הפ-לעבש הרות
תווצמ טקל

1998 ,ח"נשת ץיק - 5108 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


.(!הבוח) 1 הלאש לע ינע
.םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
ירשתב ירישע םויב תינעת תווצמ
לע רפכל הנשב דחא םוי םהל עובקל ויתוירב לכ לע םשה ידסחמ היהש..."
".וב תונעתהל וניווטצנ ןכלו ...הבושתה [ידי-לע=] םע םיאטחה
ידי-לע םיאטחה תרפכ ןיבו םירופיכה םויב תינעתה בויח ןיב רשקה תא יריבסה
(תודוקנ 10) .הבושתה

הזל הז םיווש םה םאה ?םירופיכה םויב ועבקנש םייוניעה תשמח םה המ
(תודוקנ 5) .יקמנ ?םתרמוח תדימב

ראשב הליכא רוסיא רועיש והמו ,םירופיכה םויב הליכא רוסיא רועיש והמ
(תודוקנ 5) ?םינוש םירועיש ועבקנ עודמ ?הרותבש םירוסיאה

הלוח םירופיכה םויב ליכאהל רתומ היהיש ידכ םייקל שיש םיאנת ינש יבתכ
(תודוקנ 10) ?הלא םיאנת ינש לע דיפקהל ךירצ עודמ .הנכס וב ןיאש

."תובקנו םירכזב ןמז לכבו םוקמ לכב (םירופיכה םוי תווצמ) תגהונו"
?םישנב םג וז הווצמ תגהונ עודמו ,"ןמז לכב"ו "םוקמ לכב" :םידגיהב הנווכה המ
(תודוקנ 10)
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4-2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
ןוזמ תליכא ירחא םשה ךרבל
,ריכמו עדוי לכשהו ...שגרהה ירחא קר הבוטב ריכת אל ימהבה קלחה יכ ..."
".ותוא ןיבי תלעותה תלבק םדוקו
(תודוקנ 10) .יריבסה ?וז העיבקב ךוניחה רפס לעב קמנמ המ

םישנ יכ םירבוסה שי תאז לכבו ,המרג ןמזה אלש השע תווצמ איה ןוזמה תכרב
(תודוקנ 5) ?עודמ .הרותה ןמ ןוזמה תכרבמ תורוטפ

."["ךורב"ב] תחתופ הניא לבא ,"ךורב"ב תמתוח - התרבחל הכומסש הכרב לכו"
(תודוקנ 5) ?הז ללכל ךוניחה רפס לעב לש וקומינ והמ
הבושת


3 הלאש
םוי לכב הליפתב ךרבתי םשה דובעל
?תיברעו החנמ ,תירחש :תוליפתה שולשמ תחא לכ ללפתהל ונקית המ דגנכ
(תודוקנ 10) .יטרפ

תוכרבה רפסממ הנוש תבש לש הדימע תליפתב םימכח ונקיתש תוכרבה רפסמ
(תודוקנ 5) ?עודמ .לוח םוי לש הדימעה תליפתב

(תודוקנ 5) .יקמנ ?הליפת תווצמב תובייח םישנ םאה
הבושת


4 הלאש
םירבדב תבש שודיק תווצמ
תבוח הז קוספמ םידמול דציכו ,תבשב שודיק תווצמ תא םידמול קוספ הזיאמ
(תודוקנ 10) ?הלדבה

:ןייה ןמ רתוי תפה וילע ביבחש ימ
.יקמנ ?שדקי המ לע (1)
.יקמנ ?לידבי המ לע (2)
(תודוקנ 5)

.יקמנ ?תפ אלו ןיי אל ול ןיאשכ הרותה ןמ שודיק תווצמ םדא םייקי דציכ
(תודוקנ 5)
הבושת


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7-5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
בלול תליטנ תווצמ
אקווד םינימה תעברא תליטנ תווצמל םעטה תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ דציכ
?תוכוסה גחב
הבושת


6 הלאש
םשה תודחא תווצמ
?עודמ ."[םשה] דוחיי תווצמ לע גרהיל לארשימ דחא לכ בייחש"
הבושת


7 הלאש
םוי לכב ןידימת תווצמ
םיימעפ דימתה ןברק תברקה תווצמל םעטה תא ריבסמ ךוניחה רפס לעב דציכ
?ברעבו רקובב ,םויב
הבושתע"בשותב תורגב תניחבל תובושת
1988 ,ח"נשת ץיק ,5108 'סמ ןולאש

.בייחמ וניא םיעבורמ םיירגוסב בותכש המ :הרעה

1 הבושת
הוואתה רחא ךשמיהל םדאה לש ינפוגה רמוחה תא םיררועמ התשמהו לכאמה
תבברועמו הכושח שפנב אובל ונודא ינפל ןידל ואוב םויב דבעל יואר ןיאו] אטחהו
ושפנ תא ריבגהל םדאל בוט ןכ לע ,[רמוחה תובשחמב התשמהו לכאמה ךותמ
ךסמ הנענמי אלו התרפכ לבקל היואר היהת ןעמל רמוחה תא עינכהלו המכחה
.תוואתה

.הטימה שימשתו לדנסה תליענ ,הכיס ,הציחר ,הייתשו הליכא
ראשב וליאו ,תרכ בייח םירופיכה םויב התושו לכואה .הווש הניא םירוסיאה תרמוח
,"םכיתושפנ תא םתיניעו" הרותב בותכ :קומינה .תרכ בויח ןיא ,ועבקנש םייוניעה
םיבייחד ל"זח ושרדו ."התרכנו הזה םויה םצעב הנועת אל רשא שפנה לכ יכ"
םייוניעה ראשב לבא ,הייתשו הליכא ונייהד ,שפנ דוביא וב שיש המב קר תרכ
.שפנ דוביא ןיא

םירוסיאה ראשבו ,הסגה תבתוככ אוה םירופיכה םויב הרוסאה הליכאה רועיש
.תיזכ אוה
הליכאו ,"ולכאת אל" םהילע רמאנ םירוסיאה לכב :םינוש םירועיש תעיבקל הביסה
תא םתיניעו" אלא "ולכאת אל" רמאנ אל םירופיכה םויב לבא ,תיזכב איה
.תבתוככ לכא אלש ןמז לכ אוה םדאב יוניעו ,"םכיתושפנ

.רועישהמ תוחפ וליכאהל (1)
.סרפ תליכא לש רועיש ידכ ,הליכאל הליכא ןיב ןמז לש חוור רומשל (2)
וילע שיש רועישמ תוחפ קר וליכאהל רתוה ,הנכס וב ןיאש הלוחב רבודמש ןוויכ
.תרכ בויח
וזש ירה ,סרפ תליכא לש ןמז ידכ ךות רועישהמ תוחפ לש תוליכא יתש והוליכאי םאו
.תרכ בויח ידיל אוביו תחא הליכאל בשחית

.ל"וחב ןיבו ץראב ןיב ,ונייהד - "םוקמ לכב"
.ונברוח רחאל םגו םייק שדקמה תיבש ןמזב םג ,ונייהד - "ןמז לכב"
םישנו ,השעת אל לע רבוע םירופיכה םויב לכואהש ןוויכ ,םישנב םג תגהונ וז הווצמ
.ןמרג ןמזהש השעת אל תווצמב םג תובייח
(ח"עק 'מע ,ג"יש הוצמ)
האבה הלאשה

2 הבושת
,דומילה ינפל הרותה תכרב תא םיכרבמ עודמ וז העיבקב קמנמ ךוניחה רפס לעב
קלח אוה הרותה דומילש ,ונייהו ,לכואה רחאל אקווד ןוזמה תכרב תא םיכרבמ לבא
ןוזמה תכרב לבא ,דומילה ינפל דוע דומילה תלעות תא ריכמו עדוי לכשהו ,לכשה
רחאל קר הבוטב ריכמ ימהבה קלחהו ,ףוגה לש ימהבה קלחה תאנה לע איה
.הלביקש

לעו ,וניתובאל תלחנהש הבוט הדמח ץרא לע םידומ ונא ןוזמה תכרבבש ןוויכ
.ונתדמילש ךתרות לעו ,ונרשבב תמתחש ךתירב
שי ,הרות דומילמ תורוטפו ,הלימ תירבב ןניאו ,ץראב הלחנ ולביק אל םישנש ןוויכו
.הרותה ןמ ןוזמה תכרבמ תורוטפ ןהש םירבוסה

