תינוכיתה הבישיב שדוקה ידומיל ינפ שודיחל

ןדלוז הדוהי ברה

ס"שת ןוילג ,ינרות תע בתכ ,רהצ

:רמאמה ןכות
אובמ
תינוכיתה הבישיה לש היתורטמ תרדגה . ב
הנתשמ תיכוניח תואיצמב תינוכיתה הבישיה
שדוקה תועוצקמב הריחב ידומיל
ולש ותרותו ןה תרות
ךבל יכרדב ךלהו . ו
תישעמ העצה . ז

אובמ .א
תא שדחמ םעפ לכ םיכמ ,תוינוכיתה תובישיה ידימלתב םיקסועה םינוידהו םירקחמה
שדחמ ןוחבל ךרוצ שיש ,איה םירקחמה ןיבמ תולועה תונקסמה תחא .ןינעב םיקסועה
,הארוה תוטיש ,םינכת :תוינוכיתה תובישיב שדוקה תועוצקמ דומיל ןפוא תא ,תופיחדבו
יצחכ .תאז תושעל ךרוצ שיש השוחת תמייק ,םירוהו םימ"ר ,תובישי ישאר לצא םג .דועו ןוויג
דומילל שדקומ ונממ לודגהו יזכרמה קלחהשכ ,שדוק תועוצקמ םידמלנ ומויב םוי ידמ םוי
,םשה ךורב .(לארשי תבשחמ=) הנומאו ,הכלה ,ך"נת דומילל שדקומ ףסונה קלחה .ארמגה
,םידימלת שי ךא ,תינוכיתה הבישיב םהידומילב םילעתמו םימדקתמש םיבר םידימלת םנשי
לכל האנשל ףא ינוציקה הרקמבו ,קוחירל םהל תמרוג תמייקה תרגסמהש ,םיטעמ אל םהו
ךרדה ,תונוש תוגרדב ןוליחל דעו ןאכמ .ארמג דומילל רקיעבו ,שדוק ידומילל רושקש המ
,םיבר םירבד לע הננערו תשדוחמ הבישח תשרדנ .ןינעהמ םלעתהל רתוי ןתינ אל .הרצק
שדוקה תועוצקמ ידומיל תרגסמל רושקה לכב ,שממ לש הכפהמל םיקוקז ונא ילואו
דחוימבו ,שדוקה ידומיל תרגסמל רקיעב סחייתנ ונירבדב .םיפסונ םימוחתבו ,םהינכתלו
.שדוחמ ןויע םישרודה םיבר ינמ דבלב דחא אשונ והז ,רומאכ ,יכ םא ,ארמגה דומילל

תינוכיתה הבישיה לש היתורטמ תרדגה .ב
תליחת תא לולסלו רישכהל ךירצ וב םוקמכ תינוכיתה הבישיה תרטמ תא םירידגמש שי
לש בר רפסמ דומילב אוה ןבומכ ךשמהה) אבה רודה לש "םילודג"ה ולדגיו וחמצי הבש ךרדה
תובישיב ,םימדוק תורודב ויהש ומכ "םילודג" .(תינוכיתה הבישיה םויס רחאל הבישיב םינש
.אבה קוק ברה תא וא ,אבה 'שיא ןוזח'ה תא ,אבה 'חמש רוא'ה תא .םירחא תומוקמבו ,אטיל
סעכ וליפא שיו ,תושדח תועצהו םייוניש לבקל םג השק ,םיניעה לומ תדמועה הרטמה יהוזשכ
ןוגכ ,הזה םוחתב המרונה תא "ורבש"ש תורגסמ לע םימיוסמ םימ"ר דצמ תורמרמתהו
.תויאבצ-םדקה תוניכמה

גוהנ היהש המל ,תובר תוניחבמ ,המוד וליפאו ,הוש םויה לש תואיצמה ןיאש הארנ ,םלוא
אלא ,ארמג קר אל .דאמ ריעצ ליגמ רבכ תוכיאבו תומכב ארמג ודמל ,ורבע תורודב .רבעב
,ידעלבו יזכרמ ,ירקיע רבדכ תאז דומלל וכניח .רסומו הכלה ,הנשמ ,(תוחפ תצק ך"נ) שמוח
יאדוב) רעונ תעונת אלל ,הנשה ךשמב רתויב תוטעומ תושפוח םע ,םויה לש תובר תועש ךשמב
ךרדב ידוהי-אלה רפסה תיבב) םייללכה םידומילה תא .יוליבו יאנפ תוברת אללו ,(תברועמ אל
התיכל ליבקמ) 15-14 ליג דע תורדוסמ תורגסמב דמל בורה .ילמינימ ךרוצכו ,חרוככ ואר (ללכ
םג העבנ ,אל וא דומלל ךישמהל תלוכיה .דובעל ךלה ,דומלל ךישמה אלש ימ .(םויכ 'י וא 'ט
,םייוליע לש לאיצנטופ םהב הלגתהש הלאכ םכותבו ,םירחבומ .ירמוחהו ילכלכה בצמהמ
ךכ רחא וחמצש םהיניבמ הלא .תובישיב האלה דומלל ,םהירומו םהירוה ידי לע וחלשנ
ללכ ךרדב ךא ,תובישי ןתואב םנמא ודמל ,םיקהבומו םילודג םימכח ידימלתכ ומסרפתהו
ךרדב אצומ ,םימכח ידימלתו םינבר לש תויפרגויב ארוקש ימ .םמצעל ובציעש לולסמב וחמצ
.םתודליב ףא םיתיעלו ,םתוריעצב רבכ םילודגכ ולגתה ,םילודג םימכח ידימלת םתואש ללכ
.םידמול ויה תרגסמ וזיאב הנשמ אלו ,הרקמ לכב ועיגהש המל םיעיגמ ויה םהש רמול ןתינ
.דבל םיחמוצ ללכ ךרדב םה ,לדגל ךרוצ ןיא "םילודג"

