פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1999 ט"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע)

עוריא לכל הרושקה הלאשה לע הנעו ,םהמ השימחב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
(תודוקנ 10 - עוריא לכל) .תרחבש

1 הלאש
םישנה גהנמכ ,הירחאשו הינפלש עמש תאירק תוכרב ילב תירחש תליפת הללפתה היח
.התדעב
.הרותה תוכרב תא הרמא אלש הרכזנ הליפתה רחאל
.קמנ ?הדימעה תליפת תא המייסש רחאל הרותה תוכרב תא ךרבל הלוכי היח םאה
הבושת
2 הלאש
תכרב עצמאב ךכב הרכזנ איה .םינשה תכרבב "רטמו לט ןתו" ףרוחב הרמא אלו התגש הרש
.םינשה תכרבל הרזחו הכרבה עצמאב הקיספה ןכלו ,"םיקידצה לע"
.תופסונ תויתכלה תויועט יתש התעט ,התאיגש תא ןקתל התסינ רשאכש הל הריעה תימולש
?גוהנל הילע היה דציכו ,הרש התעט תופסונ תויועט יתש וליא
הבושת
3 הלאש
ןימי דצב התוא עבקו התוא ריסה םייח .לאמש דצב העובק ותיבב הזוזמהש םייחל ריעה דוד
.הכרבב
.קמנ ?הזוזמה לע ךריבשכ ןידכ גהנ םייח םאה
הבושת
4 הלאש
לש תוישרפה תא ארק ,עמש תאירק ןמז תא רובעל אל ידכ .רקובב הרימשה תדמעמ דרי קחצי
עמש תאירקב תונוש תונווכ המכ ןווכל שיש ול ריעה ריאי .הנווכ אלבו תוריהמב עמש תאירק
.היתוישרפו
.היתוישרפו עמש תאירקב ןווכל שיש תונווכהמ םייתש בותכ
הבושת
5 הלאש
,תירחש תליפתב רוביצ חילשכ ללפתהשכ ,תרחמל .תיברע תליפת ללפתה אלו העט לאיחי
.ץ"שה תרזח רמא ךכ-רחאו ןימולשת תליפת הירחא ללפתה ,ותליפת תא םייסל רהימ
.הכלהב העטש לאיחיל ריעה יסוי
.קמנ ?לאיחי לש תיתכלהה תועטה יהמ
הבושת
6 הלאש
םישנאל תואוולה תפוק וז היהת םא טבלתה אוה .הקדצ תורטמל הפוק םיקהל טילחה דוד
.םיינעל םניח הקולחל םיכרצמ תפוק וז היהתש וא ,תיפסכ הקוצמל ועלקנש
.קמנ ?הכלהה יפ-לע םיקי דודש ףידע הפוק וזיא
הבושת
7 הלאש
הנענ האוולהה לע הדות תואלו ,האוולהה תא ריזחה יש .דבכנ םוכס ישל הוולה לאומש
.ןכל םדוק וריכה אלש יפ-לע-ףא ,םולשת אלל ארקמה ימעט ונב תא דמלל לאומשל
.קמנ ?הכלהכ גהנ יש םאה
הבושת
8 הלאש
תונעל לגוסמ וניא ןרש עדיש יפ-לע-ףא ,ןרל לאשנש תושקה תולאשה תא תונפהל גהנ רתיבא
.הלא תולאש לע
.קמנ ?ןידכ גהנ רתייבא םאה
הבושת
9 הלאש
,הרטשמ תוריקחב ברועמ תויהל הצר אל םר .הנואתב עגפנו שיבכה ןמ הטסש בכרב ןיחבה םר
.ליגרכ ותעיסנב ךישמה ןכלו
.קמנ ?והשעמב םר רבע רוסיא הזיא לע
הבושת
10 הלאש
הרות ירוסיא לע רובעל אל רהזיהל ךירצ קסע לעבש ול ריעה קחצי .תלוכמ תונח חתפ יכדרמ
.הז קסע לוהינב םהילע רובעל םילולעש

:הלאה םיקוספה ינשמ דחא לכמ םידמלנ קסע לוהינל םירושקה םיניד וליא
."הרושמבו לקשמב הדימב טפשמב לוע ושעת אל" (1)
."הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל" (2)
הבושת

(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."הרות ןתח" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
12 הלאש
."ןימוחת בוריע" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
13 הלאש
."םיפסכ תטימש" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
14 הלאש
."םיזרפד םירופ" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
15 הלאש
?העבראה םה ימ .למוגה תכרב ךרבל ןיכירצ העברא
הבושת
16 הלאש
(.תולועפהמ תחא לכ לש קיודמ ןמז ןייצ) ?ןישענ יתמ - ץמח רועיבו ץמח לוטיב ,ץמח תקידב
הבושת
17 הלאש
:הלא תוכרבמ תחא לכ םיכרבמ יתמ
"תישארב השעמ השוע ...התא ךורב"
."ודובכל ארב לכהש ...התא ךורב
הבושת
18 הלאש
.(רופיכ םוימ ץוח) תורחא תוינעתל באב העשת תינעת ןיב םילדבה העברא בותכ
הבושת
19 הלאש
.דבלב רדסה לילל תוידוחיי ןהש תונוש תווצמ עברא ןייצ
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

הידי השעמ המא המ .'המאל ותב תא שיא רכמי יכו' :רמאנש ?באל תבה השעמש ןינמ" (1)
."היבאל הידי השעמ תב ףא ,הברל

לכ אל םמצע םיקידצ ,םדי לע הלקת איבמ ה"בקה ןיא םיקידצ לש ןתמהב המו אתשה" (2)
."ןכש

היהי ןפ ךל רמשה' :אכה ביתכ .םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ" (3)
ןאכ ףא ,םיבכוכ תדובע ןלהל המ .'לעילב ינב םישנא ואצי' :םתה ביתכו ,'לעילב ךבבל םע רבד
."םיבכוכ תדובע

לבוחמ ?דמלנ ןינמ .הקול וניא תוקלל םלשמ אוה ןוממ ,תוקלמו ןוממ בויח שיש םוקמ לכ" (4)
םוקמ לכב ךכ ,הקול וניא תוקלל םלשמ ןוממ ,תוקלמו ןוממ וב שי ורבחב לבוח המ .ורבחב
."הקול וניא תוקלל ,םלשמ ןוממ - תוקלמו ןוממ שיש

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
הבושת
21 הלאש
.תונוש תופוקתב ורבוחש ,תינרותה תורפסה ןמ תוריצי עברא לש תומש ךינפל
ףסוי תיב (1)
רואמה רפס (2)
םירוט העברא (3)
יח שיא ןב (4)

?יח הפוקת הזיאבו ,הלא םירפסמ דחא לכ רביח ימ
הבושת
22 הלאש
:הפ-לעבש הרותב הכלה יגוס השולש ךינפל
יניסמ השמל הכלה (א)
תורזג (2)
תונקת (3)

.הלא הכלה יגוסמ דחא לכ םגדהו ראב
הבושת

ע"בשותל אובמו םיניד ,דומלתב תובושת
ט"נשת ץיק - 005203 רפסמ ןולאש

1 הבושת
"םלוע תבהא" תכרב הרמא אלש ןוויכ ,הדימע תליפת ירחא הרותה תוכרב ךרבל הלוכי היח
.הרותה תוכרבמ םירטפנ הדי לעש
;'ז-ו 'ו ףיעס ,'ז ןמיס ,דירפצנאג)
('ה הכלה ,'ה קרפו ,'י הכלה ,'ד קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
2 הבושת
:ןה הרש לש תופסונה תויועטה יתש
.התוא םייסל אלא ,"םיקידצה לע" תכרב עצמאב קיספהל הכירצ התייה אל (1)
עמש" תכרב עצמאב "רטמו לט" ריכזהל אלא ,םינשה תכרבל רוזחל הכירצ התייה אל (2)
."ונלוק
('ט-ו 'ח הכלה ,ח"י קרפ ,םייח רוקמ ;'ז-ו 'ו ףיעס ,ט"י ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
3 הבושת
אלש אצמנ ,הלוספ לאמש דצב העבקנש הזוזמש רחאמ .הזוזמה לע ךריבשכ ןידכ גהנ םייח
.הכרב תבייחמ שדחמ התנקתה ןכלו ,ללכ הז רדחב הזוזמ התייה
(ב"י-ו 'ט הכלה ,ל"ק קרפ ,םייח רוקמ ;'ז-ו 'ג ףיעס ,א"י ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
4 הבושת
:(םייתש בותכל שי) תונווכה
.עמש תאירק לש השע תווצמ תבוח ידי תאצל (1)
.םימש תוכלמ לוע תלבק (2)
.'ה דוחיי לש השע תווצמ םייקל (3)
.םירצמ תאיצי תריכז תבוח ידי תאצל (4)
(ו"ט ,ג"י ,ב"י ,א"י ,'י תוכלה ,ד"י קרפ ,םייח רוקמ ,'ה ,'ד ,'ג םיפיעס ,ז"י ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
5 הבושת
רוביצ חילש :קומינה .ץ"שה תרוחל ףסונב ןימולשת תליפת ללפתהש :לאיחי לש תועטה
ידי תאצל ןווכתיש דבלבו ,ץ"שה תרזחב קפתסהל לוכי ,ןימולשת תליפת ללפתהל ךירצש
.ץ"שה תרזחב ןימולשת תבוח
(ב"י ,'ח ,'א תוכלה ,א"כ קרפ ,םייח רוקמ ,'י ,'ט ,'ג םיפיעס ,א"כ ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
6 הבושת
ןוויכ ,[רתויב הלועמה הקדצה יהוזו םיכרצמ תפוק ינפ לע תואוולה תפוק םיקי דודש ףידע
.תוירבל ךרטציו די טושפל קקדזיו טטומתיש ינפל םדאב םיכמות וז ךרדבש
('ב הכלה ,ח"כק קרפ ,םייח רוקמ ;ג"י ,ב"י ףיעס ,ד"ל ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
7 הבושת
תובקעב תאז השעש רחאמ ,ארקמה ימעט לאיחי לש ונב תא דמיל רשאכ הכלהכ גהנ אל יש
[.םירבד תיביר רוסיא םושמ הזב שיו] לאיחימ לביקש האוולהה
('ה ,'ב הכלה ,ס"ק קרפ ,םייח רוקמ ,'י ,'ט ,'ה ,'ד םיפיעס ,ה"ס ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
8 הבושת
.םירבד תאנוא רוסיא םושמ הז והשעמב ךידכ גהנ אל רתיבא
(ו"ט ,'ו הכלה ,ב"סק קרפ ,םייח רוקמ ;'ג ףיעס ,ב"ס ךמיסו 'ב ףיעס ,ג"ס ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
9 הבושת
הרזע ול שיגהל בייח ,הקוצמב ורבח תא האורה לכ ."ךער םד לע דומעת אל" ואלה לע רבע םר
. .הז ואל לע רבוע ,ןכ השע אל םאו ,וליצהלו
('י הכלה ,ט"סק קרפ ,םייח רוקמ 'ח ףיעס ,ד"פק ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
10 הבושת
םינוקל לוקשל וא דודמל רוסא - "הרושמבו לקשמב ,הדימב טפשמב לוע ושעת אל" (1)
.הרסח הדימב
ךותב הרסח הדימ תוהשהל םדאל רוסא - "הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל" (2)
.ותיב
,ו"ט ,ד"י ,'י ,'ח ,'ז תוכלה ,ו"סק קרפ ,םייח רוקמ ;ב"י ,'ט ,'ז םיפיעס ,ב"ס ןמיס ,דירפצנאג)
(ז"י ,ו"ט
האבה הלאשה
11 הבושת
ארקנ "הכרבה תאזו" תשרפב הרותה תא םייסמו "הרות-תחמש"ב הרותל הלועה - הרות ןתח
.הרות ןתח
האבה הלאשה
12 הבושת
ןיב תבש ברעב תבוש ,(המא םייפלא) תבש םוחתמ רתוי תבשב תכלל ךרצנה - ךימוחת בוריע
התיבש םש הנוק אוה הזבו ,תודועס יתש ןוזמ תבש ברעמ םש חינמ וא םוחתה ףוסב תושמשה
.המא םייפלא םשמ תכלל ול רתומו
האבה הלאשה
13 הבושת
שיש יפסכ בוח לכ הפוסב תטמשמ - הטימשה תנש איהש תיעיבשה הנשה - םיפסכ תטימש
.ורבח לע םדאל
האבה הלאשה
14 הבושת
דוגינב ,"םיזרפד םירופ" ארקנ רדא ד"יב םלועה תיברמב גהונה םירופ - םיזרפד םירופ
.ןונ-ןב עשוהי תומימ המוח תופקומה םירעב ,רדאב ו"טב גהונה "ןיפקומד םירופ"ל
האבה הלאשה
15 הבושת
:םה למוגה תכרב ךרבל םיכירצה
.אציו םירוסאה תיבב שובח היהש ימ - שובח
.אפרתנו הלוח היהש ימ- ןירוסיי
.ונממ הלעו םיב העיסנב היהש ימ - םי
.םולשב םתיבל ורוחש תוירבדמ יכלוה - רבדמ
האבה הלאשה
16 הבושת
.םיבכוכה תאצ רחאל ןסינב ד"י לילב תישענ - ץמח תקידב
תא םילטבמ ץמחה תפרש רחאל ןסינב ד"י םויבו הקידבה רחאל ןסינב ד"י לילב - ץמח לוטיב
"...ארימח לכ" רמול םיגהונ .ץמחה
.שמאמ ראשנש ץמחה תא ןיפרוש רקובב ןסינב ד"י םויב - ץמח רועיב
האבה הלאשה
17 הבושת
לע ,םיקיזה לע ,המחה תכרב ,םילודג תועבגו םירה ,תורהנו םימי לע וא םיקרבה לע
.'וכו המדא תדיער
."תוכרב עבש" תוארקנה ןיאושינב תוכרבה עבשמ תחא
האבה הלאשה
18 הבושת
:םהו (כ"וימ ץוח) תוינעתה ראשב ןיאש םיפסונ םירוסיא שי באב העשתב
.םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ (1)
.הציחרב רוסא (2)
.הכיסב רוסא (3)
.לדנסה תליענב רוסא (4)
האבה הלאשה
19 הבושת
.הצמ תליכא תווצמ (1)
.רורמ תליכא תווצמ (2)
.םירצמ תאיצי רופיס תווצמ (3)
.תוסוכ עברא תווצמ (4)
האבה הלאשה
20 הבושת
.שקיה (1)
.רמוחו לק (2)
.הווש הרזג (3)
.בא ןיינב (4)
האבה הלאשה
21 הבושת
.םינושארה תפוקת ףוס [,ח"לשה-ב"נרה םינשה ןיב יח] ,וראק ףסוי 'ר - ףסוי תיב (1)
.םינושארה תפוקת [- 1135 תנשב יח] ,ם"במרה - רואמה רפס (2)
.םינושארה תפוקת [- 1220 תנשב דלונ] ,ש"ארה ןב בקעי 'ר - םירוט העברא (3)
.םינורחאה תפוקתב יח ,םייח ףסוי 'ר- יח שיא ןב (4)
האבה הלאשה
22 הבושת
קוספל והשלכ רשק ןהל ןיאשו ,יניסב השמל ונתינש תוכלהה - יניסמ השמל הכלה (1)
.םיוסמ
.תורומש הנייהת תועוצרהש ןכו םירוחשו םיעבורמ ויהי ןיליפתהש :המגוד
.הרות ירוסיא לע רובעל אלש גייס תושעל ידכ ,רודו רוד לכב ועבק םימכחש םיניד - תורזג (2)
ורסא םימכחו ,בלחב רקב רשב רוסיא קר רוסא הרותה ןמ .בלחב ףוע רשב רוסיא :המגוד
.בלחב רקב רשב לוכאלמ םדאה תא קיחרהל ידכ ,בלחב ףוע רשב
אלא ,יהשלכ הווצמב ןועריג אלו תפסות אל םהב ןיאשו ,םימכח ונקיתש םירבד - תונקת (3)
.הרבחה תנקתל וא םדא ינבל תלעותל
.בוחה תטימש ששחמ תלוזל תוולהלמ וענמיי אל םישנאש ידכ ,לובזורפ תנקת :המגוד


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע