"דמלנ אלש עטק" - דומלתב תובושת םגד1 הבושת
ףא" הבתכ הנשמה ירהש ,דיזמב טחושל םג סחייתמ הרשכ ותטיחשש הנשמה ןיד
.דיזמב אקווד ונייה ושפנב בייחתמו ,"הרשכ ותטיחש ושפנב בייחתמש יפ לע
.דיזמב אקווד ונייהו ,תרכ בייחתמ םירופיכה םויב ,בתכ י"שר םגו
האבה הלאשה

2 הבושת
וא תבשה רחאל רשבה תא לוכאל רתומו הרשכ ותטיחשש הנשמה ירבד תנווכ .א
תא לוכאל רוסא ומצע םירופיכה םויבו המצע תבשב לבא ,םירופיכה םוי רחאל
.רשבה

ץלאיי לוכאל ידכ ירה ,אמויל הליכאב הרוסאש שודיחה והמ ,השק היה י"שרל .ב
רבוע אצמיי ,הליכאל רשבה תא רישכהל ידכ :דועו .לשבמ רוסיא לע רובעל םדאה
לוכאל אב וליפאו י"שר בתכ ןכל .ומד תאצוהל רשבה תא חלמישכ ררוב רוסיא לע
ורישכהל בייח וניא יח רשב לכואה יכ ,ומד תאצוה אלבו לושיב אלב ,יח רשב
.םד תאצוהב
האבה הלאשה

3 הבושת
.םירופיכה םויב וא תבשב אמויל הליכאב הרוסאש בר ירבד .א

ןוויכ ,תבש םויב הליכאב רוסא רשבהש הנשמה ירבדמ וחיכוה הבישיה ינב .ב
םירופיכה םויב לוכאל רוסאש רורבש ומכו ,'םירופיכה םויו תבש' הטקנ הנשמהש
.הדוהי יבר תטישל קר ןכתיי הזו ,תבשב לוכאל רוסא םג ךכ
האבה הלאשה

4 הבושת
,תבשב המהבה הלבנתנ רשאכ םג םיבלכה ינפל הלבנה תא ןיכתחמש רבוס ק"ת .א
.הצקומ רוסיא הלבנה לע ןיאו ,םייחב התייה תבשה תסינכבו
לבא ,תבשב הכתחל רתומ תבש ברעב המהבה הלבנתנ םא קרש רבוס הדוהי יבר
.תבשב הכתחל רוסאו הצקומ איה ירה תבשה תסינכב היח התייה םא

תבשה תסינכב ירה ,םירופיכה םויב וא תבשב טחוש לש הרקמב ,הדוהי יבר יפל .ב
הטחשנש רחאל ,ןכל .הצקומ איה ןכל ,הנכה הב התיה אלו םייחב התייה המהבה
.הצקומ םושמ םויב וב הליכאב הרוסא איה תבשב
האבה הלאשה

5 הבושת
ןוויכ הצקומ איה ,תבשב הלבנתנ המהבה רשאכ :ךכ אבא 'ר ירבד תא החד ייבא .א
יפל הצקומ איה ןכלו הלבנ תויהל וז המהב תדעוימ התייה אל תבשה תסינכבש
.הדוהי יבר תטיש
הטיחשל תדעוימ המהבה התייה תבשה תסינכב ,תבשב טחששכ ,ונלש הרקמב לבא
התליכא תא רוסאל ןיא ןכל ,תבשה תסינכב הצקומ התייה אלו ,םדא תליכאל
.הדוהי יבר יפל ,הטיחשה רחאל תבשב

איהו ,לדגל אלא הליכאל תדעוימ התייה אל תבשה תסינכ ינפל הייחב המהב .ב
הליכאב הרוסא איה תבשב הטחשנשכ הדוהי יבר יפל ןכלו ,תבשה תסינכב הצקומ
.הצקומ םעטמ
האבה הלאשה

6 הבושת
תדעוימ הניא גחה וא תבשה תסינכב המהבש רבוסש אבא 'ר לע תלאוש ארמגה
םויב המהב טוחשל רתומש ןכתיי דציכ ,ךכ םא .הצקומ איהו ,לדגל אלא הליכאל
.גחה תסינכב הצקומ התייה איה ירה ?הלכאלו בוט
האבה הלאשה

7 הבושת
רבדה ררבוה ,בוט םויב תרתומ הטיחש ירהש ,בוט םויב המהבה הטחשנשכ .א
.הצקומ הניא איהו ,הטיחשל תדמוע המהבה התייה בוט םוי תסינכבש

,הרוסא הטיחש תבשב ירהו ,תבש ברעב הטחש אל םא ,תבשב טחושב ונתייגוסב .ב
ירהו ,הטחשל טילחה תבשב קרו ,לדגל אלא הטיחשל הדמע אל המהבהש ררבתמ
.תבשב הליכאב הרוסאו ,הצקומ התייה תבשה תסינכב
האבה הלאשה

8 הבושת
שירפהל תורשפא ול ןיאו ,תבש ברעב םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה ,וז אתיירב יפל .א
שירפא ינאש תורשעמהו המורתה :רמוא ,תבשה תסינכ ינפל תורשעמו תומורת
,תבש ינפל יתשרפהש תורשעמהו המורתה ןה ולאש ערפמל ררבתי ,תבש יאצומב
.ןילוח היה תבשב התשש המו
.הרירב רבוס וניא הדוהי יברש חכומ ,ךכ שירפהל רסוא הדוהי יברש ןוויכמו

יברל המהב יכה יא" :ארמגה תלאש תרזוח ,הרירב רבוס אל הדוהי יבר םא .ב
ררבתה בוט םויב טחש םאש רמול ךייש אל ירה ,"ןניטחש יכיה בוט םויב הדוהי
.הצקומ התייה בוט םוי תסינכבש ןוויכ ,תדמוע הליכאלש
האבה הלאשה

9 הבושת
ץראה ימע ודשחנ אלש ,הלודג המורת שירפהל ךירצ וניא ץראה םעמ ןיי חקולה .א
המורת םג שירפהל ךירצ םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה לבא ,הלודג המורת תשרפה לע
.הלודג המורת ושירפה אלש םידושח םיתוכהש ןוויכ ,הלודג

,הרירב ןיד לע ךמתסהל וריתה רשעמ תמורתו ןושאר רשעמ ,הלודג המורתב .ב
הרימאב ונקתל לוכיש ,ינש רשעמב לבא .תבש ינפל םשירפהל לוכי וניאש ןוויכ
ךמתסהל םימכח וריתה אל ,תבשה תסינכ ינפל דימ ותיבב ול שיש תועמ לע וללחלו
.הרירב לע
האבה הלאשה

10 הבושת
תא שירפהל קיפסיש ינפל ןייה ךפשייו דונה עקבי אמש ששוח הדוהי יבר .א
רסוא הדוהי יבר ןכלו ,לבט היה תבשב התשש ןייהש אצמנו ,תורשעמהו תומורתה
.וז השרפה לע ךומסל

,בוט םויב המהב טוחשל רתומ ןכלו ,הרירב שיש רבוס הדוהי יבר הז יפל .ב
ןיבמ ןיי חקולב ךא .הצקומ הניא איהו ,תדמוע הטיחשלש רבדה ררבוה ןנירמאש
אלש םושמ אלו דונה עקבי אמש ששחה ללגב וז השרפה רסא הדוהי יבר םיתוכה
.הרירב ןנירמא

תולאשל הרזח


פ"עבשותב תורגב תוניחב ןכות