא םימכח
.הרותה ןמ אוהש רוסיא רובעל אובי אלש ידכ ,הרותל גייס ושעש ללכה
:תואמגוד
.תבשב הצקומ לוטלט רוסיא (1)
.תילמרכב לוטלט רוסיא (2)
.הכרדכ אלש הכאלמ תיישע רוסיא (3)

תווצמה םויק ידי-לעו ,תווצמ םייקיו היחיש ,םדאה אוה הרותה ייוויצ לכב ןוילעה ךרעה
הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר" :ראובמש ומכ ,תומלשל עיגי
,תווצמה לכ תא החוד שפנ חוקיפש ןידה תא "ךוניחה רפס" לעב ריבסמ הז םעטב ."תווצמו
.חבושמ הז ירה תושפנ תלצה ליבשב תבש ללחל זירזה יכו
האבה הלאשה
3 הבושת
.םייתפשל המוד הברעה .םייניעל המוד סדהה .הרדשל המוד בלולה .בלל המוד גורתאה
.ולכשב וארוב תא םדאה דובעיש זומרל ,לכשה ןכשמ אוה בלה
.אוה ךורב ותדובעל ופוג לכ רישייש זומרל ,םדאבש רקיעה איה הרדשה
.ובל תחמש םויב ויניע רחא םדאה רותי אלש זומרל ,םייניעה
.החמשה תעב ףא םשהמ ארייו וירבד ןווכיו ויפב ןסר םישיש זומרל ,םייתפש

דומלל יקב לצא ךליו ודיב ונלטי אמש ,הרזג םושמ ,תבשב ןינימה תעברא תא ןילטונ ןיא
.םיברה תושרב תומא עברא ונריבעיו
.שדקמב תובש תרזג ןירזוג ןיאש ןוויכ ,תבשב ףא לטינ היה שדקמב

.םיינש אלו דחא בלול קר חקינש בויחהש זומרל ,"תפכ"
.דחא ץקועמ ןיאצוי ןילעה תשולש רמולכ ,"אנקב אתלת אתלת" ןייושע וילע והיש ,"תבע"
האבה הלאשה
4 הבושת
:םה םירבדה ינש
. ויפב תקיודמ עמש תאירק (1)
.בלה תנווכ (2)
לוע ומצע לע לבקל ךירצ ןכלו ,אטחה ןמ ורמשל םימש תוכלמב ידימת ןורכיז ךירצ םדאה
יפל ,רמוא אוהש םירבדל ובל ןווכי םגו ,ויפב תאז אטביש ידי-לע םויב םיימעפ םימש תוכלמ
.ובל ותנווכ םישי ןכ םא אלא רבד םושב רכזנ םדא ןיאש

:"ךבכשבו"
ןכו ,"דירחמ ןיאו םתבכשו" :רמאנש יפכ ,הלילה לכ אוה הביכש ןמזש ,הלילה לכ אוה ןמזה
תעשב םה םיקולח םדא ינבש דועו .הביכש תעש לכ התועמשמ ,"ףרט לכאי דע בכש אל"
תליחתב דימ ןיבכושש שיו ,הפוס דע שיו ,הלילה יצח דע ןיבכוש ןניאש םהמ שי ,םתביכש
.הלילה לכ "ךבכשב" הלימב הרותה תנווכ ןכלו ,הלילה
:"דמוקבו"
דחא ךרד ןיאש ,הביכשה ומכ םויה לכ המיקה והל עמשמ אלו ,תישילשה העשה דע אוה ןמזה
.ועצמאב וליפא וא םויה ףוסב ותטיממ םוקיש אירב אוהש םדא ינבמ

לכש ,אצי קדקד אל םאש רמאנ אל יאדו הזבש ,תויתואהו תוביתה ריכזי אלש ןיינעה ןיא
.ותבוח ידי אצי אל ולוכ עמש תאירק ארק אלש
וא ורכזתד ן"יז זיתה אל ,ךבבל לכב ןוגכ ,םירבדה ןיב חוור ןתנ אל ,רמולכ ,קדקד אלש אלא
.ת"לדב ךיראה אלש
האבה הלאשה
5 הבושת
,םלועל תווצקה לא קחרתי אלו ,תעצוממהו הבוטה ךרדה תא דימת ומצעל רוחבל ךירצ םדאה
םושיש ,המוש ןושלמ ,דימת ויתועד םש םדאה היהיש ,"ךרד םשו" הלימה לש תועמשמה תאזו
.ויכרד תא
האבה הלאשה
6 הבושת
,םישנא דחיב םעה לכ םילהקנש ןוויכמ .תדב לודג דובכו קזח דומע איה "להקה" תווצמ יכ
ירבד עומשל ,הבושתה היהתו ?ונלוכ דחי ונצבקתנש הזה ברה ץוביקה המ ולאשיו ,ףטו םישנ
,הכרע דוהבו החבש לדגב רפסל ךכ ךותמ ואוביו ,ונתראפתו ונדוהו ונרקיע לכ איהש ,הרותה
םשה חמשיו ,הבוטל וכזיו ,םשה תא תעדל ודמלי הב קשחה םעו ,הקשח םבלב לוכה וסינכיו
.וישעמב
האבה הלאשה
7 הבושת
וניצמש ומכ ,םשה תא דובעל םירחא לע םג עיפשיו לעפי ,םשה תבהאל םדאה עיגי רשאכ
.םשה תא דובעל םירחא לע םג עיפשהש וניבא םהרבאב


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע