תווצמ טקל הפ לעבש הרות

1999 ט"נשת ץיק - 5108 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ


(! הבוח) 1 הלאש לע ינע
.(תודוקנ 8 - ףיעס לכל) םלוכ לע תונעל ךיילעו ,(ה-א) םיפיעס השימח וז הלאשב

1 הלאש
םוי לכב הליפתב ךרבתי םשה דובעל

?ךוניחה רפס לעב יפל ,הליפת תווצמ שרוש אוה המ

אלש ללפתמ לש וניד המו ,ךוניחה רפס לעב יפל רתויב ןווכתהל ךירצ הכרב וזיאב
?וז הכרבב ןוויכ    

תעדל ,הרותה ןמ ללפתהל םדא בייח יתמו ,הליפת בויח הרותה ןמ םידמול דציכ
?ן"במרה תעדלו ם"במרה    

שיש ,ורמאש המו ...ללפתהלמ םדאה תא םיבכעמ םהש םירבד שיש ,ורמאש המו"
".םליבשב הליפתה ןיבכעמ ןיא לבא ,ןהב רהזיהל ללפתמה ךירצש םירבד    
רהזיהל ךירצ ללפתמהש םירבד השולשו ,הליפתה תא םיבכעמה םירבד השולש ינייצ    
.הליפתה תא םיבכעמ םניא לבא ,םהב    

".תוכרב עבש םהב ללפתהל ונקית ...םיבוט םימיו תותבשבו"
,לוח םוי לש הדימע תליפתבו םיבוט םימיו תבש לש הדימע תליפתב תוהז תוכרב וליא    
?רתוי אלו תוכרב עבש קר םיבוט םימיו תותבשב ונקית עודמו    
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.(תודוקנ 20 - הלאש לכל) 4 - 2 תולאשהמ םייתש לע ינע

2 הלאש
םוי לכב םיימעפ עמש תורקל

".בלה תנווכ הכירצ ןאכ דע - 'דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש' :ןנבר ונת"
(תודוקנ 10) ?בלה תנווכ םימכח ובייח עודמו ,"בלה תנווכ" שוריפ המ    

תשרפ ךכ-רחא ,"תיציצ" תשרפ הליחת :הז רדסב הרותב תובותכ עמש תאירק תוישרפ
."עומש םא היהו" תשרפ ףוסבלו ,"עמש"    
(תודוקנ 5) ?הרותב עיפומש יפכ ,הז רדסב תוישרפה תא םיארוק ןיא עמש תאירקב עודמ    

.השע תווצמ יתשכ עמש תאירק תא תווצמה ןובשחב הנמ ן"במרה
(תודוקנ 5) ?תודרפנ תווצמ יתשכ עמש תאירק תא הנומ אוה עודמו ,תווצמה יתש ןה המ    
הבושת
3 הלאש
תבשב הכאלמ תושעל אלש

.תבשה תווצמל םישרוש ינש טרפמ ךוניחה רפס לעב
(תודוקנ 10) ?םהמ דחא לכ םירכוז תבש תווצמ םויק ידי-לע דציכו ,םישרושה ינש םה המ    

".תובקנבו םירכזב ... [תבש תווצמ] תגהונו"
(תודוקנ 5) ?םישנב םג תגהונ וז הווצמ עודמ    

".תאטח איבמ ...תבשחמ תכאלמ השע םאו"
."תבשחמ תכאלמ" איה המ יריבסה    
(תודוקנ 5) ?תאטח בייח הרקמ הזיאבו ,הליקס בייח הרקמ הזיאב - תבשב הכאלמ השועה    
הבושת
4 הלאש
הנשה-שארב רפוש

?ךוניחה רפס לעב תעדל ,הנשה-שארב רפוש תעיקת לש הווצמה שרוש אוה המ
(תודוקנ 10)    

ילכב אלו רפושב אוה הווצמה םויקש ןינמ ."םכל היהי העורת םוי" :בותכ רפוש תווצמב
(תודוקנ 5) ?רחא    

?"העורת-םירבש"ו "העורת" ,"םירבש" :העיקתה יגוס תשולש תא עוקתל םיבייח עודמ
(תודוקנ 5)    
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 7 - 5 תולאשהמ םייתש לע ינע

5 הלאש
רמועה תריפס

".יעובש ינממל הווצמו ימוי ינממל הווצמ ...ייבא רמא"
.יקמנ ?תווצמ יתש וא תחא הווצמ איה רמועה תריפס תווצמ םאה ,הלא םירבד יפל
הבושת
6 הלאש
תוכוסה גחב לארשי לכ ליהקהל

?ףטו םישנ ,םישנא להקהל להקה תווצמב וניווטצנ עודמ
הבושת
7 הלאש
םשה תבהא

."םוקמה תא םדא בהוא דציכ עדוי יניא ,'תבהאו' רמאנש יפל" :ירפס בתכ
?וז הלאש לע הנוע ירפס דציכ
הבושת