הנתשמ תיכוניח תואיצמב תינוכיתה הבישיה .ג
םיכנחמ ןיא .תרחא איה תואיצמה ,תוינוכית תובישיל וידלי תא חלושש רוביצה בור לצא
,לוחה ידומיל .ירקיעהו יזכרמה ןינעה והז לכה לצא אלו ,ידעלב רבדכ שדוק תועוצקמ דומלל
שיו ,תוחפ אל דבוכמו בושח םוקמ םיספות ,םיבשחמו הקיזיפ ,תילגנא ,הקיטמיתמ רקיעבו
הב שי ,החותפ איה הרבחה .בושח רתוי ףא אוה םמוקמ םלצאש הלאכ םידימלתו םירוה
םידימלתה בורו ,םיבורמ ,םיילילשה םג ,םיינוציחה םייוריגהו יאנפה תוברת ,שפוח הברה
.רוביצה בור תא תנייפאמה תיללכה הריואה איה תאז .תברועמ הרבחב םייוצמ

ךיאו דציכ תעדה תא תתל שי ,השדח םידומיל תינכותו תרגסמ לש שוביגו הריצי לכ ינפל
תואיצמבו ,הזה ןמזב םינושה היתועוצקמל הרות דומיל ךרע תא םימינפמו םיריבסמ
ליגב קר ,לשמל ,ארמג דומלל םיליחתמ ,תורגסמה תניחבמ .ונימי לש תבכרומהו תדחוימה
םידמלמ ונא ב"י התיכ דעו 'ד התיכמ .םצמוצמ תויעובש תועש רפסמבו ,'ה וא 'ד התיכב 10-11
ב"י התיכ ףוסב קר .תועש ףקיה ותואבו המר התואב םלוכ תא ,תומוקמה בורב ,ללכ ךרדב
המוצע היגרנא םיעיקשמ ונא .ןכיהו ,ארמג האלה דומלל ךישמהל םאה םירחוב םידימלתה
"םילודג" המכ םיחילצמ ונא ןכא םאה .ןוכיתה תונש ךרואל רבדה ותוא םלוכ תא דמללב
םירושיכה לשב הברה הז ,ליעל רומאכו ,םיטעמ םה וליא ,ואצי םאו !הזכש הנבממ ואצי
וז ,תינוכית הבישיב לדגל םיכירצש "םילודג"ה גשומש רמול ןתינ הפירח ןושלב .םיישיאה
םתואמ רתוי הברהב תיתומכ לודג ,רחא קלחש ,אוה דגנמש ריחמהשכ ,ונרציש היצקיפ איה
םג ןינעל תפרטצמשכ .ארמגה דומילל שממ לש אנוש םיתיעלו ,רכונמ ,עוגפ אצוי, םיטעמ
םיצורפהו םיילילשה םג ,היביכרמ לכ לע יוליבהו יאנפה תוברת לש הקיזמו הקזח העפשה
,הפיכה תדרוהל דע ,ללכב תווצמ םויקלו הרות דומילל המוד ילילש סחיל ךרדה הרצק ,םהבש
.ךכמ עמתשמה לכ לע

.תועוצקמה לכמ הושב םימעוט םידימלתה לכ ,'י וא 'ט התיכ דע .תרחא הז לוח תועוצקמב
הברה עיפשהל תולוכיש ,תוטלחה טילחהלו רוחבל םידימלתה לכל תורשפא תנתינ ךכ רחא
,תורפסב וא הקיזיפב תרבגומ תורגב השעי דימלתה םאה הלאשל הבושתה .םדיתע לע דאמ
ונוצרל םאתהב איה ,ל"י 5 וא הקיטמיתמב ל"י 3 ,לארשי ץרא לש היפרגואיגב וא םיבשחמב
,ונוצר יפל רוחבל תוירחאה תא וילע םיליטמ ונא ,א"י וא 'י התיכב .דימלתה לש ותריחבו
ילרוג רבדכ תע התואב ולצא טלקנ רבדה םיתיעלשכ ,ול םיאתמש בשוח אוהש המ תא
ןתינ םויכש ףא לע) 'דכו הסנרפ ,םייחל עוצקמ תריחבב ודיתע לע עיפשיש ,רתויב יתועמשמו
.(רתוי רגובמ ליגב םג ,םדקומ עקר אללו ,הלחתהמ דומלל רבד לכ טעמכ

םיכירצ םלוכ - הצור אל ,הצור ,םיאתמ אל ,םיאתמ .רבד ותוא םלוכ - שדוק תועוצקמב
תודוסיהו םיכרעה תא תנתונה איהש ,היתועוצקמל הרותה .רבד ותוא דומלל המ םושמ
םלוכ לע םיפוכ ונא הב אקווד - שפנ תבישמ תויהל הכירצ איהו ,ללכהו טרפה לש םייחל
א"י וא 'י התיכב דימלת לכל תתל אל המל ?הריחב ןאכ םג תתל אל המל .רבד ותוא דומלל
ל"י 5 דומלל תינוכיתה הבישיה ירעשב אבה לכ תא בייחל עודמ ?ץפח ובילש המב רוחבל
?ארמג

שדוקה תועוצקמב הריחב ידומיל .ד
המ תא דומלל דימלת לכל רתוי הלודג הריחב ןתמב ,אוה היעבה ןורתפמ קלחש ןכתי
תוידומילה תורגסמה תא םיאתהל שי .הרותה תועוצקמ לש לודגה ןווגמה ךותב ותוא ןיינעמש
םייחרכה םייוניש תושעל םידחפמש םשורה לבקתמ .םיריכמ ונא ותוא םידימלת רוביצל
וא היומסה ,תורחתב "דיספנ"ש ששח והשזיא ךותמ ,"חטש"ב םושייבו הסיפתב םישקבתמו
דע םייקתהל ךישממו ,הנש האמכ ינפל אטילב חתפתהש יתרוסמה תובישיה םלוע םע ,היולגה
,תרתוכה תלוגכ םויה דע תובשחנ וללה תובישיה ."תונטקה תובישי"ב הזה םויה םצע
אל .םירוהרה רפסמ תולעלו ןודל ןתינ וז דוסי תחנהב םגש ףא לע ,הרותה םלוע לש הטילאכ
וידלי תא חלושש רוביצ ותואל סחיב ,ןונערו תיכוניח הכפהמ תשרדנ אל םש םגש ,ללכ חוטב
םיוסמ לדומ, תחקל ןתינ אלש אוה רורבש המ .ןאכ וננינעמ אל הז ךא ,"תונטקה תובישי"ל
תובישיל אוהש תומכ ותוא קיתעהלו ,תויאטיל תובישי תוארקנה תובישיב םייקש
זאמ ךא ,הנש 40 ינפל הנוכנו הבוט התיה וזכש הקתעהש תויהל לוכי .םויה לש ,תוינוכיתה
לכ אלל ,וזכש הקתעהו ,םויכ תוינוכיתה תובישיה תא ביכרמה רוביצב םיבר םירבד ונתשה
,הרבח ,רוביצ לדגל תויהל הכירצ הפיאשה .ונירכועב איה תובר םינש ךשמב יתוהמ יוניש
שי םהלו ,דבל ולדגי םימיוסמ םייוליע םתוא .תוקמעבו תולדגב הרותה תא המינפמו תטלוקש
םימייקה תודסומה ךותב חתפל שי ,םיברל ךרדכ לבא .תישיא תילאודיווידניא תינכות אוצמל
לכוי דימלת לכ ןהבש ,(תועודי ביצקתה תולבגמ םג) ןתינש המכ דע תונוגמו תונוש תורגסמ
,דחוימ ןפואב ןתא רבחתהל לוכי אוהש תודוקנ ןתוא תא ,הרותב ולש תואה תא אוצמל
.ללכל םורתלו

תורכיה תושעלו ,הרותה תועוצקמ לכ תא ,המצועבו תולדגב ,םינשה לכ ךשמב דמלל ךירצ
ישרדמו הכלה ישרדמ - ל"זח ישרדמ ,וינשרפו ך"נתה םע דימלת לכל ןתינש המכ דע הבחר
,םינורחאבו םינושארב םהילע הרבחתהש תונשרפה לכו ,ימלשוריו ילבב ,ארמגו הנשמ - הדגא
רסומ ,הנומא ירפס ,תיתכלה הילאוטקאו תובושתו תולאש ירפס ,הכלהה יקסופ תורפס
וא 'י התיכב ,לוח תועוצקמב ןוצרהו המאתהה יפל תישיאה הריחבה ןתמל ליבקמב .תודיסחו
דדומתהל ימוקמ ןויסינ קר ונניא הז גוסמ ןורתפ .שדוקה תועוצקמב םג תויהל ךירצ ךכ ,א"י
,ל"זחב םיקומע םישרוש שי וזכש ךרדלש רבתסמ .תיתנפואו תפלוח היעב יהשוזיא םע
םיקסועה תורוקמהמ תצקמב קוסענ םיאבה םיקרפב .ת"ושהו הקיספה תורפסבו תונשרפב
.ישעמ ןורתפ הוותנו בושנ םהירחאו ,ןינעב

ולש ותרותו 'ה תרות .ה
;(א ,טי הרז) הדובע 'מגב ונדמל
םא יכ' :רמאנש .ץפח ובלש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא :יבר רמא .א
.(ב ,א םיליהת) 'וצפח 'ה תרותב
המב ונד םה .םדומיל רדס תא ומייסו ,יבר ינפל דומלל ובשי יבר לש ונב ןועמש 'רו יול
רפס דומלל שקיב יבר לש ונב ןועמש 'רו ,ילשמ רפס דומלל שקב יול .דומלל ךישמהל
אוהש) 'וצפח 'ה תרותב םא יכ' :קוספל ועיגהשכ .םיליהת ודמלו יול תא ופכ .םיליהת
םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא :רמאו יבר שריפ ,(םיליהת רפסב ינשה קוספה
.דומעל תושר ונל תתנ ,יבר :יול ול רמא .ץפח ובילש
'ה תרותב םא יכ' :רמאנש ,ץפח ובלש םוקמב םדא דמלי םלועל :אבר רמא .ב
תארקנ ףוסבלו ה"בקה לש ומש לע תארקנ הליחתב אבר רמאו .(ב ,א םיליהת) 'וצפח
'הלילו םמוי הגהי ותרותבו ,וצפח 'ה תרותב םא יכ' רמאנש ,ומש לע

תוסחייתה יהוז - םוקממ .ץפח ובילש 'םוקמבו 'םוקממ' הרות דמלי םדאש איה היחנהה
תוסחייתה יהוז - םוקמב .ילשמ רפס וא םיליהת רפס דומלל םא ןוידה תמגודכ ,םינכתל
.דמלמה לש ותוישיאל וא ,יזיפה םוקימל ,תרגסמל

ךא .ינויגהו בשוחמ ,ימינפ רדס יפ לע תותכסמה רדס תא ךרע אישנה הדוהי יבר - 'םוקממ'
םאת אל םדומיל רדסש תורמל ,םהיתונוצרו םצפח יפל דמלמ היה וידימלת תא ,תאז תורמל
תכסמ תליחתב 'סותה םיריעמ ךכ .ארקמה ירפס וא תותכסמה לש ינויגההו ימינפה רדסה תא
ןיב רקיעבו ,תובבה לכב תוינשמה ןיבש רשקב םינד םהש העש ,(םינש ה"ד א ,ב) אעיצמ אבב
:ל"זו .אעיצמ אבב תכסמל אמק אבב תכסמ

,םרביחשכ לבא .םידימלתה םיצפח ויהש ומכ אלא ,רדסכ דמול היה אל יברש יפל
תכסמ שירב קידדכ ,הינפלש רחא תינשנ המל םעט אתכסמ לכב ךירצו .םרבח רדסה לע
.(א,ב) הטוס תכסמ שירבו ,("ב) תועובש

יבר לש המזוי וז התיה .א ,טי הרז הדובעב ונתייגוס יהוז ,תופסותה ירבדל רוקמהש הארנ
!דימלתה ןוצר יפל היה אל ונכותש רחאמ ,דומילה תא קיספהש

תוכלשה ןנשי ,ומצע דימלתה ידי לע דמלמה הרומה וא ,ברה ,תרגסמה תריחבל - 'םוקמב'
דומללו השא אשיל ...ץראל הצוחב אמטמ ןהכ היה :ונדמל א ,זמ ןיבוריע 'מגב .תויתכלה
יסוי 'ר .אמטי אל דומלל אצומ לבא ,דומלל אצומ ןיאש ןמזב יתמיא הדוהי 'ר רמא .הרות
ב"ע) םש י"שר .דומלל םדא הכוז לכה ןמ ןיאש יפל אמטי ימנ דומלל אצומש ןמזב ףא רמוא
ךרד ומצעל הנושו ויפב הרודס ותנשמש בר שי .וידמלמ לכמ דומלל הכוז םדא ןיא" :(אלש ה"ד
דחא בר ינפל הרות דומלל הצרש דימלתל 'מ 'יס ןשדה תמורת ת"ושב םג קספ ךכ ."הרצק
ינפמ ,וענומל הצר ויבאו ,ונמיה דומלל דומלתב הכויו וינפל הכרב ןמיס האריש חוטב היהש
ךירצ אל דימלתהש איה הלאשל הבושתה .םידוהיל םילכנתמ םייוגה םוקמ ותואבש ששחש
.דומלל םדא הכוז לכה ןמ אלש רחאמ ,ויבאל הזכ הרקמב עומשל

.הכ 'מר 'יס העד הרוי ךורע ןחלושב הכלהל הקספנ וז הבושת

רמאנש ,ומע ובר ןילגמ הלגש דימלת אנת :(א ,י) תוכמב 'מגב וניצמ תפסונ תיתכלה הכלשה
.אתויח היל יוהד ידימ היל דיבע , 'יחו'

