ארמגה דומיל תקוח תאז

שיפלוו םהרבא ברה

א"סשת ןויס ד"כ הפוצה

:ןכותה

ולאו ולא
?המ םוש לע - ארמגה דומילב שפוחו םזילרולפ
הארוהה תרשכה

ולאו ולא .א
א"רגה ןרמ לש ויטבלמ תובר ונדמל ךוניחה תכרעמב ארמגה תארוה יבגל יוצמהו יוצרה לע.1
."הפוצה" לש םינורחאה עובשה ףוס תונוילגב סדנרב י"ר לש הרודסה ותנשממו ןייטשנטכיל
םיעינמה הנובלע לע באכהו הרותל הבהאה םירמאמב םישגרומ ,ןוטהו ןכותה ילדבה ירוחאמ
ןמזה יעגפל םינותנה םינקנק ךותב ןשיה ןייה רומיש תייעב םע דדומתהל םירבחמה ינש תא
לעב ,רתוול אוה ןוכנ דציכו עודמ בטיה ריהבה ןייטשנטכיל ברה .תושדחתהל םיעוושמהו
דגנ וינועיט תא גיצה סדנרב ברה וליאו ,לכל דומלת לש ןוזחה לע ,קומע רעצ ךותמו וחרוכ
תודוקנב ךא ,תעדה לע תובשייתמ סדנרב ברה לש ויתועצהו ויתורעהמ תובר .הזכש רותיו
שי םימש םשל איה םירבחמה ןיב תקולחמהש ןוויכמ .'אתשבש אפרוח םופל' תומייוסמ
.תושיגה יתשב הנומטה תמאה תדימ לש רתוי הקימעמ הנבהל רותחל

תרוסמה תא ןואגב גציימ ןייטשנטכיל ברהש סדנרב ברה לש וירבד םינוכנ
תא תונייפאמה 'םזיטילא'הו תעדה תופיקת תונוכת תא שיחכהל ןיאו ,תיאקסירבה-תיאטילה
יכרדב לזלזל אל השירדה תא סדנרב ברה ביצמ הלא לומ .תאזה תידומילה הלוכסאה ילודג
םשפנ תא תונהל קווטילה לש הזמ הנוש םהלש ישפנה הנבמהש םישנאל' חינהלו תורחא דומיל
תא לבקל לולע ארוקה .'ונרודב וללסנש תושדח םיכרדב וא ,ןשיה חסונב ארמג ףדב םתמשנו
הצוענ תורחא דומיל יכרד תלילש יכו ומצעל אוה הרטמ יאטילה םזיטילאה וליאכ םשורה
שפנה יקמע דע תבקונה תקולחמ ונינפל !איה אלו - הרותה םלוע לש תיתורירשו הרצ הייארב
ןרמ ,ןייטשנטכיל ברה לש לודגה ורומ .הדומיל לשו הרותה לש היפואל רשאב הרותה תודוסיו
תא (בי-אי םיקרפ ,א קלח) 'הכלהה שיא' ותסמב סנ לע הלעה ,ל"צז קי'צייבולוס ד"ירגה
םייח 'רו ןי'זולוומ םייח 'רכ ,םיקהבומה הכלהה ישנא לש 'חורה תוליצאו היטרקוטסירא'ה
הרומג ,תחא תמא איה - תמאה" םדידל .תוינורקע תוסיפתב תושרשומ הלאו ,קסירבמ
ןיאו "ה"בקה ידי לע ול התנקנש תמאה םשל" תואנקה תא אנקמ הכלהה שיא ,"תטלחומו
."הבגשנ הרטמ םשל וליפא הבירקהל ןוכנ" אוה

ידיל איבמה דומיל אקוודש וללה הרותה ילודג לש םנוחטב שרושב ןודל םוקמה ןאכ אל
וליפא הבירקהל ןיאש תיתימאה ךרדה אוה "יניס רהמ הנתינש תילאידיאה היצקורטסנוקה"
הסיפתב םירבדה תא שירשהל ונבייחמ םתרות לאו םהילא דובכה םרב . הבגשנ הרטמ םשל
.המשל 'תיקווטיל' תוישיאב אלו ,שדוק יררהב התדוסיש הקימעמ תינחורו תינרות

.רתוי יטסילרולפו חותפ רואב הרותה םלוע תא תוארל תורשפאה תא לולשל הלא יירבדב ןיא
דחא לכ" הרותה דומילב יכ (ט קרפ) ולש "הרותה תורוא"ב עבק רשא ,קוק ברהכ לודג ונל ימ
ינפמ ,הער תוברתל ואציש םנשי" יכו "הנכה הז לע ול שיש המב ,ולש קסעב קוסעל ךירצ
,תאזה הסיפתל םג ."תדחוימה תישיאה םתנוכתב ודגב תינחורה םתמלשהו םדומל ךרדבש
םיקומע םייגולואיתו םיינחור םישרוש ,הרותה דומילב תושיגהו םינווגה יוביר תא תבייחמה
שי רשא ,םידגונמ תודוסי ינשב שרשומ התימאל הרות לש שופיחה .םטרפל םוקמה ןאכ ןיאש
.ישפוחהו ישיאה שופיחהו תיביטקייבואו הנותנ תמאב תוקבדה :יטקלאיד בולישב םבלשל
תאז םעו וילע יופכה וצל תונעיהל ,דחאכ ול הצוחמו וכותמ תמאה תא שפחל בייוחמ ידוהיה
תושיגה ילדבה תא ריבסמה .וצה לש המנפהו הטילקל םיישיאה םילכה תא ומצע ךותמ רוציל
דיספמ ,ןונגסבו תוישיאב םילדבה ידי-לע דומילה יכרדל רשאב קוק ברל קי'צייבולוס ברה ןיב
ונמלוע לש םישרושב קמעתהל ונימיב הרותה יגוה ילודג לש םתנמזה אוהש ,רקיעה תא
.ינחורה

ונילע תלבוקמ ןכש ,יכוניחה רושימה לע םג תוכלשה שי דומילה יכרדל ביבסמ תוקולחמל
תא ןכותמ רוזגלו ארמגה דומיל תורטמ תא ריהבהל ,ורמאמב סדנרב ברה לש הנוכנה וכרד
- קוק ברהו 'םיאטיל'ה תוסיפת לש שדוקב ןהישרוש לע דמועה ךנחמה .התארוה יעצמאו יכרד
לכשומ ןפואב ומצעל רידגהל לכוי - תרוסמב תומייקה תופסונ תויצפוא קודבל ףיסומ ףאו
.ארמגה דומיל תורטמ תא קימעמו

."?ארמג ללכב המל" :סדנרב ברה הילע ררועש הבושחה הלאשל אופא הנפנ

?המ םוש לע - ארמגה דומילב שפוחו םזילרולפ .ב
לכ םג םאה) ונידימלת לכש ינויחו בושח עודמ ,הלאשל סדנרב ברה בישמ תובושת שמח
איה" רשא ,תרוסמ - איה הנושארה ותבושת .ארמגב תיסיסב הלכשה ושכרי (?וניתודימלת
תיתשהל ,תורוד ירודמ םידוהי ולגרוה ךכ :תרמוא תאז ."םירזומ םירבד הברהל בוט ץורית
יוניש התועמשמ" - דומלתה ןמ דקומה תא טיסהל אבהו ,ארמגה תודוסי לע םתלכשה תא
."דוסיה ןמ תודהיה לש היפוא

המ ,וננמז-ןב דמולל קמנל תואבה ,תורחאה ויתובושת עברא תא קדצב שיגדמ רבחמה
ידוהיה חישה ךרד :וללה תובושתה לש םיקרפה ישארב אנ ןייענ .ארמגה דומיל לש תובישחה
יח' ןפואב םיגצומה ,םינווגמ םיאשונ=) תוינוגברו הבשחמ שפוח ,היטרקומד ,(תועד יוביר=)
תמייקה המאתהב ארמגה תובישח תא האור סדנרב ברהש ירה .(יביטאיצוסא ףוריצב ,ישפוחו
השיגל םג .ינרדומ-טסופה - ןכו ,יטסילרולפה ,יתרוקיבה ,ינקפסה ונמלועל התבישח יכרד ןיב
תודוסיה תא ןייצמ רבחמה ,תינויע הניחבמ .דחאכ םייכוניחו םיינויע םישרוש שי תאזה
ינוצרב ןיאו ,ינוג-ברו ישפוח ,יטרקומד ,יטסילרולפ חישכ התייאר תא םיססבמה ,ארמגב
.ךשמהב רבסויש יפכ ,םישדח תודוסי םהילע ףיסוהל םא יכ ,וירבד לע קולחל

