םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב :הניחבה גוס           לארשי תנידמ
      1997 ,ז"נשת ץיק :הניחבה דעומ   טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ

007101 :ןולאשה רפסמ
הפ-לעבש הרות הבוח תדיחי
םייתכלממ רפס יתבל
ןחבנל תוארוה .העש :הניחבה ךשמ .א .םיקרפ השולש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב תודוקנ 20 - (10*2) - פ"עבשותל אובמ - ןושאר קרפ תודוקנ 60 - (60*1) - לארשי-ץרא תדיחימ היגוס לע תולאש - ינש קרפ תודוקנ 20 - (10*2) - לארשי-ץרא תדיחימ תויללכ תולאש - ישילש קרפ הדיחיל תודוקנ 100 - כ"הס .ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג :תודחוימ תוארוה .ד .דבלב הרפסמ תא םושר .הלאשה תא קיתעת לא .1 .ץרמנ רוציקב ךיתובושת תא בותכ .2 .קוסיפלו ביתכל ,בתכל בל םיש .אשונב זכרתה .3 תולאשה (תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ןושאר קרפ - הלאש לכל) 4-3 תולאשהמ תחא לעו 1-2 תולאשהמ תחא לע :תולאש יתש לע הנע .(תודוקנ 10 .2-1 תולאשהמ תחא לע הנע 1 הלאש :תוצובק עברא לש המישר ךינפל .םיארומא ,םייסיא ,םיאנת ,םיארובס (תודוקנ 4) ?וז המישרל תכייש הניא הצובק וזיא .א תמדקומה ןמ) ןנמז רדס יפל תורתונה תוצובקה שולש תא ךתרבחמב םושר .ב (תודוקנ 6) .(תרחואמל
הבושת
2 הלאש (תודוקנ 6) 'מג ,'ינתמ ,אינת :םייוטיבה לש םדיקפת תא רבסה
הבושת
.4-3 תולאשהמ תחא לע הנע 3 הלאש (תודוקנ 4) ."הב תשרדנ הרותהש הדימ" יהמ רבסה .א (תודוקנ 6) .ןהמ תחא רבסהו ,ןהב תשרדנ הרותהש תודימ שולש ןייצ .ב
הבושת
4 הלאש :ךינפלש םיגשומה ןמ השולש הרצקב רבסה ;"יניסמ השמל הכלה" - ;"הנשמ םתס" - ;"הכלה שרדמ" - ."אתפסות" -
הבושת
(תודוקנ 60) לארשי-ץרא תדיחימ היגוס לע תולאש - ינש קרפ היגוסל תועגונה תולאשה עברא לע הנעו ,ג-ב םיחפסנבש תויגוסהמ תחאב רחב .תרחבש ב חפסנב היגוס "ןנברד הבותכ" דעו "'ינתמ" הלימהמ .ב"ע י"ק ףד ,תובותכ תכסמ :ב חפסנ .8-5 תולאשה עברא לע הנעו ,ב חפסנבש היגוסב ןייע 5 הלאש ."יאמ ייותאל ןילעמ לכה" ."יאמ ייותאל ןילעמ לכה" ארמגה תלאש תאו "יאמ ייותאל" חנומה תא רבסה .א (תודוקנ 7) יתש ןייצ) ?"יאמ ייותאל ןילעמ לכה" הלאשה לע ארמגה הנוע דציכ .ב (תודוקנ 7) (.תויורשפא
הבושת
6 הלאש (תודוקנ 7) ."אידהב םידבע ינתד ןאמ" יפל הנשמה תא בותכ .א לכה ןיאו") "לכה" הלימה תא הנשמה הבתכ עודמ ,ארמגה תונשרפ יפל .ב (תודוקנ 5) ?לארשי-ץראמ האצוהל רשאב ("ןיאיצומ לכה ןיאו) "לכה" הלימה תא הנשמה הבתכ עודמ ,ארמגה תונשרפ יפל .ג (תודוקנ 5) ?םילשורימ האצוהל רשאב ("ןיאיצומ
הבושת
7 הלאש 8) ?לארשי-ץראל תולעל הלעב לע תופכל השיאה הלוכי דציכ ,אתיירבה יפ-לע (תודוקנ
הבושת
8 הלאש תועממ הל ןתונ ,איקטופקב השריגו לארשי-ץראב השיא אשנ" :רמאנ הנשמב."לארשי-ץרא (תודוקנ 6) .הבותכה ןועריפל רשאב הז טפשממ ארמגה הניבמ המ רבסה ."לארשי-ץרא תועממ הל ןתונ ,לארשי-ץראב השריגו איקטופקב השיא אשנ" .ב (תודוקנ 6) .הבותכה ןועריפל רשאב הז טפשממ ארמגה הניבמ המ רבסה ."אישק אפוג אה" ארמגה השקמ הלא תונקסמ יתש לע .ג (תודוקנ 9) .הבר התוא רתופ דציכ רבסהו ,אישוקה תא ראב
הבושת
ג חפסנב היגוס :ג חפסנ "ל"חב ןיב" א"ע ז"ל ףד דעו "'ינתמ" הלימהמ ב"ע ו"ל ףד ,ןישודיק תכסמ .12-9 תולאשה עברא לע הנעו ,ג חפסנבש היגוסב ןייע 9 הלאש (תודוקנ 7) .שדחו םייאלכ ,הלרע :תווצמה ןה המ רבסה .א תויולתה תווצמה ראשמ הלא תווצמ תודחוימ המב ,הנשמב םימכח ירבד יפ-לע .ב (תודוקנ 6) ?ץראב
הבושת
10 הלאש ."האיב הב ביתכד" הווצמכ ץראב היולתה הווצמ שרפל העיצמ ארמגה (תודוקנ 6) (.י"שרב רזעיהל לכות) ."האיב הב ביתכד" הווצמ יהמ רבסה .א רבסה יפ-לע תשרפתמ ("ץראב היולתה הווצמ" יוטיבב) "ץרא" הלימה דציכ .ב (תודוקנ 6) ?הז (תודוקנ 7) .הז רבסה ארמגה החוד דציכ רבסה .ג
הבושת
11 הלאש :תווצמ תמישר ךינפל תדובע רוסיא ,האפ ,הלח ,הלימ תירב ,תבש ,טקל ,ןיליפת ,(הטימש) תיעיבש .םילילא .עודמ רבסה ?ץראב תויולתה תווצמ ןה הלאה תווצמהמ וליא ,היגוסה תנקסמ יפל (תודוקנ 7)
הבושת
12 הלאש ךל ךיתבא יהלא 'ה ןתנ רשא ץראב תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקחה הלא" .(1 ,ב"י ,םירבד) "המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ התשרל (תודוקנ 8) ?אתיירבב תושרדנ וקב תושגדומה םילימה דציכ .א יהמו ,הביר ןכיהו בותכה טעימ קוספב ןכיה - "טעימו בותכה הבירש רחא" .ב (תודוקנ 6) ?ךכמ הלועש היעבה תא םתא םישרי םתא רשא םיוגה םש ודבע רשא תומקמה לכ תא ןודבאת דבא" .(2 ,ב"י ,םירבד) "םהיהלא ?הרז הדובע דוביא תוצממ אתיירבה תדמול המ תדמול איה ןהב תשרדנ הרותהש תודימהמ הדימ וזיא תרזעבו ,דציכ רבסה (תודוקנ 7) ("ןינעב רומאש הממ" ליחתמה רוביד י"שרב רזעיה) ?תאז
הבושת
לארשי-ץרא תדיחימ תויללכ תולאש - ישילש קרפ (תודוקנ 20) .(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשהמ םייתש לע הנע 13 הלאש ."ל"וחל השולשבו לארשי-ץראל אירוס התווש םיכרד השולשב" .לארשי-ץראל הירוס התווש ןהבש ,"םיכרד השולש" ןיבמ םייתש רבסהו ןייצ
הבושת
14 הלאש ."...רבדמ בותכה תוטימש יתשב .'טומש הטימשה רבד הזו' :רמוא יבר" יתש ןיבש תוכימסהמ יבר דמל המו ,רבדמ בותכה תוטימש יתש וליאב ןייצ .קוספב הלא תוטימש
הבושת
15 הלאש ."וניד תא ןירתוס ןיא ןיד-תיב ותוא ינפל אבו חרבו וניד רמגנש ימ" .עודמו ,"וניד תא ןירתוס" תאז לכב הרקמ הזיאב ארמגה יפל רבסה
הבושת
16 הלאש הווצמ רבד תושעל רוצל תאצל והמ :היל רמא .הנינח יבר יבגל אתא ןהכ דח" תאו ,ופגנש םוקמה ךורב ,אצי שיאה ותוא לש ויחא :היל רמא ?םבייל וא ץולחל שיאה ותוא לש ויחא :היל רמא ןיכה רמימ יעבד תיא ?וב אצויכ תושעל שקבמ תושעל שקבמ תאו ,ופגנש םוקמה ךורבו ,היירכנ קיח קביחו ומא קיח חינה "?וב אצויכ ?הנינח יבר תבושתל תואסרגה יתש ןיב לדבהה והמ
הבושת
המגודל תובושת רחבמ 1 הבושת .םייסיא - הגירחה הצובקה .א :תרחואמל תמדקומה ןמ ,תורתונה תוצובקה שולש .ב ,םיאנת ,םיארומא .םיארובס
האבה הלאשה
2 הבושת .אתיירבל החיתפ :אינת .ב .הנשמל החיתפ :'ינתמ .עטקב ארמגה לש ןויצל החיתפ :'מג
האבה הלאשה
3 הבושת וניאש עדימ ונממ וקיסהו ,יארקמה טסקטה תא ל"זח ושרד ותועצמאבש ללכ .א .ארקמב שרופמב בותכ :(ןהמ תחא ריבסהלו שולש ןייצל שי) ןהב תשרדנ הרותהש תודימ .ב סחי ךמס לעו - רומח ינשהו לק דחא - םיניינע ינש תאוושה - רמוחו לק .ךפהלו לקה לא רומחה הרקמה ןמ םיקיסמ ,םהיניבש הז ןיינעל םיוסמ רוקמב עיפומה דחא ןיד לש תולח תבחרה - הווש הרזג .תורוקמה ינשב תועיפומה תומוד םילימ תובקעב ,רחא רוקמב עיפומה םיעיפומה םיניד םיליחמ ןוימד םהיניב שיש םיניינעב - בא ןיינב .ול םימודה םירחאה תורוקמה לע דחא רוקמב םיבותכ ינש ןיב הריתס לש הרקמב - הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש עירכיש ישילש בותכב הריתסה בושיי תא אוצמל שי ןיינע ותואב םינדה .םהיניב חנומב שמתשמ קוחב הארוה עבוקה קוספ רשאכ - (ללכו טרפ) טרפו ללכ הארוהה ללכה ירחא םיאב םיטרפה םא - םיטרפ םג ןייצמ ךא םיוסמ יללכ לאכ םיטרפל םיסחייתמ ללכה ינפל םיאב םיטרפה םא .םיטרפל תסחייתמ .דבלב תואמגוד שרופמ אל ןיד לע דחא םוקמב שרופמ ןידמ דומיל - רחא םוקממ וב אצויכ .ףתושמ יניינע דוסי ךמס לע ,רחא םוקמב .עיפומ אוה ובש רשקהה פ"ע רורב אל ןיינע דומיל - וניינעמ דמלה רבד
האבה הלאשה
4 הבושת :ןלהלש םיגשומה ןמ השולש ריבסהל שי יפ-לע) הרבעוה אלא ,ארקמב דוסי הל ןיאש הכלה - "יניסמ השמל הכלה" - .םימכח ידי-לע השדוח אלו ,השמ זאמ רודל רודמ (תרוסמה העד תגציימש :וא .התוא הנש ימ הכותב רסמנ אלש הנשמ - "הנשמ םתס" - .תמכסומ יאנת ץבוק וא) יארקמה טסקטה תשירד ךותמ הכלה דומיל - "הכלה שרדמ" - .(םיוסמ רפסל םישרדמ סנכמה .הנשמל ליבקמ ןפואב ךורעה תותיירב ץבוק - "אתפסות" -
האבה הלאשה
5 הבושת םיעדוי ונאש המ לע ,םיוסמ טפשמ וא הלמ ףיסוהל םיאב המ לאושש יוטיב .א .הנותנ איה ובש רשקההמ רבכ דחא"ש ונל עודיש רחאל "לכה" הלימה ףיסוהל האב המ :ארמגה תלאש ."םישנה דחאו םישנאה .םידבעה תא לולכל האב "לכה" הלימה - .ב בוט םוקממ רבעמל תוסחייתה ףיסוהל האב - אידהב םידבע ינתד ןאמל - .תוחפ בוט וא הפי םוקמל רתוי הפי וא
האבה הלאשה
6 הבושת .םידבע םילעמש ךכל תשרופמ תוסחייתה לולכיש חוסינ לכ .א זאש ,לארשי-ץראל ל"וחמ חרוב דבעש הרקמל "ןיאיצומ לכה ןיאו" רמאנ .ב .ל"וחל וריזחהל אלו ,ץראב ותוא רוכמל וילעבל םירמוא "ןיאיצומ ןיא" תביתכ בגא "ןיאצומ ןיא" בתכנ םילשורי יבגל אפיסב .ג .אשירב
האבה הלאשה
7 הבושת .התבותכ תא הל תתלו השיאה תא שרגל וילע תופכל רשפא
האבה הלאשה