א"בטירה ,לינולמ י"רה - םש תוכמב 'מגב םינושארה .(א ,ז) חצור 'להב ם"במרב קספנ הז ןיד
ינפמ ,הבישי הנשיו בר שי טלקמה ריעב םא וליפא בייחמ הז ןידש םיבתוכ - 'ףסוי יקומינ'הו
,'ובר ןילגמ' בותכהמ תאז קייד (נ 'יס ד"וי) ט"ירהמ ת"ושב .דומלל םדא הכוז לכה ןמ אלש
(ןילגמ ה"ד) םש 'רנל ךורע'ה .'ובר' הלמה לע איה השגדהה .םש בר ול םידימעמש בותכ אלו
אלש לוקישהש ןאכמ .םירחאה םידימלתה לש הבישיה לטבית םא םג גהונ הז ןידש בתוכ
ודימלת לש טלקמה ריעל הילגה ידכ דע ,ומצע ברה תא םג בייחמ ,דומלל םדא הכוז לכהמ
.ולש וברב םייולת דימלתה לש םיינחורה וייחש ינפמ ,הגגשב חצרש

אוה ,ימתס ןוצרמ רתוי לודג ימינפ ןוצר אוה ץפח .הצור ובל אלו ץפח ובל - 'ץפח ובלש'
ןיבו ןוצר ןיב יתוהמ לדבה שי" :(ה ,א) ארקיוב ם"יבלמה ריבסה ךכ .המ רבדל הקושתו הואת
ותבשחמש אוה ןוצרה רדג .תיישפנ הנוכת איה ץפחהו תייבשחמ הנוכת אוה ןוצרה יכ .ץפח
דמוחש וא הואתמש י"ע תישפנ הייטנ רבדה לא ול שיש ץפחה רדגו וב רחובו רבדה לא םיכסמ
אוהש אשונ ותואל ימינפה וצפח תא םיאתהל דמולה לע שי ."תישפנ תרחא היטנ ידי לע וא וב
קר ונניא דמולה .דמולה לש ותרותכ תדבועמ תויהלו דמליהל הכירצ 'ה תרות .דומלל הצור
תורבחתהו הרותה תנבהל ומצע ונממ ןתונו םרות אלא ,רודל רודמ הרותה לש הרבעה רוניצ
.ונממ קלח תויהל הכירצ איה ןכלו ,ולש ותרותל - 'ה תרותמ .הילא

:(א ,ח) םירדנב 'מגב .םירדנ תוכלהל עגונה םוחתב ,תפסונ הכלשה הנשי הז ןינעל

רדנ לודג רדנ וז אתכסמ הנשא ,הז קרפ הנשאו םיכשא רמואה :בר רמא לדיג בר רמא
,ל"מק יאמ ?העובש לע הלח העובש ןיאו ,אוה דמועו עבשומ אלהו .לארשי יקולאל
.אמלעב יזורזל וליפאד

תא לאש רנזלג לאומש השמ ברהש ,קוק הדוהי יבצ ברה בתוכ (איר 'מע) 'היאר תוצמ' רפסב
דומיל ללכ לע איה יניס רהמ העובשה אלה ,הליחתכל העובשה לוחת אל עודמ קוק ה"יארה
קרפה לע לוחל העובשה הלוכי אליממו ,תמיוסמ הנשמ וא קרפ לע אקוד ואלו הרותה
,ץפח ובלש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיאש ל"זח ונועידוה :קוק ה"יארה בישהו ?םיוסמה
התואו ,וביל ץפח לש הז םוקמב אקווד תמייקתמ ,הרות דומלל יניס רהמ תובייחתהה ךכיפלו
אוהש וז תכסמו הז קרפ לע התולחב תכייש איה יניס רהמ הרות דומיל לש העובשהו תואיצמה
ללכב ןיאש ,וישכע לש תטרופמה השדחה ותובייחתה תולח תא בכעל הל שיו וישכע הל ץפח
ןיבל ,אקוודב םיוסמ והשמ דומלל ימינפה ץפחה ןיב תוהז שיש ןאכמ .טרפבש המ אלא
.הרות דומלל יניס רהמ תינורקעה העובשה

.העובשב איה ףא תקסועה ,וננינעל הרושקה הלאש לאשנ (וטר םיפלא 'ב 'יס) ז"בדרה ת"ושב
תבושת ?אל וא הלח העובשה םאה ,רחא בר לצא דומלל ךלי אלש ודימלת תא עיבשהש בר
:איה ז"בדרה

םוקמב אלא דמול םדא ןיא ורמא ירהש הוצמה תא לטבל ועיבשהש יפל ,ללכ הלח אל
לטב אצמנ אל ,יפט חילצמו הזמ רתוי ודמלש רחא בר אצמי םא יכו .ץפח ובילש
!ועיבשהש ובר ?הז םרג ימ ?הרות דומלתמ

:םינפוא רפסמב - 'םוקמב'ו 'םוקממ' - בלה ץפח תונורקע ומשוי הקיספהו ת"ושה תורפסב
בייח וניאו ןויעבו לופלפב םג תבשב דומלל לוכי םדא . הליהק לע,ןשרד וא בר תופכל ןתינ אל
ארמג דומלל םיצור םא ,"ןוקית" אקווד רמול םיבייח ןיא תועובש לילב . הדגא אקוד דומלל
הבוח ןיא ,םויה תוצח רחאל ,לוח םויב ףאו ,תבשנ לחש באב העשת ברעבו ,םירחא םירבדו
אלא ריעה ינב לכ םע אלש דומלל רחבש ימ .הצורש המ לכ אלא ,ןברוחה ינינע אקווד דומלל
.הבצקה תא ונממ עונמל ןתינ אל ,רחא םוקמב

תסנכ תיב הזיאב ללפתהל לוכי םדא לכ .הליפת תוכלהב - רחא םוחתב םג םשוי הז ןורקע
,תווצמה לע םיריבעמ ןיא ומכ םירחא םייתכלה םיקומינב בשחתהל ילבמ ,הצור אוהש
.דועו תמיוסמ הליהקל ותוביוחמ

ךבל יכרדב ךלהו .ו
קמעה' ושוריפב ןי'זולוומ ב"יצנה בתוכ ,ץפח ובילש םוקמב דומלל םדא לע עודמ ,רבדה םעטב
:אמ ,וט רבדמבל 'רבד

לכ ןיא המצע הרותב םגו ...ןיוש םדא ינב לכ לש תודימתב 'ה תדובע ךוליה ןיאש יפל
המב וא ודומיל ךרדב ול רוביש הרשי ךרד והזיא לואשל םדא אב םאו ...הוש דומיל ךרד
רורב וירחא ךשמנ ובילש המ ,'ךבל יכרדב ךלהו' תלהק רמא הז לע ,יפט ריהז תויהל
.ושפנ חכ יפל בוט ןינע הז יכ יזח ולזמש

:(חיק 'מע) 'ןאצה יבקע'ב קוק ה"יארה ריבסה םימוד םירבד

םולשהו םייחה הכרבה עפש םג םא יכ ,ונדומילב לבקנ תלעותהו העידיה דבל אלש ידכ
לש הזוע םורב ,ונחור תא ואשניו ונידעצ וביחרי םהש ,תימינפה החמשהו גנועה לש
.בבל בוטבו החמשב 'ה תא דובעל חטב לכונ לכ ברמ קרש ,הרות

דחאו דחא לכ הנוב ינחורה םלועה :ה"יארה בתכ (טלק 'מע ,ג 'שדוקה תורוא') רחא םוקמבו
לכ .דיחיה לש ץימאה יחצנה ןינבל הרשכה םא יכ הניא הבשקהה תנוכת לכ .וברקב ומצעל
.יטרפה ומש לש קוספה אוה הרותה זכרמ

תא םינפהל דמולה לע .ויהיש לככ תובושח ,תועידי תינקהב קר ונינע ןיא ,הרות דומיל
ובלב רשא תא ףושחל לכוי םג אוה ךכ .תימינפ הכרב םהמ ךרבתהלו ,םידמלנה םירבדה
ומלוע בצועיו הנביי ךכו ,רתוי החמשו רתוי הקומע היהת ולש 'ה תדובע אליממו ,המינפ
.ולש ינחורה

.ומצע ולש ויתונופצ תפישחו ,דמלנה ןכותל ותורבחתה דצמ ,דמולה םדאב דקמתמ הז רבסה
םא רבודמ .םלועב הרותה תולגתהמ קלח איה הרותב דמולה לש "תואה" יוליג ,תאז דבלמ ךא
רידא'ב ל"חמרה בתכ ךכו .םלועב הלגתמהו תדמלנה הרותב םג אלא ,דמולה םדאב קר אל ,ןכ
אצמנו .הרותב וקלח לטונ דחא לכ יאדו הנה יכ .לודג דוס ןאכב ךעידואו :(אע 'מע) 'םורמב
לדתשנ אלו םלועל אבש ימ ןכ םאו ,וקלח הליגו םלועל אב דחא לכשכ אלא םלשנ וניא יניסש
,ימינפה וצפחל םיאתמש המ תא דמול אל םדאשכ ?תמלשנ הרותה ךיא ,וקלח תולגל הרותב
:קוק ה"יארה בותכל ךיראה ךכו .םיבר םילוקלק םילגתמ זא וא

םתנוכתב ודגב ,תינחורה םתמלשהו םדומיל ךרדבש ינפמ ,הער תוברתל ואציש םנשי
ותנוכת יפל םניא הכלהה ינינעו ,הדגא ירבדל רשכומ דחאש ירה .תדחוימה תישיאה
אוה ;דחוימה ונורשכ תא ךירעהל ריכמ וניאש ךותמו ,תועיבקב םהב קוסע תויהל
םינינעה הלאל דוגינ ושפנב שיגרמ אוהו ,לגרומה גהנמה יפכ ,הכלה ינינעב עקתשמ
.ימצעה ונורשכ עבט יפל הניא םהב תועקתשההש ךותמ ,םהב קסוע אוהש
הרותבש עוצקמה ותואב תועיבקב קוסעל ,ואלממו ודיקפת תא אצומ היה םא לבא
ינינעב וקסעב ול האבש דוגינה תשגרהש דימ ריכמ היה זא ,ושפנ תנוכתל םיאתמה
אלא ,וללה םיצוחנהו םישודקה םידומילה לש םמצעב ןורסח הזיא דצמ האב אל ,הכלה
הלענ ןפואב ןמאנ ראשנ היה זאו ,הרותב התועיבקל רחא עוצקמ תשקבמ ושפנש ינפמ
םדיש םתוא די לע רזוע םגו ,ול ךישה עוצקמב הרותב ליח השועו ,הרותה תשודקל
ותשגרה תביס תא ריכמ וניאש ןויכ םנמא .הדגאה םענמ םמיעטהל ,הכלהב תרבוג
לש םיכרד הזיא וינפל םיחתפנשכ ףכית ,ועבט דגנ רבגתמ אוהו ,דומילב תידוגינה
ואצי םהמו ,יחד לא יחדמ ךלוהו ,הנומאלו הרותל רעו אנוש השענו ץרפתמ אוה ,רקפה
.םלוע לש וניע תומסלו ןוזח דימעהל םיאשנתמה ,ונמע יצירפ ינבמ ואציש המ
(ו ,ט 'הרותה תורוא')

הברה רבכ םיריכמ ונאש תועפות םיריבסמו םיראתמ םהו ,םמצע דעב םירבדמ וללה םירבדה
םג ךכ .דבלב אמגוד איה הכלה לומ הדגא .תונורחאה םינשב טלובו דחוימ ןפואבו ,םינש
ךבל םא :(אל-ל ,גכ) 'רסומ טבש' רפסב בתכ רחא ןפואב .הכלה לומ ך"נת וא ,ך"נת לומ ארמגב
הלבקמ רתוי דומלת דומלל ךשפנ הואת םא ןכו ,ךפיהב וא ,הנשממ רתוי ארקמ דומלל הואתמ
ךדומיל רקיע תושעל הב זוחאו ,תאב הז לעש עד ,ךשפנ הואתש הממ ,דומלתמ רתוי הלבק וא
,ץפח ובלש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא :םרמאב ל"זח וזמר הז לעש רשפאו .הזב
אלו הלבקל ושפנ הואתמו קשוחש םדא לכו ...(נ ,א םיליהת) 'וצפח 'ה תרותב םא יכ' :רמאנש
,ןידה תא ןתיל דיתע ,הז לע רעטצמו קחוד ול שיו ,דומלתו הלבקל אלו הדגאל וא ,דומלתל
הנושארה םעפב רסיחש הרותה הז קלח םילשהל ידכ התוחילש השעת אלש וז המשנל םרוגש
.(ןאכ י'גאלפ ח"רל 'יח לכ יניע'ו ,ח-ז ,אמ םג ש"עו) תמאה ימכחב יתיאר ןכו .םלועל אבש

,ול םיאתמש המ דמול וניאשכ דמולל םימרגנש םיינחורה םיקזנה לע עיבצה קוק ה"יארה
.ול םיאתמש המ דמול וניאש ימ שנענש ימימשה שנועה לע עיבצמ רסומ טבש לעב וליאו

לש םג אלא ,ולש 'ינאה' ןכות תא תולגלו ףושחל דדומתמהו דמולה לש ודיקפת קר אל והז
:קוק ה"יארה ןעט ךכ .וירומו ויכנחמ

םיפיסומו ינאה ןמ םה םג העד םיחיסמ תוינוציחב םילכתסמ םידמולמ םיכנחמ םיאב
לכב תובבלה תאו תוחומה תא םימטפמ ,ץמוחב םיאמצה תא םיקשמ הרודמה לע ןבת
.חכתשמו ךלוה ינאהו ,םהמ ץוח אוהש המ
(מק 'מע ,נ ,שדוקה תורוא,)

:"יל ימ יל ינא ןיא םא" ללה ירבד לע ,פ"לרח השמ בקעי ברה בתכ ךכו

הברה הברה .וילא רז אוהש המב ופילחהל אל ,יתימאה 'ינאה' תא ריכהל אוה לקנ אל
לא ברקתמ וניא םא ,'יל ינא ןיא םא'ו .ולש יתימאה ינאה םע שגפיהל לומעל םדא ךירצ
םירזה םירבדה .וב םיררועמש תורזה תויררועתהה לכ יל וליעוי המ ?'יל ימ' ,הזה ינאה
הצע ןיאו ,םויק םהל ןיאו ,וכלי ןכ ואב רשאכ ,תורזה דצמ ,ץוחה דצמ םיאבה וילא
.יתימאה 'ינא'ה תא תולגל יתלב תרחא
(זי ,א תובאל 'םורמ ימ')

:ול םיאתמש המ תא ,ומצעל דחא לכ םיאתי דציכ קוק ה"יארה החנה רחא םוקמב

ןכ לע .'וצפח 'ה תרותב םא יכ' :רמאנש ,ץפח ובילש םוקמב הרות םדא דמלי םלועל
לכב ,ובחר לכב ונינפל לוגנ היהי הרות לש התבחרה לש לודגה רככה לכש רבדה חרכומ
ימינפה ץפחה יפל היטנהו ןמזה תא ןווכל לכונ ןעמל ,םיבורמהו םינושה ויתועוצקמ
.המינפ וניתויטנב ןווכמה ךרעב וננואמצ תוורל
(חיק 'מע ,'ןאצה יבקע')

תישעמ העצה .ז
ףא וא הבישיל ,תרגסמל םאתהב ,םינוש םינוויכב הללכשלו החתפל ןתינש ,דבלב אמגוד ןלהל
תועש לש ללוכ ךס לש תבייחמ תרגסמכ ורדגוי ,תינוכיתה הבישיב שדוקה ידומיל .ןותנשל
תועש רפסמ דומלל דימלת לכ לע .ש"ש 32 אוה עצוממה םויכ .שדוק ידומילב תויעובש
,ך"נתב םיוסמ תועש רפסמ דומלל וילע .ללוכה תועשה ךס ןיבמ הבוח דומיל תועשכ ורדגויש
לכ אל .וביל תויטנו ותריחב יפל דמלי תועשה ראש תאו ,רסומ הנומא ,הכלה ,הנשמ ,ארמג
בוט אלו םלוכל םיאתמ אל הז !ארמגב ל"י -5ב ןחביהל ,לוכי דימלת לכ אלו ,בייח דימלת
קלחל תמרוגו ,ונירכועב איה ,םויה תמייק איהש יפכ תורגבה תוניחב תרגסמ .םלוכל
שדוק ידומילב תויעובשה תועשה ךס םא :רתוי קיודמ טוריפב .קחרתהל םידימלתהמ
ש"ש 6 :דומלל בייח דימלת לכ היהי ןכותמ יזא ,תועש 32 עצוממב אוה תוינוכית תובישיב
ש"ש 17 כ"הסבו ,הנשמ ש"ש 2 ,רסומו הנומא ש"ש 3 ,הכלה ש"ש 3 ,ך"נת ש"ש 3 ,ארמג
דמלי ,ך"נת דומלל ןינועמש ימ .וביל תייטנלו ותריחבל תונותנ ויהי תועשה 15 ראש .הבוח
.ןוכנל אצמיש רחא בוליש לכב וא ,ארמג דמלי ,ארמג דומלל ןינועמש ימ ,ך"נת תופסונ תועש
דומילל תועובק תועש עובקל ,תודובע בותכל םג ולכוי ,הריחב ןהש תויעובשה תועשב
דימלתה רחביש המ ,ל"נה קוק ה"יארה ירבדכ .דועו רגובמ ךרבא וא מ"רה םע אתורבחב
ראשבו ,חתפלו חתפתהל לכוי םהבש םיעובק םידומיל םתוא ולא - ושפנ תייטנל םאתהב
היהי הלוע המרהש לככ .הרותה תועוצקמ לכל םירשוקמו םירבוחמ תויהל ךרוצה לשב קוסעי
םיאשונו םירועיש םוזילו ףיסוהל ,הרותה יקלח ןיב רבחלו רשקל ,קימעהל ךיא םג תעדל ןתינ
רועיש ,(דועו 'היא ןיע' ,א"שרהמ ,ל"רהמ) הל תיוולנה תונשרפהו הדגאב רועיש ןוגכ ,םיפסונ
.םידימלתה לש םגו םירומה לש ויהי תוצלמההו תומזויה .דועו דועו תודיסחב

הדוקנה ךא .עורגלו ףיסוהל ,תונשל ןתינ .ינושאר דלש תניחבב איהש ,אמגוד יהוז ,רומאכ
דע הרותב וקלח תא שממל לכוי דימלת לכש ,הזכ בצמל עיגהל תוסנל איה תיסיסבה
,תרגסמה הנבמ םע תובשחתהו ןוזיא ךותמ ,המאתהו הריחב ךותמ ,ירשפאה םומיסקמה
,שדוק תועוצקמב בחרומ עוצקמ שרדנ םא .םאתהב הנבית תורגבה תניחב םג .דועו ביצקתה
אובת הריחבהש לככ .רחא םוחתב םג תויהל לוכי אוה .ארמגב אקווד תויהל בייח אל אוה
,ונמע יצירפ ואצי םהמש ,יחד לא יחדמ וכלהש םתואב טעמנ ךכו ,רתוי םתוא בייחי הז ,םהמ
לש ןומאהו ,ןוכנ גצוי םינושה הרותה תועוצקמ ןיב סחיה םאו .קוק ה"יארה בתכש יפכ
- חילצנש ריבס זא וא ,ןוכנ היהי אוה ףא ,םידימלתה לש םחוכבו ,ןינעב םימ"רהו םיכנחמה
.הרידאהלו הרות לידגהל - אימשד אתעייס הברה םע