ךוניחה רפסמ תווצמ טקל - הפ לעבש הרותב תובושת
ט"נשת ץיק - 005108 רפסמ ןולאש


(!הבוח) 1 הבושת
םוי לכב הליפתב ךרבתי םשה תא דובעל - ג"לת הווצמ

יפל םדאה לע תולח תוכרבהו תובוטהש ןוויכו ,ויאורב לש םתבוטב ץפח ה"בקה
יכ ,ונממ ושקבי רשאכ םהיתולאשמו םשקובמ תא גישהל ולכויש ה"בקה עידוה ןכל ,ויתולועפ
.תמאב והוארקי רשא לכל הנוע ה"בקה

ןווכתה אלו ללפתמהו ,רתויב ןווכתהל ךירצ הדימעה תליפת לש הנושארה הכרבב
.ללפתהלו רוזחל ךירצ הנושאר הכרבב

,"םכיקלא 'ה תא םתדבעו" ,"דבעת ותא" :םיקוספהמ םידמול הרותהמ הליפת בויח
."םכבבל לכב ודבעלו" ,"דובעת ותואו"
.הרצ תעב קר איה 'הל קועזלו ללפתהל הווצמה ן"במרה תעדל
תוליפתה ןיינמ ,ם"במרה תעדל םג ךא ,םוי לכב ללפתהל איה הווצמה ,ם"במרה תעד יפל
.םוי לכב תחא םעפ ללפתהל אוה הליפת בויח אלא ,הרותה ןמ ועבקנ אל ןנמזו

,הוורעה יוסיכ ,םיידיה תרהט :םה (השולש ןייצל שי) הליפתה תא םיבכעמה םירבד
.ויבקנל ךירצה ןוגכ ,ןוזפיח םדאל םימרוגה םירבדו םוקמה תרהט
ןווכל ,הדימע :םה (השולש ןייצל שי) הליפתה תא םיבכעמ םניאו םהב רהזיהל ךירצש םירבד
ובלו הטמל ויניע ,דחפו האריב דומעל ונייהד ,ףוגה ןוקית ,שדקמה םוקמל ותליפת תא
ערכיו ,(ךומנ אלו הובג אל) ינוניב לוקב ללפתי ,וישובלמ תא ןקתי ,ובל לע וידי חיני ,םימשל
.ףוסו הליחת האדוהבו ףוסו הליחת תובאב תוכרבב

תונושאר תוכרב שולש :םה לוח לש הדימע תליפתבו םיבוט םימיו תותבשב תוהזה תוכרבה
ידכ ,דבלב תוכרב עבש קר ללפתהל ונקית םיבוט םימיבו תותבשב .תונורחא תוכרב שולשו
.םתחמש ימיב רוביצה תא חירטהל אלש
האבה הלאשה
2 הבושת
םוי לכב םיימעפ עמש תורקל - כ"ת הווצמ

.ויתפשב איצומש םילימה שוריפ תא ןיבהל השוריפ בלה תנווכ
לוע ומצע לע לבקמ םדא "לארשי עמש" קוספה תרימאבש ןוויכ ,בלה תנווכ ובייח םימכח
לוע תלבק הזב ןיא תרחא ,ויתפשב איצומש םילימה תא ןיבהל בייחו ,'ה דוחייו םימש תוכלמ
.םימש תוכלמ

,םשה דוחיי לע יוויצ הב שיש ןוויכ ,"עמש" תשרפ תורקל ןימידקמ "עמש" תאירקב
םימש תוכלמ לוע וילע לבקל שיו] וב יולת לכהש לודג רקיע והזו ,ותרות דומלתו ותבהא
.[תווצמ לוע ןכמ רחאלו ,הליחת
תשרפ" - הירחא .ןלוכ תווצמה לכ לע יוויצ הב שיש ,"עמש םא היהו" תשרפ ןירוק" - הירחא
.תווצמה לכ תריכז לע יוויצ הב שיש ,"תיציצ"

הנומ ן"במרה .הלילב עמש תאירק תווצמו ,םויב עמש תאירק תווצמ :ןה תווצמה יתש
.וז תא וז תובכעמ ןה ןיאו ,הנוש ןנמזש ןוויכ תווצמ יתשכ ןתוא
האבה הלאשה
3 הבושת
תבשב הכאלמ תושעל אלש - ב"ל הווצמ

תריכז .םירצמ תאיצי סנ תריכזו םלועה שודיחב הנומאה תעיבק :םה םישרושה ינש
:ךכ איה תבשה תווצמ םויק ידי-לע הלא םישרוש
םויב חניו ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ םדאה רוכזי תבשב החונמה ידי-לע -
.םלועה שודיחב ותנומא עבקיתו ,יעיבשה
ונצפח תעב חונל ונלוכי אל רשאכ ,םירצמב םידבע ונתויהב רכזינ תבשב החונמה ידי-לע -
.החונמב

הכאלמ תיישעב יכ ,"אמרג ןמז" התויה ףא לע םישנב םג תגהונ תבש תרימש תווצמ
.אמרג ןמזהש ףא לע תובייח םישנ השעת אל תווצמ לכבו ,השעת אלב םירבוע תבשב

,הכאלמ התואל קוקז אוהו ,הנווכב הכאלמ השוע םדאשכ - "תבשחמ תכאלמ"
.הכאלמה תיישעב ותבשחמ המייקתנו
השעש םידיעמו םידע ינש ואבו ,וז הכאלמ השעי אלש וב ורתהו ,דיזמב תבשב הכאלמ השועה
עדי אלש ,ושוריפ גגושב] .תאטח בייח - גגושב תבשב הכאלמ השועה .הליקס בייח - הכאלמ
[.תבשב הרוסא וז הכאלמש עדי אלש וא תבש םויהש
האבה הלאשה
4 הבושת
הנשה-שארב רפוש - ה"ת הווצמ

חלסיש ה"בקהמ םימחר שקבלו ררועתהל םדא לכ ךירצ ובש ,ןידה םוי אוה הנשה-שאר
שיו [רבשנ לוק אוהש העורתה לוק טרפב] ויעמוש תא ררועמ ועבטמ רפושה לוק .ויאטח לע ול
.ויאטח לע הליחמ שקבל םדאה תא ררועל וחוכב

.לבויב רמאנש םיאצומש יפכ ,העומשה יפמ רפושב אוה הווצמה םויקש ודמל ל"זח
העורת רפוש תרבעהו" :בותכ לבויבו ,"םכל היהי העורת םוי" :הרותב בותכ הנשה-שארב]
[.הנשה שארל לבוימ הווש הרזג תדמלנו ,"יעיבשה שדוחב

לוקש ןוויכמו .הללי לוק ,רובש לוק וניה הבבי לוקו ,הבבי אוה העורת הלימה םוגרת
םוקמ שיו ,םירבשה לוק ומכ תוסג תוחינגב ןילליימש םוקמ שי ,םוקמ לכב הווש וניא הלליה
ומכ תוקדו תוסג תוחינגב ןילליימש תומוקמ שיו ,העורתה לוק ומכ תוקד תוחינגב ןילליימש
,דחי העורת םירבשו דבל העורת ,דבל םירבש עוקתל םיבייח ןכל .דחי העורתהו םירבשה לוק
.הוושב תומוקמה לכב םיעקות ויהיש ידכ
האבה הלאשה
5 הבושת
רמועה תריפס - ו"ש הווצמ

.איה תחא הווצמ ,תועובשו םימי ,רמועה תריפס תווצמ
:(דחא קומינ איבהל שי) םיקומינה
,הליל לכ תועובשה ןיינמ תא ריכזהל בויח היה אל ,תדרפנ הווצמ היה תועובשה ןיינמ וליא (1)
.שדח עובש ליחתמו עובש רמגנ ובש הלילב תועובשה ןיינמ תא םיריכזמ ונייה אלא
:תוכרב יתש רמועה תריפסב ךרבל םיכירצ ונייה ,תדרפנ הווצמ היה תועובשה ןיינמ וליא (2)
םימיה ןיינמש חכומ ןאכמו ,תועובשה ןיינמ לע תרחא הכרבו ,םימיה ןיינמ לע תחא הכרב
.איה תחא הווצמ תועובשהו
האבה הלאשה
6 הבושת
תוכוסה גחב לארשי לכ ליהקהל - ב"ירת הווצמ

ולאשי ,ףטו םישנ ,םישנא :ולוכ םעה לכ ןילהקנ רשאכו ,הרותה איה לארשי םע לש ןרקיע לכ
איהש הרות ירבד עומשל ,הבושתה היהתו ,םלוכ דחי ונצבקתנש הזה ברה ץוביקה המ םלוכ
קשחל איבי הז רבדו ,הרותה לש החבש לדוגב רפסל ךכ ךותמ אוביו ,ונתראפתו ונדוהו ונרקיע
.הרותב םיקסועל חטבומה בוטה לכב תוכזלו הרותב קוסעל
האבה הלאשה
7 הבושת
םשה תבהא - ח"ית תווצמ

לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו" :רמאנ "ךיקלא 'ה תא תבהאו" קוספה ירחא
תוננובתהה םעו ,םלועה היהו רמאש ימ תא ריכמ התא הרותב קסוע התאש ךכ ךותמש ,"ךבבל
.בלב ה"בקל הבהאה בשייתת הרותב


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע