ארמגה תארוהב היצביטומו הדותימ

(ר"גש) גרבנזור ןושרג ןועמש ברה

םילשורי ה"נשת ,ץישפיל ם"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ןותנש :וילדמ םימ

:ןכותה
לארשיל ה"בקה ןיב תוימיטניאה איה פ"עבשות
ינוציחה רקוחה לש הזל ןימאמה לש ודומלת ןיב
דומילב היצביטומה
הקעומה
םילולסמ ינש - ארמגה דומילב היעבה
רקחמה - הקעומה תיסהל ןורתפה

.םיקלח השולשל ילש םירבדה תא קלחא
השיגל תיתבישיה השיגה ןיב האוושהה דומעת וזכרמבש ,ידותימה דצב קוסעא ןושארה קלחב
וז תרגסמבו ,תוינרדומה תובישיה ,וננמז תובישיל ןווכתמ ינא תיתבישיה השיגב .תירקחמה
בשוח ינא .רברפש 'פורפ ברה לש םירבדה תובקעב רצונש ילידיאה םשורה תא רפהל הסנא ינא
חוכיוה .ןכ ינפל ןאכ ראותש ומכ ,ינומרה ךכ לכ ןפואב םיקובח םיכלוה םניא וללה םיינשהש
.רקחמ לש רחא גוס לע רבדמ ינאש ,ךכמ רקיעב עבונ וניניב

הדותימה ןיבש סחיה לע עיבצהל וא תוארהל יתמגמ ןאכו ,היצביטומה לע רבדא ינשה קלחב
היהי םא .ארמגה דומילל סחיב תובישיב םויה שיש היעבה תא גיצהל ףאו ,היצביטומה ןיבל
תוארהל ,האצרהה אשונכ ותוא גיצה יצרא ןב יגחש קלחה ,ישילשה קלחל עיגא ,ידיב קפיס
.ותועמשמ תא חתנלו ,םייחה תוכרעמ לכב ארמג בוליש לש לדומ

לארשיל ה"בקה ןיב תוימיטניאה איה פ"עבשות
תורשקתהה וניה הרותה דומיל לש ינושארה ןבומהו ,לארשי םעל 'ד ןיב תירבה הניה הרותה
,לארשי םעל ה"בקה ןיבש תוימיטניאה הניה ,ל"זח ןושלב ,ןירותסימה איהש פ"עבשות .תירבל
שיא ייחמ תוחוקלה תורופטמב הרותל םתבהא תא םיבר תושרדמב םימכח ועיבה םניחל אלו
.ותשאו

ךל רמול םיבהא תליאל הרות הלשמנ המל" :םירופ - אמויד אנינעל ףא רושקה שרדמ ריכזא
לע הביבח הרות ךכ ,הנושאר העשכ העשו העש לכ הלעוב לע הביבחו רצ המחר הליא המ
רתסא הלשמנ המל" ליבקמבו ,(א"ע ,דנ ןיבוריע) "הנושאר העשכ העשו העש לכ הידמול
העש לכ שורושחא לע הביבח התיה רתסא ךכ ,'וכו רצ המחר הליא המ ,ךל רמול ? הליאל
.(א"ע ,טכ אמוי) "הנושאר העשכ העשו

- רבעב ךכ .ה"בקל ותקיז תא הכרדו תידוהיה ותוימצע תא ידוהיה ההזמ הפ לעבש הרותב
םוק םיכשמה תיב לעב וא הבישי רוחב ,הרותב קבדה לכ היווח שח ונימיב םג ךא - ל"זח ימיב
."הבהא" תכרבב הרותה תכרב תבוח ידי םיאצויש הכלהל קספנ םניחל אל .ימויה ףדה דומילל
תארי הקיפסמ הניא הרות דומיללש עמשמ ,"םימש תאריו הרות תבהא" :רמול ונא םיליגר
ל"צז הניב א"ר יברו ירומ .ודומילב ןמז ךרואל דימתהל דימלתה חילצי אל הבהא ילב ,םימש
. דומלל קיספה אוהש וניבה ,תוקידצ גוהנל לחהש רוחב "רימ"ב וארשכש ,רפיס

ךא ,תיתוברת :הקיז לש רושימל התוא ללדל וא ,יטפשמ הזוחכ תאז תירב ראתל ןבומכ ןתינ
ונומא ,תמדקומה השיגה תאצות ,תימויק העיבק לוכל םדוק יהוזש םיאצומ ונא ל"זחב רבכ
תורדוחה תכל תוקיחרמ תוכלשה היתובקעב תפחוס איהש קפס ןיא ךא .ותרותב דמולה לש
תטישו ,היפוא ,הנכות ,הרותב הנומאה גוס .םמצע תידומילה הדותימלו ןכותל המינפ
תטישו דומיל לכ אל .הקתבל רשפא יאש בושמ יסחי לש האלולב םיאצמנ ,הדותימה-הדומיל
םושמ אלו ,התימ בייח הרות דמלש יוג .תירבל רשכ דמול לכ אלש םשכ ,תירבל הרשכ דומיל
אליממו ,תירבל ךייש ונניאש םושמ אלא ,הרותה תא ןיבהל ידכ ויד יטנגילטניא ונניא יוגהש
.וינפב ףשחית אל התועמשמ

לכוי אל תיברעמ תוברת ןב רקוחש ,םיגולופורתנא רפסמ יפב הנעטנש הנעטל רבדה המוד
.רקוחה תוברתמ ןיטולחל הנוש ימויק בחרמב יחה חדינ טבש לש הרזו הקוחר תוברת ןיבהל
.תינרדומ הפשל טבשה תפש םגרותת ובש ןולימ ומצעל רבחיש ,ץוחבמ הפשה תא ןיביש יד אל
רקוחכ ודמעמ ןיב תישממ הריתס תמייק ןאכו .הנממ קלח תויהל וילע תוברת ןיבהל ידכ
ןב לש תימצעה הנבהה ןיבל ,ורקחמ אשומל תינוציח תונשרפו ,תיביטקלפר תולכתסה בייחמה
ףתוש תויהל - תועדבו ,תונומאב קלח לוטילו המינפ סנכיהל ץמאמ השעי םא םג .טבשה
,דוע אלו .הנוש ותוא ריאשי ומיע איבהש תוברתה לש ףדועה ךרס ,טבשה ירבח לש תוילטנמל
אצומה תרבחל ןעוממ ורקחמ ירהש - תיתוברת ןיב היצמרופסנרטל ביוחמה רקוחכש אלא
ידכ ךות ,תונשל אלש לוכי ונניא אוה - ורקחמ תא עצבמ אוה םהילעש םיביטימירפל אלו ,ולש
רפסמ אריז 'ר לע .המצע ךותמו המצעל תנבומה תירוקמה תוברתה תא רקחמה ךילהת
יכ ,הינימ האלבב ארמג חכתשלד אתינעת האמ ביתי לארשי ץראל אריז 'ר קילס יכ" דומלתה
,ילארשי-ץראה דומלתל סנכיהל היה לוכי אל אוה .(א"ע ,הפ אעיצמ אבב) "ידרטינ אלד יכיה
.לבב לש הדומלת תא חוכשל ילב

ןיבמ רקוחהש ,תרמואה תידגנ הנעט תולעל הלוכי ירהש ,הדיצב הרבוש וז הנעט ,אסיג ךדיאמ
.םמצע תא םיניבמ םהש הממ רתוי ,ולש תרכנמה הביטקפסרפה ללגב אקווד טבשה ינב תא

ריממ םחורי 'ר תמגוד רסומה ימכח ןיב רקיעב הצופנה תיתבישיה תרוקיבה תא ריכזמ רבדה
.ידומלתה רקחמה יפלכ תיטסילאיצנטסיסקא תרוקיבכ התונכל ןתינש תרוקיב ,רלסד ברהו
ןאכמו ,התיא תירבב ,הנממ קלח ךתויהב אלא רשפא יא ,ודמיל םה ,הרותה תא ןיבהל
ידומלתה ורקחמל שגינה רקוחהש ןאכמ .הרות דומילל המדקהכ רסומה דומיל לש תובישחה
ךכב תינתומ הרותה תנבה .הרותה תא ןיבהל לוכי ונניא תיביטקיבוא תוברועמ יא לש הזופב
תוברתל ןב יתפרצ םאה .תינקנ הרותה ןהבש םיכרדה ח"מ תא ומצעל לגסי-הבישיה ןבש
םוגרתה םאה ?הרות לש המלוע ךותב םינפב לדגש םדא ומכ הרות ןיבהלו דומלל לכוי תפרצ
דמלמהש ,ל"זח ודמיל ץראה םע יבגל וליפא ?הרותה לש ףוליס היהי אל תיתפרצה תכרעמל
תוימיטניאה תשוחתמ חפט הלגמה הנידע השגרה ,וינפב ותסורא לעובכ ץראה םע ינפב הרות
תיצקנופכ תירקחמה היצפואה לוסיח םושמ ןיא ךכב רבכ םאה .ותרות-ותלכל ןדמלה לש
רומאכ הריחמש הייאר ,ישונאו יביטקיבוא ,ירקחמ םוידמ טסקטב האורה רקוח םאה ?תירב
?תירב תתירככ ותוליעפ תא סופתל לכוי ,טסקטהמ קוחירו רוכינ

תטיש תא הזה קומינב קידצהל וצרש ,ךולב ל"ירהמה ,זלט תבישי שאר ומכ ,םימכח ויה
וא תילקיסיפ תמא הנניא הלש תמאה .תיתונמא הריציל המוד ,ונעט ךכ ,לופלפה .לופלפה
וכותב קרש ישפחו יונפ ללח ןנוכמ יתונמאה ןוימדה .תיטטסא קר אל םג ךא ,תיפוסוליפ וליפא
לכשהמ קתנתהל ונילע .תולובג תרסחו ףוס-ןיא הניהש ,תיקולאה תמאה ןוכשל הלוכי
הקיטטסא .דבלב תילכש הקיטטסא ןניא ןה .תוילופלפה תוקרבהל קוסנלו ,יטמגרפ ,ישומישה
.רתוי יקולא ,רתוי ינוימד ,רתוי הובג םלועמ תוגשהו תורכה הבוחב תנפוצ וז

לע ךכב קלחו ,לופלפה תא ל"צז רטנלס י"רגה ומכ טסילנויצר קידצה ,הזמ קוחר אל ןפואב
הדותימהש שפוחה ,ותעדל .ךייתשה וילאש א"רגה לש ושרדמ תיבמ תידגנתמה תרוסמה
תוקומע תויועמשמ טסקטהמ קיפהל יתויורשפא תא רישעמו הבעמ ,תרציימ תילופלפה
רהמ שיח ךפוה ,הבותכה הלימהמ הלילח קתנתהל אריה ,ינדקונה דומילה .רתוי תויתימאו
.תיתד הניחבמ אל םג ,ןיינעמ אלו חוטש ,ידממ דחל

ינוציחה רקוחה לש הזל ןימאמה לש ודומלת ןיב
םתועצמאבש תוצופנה םיכרדה תחא .רקוחה לש הזל ןימאמה לש ודומלת ןיב לדבהה לע דועו
קר עודיכ הנניא תירקחמה הדותימה .האבה ךרדה הניה תיתבישיה הטישה לע ןגהל םיגהונ
תועד תיוור ,תונשרפ לכש איה תומסרופמה ןמ .תומודק תוחנה תרסח ,תיביטקיבוא הרודצורפ
ךרד ,טסקטהמ תמדקומ היפיצה ןיבש תולתה לע רבכמ הז ועיבצה םינקיטינומרהה .תומודק
רקוחלו תומדוק תונומא ונל ,וז הדמע תנעוט ,רבדה אוה ךכ םא .ינשרפה רצומהו וב לופיטה
ירקיע לש לילשת הניהש ,רקוחה לש תומודקה ויתועד לש המישר גיצהל לכונ .תומדוק תונומא
רשפאש ,ישונא טסקט הרותב האור רקוחה ,םימשה ןמ הרותב םינימאמ ונא .ונלש הנומאה
ךרדהו ,תירב הניה הרותהש הנומא ךותמ םיאצוי ונא .רחא טסקט לכ םירקוחש ךרדכ ורקוחל
,אוה ךכ םא .הכופה רקוחה לש ותעד ,הדומילב המלש תוברועמו תוקיבד ךותמ איה הניבהל
ןכל .הערכה ירפ איה ךרע לככ ,וחיכוהל ןתינש ןיינע הנניא הנומא ,ןעוטו ןימאמה ךישממ
הכרעב תלפונ הנניא איה הרקמ לכב ,הרותה תשודקב תמיוסמה יתנומאב חותפל יתוכז
.רקוחה לש ותנומאמ

םהש אלא ,רקחמל םיבורק אקוודש ולאכב רקיעבו ,םינוש םייתד םיגוחב - וז תלבוקמ הננגימ
רקחמ חתפל ןיא תומודק תועד ילבש העיבקה ירהש .תיעטומ - הביטנרטלא ול ביצהל םיצפח
אל ינשרפה ץמאמה ידכ ךותש השוריפ ןיא ,אוהש-לכ טסקט לכ לש הטושפ הנבה וליפאו
יכרדבו הדותימב םייוניש םע תינמז וב בורל לחה יוניש ,ןמצע תומודקה תועדה הננתשת
ןיא ןהידעלב ,תומודק תועד ךותמ תאצל יאדוב בייח יתימא רקוח ,אייל יפלכ .ומצע רקחמה
תועדש רהזיהל וילע ךא .טסקטה םע חישב חותפל ללכ רשפא יאו ,רקחמ לש הלחתה רומאכ
לכ םינווכמ ויהי אל םיירקחמה ויצמאמשו ,םיינועביק םינבואמל הנכופהת אל ,ולא תומודק
םהילע ,ןיינבה ימוגיפל תומודק תוחנה ןתוא ןה תומוד .תומודקה ויתועד תקדצהל םלוכ
,תכפוה תימצע הרהנה .תורתוימל ךופהל ףא םיוסמ בלשבו ,ןיינבה תמקה ידכ ךות תונתשהל
הנפומ תויהל ךירצ רקחמהמ קלח .תומדקומ תוחנהל תומודקה תועדה תא ,רמדאג לש ונושלב
לגוסמ ינא ןכותמש דוסיה תוחנה ןהמ ,הז הרקמב לאשיתש הלאשה .ולא תומודק תוחנה יפלכ
.רמוא ינאש המ תא רמול

.ילכ ילב רוא ןיא הלבקה יפל .םילכה תריצי לש ילבקה רואיתל הז ךילהת תוושהל גהונ ינא
הדותימה וניה ילכה ונניינעל .יפוסו לבגומ דימת אוהו ,ילכב ךרוצ שי םלועל רוא ךשמייש ידכ
האכההו שוטיבה ךותמ תשחרתמ םילכה תלידג ךא .תומודק תועדב היוורה ,רקוחה לש
תכשמה היהת האצותה .הדותימה ךוכיזו שומיג ,הבחרהל איבמ ןכותה .ילכב הכמ רואהש
תוארל ןיאו ,רושימ ותואב םיאצמנ אל ללכ רקוחהו ןימאמה וז הניחבמ .רתוי םיהובג תורוא
.ינשה לש ךפוהמ םואת דחאב

,ךופה ךילהתה ללכ ךרדב .דומילה ךילהת ידכ ךות ותנומא תא ןחבמב דימעמ ונניא ןימאמה
רמול ינא גהונ .הנומאה לש היצקנופל ךפוה טסקטה .דמלנה רוקמה לע התוא אוה הפוכ
לש תמאה תא חיכוהל ןווכמ ולש ץורית לכש ,יאקסירבה ,ינרדומה ןדמלה לע הז רשקהב
ןיא ללכש תוארהל אלא ,םיצורית ץרתל םיכירצ אל ונחנא ,םייח 'ר ןואגה רמאש יפכו ,הרותה
הארמ אוהש אלא ,אישוקה תא ץרתמ קר אל אוהש ךכב הרותה לע ןגמ ןדמלה .אישוק ןאכ
תסיפת םצעב םישרשומה םיקומע םיעינמ הל שי וז הדמע .התוא תושקהל ללכ רשפא יאש
ישיא ישוקל תכפוה א"בשרה לע הישוק לכ .ודומילב תטלחומה ותברועמ ןאכמ .ולש הרותה
ךשמל ודומילב עוקשל ןדמלה לש תלוכיה .תימויק החוורו ןוחצינ תעורת וניה ץורית לכו ,ולש
ןאכמ .וז תישיא תוברועממ אלא ,םימש תארימ תעבונ הניא ,ךכ לכ הזע תוינויחבו תובר תועש
,תונוש תונוכת יתש ןניה ולא .ךשמהב חיכוהל הסנאש יפכ תויגולודותימ תוסיפת ףא תורזגנ
וא דבלב הנומא לש דחא ןוויכל החירב ןכל .המצע תישונאה היוהה סיסבב םישרוש ןהיתשלו
.יתעד יפל הלוספ דבלב יביטקיבוא רקחמ

.תיפרית תובישח יתרוקיבה ןוויכל הייארה תיוז לש הזכ ךופיהל שי הז רשקהב ,דועו תאז
בחרמל ודומילב ותוא הולמ תובר םימעפש הקעומהמ ןימאמה דמולה תא ררחשל אוה יושע
הרותה תירבב תושרתשהו תוקיבדל יאנת וניה הז שפוחש וניה סקודרפה .ררחושמו יפוס ןיא
אלא ,דמולה לש ותנומאב עגפ אלש קר אל ,הזכ ךפהמ ללכ ךרדבש ,הארה ינויסינ .המצע
.יתרוסמה דומילל רוזחל תלוכי וב רצייו רעשה תא וינפב חתפ השעמלו ,התוא קזיח אקווד
לופיל אלש תויושע וללה ךא ,תונוש תוסיפת ךותמו ,רחא ןפואב ,ךכמ םלעתהל ונל לא םנמא
.יתרוסמה דומילה לש וזמ ןהלש תוהדזההו תוקיבדה תמצעב

דומילב היצביטומה
רעונה לש ארמגה דומיל תיעבו ,הקעומה ,היצביטומה לע םילימ רפסמ .רמול םוקמה ןאכ
יתוא ןיינעמ המ ."ןיינע"ב הכורכ הדותימהו ,הדותימב הנתומ היצביטומה .ימואל יתדה
ונניא ןיבהלש םושמ .תקפסמ הנניא ,ןיבהל ,תינללוכה הבושתה םג ?שפחמ ינא המ ?טסקטב
םאה .תורתוס ףאו תונווגמ ,תונוש תויצפוא ללוכ ןיבהל ?ןיבהל שוריפ המ .יעמשמ-דח חנומ
םירקחמהמ םיברב השענש המל המודב ,לולכמב קלחכ טרפה תא תוארל - ושוריפ ןיבהל
תונושה תועפשהה וא ?יתכלהה גשומה תוחתפתה לש תירוטסיה הסירפ וא ?םיידומלתה
תוחתפתהה םאה .םה םג םינוש רבסהה ירגאמ ?ותוא ובציעו גשומה תוחתפתהל ואיבהש
,ולשמ ךפונ ףיסומ ודימלת דימלתו ,ץרתמ דימלתהו לאוש ברה ,תישרדמ תיב םינפ הניה
חסונ יתרבח רבסה וא ;תידומלתה תוחתפתהה תא גיצמ א"טילש טקידנב ברה ובש ןפואב
לולכמה ילואו ?םת ונברל סחיב ךברוא 'פורפ חסונ יגולוכיספ רבסה ילואו ,ץ"כ בקעי 'פורפ
תא הניבמה ,תיתרוסמה השיגה ילואו ?התע ונראיתש יפכ ירוטסיה אלו יגול לולכמ וניה
תנעוט ךכ ,ךכל רבעמ ?וב תומולגה תויורשפאה ןומיסו יטילנאה וקוריפ ךותמ יתכלהה גשומה
ןפ םינוש םיקומינמ ,ףידעהו "רחב" ןושאר לכ ,לואשלו ךישמהל םעט ןיא ,הנורחאה השיגה
ללכ ןיבהל ילואו ?ףידע יגולונמוניפ וא יגולופורתנא רבסה ילואו .תויורשפאה לולכממ םיוסמ
ררועל ילע ?הרוהט תילטנמ תלוכי אלא ,יתכלהה גשומה עמטוי ובש ךרעמ תיינבהל ךורכ אל
.םינפבמ ותוא רמול ,גשומה םע תוהדזהל תלוכיה תא רוציל ,הראהה תא ,גשומה תא יברקב
?הכלה קוספל ונינפלש הרקמב ,דמלנה גשומב שמתשהל תעדל ושוריפ ןיבהל ילוא וא

ה"יארל שדקה תורוא רפסהמ טטצא .רקחמה לש םירבסהה תודידרמ םיבזכאתמ ונא םיתעל
:ל"צז קוק
ונל םיטישומ ...םקלחב םיחמשו םיעבש ...תועוצקמ ילעב רשא תעב באכה לדגי רתויב"
תא הקזח דיב םה םיערוקו ,תוינוציח תודבועו םישעמ פ"ע תוירוטסיה תואצרה ,לשמל
.(טמ 'מע ,'א קלח) "...היוהה לש לודגה גראה לכמ ול םילגוסמ םהש עוצקמה

רומאכש הז ןיינע .ומצע סרוקסידב ןפצומה ןיינע ,הלשמ סרטניא וא ןיינע הדותימ לכל רומאכ
םע ינשה הדצמ הרושק ,גשיהכ ,תרתוח הדותימה התארקלש הרטמכ וגיצהל ןתינ
.ןיינעהמ הברהב הבחר ללכ ךרדב היצביטומה .היצביטומל ההז ונניא אוה ,ןבומכ .היצביטומה
.םדוק וילע ונרבידש ןבומב ,ומצע ןיינעהמ םיקוחרה םירבד לע ןעשיהל ףא היושע היצביטומה
,תילכלכ וליפאו ,תיתרבח היצקנופ אלמל ,יגולואידיא סותפ לש האצות תויהל איה הלוכי
ףאש םייחה שפנ ורפסב ןי'זולוומ ח"ר :המגודל ."ןיינע"ה לש הרישי האצות ןניאש תויצקנופ
תומלועה לע העפשהב םימורמ יהבוגב תאצמנ היצביטומה .ןיינעל היצביטומ ןיב ץיח רוציל
םאה .ימוי-םוי ילאוטקא ןיינע הנניא איה ,ןיינעל ההז הנניא וז היצביטומ ךא .םינוילעה
?םינוילעה תומלועה תא ןקתמ אוה ודומילבש תישממ תימויק השוחתכ שח 'זבינופ דימלת
."ןיינע"ל ,ול תוקיצמה ךרע תולאשמ דמולה תא ררחשל האבה הירטמ ןיעמ איה

ךשמב .תידוהי וא תיתבישי הקיטילופ תרגסמב היצימטיגל לש היגטרטסיא וירבדב תוארל ןיא
."האריב םורע םדא אהי םלועל" לש תרתוכה תחת הזכ שומיש השענו רשפא הירוטסיהה
דגונה רבד ,ידומילה סרוקסידה םצעב התוברעתהב אל היהת תירקיעה תישחומה התעפשה
תעיבצ .דומילב תממורמ תוניצר ,שדוק תדרח לש הריוא תריציב אלא ,םיללכה תא
המשא ישגר לש תינופצמ תכרעמ ןוניכ עורגה הרקמב וא ,םיאשינ השודק יעבצב טקלטניאה
םצעב אוה ןיינעה .לוטיבה ידי לע תומלוע םתואל םרגנה סרהה תאצות ,הרות לוטיב לע
ךפוה היצביטומהמ רורחש .הריתסב בורל םידמוע ןיינעהו היצביטומה םיינשהו ,דומילה
."המשל הרות" לש לאידיאה שממתמ ובו ףורצ ילאוטקלטניא וניהש ,ןיינעה תריציל יאנתל
הנשי .םייביטקארטניא םניה םהב ונקסעש םינושה םיטנמלאהש רמול לכונ הז לכ םע
םסרופמה ילבקה טפשמה לע הזרפרפכ .היצביטומהו ןיינעה ,הדותימה ןיב היצקארטניא
,(הדותימ) הרותה תא דמול ןדמלה ובש ןפואהש רמול ןתינ ,"םה דח אתיירואו לארשי ה"בוק"
השולש םניה (היצביטומ) ותוישיא ,ומצע ןדמלהו ,(היגולואידיא) התוא ספות אוהש הסיפתה
.םינוויכה לכמ תוליסמ תוכילומ ןמצע ןיבל םהיניבש ,דחא שלושמ לש םידוקדק

דומילה ןיב םיקתנמה םיאקסירבה לש דגונמה םנוצרב אוצמל לכונ ולא בושמ יסחיל המגוד
תא דחאל אקווד קוק ה"יארה לש ותפיאשל ,הכלהה ןיבל ןויעב דומיל תובישיב ארקנה
םלועב תוינש הנשי אצמנ" :"דודמ ךדוד המ"ב ל"צז קי'ציבולוס ד"ירגה בתוכ .םיינשה
תלועפ ,תחא :וז תודהי לש התוהמ תא תוצממ תויזכרמ תולועפ יתש ,תיתרוסמה תודהיה
ולא תולועפ יתש .תייכלהה היצזילאירה תלועפ ,הינשהו ,(שרדמ) הרוהטה תייכלהה הבישחה
האצות הנניא תישעמה הכלהה .(229 'מע ,דחיהו דיחיה דוסב) "םידרפנ תומלוע ינשב תואצמנ
תויושחרתהב םירושקה םיפסונ םימרוג לש היצקנופ איה ,הרוהט תיטילנא הבישח לש
תויטננמיא רסוח וב אוה שחו יתכלה קוסיעמ עתרנ יאקסירבה ןדמלה ךא .תוירוטסיה
:םיצרחנ וז הדרפה תונגב ה"יארה ירבד .תוירקמו

ידוסיה רוקמהמ םיבר לצא הקחרתנו םיקסופה תעפשה הכלה םינמזהו תורודה ךשמב"
"הארוההו דומילה תוחראב תונטקו תערגמ האב הזמו .םרוקמב םמצעב םידומלתהמ
.(ברה תאצרה)

- וז ותדמע ןיבל םיילארשי ץראה םייחב הרותה שומימו ,ברה לש תינויצה ותפקשה ןיב הקיזה
הלאש לע .ל"מכאו איה םג הרורב תיאקסירבה תקלוחה הדמעה לש היתורוקמש יפכ ,הרורב
דומלל הצור אוה התעו ,ימוי ףד רועישב עובק ףתתשמ היהש ימב א"טילש ףסוי ע"רגה לאשנש
השעמל הכלה ןהש תוכלהה דומיל ףידעהל שיש הנע ,םינורחאו ע"וש ,תוכלה רועישב ומוקמב
םירדנ תרתהב ךירצ ןיאו ףידע הז דומיל ."שדוקב ןילעמ" תניחבב אוהו ,דומלתה דומילמ
.(בנ ,ו"ח ,תעד הוחי ת"וש)

הקעומה
ןהש יפכ תוינויצה תובישיב םויה תדמלנ איהש יפכ הרותה םאה .היעבה חוסינל םוקמה ןאכ
ןפוא םאה ,ןדומיל תרוצב תויאטילה תובישיהמ יסיסב ןפואב תונוש ןניאש תובישי ,תוארקנ
םילבוס רדסהה תבישי ידימלתמ םיבר ?ולא תובישי םישייאמה םידימלתל םיאתמ הז דומיל
,יתרבחה רושימב החלצה לש רופיס ןניה ולא תובישיש הדבועה ףא לע .םדומילב הקעוממ
הבישיל הז רוביצ לש ותקיזש תודמלמ תודבועה ,לודגו בחר ינרות יתד רוביצ רצונש הז ןבומב
אלו .הבישיב םהידומיל םות םע ארמגה דומילב םיכישממ אל ה'רבחה .הרקיעב תיתרבח הניה
םלועהמ םיקחרתמ ףא םהיניבש םירשכומהו םילאוטקלטניאה םייניצרהמ םיברש אלא ,דוע
.ישממה יתוברתה םמלועמ קלחל תכפוה אל הרותה .יתדה

אל םא ,םיבורק םיטנמלא לע תססובמ רדסהה תובישיב הרות דומיל תיצביטומ ,רומאכ
רמול ןתינ יללכ ןפואב .ולא םירוחב לש תותיחנה תשוחת העבנ ןאכמ .תובישיבש ולאל ,םיהז
תונושארה םינשב וידממל עיגהלמ קוחר ישממה ןוליחה ךילהת םא םגש בל-רב 'פורפ ירבדכ
.ימינפ ןוליח ודי לע הנוכמה תוחפ אל רומח ןוליח לש ךילהת שחרתמ ירה ,הנידמה םוק לש
םנשיש יתיליג יתעתפהל ."לאומש תכרב"ה ךותמ אמגוד ,הרתונש העש עברב גיצהל ינוצרב
,תחא םעפ ףא ותוא וחתפ אלש קר אל ."לאומש תכרב"ה אוה ימ םיעדוי םניאש רדסה ירגוב
תבישי שאר ,'ץיבוביל בד ךורב 'ר ,קסירבמ םייח 'ר לש ודימלת) אוה ימ ועדי אל וליפא אלא
.(ץינמק

םילולסמ ינש - ארמגה דומילב היעבה
,ררבנ .רדסהה דימלת לצא ררועתהל תולולעש תויעבה תא חתנל הסנאו ,ולש "הרות" גיצא
תשגל לכוי ןפוא הזיאב תוארהל הסננ ילואו ,אוהש יפכ ותוא דומלל לגוסמ ונניא אוה המל
.םייעמשמ דחו םיטושפ םניא םירבדה ,יתרמאש ומכש י"פעא ,וילא

רבכ תועיפומה תוישוק יתשב חתופ אוה .ןישודיקל רושק "לאומש תכרב"ה וד וילעש אשונה
םיפדה תא םיריכמ םלוכש החנה ךותמ) רוציקב יתכלהה עקרה תא םידקא .םינושארב
תעבוק תאז הכלה .םירדנב הרוקמו ,"םיידי" לש הכלה הנשי .(ןישודיק תכסמב םינושארה
,רדנה ןושל לכ תא רמא אל אוהש ףא .לח רדנה ,רדנ לש יקלחו עוטק קוספ רמא םדא םא םגש
.רדנה תופקתל הקיפסמ וז העוטק הרימא ,רדנל הזיחא תיב םינושארה שוריפכ הניהש ,די קר
,םירדנ תותכסמב ארמגב אוה ,הכלהה ישרדמב ןהו הנשמב ןה ,םיידי לש וז הכלהל רוקמה
.ןישודיק יניינעל וז הכלה תקתעומ ןישודיק תכסמבו

םשב האיבמ "לאומש תכרב"הש הלאש - תחא .הלופכ םינושאר ידי לע רבכ הלאשנש הלאשה
המ א"עיז יברו ירומ השקהו" :התוא שוחל לכונש ידכ ונושל תא טטצאו ,םייח 'ר ןואגה ובר
י"פעא ןישודיק יקסע המיע רבידש ידי לע אנדמוא 'יפא ,ןישודיק יבג ןושל ןידל ונא םיכירצ
."ןישודיק יבג םיתפשב אטבל ןיד ןניעב אלהו .ןישודיק יבג ינהמ כ"ג ןושל ןיד וב ןיאש

רמאיש ךרוצ שיש ןויכ .תינויגהו תנבומ םירדנב םיידי לש הכלהה - הנושארה הלאשה ,ןכ םא
רובידה לש וניד לע ןוידל םוקמ שי אליממ ,םייתפש יוטיב ידי לע לח רדנה ,ויפב רדנה תא
ןויד .רדנה לש טפשמהמ קלח קר רמא אוהש הרקמב ןידה היהי המ ,םיידיה ,עוטקה
,רמולכ .ןישודיקב ליעומ ןינע ותואב םיקוסע"ש םושמ ,ןישודיק יבגל יטנולר ונניא הרואכלש
יאנתב ,םילח ןישודיקה זא םג "'וכו יל תשדוקמ תא ירה" החסונה שרופמב הרמאנ אל םא םג
םיידי לע ןוידל םוקמה ללכב המ ןכ םאו .("ידהס ןנא") השדקל התיה ותנוכש ונל רורבש
וא הרימא הקיפסמ ןישודיקב ?ןישודיקל םיידיה תכלה תא קיתעהל רשפא ךיא ,ןישודיקב
.הקיפסמ ןישודיקל תנווכש אנדמוא .השדקל ותנוכ תא עדנ הכותמש תרחא הווחמ וליפא ילוא
?ןישודיקב םידי ןידב ןודל םוקמה המ ןכ םא

ןושלה תיצקנופ ןיב הדח הרוצב ןיחבמ ם"במרה .ם"במרה ירבד תובקעב תמצעומ הישוקה
ךרוצ ןיא תוריזנבש ,(ו"לה א"פ תוריזנ תוכלה) בתוכ אוה ,םירדנ יבגל .םירדנב וזל ןישודיקב
אוהש לכ ןבומ הל שיש ,ןושל רמא םדא םא ,רמולכ .םעה לכ התוא וניביש ןושל רמאי םדאש
ןוגכ ,תנבומ התיה אל איה ,ותנווכ תא ןכמ רחאל ריבסמ אוהש אלמלאש י"פעא ,תוריזנ לש
לצאש רבד ויתפשב איצויש דע תוריזנב םירמוא ןיא" .לח רדנה - "תיטרפ ןושל" הניה ונושלש
ןהש י"פעא ,ריזנ היהיש ...םירבד ויתפשב איצוהו ובלב רמגש ןויכ אלא ,ובילבש ןינעכ םעה לכ
הקיפסמ תישיא ןושל ."ריזנ אוה ירה - תוריזנ ןושל ןעמשמב ןיאש י"פעאו ,תוקוחר תוניינע
ונושל - ונוק ויבל וניבו ,ומצע ןיבל וניבש ןיינע אוה רדנהש ןויכ ,הטושפ הביסה .רדנל רומאכ
.וירבדמ ותנוכ תא וניביש ךרוצ ןיא אליממ ,תיביטקנימוק תיתרבח היצקנופ תאלממ הנניא
לע דמוע ם"במרהו הנוש בצמה ןישודיק יבגל .וירבד תא שרפל ןמאנ אוהש אלא ,דוע אלו
םתועמשמש םירבד רמואש אוה שיאהו" ;בתוכ אוה ג"פ תושיא תוכלהב .שרופמב םירבדה
,השאל התוא הנוק אוהש םתועמשמש םירבד רמול ךירצ אוה רמולכ ."השאל ול התוא הנוקש
.וז הנחבה בוש ם"במרה שיגדמ ךשמהב םג .תוריזנ תוכלהב עבק ם"במרהש יפכ אלש

.םינוש ןושל יגוס ינש ולא ירה ,ח"רגה לאוש ינשהמ דחא דומלל ללכב םוקמ המ אוה ךכ םא
םגש ךרוצ שיש תיתרבח היינשהו תיטרפ ןושל - הנושארה :םהיניב ןיחבמ ומצע ם"במרה
תדימ יפל תנודינ תויהל הכירצ ןישודיק לש רשקהב םידיה תלאש .התוא ןיבי דצהמ עמושה
תכרב"ה .וזכ הנבהב ךרוצ ןיאש תוריזנב ןכ ןיאש המ ,וירבדמ ותנווכ תא ןיבהל ונתלוכי
.םזירופאכ חסונמה ץורית ,ובר םשב ץורית איבמ "לאומש

