ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ס"שת ץיק ,005103 ןולאש

'ג ,'ב תוינשמ ,ז"ט קרפ - "תבש" תכסמ
ןחבמל רוזח