ןכותה

תינכותה יכרוע

המדקה

א התיכ

ב התיכ

ג התיכ

ד התיכ

ה התיכ

ו התיכ

ז התיכ

ח התיכ

ט התיכ

י התיכ

אי התיכ

בי התיכ

ישארה ףדל הרזח