ןליא-רב תטיסרבינוא, תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"ממ פ"עבשותל טקיורפה יגוגדפה להנימה
םידומיל תוינכתל ףגאה