דומלתה תארוה לע

ותבס םייח ברה

א"משת ,424 ,ט"כ ךרכ ,יתדה ץוביקה ןואטיב - םידומע


.הארוהה תויעבו דומלתה תארוה תא דחיימה :ריצקת


יפואהמ הנוש דומלתה לש ויפואש םשכ ,הכלההו הנשמה תארוהמ ןיטולחל הנוש דומלתה תארוה
.הכלהה לשו הנשמה לש

הרותה ןמ תועבונה תונקסמה ץבוק הכלההו ,םיאנתה-תועד תיצמת תמישר תללוכ הנשמה דועב
.ךילהתב םישגפנ ונא דומלתבש ירה ,הפ לעבש

תורוקמל םתאוושה ,םנושלבו םמעטב ןויע ךות תורוקמה ןמ תונקסמה תקסה ךילהת אוה דומלתה
יתבב ולהנתהש םינוידה לש קיתעת אוה וליאכ בותכ דומלתה ,עודיכ .ארבסב שומישו םירחא
.םיארומאה לש שרדמה

הנשמה תארוה תוטישב (הריתי החלצהב דימת אלו) תושק םיטבחתמ םירומה דועב ,ךכיפל
תופתושל םידימלתה תא איבהל ידכ םינוש םייתוכאלמ-םיעצמאב ךכ םשל םירזענו ,הכלההו
סנכנ ארמגה ףד דומלב ןכש ,הז ץמאממ םירוטפ ונא דומלתה תארוהבש ירה ,הדימלה ךילהתב
שרדמה תיבב בשויכ ומצע תא אוה האור .דומלתה לש ויפוא םצעמ הדימלה תייווחל דימ דימלתה
אוה עיגמ ומצע תוחוכבש דע ,עגייתמו חרוט ,חיכומו קרופ ,ץרתמו השקמ ,םיחוכיווב ףתתשמו
.הכלהה תנקסמלו הנשמה תנבהל

,דמולה הכוז הל תילאוטקלטניאה היווחה תא ,דומלתב ןומטה םוצעה רשועה תא ךכל ףיסונ םא
,םישעמו תועומש ,תוינשמו תוארקמ ,רסומו טפשמ ,הדגאו הכלה ללוכה ןכותב ברה ןווגה תא
קיסהל םיכירצ ונייה ,העיתפמה תיביטאיצוסאה ןוידה תטישב ןינעמהו ךשומל בל םישנ םא ןכו
. .דחאכ דימלתלו הרומל הנהמו המישרמ היווח היהת דומלתה תארוהש

ירמגל הנוש הנומת םה םיאור רשאכ ,םירוהו םירומ לש הברה הבזכאה לע אלפתהל ןיא ןכל
.ארמגה דומל תועשב תותכה ןמ תוברב

םניאו ,ארמגה דומל תא םיבהוא םידימלתה ןיא .הארוהב םירומהו דומלב םישקתמ םידימלתה
.ופיצ הל היווחל םיכוז

יפכ דומלתה לש דחוימה ויפואב םירומה תרכה-יא איה וז העפותל תירקיעה הביסהש המוד
.ויפואל ותארוה תמאתה יאו ,ליעל ותוא ונחתינש

תוצבשמו םירוט לש תכבוסמ הלבט תוטטרושמ וילעו ,חול אצמי ארמג תדמולה-התכב רקבמה
הלבטב חרטש הרומה רובסו .הרקמו הרקמ לכב םינושה םיארומאה תועד בטיה םיצבושמ הבו
דומלתהש עדוי וניאו .איגוסה לש םיכבוסמה םיביתנב ךוליהה תא וידימלת לע דאמ לקה ךכבש ,וז
יתימאה הנבמהמ דמולה תא הטיסמ וז הלבטש אצמנו .ןתוחתפתה רואית אלא ,תוטיש םוכיס וניא
.תויצמתו םימוכיס לא איגוסה לש

ריאמ 'ר בישה המ וא ,יסוי 'ר לש ותעד המ :לש גוסה ןמ תובר תולאש אצמי םינחבמב ןייעמה
.המודכו ,יסוי 'רל

םע דחי ףתתשהל ונילע .דומלתה לש אלפנה יטקדידה ויפואל דומלה תא םיאתהל יאדכ
.הנשמב ןדה "ינוימד"ה שרדמה תיבב םידימלתה

.איגוסה לש ליגרה הנבמה תא טרפנו םידקנש אלא

בר קודקדב איגוסה תלפטמ הנושארב .תחתפתמ איה הביבסו הנשמה תדמוע איגוסה זכרמב
.הנונגסבו הנשמה ןושלב

תורוקמל הנשמה תא איגוסה הוושמ .הנכותב ןוידל תרבועו הנשמה הנבמ תא תחתנמ ךכ רחא
האיבמ ,תצרתמו השקמ .הכלהה ישרדמבו תותיירבב ,תותפסותב ,תוינשמבש םירחא םייאנת
.הכלה תקסופו ,ןתוא תחתנמ ,תונושה תוטישל ארקמה ןמ םימעט'

,הנשמה ןמ ןתוא רותסל וא ןתוא חיכוהל ןתינש םיארומא לש תועומש איגוסה תללוכ ןכ ומכ
תונקסמ יפ לע םיקספנה םישעמו ,ארבסמו ,הנשממ ןנורתפו הנשמה אשונב תונוש תויעביא
.(םימכח ישעמו ,תוארקמ ,תושרד ,רסומו הדגא ירבד דבלמ) .איגוסה

.הנשמה תדמלנ וב שרדמה תיבב םיליעפ םיפתושכ ונידימלת תא ףרצל רומאכ איה ונתרטמ

רחאל דומלתה לא ושגינ םינושארה דומלתה ידמולו .םיארומאה' .היעבב םילקתנ ונא ןאכש אלא
תוחכוהו תוישוק ,תואוושה לע ססבתהל ןוידה לכי ךכיפלו תוינשמב .הטילשו ארקמב הבוט העידי
אוה רסח אליממו ,תואיקב התוא אלב ארמגה דומלל םישגנ ונידימלת דועב .תורחא תוינשממ
.איגוס לש ןינב ינבא םיווהמש הכלה ישרדמו ,הנשמה ,ארקמה .םייסיסבה םינותנה תא

דומלל םדוק הנשמהו ארקמה דומל תא ,ל"זח תכרדהב ,םילשהל םיחילצמ ונייה וליא ,רורב
ללכ ךרדבש אלא ,ןכ תושעל םיסנמה תומוקמ שיו ,הילאמ תרתפנ וז היעב התייה ,דומלתה
תואיצמל סחייתהל ונילע הבוחו ,ונלש ךוניחה תודסומב םויכ תאז עצבל תונוש תובסמ השק
איצמהל ,ונייהד .יתוכאלמ ןפואב הזה עדימה תא םילשהל םיבייח ונא ךכיפל .תמייק איהש תומכ
,אשונל תועגונה ,תותירבהו תוינשמה ,תוארקמה תמישר תא איגוסה לא ותשיג םדוק דימלתל
.איגוסב ונודישו

הנושלב אתוצב ןייענו הנשמה תא התכב דמלנ ,תישאר .ןוידה תא חותפל לכונ וז הדובע רחא
םירחאה םייאנתה תורוקמה ןיבו הנשמה ןיב תוושהל םידימלתה תא שקבנ ךכ רחא.הנונגסבו
רמאיש דימלת דימענ .םהידיב םיאצמנ םינותנה לכ ירהש .ץרתל תושקהל ,םהידיב םייוצמה
הלא .העומשב ןדה יח שרדמ-תיבל התכה תא ךופהנו ,איגוסב תאבומה ארומאה תעומש תא
דיב ןתינ םיחוד הלאו םיחיכומ הלא .םיצרתמו םיבישמ הלאו ,םדיבש הנשמה ןמ םיפיקתמ
קוספל םהמ שקבנו תוצובקל םתוא קלחנ ,הכלהה תקיספ לש םיללכה ןמ המכ םידימלתה
.וקמנלו ןידה תא

םהיתונעט ונעטי עבתנהו עבותה .םיניידו עבתנו עבות ונא ףא הנמנ ,השעמ איגוסב עיפומשכ
.וקמניו וקספי םיניידהו

.םיארומאה ינושאר לש םירמאמב אלא הנשמב ונניא איגוסב ןוידה רשאכ ןידה אוה

ףא ףתתשמ הרומה רשאכ ,ןוידה תא םדיב ריאשהלו םירמאמה תא םידימלתל איצמהל שי
.םכסמו החנמ ,ןוידב אוה

-תודובעב וא תוניחבב םג .התכב ךרענש ןוידל םוכיסכ ,הנושלב איגוסה לכ תא אורקל שי ףוסבל
םידימלתהש ארקמ עטק תאבה ,ומכ .תונקסמה לע אלו ךילהתה לע שגד םישל שי םידימלת
םידימלתהשכ תוינשמ ןיב הריתס תגצה ,וא .ארמגה תונשרפ יפ לע עטקה תא חתנל םישרדנ כ
ןמ תועבונה תויתכלהה תונקסמה תא ריבסהלו םינוש םינפואב הריתסה תא ץרתל םישרדנ
.תוריתסה לש םיצוריתה

וידימלת ףתשל ידכ םינוש םיינרדומ םיעצמאבו םיבר םיצמאמב תושעל הרומ הסנמש המ
.הארוהל יונבה דומלתה לש ועבט םצעמ ול שגומ רפסה תיבב םינושה םיאשונה תדימלב

.תורחבנ תויגוסב קר אלו ,דאמ תובר תויגוסב םושייל תנתינ וז הטשש שיגדהל שי

ימרוג ןהבש תויגוס תכסמ לכב רוחבל רשפא ,הגרדהב םידימלתה תא םדקל םיצור םאש אלא
ןהבש תויגוס ךכ רחאו הנשמה ןושלב ןויד הבש איגוס הליחתב :ונייהד ,הגרדהב םיעיפומ ןוידה
.איגוס לכ דומלל דע האלה ךכו (תותירבל תואושה) ןויד ימרוג ינש םיעיפומ

תא ףתשת (םילשוריב לאיזוע אמגודל רפסה תיב לש 'ח התכב החלצהב התסונש) וז הטיש
לש הקומע הנבהל ,הרות תבהאל איבה ,ארמג-ףד דומל לש האלפנה היווחב הלוכ התכה
.דמלנה לש רתוי הבוט העידילו דומל תטיש תשיכרל ,איגוסה הנבמ