ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ז"נשת ץיק ,005103 ןולאש

'ח הנשמ ,'ד קרפ - "הנשה שאר" תכסמ
ןחבמל רוזח