תכרב"ה ."אנדמוא ןנא ןנידבע אל ןישודיק לש ןושל ןמד חכומ הזמד א"עיז ר"ומ ץריתו"
םיכירצ ןישודיק יבגל .הרצקב ולש יזכרמה ןויערה תא רמואו ,ותוא ריבסהל ךיראמ "לאומש
ףיסומ ,ךכש ןוויכ .(ריבסמ וניא אוה ?"החיק השעמ" והמ) ."החיק השעמ" אלא ןיינק קר אל
הרימאב וא עצבתהל לוכי הז טקא .ןישודיקה טקאמ קלח הניה ןישודיקב ןושלה ,אוה
ןושל וז הניחבמ .ןישודיקל ותנווכ תא החיכומה ומצע השעמב תחכומ אנדמואב וא תשרופמ
השעמב .ותנווכ יהמ עדאש קיפסמ ליגר ןינקב .ןיינק ןושלל לשמ ךרד המוד הנניא ןישודיקה
וא .םילולסמה ינשמ דחא ול רורבל שדקמה לוכי .המצע הלועפהמ קלח איה ןושלה החיקה
ברעל רשפא יא .אנדמואה לולסמב רוחבל וא (םיידיל סחיב ןוידה םוקמ ןאכו) ןישודיק ןושל
ארמגב תונוש תולאש בשיימו ךלוה אוה ויתובקעבש רבסה ,ורבסה ןאכ דע .םילולסמה ינש תא
.ם"במרבו

?"לאומש תכרב"ה תא ארוקש דימלת לש היעבה יהמ

?ארמגה ךיאו ?בשייתמ ם"במרה ךיא :ץוריתה לש הקינכטב ןינעתמ "ידרח"ה דימלתה
תעידי תא םיראתמ םיינרדומ םיפוסוליפש ןפוא ותואב ,המש דומיל איה ויבגל תונדמלה
,"םייתפש יוטבב ןיד" ,שמתשמ אוה םהב םיגשומה םצע ,בורל .הב שמתשהל תלוכיה ,הפשה
ונניאש "אבא" רמואש ןטק דליל אוה המוד .יוארכ ול םירדגומ םניאו םימומע ,"החיק השעמ"
יוארכ שמתשהל ול עירפמ ונניא רבדה ךא ,"אבא" הלימה תא תיגשומ רידגהל עדויו ןיבמ
תונדמלל הל שיו ,הפשב שומישה תא דמול אוה .יתבישיה ןדמלה לצא םירבדה ךכ .וז הלימב
לגסמ ,רומאכ .םהל עדומ ונניא ןדמלה םא םג ,רתומו רוסא יקוח ,םינפצ ,הלשמ ימינפ קודקד
(תאז שיגדהל ךרוצ שיו) תינכט קר הנניאש תלוכי .הפשב שמתשהל תלוכיה תא ומצעל אוה
.בחר רתוי הברה ןבומ תלעב אלא

תונדמלהמ הברהב הבחר תכרעמב הכורכ וז תלוכי .הנושארה היעבב םילקתנ ונא ןאכו
וללה .המודכו םימייוסמ םייתרבח םינבמב ,תוסיפתב ,תועדו תונומאב איה הכורכ .המצעשכל
.הנבומ תא ,הפש לכל ומכ ,תינדמלה הפשל םינתונה םה

איהו ,םינפבמ התוא ריכמ ונניא אוה .תאזה תכרעמל אלמ ףתוש ונניא ימואל יתדה דימלתה
אל אוה ךכ םושמו ,ונחתפ ןתיאש תואמגודב ומכ ,הנממ קלח היה אל םעפ ףא אוה ,ויבגל הרז
אלא ,"דומלל" עדוי ונניאש קר אל תובר םימעפ .תינדמלה הפשה תא תמאב דומלל חילצמ
."דומיל"ב םישפחמ םצעב המ ,"דומלל" הז המ עדוי ונניאש

דוצל םיסנמו ,"םינורחא" לש םלש "קאפ" םע "רדס"ל םיאב ונייה וניתונוועבש ,רכוז ינא
ןיבמ וניא ונדימלת .אובל רחיא אל שפנה חפמ .תוכורא "רדס" תועש וניליב ךכו ,"טרוו" הזיא
הזש דחוימב ;"השעמ" תמודיקה תמרות המו ,םתס "החיק" אל עודמ ,"החיק השעמ" הז המ
העונתה .תונוש תורימא יתש ולא ."עחיק עסעיימ" וא "החיק השעמ" םירמוא םא תרחא
אל ,"החיק השעמ"ה תא םיוולמה תיתרבחה תרגסמהו תינוציחה הווחמה םגו ,תישפנה
.תיתורירשו ןבומ תרסחל וז הפש תכפוה םהידעלבו ,ומלועב םימייק

ורואיב ךיא ,ם"במרה תא "לאומש תכרב"ה ךכ שרפמ המ ךמס לע ןיבמ אל ףא אוה ,דועו תאז
תויועמשמ וניעטהלו ם"במרה תא שרפל ול תוריתמה דוסיה תוחנה םהמ ,ם"במרב סנכנ
םא םג ,יתרוסמה הבישיה רוחבל תוריהנש תומייוסמ תוסיפת ןנשי .שרופמב וב תובותכ ןניאש
.רדסהה תבישי ןב לש ומלועב תמייק הנניא וזכ תיתשת ךא ,שרופמב ןרידגהל לגוסמ ונניא
.הכלה דומילל חרבי אוה בוטה הרקמב .ודומלת תא וילע ההקמה ,השק לוכסת איה האצותה

תרודצורפב ונניא ולש ןיינעה ןובשח לש ופוסב .רחא רבד שפחמ ימואל יתדה דימלתה ,דועו
תועמשמ יהמ ,ךכ אקווד השא םישדקמ המל ,"ול רמוא הז המ"ב אלא ,המצעשכל ןישודיקה
.תאזה הרוצב אקווד תאז השעי המל ,השא שדקי ה"זעב אוהשכ ;השאו שיא יסחי יבגל רבדה

הרהנה .תועמשמו הרהנה ,רומאכ ,שפחמ אוה .ותוא ןיינעמ וניא ומצעשכל ם"במרה בושיי
ינש לש םביט המ .וילע הקיעמ ץוריתה לש תויתוכאלמה .ולש םלועב תמייק תויהל הכירצש
אצמוהש "סוקופ סוקוה" ןימכ ול הארנ ץוריתה ?ןושלה לש תויצקנופ יתש לש ?םילולסמה
.ם"במרה תא בשייל ידכ