8 הבושת רטשב תודבעתשהה םוקמ אוה הבותכה תמלושמ ובש עבטמה גוס תא עבוקש המ .א .השיאה האשינ ובש םוקמה ,רמולכ ,הבותכה רטש הבגנ םש םוקמה אוה הבותכה תמלושמ ובש עבטמה גוס תא עבוקש המ .ב .השאה תשרוגמ ובש םוקמה ,רמולכ ,הבותכה ןפוא תא םיעבוק ויפלש ןוירטירקב הריתס שי הלא תונקסמ יתש ןיב .ג .םולשתה ימולשת תעיבק לש וניא הנשמב םימכחה תא החנמש ןורקיעהש ץרתמ הבר .הבותכה םולשת תא םלשמה לע לקהל ןוצרה אלא ,תורטש
האבה הלאשה
9 הבושת דמעמב תורפה דוע לכ .ולודיגל תונושארה םינשה שלשב ץעה תורפ - הלרע .א .האנהבו הליכאב םירוסא םה ,הלרע לש .הברקב םלדגל ףא וא הזב הז םילודיג ינימ ינש ביכרהל רוסא - םייאלכ .הזכ לודיגמ תונהיל רוסא ןכו דע (ןסינב ז"ט דע וא) הנשה לש השדחה האובתה ןמ לוכאל רוסא - שדח .רמועה תברקה רחאל .לארשי-ץראל ץוחמ םג תוגהונ ,ץראב תויולתש פ"עא - םייאלכו הלרע .ב .ץראל ץוחב גהונ שדחה ףא רזעילא יבר תעדל
האבה הלאשה
10 הבושת .ץראל האיבל תוסחייתה ללוכ הרותב החוסינש הווצמ .א .לארשי-ץרא .ב תוגהונ ךא ,ץראל האיבל תוסחייתה ללוכ הרותב ןחוסינש תווצמ םיריכמ ונא .ג .ל"וחב םג
האבה הלאשה
11 הבושת ןכלו ,ףוגה תווצמ ןניאו עקרקב תויולת הלא תווצמ .האפ ,הלח ,טקל ,תיעיבש .ץראב תויולתה תווצמ תובשחנ
האבה הלאשה
12 הבושת ,תושרדמ - םיקוח .א ,םיניד - םיטפשמ ,הנשמ - ןורמשת .השעמ - תושעל ."ץראב" םילימב טעימו ,"םימיה לכ" - םילימב הביר בותכה .ב ל"וחב םגו ץראב םג תוגהונ תווצמהש םידמל ונא יובירה ןמ :היעבה .ץראב קר תוגהונ תווצמהש םידמל ונא טועימהמו ךומסבש ןאכמ .ל"וחב םגו ץראב םג תוגהונ ףוגה תווצמ קרש תדמול התיירבה .ג ותואש ,הרז הדובע דוביאב קסועה קוספה עיפומ םינידה ללכב קסועש קוספל .םוקמ לכב לחכ םיניבמ דוביאל המודבש ןיד לכש ,"וניינעמ דמלה רבד" הדימה תרזעב םידמול ונא .םוקמ לכב לח - ףוגה תבוח אוה הרז הדובע
האבה הלאשה
13 הבושת :(םיאבה םיטרפהמ םיינש ריבסהלו ןייצל שי) לארשי-ץראל הווש רשעמ שירפהל ךירצ הירוסב ררוגתמה :לארשי-ץראכ תיעיבשבו רשעמב תבייח - .תיעיבש הנש לכב הטימש תווצמ םייקלו הרפעב ךרוד אלו הילא סנכנש רוהט םדא :סנכנ הרהטב הילא סנכיהל הצורה - .םימעה ץרא ריוואכ אמט וניא הריווא ןכש .אמטנ אל דמעמ הירוסב עקרק תיינקל :םילשורי ירוורפב הנוקכ ,הירוסב הדש הנוקה - וליפא היינקל רטש בותכל ירכונל רמול רתומ ןכלו ,לארשי-ץראב היינק לשכ .תבשב
האבה הלאשה
14 הבושת םיטמשמ ןיא עקרק םיטמשמ ןיאש יתמו ,םיפסכ םיטמשמ ,עקרק ןיטמשמש יתמ .םיפסכ
האבה הלאשה
15 הבושת וניד תא ןירתוס לארשי-ץראב ןיד תיבל ץראל ץוחב ןיד תיבמ חרובש הרקמב .לארשי-ץרא לש התוכז ינפמ
האבה הלאשה
16 הבושת אצי (ותשא תא םבייל ןהכה ךלהש) םדא ותוא לש ויחא :ול רמא תחא הסרג יפל וז הסרג יפל רבסומ אל .המוד לרוגב ץפח אוה םא ותוא לאשו .תמו הרטמ התואל .לאה תא חבשמ אוה עודמ ,לארשי-ץרא - ומא קיח חינה םדא ותוא :ךכל רבסהה םג עיפומ היינשה הסרגב .רוצ - היירכנ קיחל הנפו
יתכלממ ע"בשותב תורגב תוניחב ןכותל הרזח