פ"עבשותב תורגב תוניחב


,ב"נשת-ו"לשת םינשב תורגבה תוניחבב ולאשנש תולאשה ץבוק
םיאשונהו םיקרפה ,תותכסמה רדס יפל הניחבה יקלח תשולשל םאתהב םירדוסמ"'א הנשמ"ב הניחבה תולאש

הנשמה תותכסמ לע תולאש .א קלח
ח ,א םיקרפ - האפ תכסמ
ט ,ו ,ה ,ד ,א םיקרפ - תוכרב תכסמ
ח קרפ - אמוי תכסמ
א קרפ - תיעיבש תכסמ
ח ,ז ,א םיקרפ - הטוס תכסמ
ג ,ב ,א םיקרפ - הציב תכסמ


הנשמה תותכסמב םיאשונ לע תולאש .ב קלח
תוכרב תכסמ
היתוכרבו הינמז - עמש תאירק .ב
הינמזו הליפתה .א
(1) ןינהנה תוכרב .ד
םירצמ תאיצי תרכזהו הליפת .ג
(2) ןינהנה תוכרב .ו
תודחוימ תוכרבו תוליפת .ה
הרשע הנומש תוכלה .ז
האפ תכסמ
האפ תוכלה .א
רועיש םהל ןיאש םירבדה .ב
תורשעמו תומורת .ג
תיעיבש תכסמ
לובזורפה תוכלהמ .א
םיפסכ תטימש .ב
אמוי תכסמ
הרפכו הבושת .א
(1) םירופיכה םוי ייוניע .ב
(2) םירופיכה םוי ייוניע .ג
הציב תכסמ
(1) בוט םויב שפנ לכוא תכאלמ .א
(2) בוט םויב שפנ לכוא תכאלמ .ב
בוט םויב םדה יוסיכו הטיחש .ג
הטוס תכסמ
םינהכ תכרב .ב
(1) הטוס השא .א
ךלמה תשרפ .ד
הינידו היגוס - המחלמה .ג
הנממ םיררחושמהו המחלמל םיסיוגמה .ו
(2) הטוס השא .ה


וב-לכ .ג קלח
הנשמב םיאשונה לכמ םיטפשמו םייוטיב ,םיגשומ טקל"'ב הנשמ"ב הניחבה תולאש

הנשמה תותכסמ לע תולאש .א קלח
ד ,א םיקרפ - הלח תכסמ
י קרפ - תיעיבש תכסמ
זט ,וט ,גי ,בי ,י ,ז םיקרפ - תבש תכסמ
ג ,א םיקרפ - םירוכיב תכסמ
ה ,ד םיקרפ - ןירדהנס תכסמ
ד קרפ - הנשה שאר תכסמ


הנשמה תותכסמב םיאשונ לע תולאש .ב קלח
תיעיבש תכסמ
תיעיבשה הנשה תוריפ ינידמ .א
הלח תכסמ
הלח תשרפה .א
בויחה תולחל םיאנתה .ב
םירוכיב תכסמ
םירוכיב ירוטיעו םירוכיב תפסות .ב
םירוכיבב בויחל םיאנתה .א
םירוכיבה תוצממ םירוטפהו םיבייחה .ד
םירוכיבה תאבה תעב תארקנה השרפה .ג
(2) םירוכיבה תאבה תוכלהמ .ו
(1) םירוכיבה תאבה תוכלהמ .ה
תבש תכסמ
(1) תבשב תוכאלמ תיישע רוסיא .א
(2) תבשב תוכאלמ תיישע רוסיא .ב
(3) תבשב תוכאלמ תיישע רוסיא .ג
הנשה שאר תכסמ
(1) רפושב העיקתה תוכלהמ .א
(2) רפושב העיקתה תוכלהמ .ב
הנשה שארב תועיקתה רדס .ג
ןירדהנס תכסמ
ןידה תיב הנבמ .א
םידעו תודע יניד .ב
תושפנ ינידו תונוממ יניד .ג
תובא תכסמ
הרות דומלת .א


וב-לכ .ג קלח
הנשמב םיאשונה לכמ םיטפשמו םייוטיב ,םיגשומ טקל


"דמלנ אל עטק"ב דומלתב תוניחבה ינולאש
תורוקמה תמישר
תולאשה