רקחמה - הקעומה ריסהל ןורתפה
ןב לש ובל לע רתויבו ותעד לע לבקתתש ,"לאומש תכרב"ל תויטנוולר קינעהל ןתינ ךיא ,ןכ םא
דעצה .ולש דומילל יטנוולר דואמ תויהל יושע "לאומש תכרב"ה יתעדל ?תינויצה הבישיה
אלא ,תירבעל קר אל ומגרתל ."לאומש תכרב"ה לש "ןוליח"ה תויהל ךירצ ,יתעדל ,ןושארה
.הלועפל ירקחמה ןפה סנכנ ןאכ .רחא םלועל

תא ספותה דחא ,ןישודיק ילולסמ ינש םנשי םנמאש תעדל חכוויי ןישודיק תכסמב ןייעמה
אנשיל ןיב ארמגה הניחבמ ןישודיק תכסמ תליחתב רבכ .השדקהכ ינשהו ,ןיינקכ ןישודיקה
וליפאו ,תיטנמס קר הנניא וז הנחבה .שדקה ,ןנברד אנשילל ,ןיינקה ,ןישודיק לש אתיירואד
הכלה םיאצומ ונא ןלהל ,המגודל .תיתכלה אלא ,ןישודיקה תנבה ,תועמשמה םוחתב קר אל
,שדקהב הכלהה תמגוד ,הלוכ השדקתנ השא יצח שדקמה היפל ,"הלוכב ןישודיק וטשפ" לש
םוחתל שדקהב הרמאנש הכלה הקיתעמ ארמגה .המהב יצח שידקהל לוכי םדא ןיא היפל
וזכ הכלה .שדקהה לש הזל ההז ןישודיקה םזינכמ היפל הסיפתה תא אטבמה רבד ,ןישודיקה
לש :תונוש תויצקנופ יתש אלממ ומצע רובידה ,תינש .ןיינקב םוקמ הל ןיאו תמייק הנניא
רובידב ,"יגמ" ,רצוי רוביד וניה רדנהו שדקהה לש רובידה .ןיינקה לשו ,םירדנהו שדקהה
.תיטפשמ הניה ןיינקב רובידה תיצקנופ ,תאז תמועל .םלועב איהש לכ היוה רבודה ארוב ומצע
.שדקהכ ןישודיק לש הסיפתהמ תעבונ ןישודיקב םיידי לש הכלההש קפס ןיא

ןוידה רבתסמ הז רשקהב .והשמ לח התועצמאבש המסיס תרימא ושוריפ - "םייתפש אטבמ"
וז הכלה ?לועפל וילעש המ תא לעפיו ללוחי אוה םג םא ,עוטקה רובידה לש וניד תלאשב
.הרקמב אלו םירדנו שדקהב תירוקמ

הנחבה ןיחבהל ,"יגמ"הו ליגרה ,רובידה יגוס ןיב לדבהה לש תיגולונמוניפה הנבהל ףסונב לכונ
רבסה ;ירוטסיהה ירקחמה רבסהה תא ןאכ בלשל ,ןיבמו שיגר רוחבל הברה רמול היושעש
לש התועמשמ לעו ,ןישודיקה תסיפת לש ירוטסיהה ןבומב תוחתפתה לע עיבצי ילואש
רקיעו לכ עוגפל ךירצ ונניא רבדה .ןישודיקה רוביד תא ל"זח תונשרפ יבגל וז תוחתפתה
ינשש ךכל איבי ולא םירבסה בוליש .ל"זח ירבד לש םתותימאבו פ"עבשותב הנומאב
תימויקו תירוטסיה הרהנה ולבקי אלא ,תיתוכאלמ "האצמה"כ וארי אל בוש םילולסמה
ריכמ ונניאש ימ ידי לע םג ונבוי םירבדה .ונרוד ןבל רמול המ ןומה הל שיש הרהנה .דחאכ
תוכייש ןניהש םושמ ןה ,ונמלועב תומייק ולא תונחבהש םושמ ,היגולויצוס וא היגולופורתנא
תויכשמהב קלח םילטונו וניתובא לש תירבה לש ךשמה ונאש םושמ ןהו ,ומצע ישונאה עבטל
.החיק השעמכ תינייפוא הרוצב התוא רידגמ "לאומש תכרב"הש ,השודקה הנשי .פ"עבשות לש
הלועפל ,"ילטנדנצסנרט" טקאל וכפהלו אדירג יניינק טקאמ ןישודיקה תא עיקפהל ותפיאש
וז הרדגה .המודכו ןיינקכ הטושפ תישונא הלועפ הנניאו ,םינוילעה תומלועב הישרושש השודק
םניה ןישודיקב םיקסועה וירועישב ולש ץמאמה .דאמ דחוימ ןפואב ןישודיקה תא הריאמה
אוהש ,החיק השעמ ותואמ קלחל ('וכו רובידה ,הטורפה) ןישודקה יביכר לכ תא ךופהל
תויציאוטניאהש ןיחבי דימלתה ,ךכל ףסונ .יזוח יטפשמ טקא אלו השדקה סקט לש לאוטיר
הנבה יהוז ,השעמלו ,ןמצע תויגוסה ךותמ תולועו תועקוב ,תוחמוצ "לאומש תכרב"ה לש
.ןישודיקה לש גשומה םצעמ תשקבתמה

לש הזכ רבסהל דגנתמ קפס אלל היה ומצע "לאומש תכרבה"ש ,ךכמ םלעתהל ונל לאו ,רורב
הכלההש איה ותנומא ."לאומש תכרב"ה לשמ תונוש הז ןיעמ רבסה לש דוסיה תוחנה .וירבד
.הבצועש יפכ שארמ הבצוע הכלהה .יונישל תנתינ אלו ,תירוירפא .העובק ןישודיקה לש
.ותוא 'תנלחמ'ו תישונא תופיפר וב הליטמ ,יגולונמונפה וליפאו ,ירוטסיהה טנמלאה תסנכה
םוקמ לכמ .תאז הדוקנ דאמ שיגדמ 'דודמ ךדוד המ'בו 'הכלהה שיא'ב ל"צז קי'צייבולוס ברה
דוסי תוחנה וב תונופצ .יגולודותימ קר ונניא יונישה ,יתרמאש יפכ ,םייסל ילע וז הדוקנבו -
.הכלהה תסיפת יבגל תונוש