ןיא ,וז האדוה רחא קיספה אלו הכרבה ףוסב לאל הלשממה ןתנו הדוהש ןוויכ
.תחא תבב םיימעפ תונדאה תלבק תאדוה לופכל יואר
(ג"סר 'מע ,ל"ת הוצמ)
האבה הלאשה

3 הבושת
.רחש לש דימת ןברק דגנכ תירחש תליפת
.םייברעה ןיב לש דימת ןברק דגנכ החנמ תליפת
.הלילה לכ ןילכאתמ ויהש םייברעה ןיב לש דימתה ןברק ירביא דגנכ תיברע תליפת

.דבלב תוכרב עבש ללפתהל ונקית םתחמש םויב רוביצה תא חירטהל אלש ידכ

,המרג ןמזהש השע תווצמ הניא הליפת תווצמש ןוויכ הליפת תווצמב תובייח םישנ
.הליפתל עובק ןמז ןיא הרותה ןמש ןוויכ
(ח"סר 'מע ,ג"לת הוצמ)
האבה הלאשה

4 הבושת
הלדבה תווצמו שודיק תווצמ םידמול "ושדקל תבשה םוי תא רוכז" קוספהמ
.תבשב
,וירחאלשו וינפלש םימיה ןמ הז םוי לידבהלו תבשה תא שדקל איה שודיק תווצמ
תבש יאצומב ןילידבמו ,וינפלש םימיה ןמ ולידבהל תבשה תסינכב םישדקמ ןכלו
.וירחאלש םימיה ןמ ולידבהל

המל רתוי ועבט ררועתמ זא יכ ,תפה לע שדקי - ןייה ןמ וילע הביבח תפה םא
.םויה תלודג רוכזל הז השעמ ךותמ ררועתנש אוה הווצמה שרושו ,באת אוהש
יכ ,(ןייה ןמ רתוי תפ וילע ביבחש ימ םג) ןייה לע קר םיבייח תבש יאצומב לידבהל
הדועס ועבק רבכ יכ ,הליכאה ןמ רתוי תבש יאצומב הייתשה לא וואתי םלועה בור
.תבשה דובכל םויב הלודג

.["תבשה שדקמ" תכרבב ונייהד] םירבדב תבשה תא שדקי
."ושדקל תבשה םוי תא רוכז" הרותה תווצמ תא םייקמ הזב :קומינ
(ד"י 'מע ,א"ל הוצמ)
האבה הלאשה

5 הבושת
ףוסיא תפוקת איה תאזש ,לארשיל הלודג החמש ימי םה תוכוסה גח ימיש ןוויכ
ןמ החיכשמו רמוחה תא תכשומ החמשה ללכ ךרדבו ,תיבל ןליאה תוריפו תואובתה
ןכל ,ומשל החמשה רקיע היהתש םתוכזל ה"בקה הצר ,םיקולאה תארי תא םדאה
ומשל תויהל הכירצ החמשה רקיעש ונל וריכזיש םירבד ונידיב תחקל ה"בקה ונוויצ
.םהיאור בל םיחמשמ וללה םינימה תעברא יכ עבטה דצמ עודיו .ודובכלו
(ב"פק 'מע ,ד"כש הוצמ)
האבה הלאשה

6 הבושת
רוסיא ללכמ הזו ,רקיעב רפוכ וליאכ אוה ירה 'ה דוחייב הדומ וניאש ימ לכ יכ
.גרהיל ןיבייח הילעש הרז הדובע
(ג"נר 'מע ,ז"ת הוצמ)
האבה הלאשה

7 הבושת
הווטצנ ןכל ;ברעבו רקובב םויב םיימעפ ןוזמ ומצעל ןיכמ אוהש םדאה עבטש ןוויכ
ומצעל דבעה תדובע היהת לבל ,ארובה תדובעב םויב םיימעפ קוסעי םגש םדאה
.וישעמ יפל ררועתמ ועבטו לעפנ םדאש עודי ירהש ,וברל ותדובע לע הרתי
(ג"מר 'מע ,א"ת הוצמ)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע