ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ז"נשת ץיק ,005103 ןולאש

א"י ,'י תוינשמ ,'ד קרפ - "הלח" תכסמ
ןחבמל רוזח