ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ס"שת ץיק ,005103 ןולאש

'ט הנשמ ,'א קרפ - "הלח" תכסמ
ןחבמל רוזח