אצומ אוהש תודוסיב םינומטה םייכוניחה תונורתיה לע שרופמב ונדימעמ סדנרב ברה ןיא
םלועב יח רשא ,ונלש דימלתה .רבחמה תנווכ לע דומעל ןתינ ןיטישה ןיבמש ינמוד ךא ,ארמגב
טסקטה תא ארמגב אצמי - ינרדומ-טסופ םלועב יחה הז המכו המכ תחא לעו - ינרדומ
ללכ לזלזמ ינניא .יטסילרולפהו יתרוקיבה ומלועל רתויב יטנוולרהו רתויב בורקה שדוקמה
יסלק ידוהי םלועל עדוותי דימלתש ייניעב דואמ בושח - הברדאו ,הזכ יכוניח גשיהב רקיעו
דימעהל ייניעב ןוכנ וניא ךא .ןמזה חורלו ושפנל םיבורקה םיינחור תודוסי לע יונבה שדוקמו
קפס ?םיירפועל סינכהל ונאב ןבת יכו - דבלב הז דומע לע ונלשו ארמגה לש ינחורה הנכמה תא
תוברתה יריבא םע הבשחמה שפוח שרגמב דדומתהל לכות ארמגה םא ייניעב אוה לודג
,םיינרדומ-טסופ אל ףאו םיינרדומ-אל תודוסי ארמגב שפחנ ונחרוכ-לעב .תיברעמה
ארמגה תא ברקל קר אלו ארמגה לש המלועל דימלתה תא ברקל ךנחמה ךרטצי ונחרוכ-לעבו
.דימלתה לש ומלועל

ונתעד תא ןתינ ?דציכ אה .תינויע הניחבמ םג ןוכנ וניה ארמגב םיפסונ תודוסי ירחא שופיחה
חישל רתויב ינייפואה רבדה" :ידוהיה חישה ךרדו ןיינעב סדנרב ברה לש ונויד תחיתפל
רתויב ינייפואה רבדה :רמאנ אמש ?םנמאה ."תקולחמ לע דימת ססובמ אוהש אוה ידומלתה
:וא ,('ילימ ינה אנמ') הכלהה ישרוש ירחא שופיח לע דימת ססובמ אוהש אוה ידומלתה חישל
,המודק תרוסמ לע קולחל חוכ ארומאל ןיאש :וא ,ץוריתו אישוק לע דימת ססובמ אוהש
.ותנבהל םיאתיש ןפואב (קחודב םיתעל םא םג) םינומדקה ןושל תא ץרתל אוה בייוחמ ךכיפלו
דומלתב יכו ,'ידומלתה חישל רתויב ינייפואה' אוהש דחא רבד ןיאש רמול ףידע אמש וא
.תוינייפוא תומגמ המכ תוששוגתמ ףאו תושגפנ

תוכמסל תטלחומה תופיפכה תמגמ תא דחוימב ןייצל שי דומלתב תוששוגתמה תומגמה ןיב
תא םידדחמה דומלתב םירופיסה םימסרופמ .הריציהו הבשחמה שפוח תמגמ לומ תיתכלהה
,יאנכע לש ורונת ,עשוהי 'רו לאילמג ןבר לש שדוחה שודיק ןוגכ ;וללה תומגמה יתש ןיב חתמה
תא דומלתה ינוידמ םיברב אוצמל ןתינ ,ךכל רבעמ .דועו אביקע 'ר לש ושרדמ תיבב השמ
לש ,תרוסמה לש חוכה .'הבושת שי - ןידל םא' ןיבל 'לבקנ - הכלה םא' ןיב תודדומתהה
ינרדומה שיאה לש ינחורה ומלועל ךייש וניא תיגיגכ רה ונילע הפוכה הווצמה לשו תוכמסה
תודוסיל הקומע תועדומ ילב ארמגה לש המלועל סנכיהל ןיא ךא ,יוצמה ינרדומ-טסופהו
ונידימלת תאו ונמצע תא חותפל אוה דחאכ םיכנחמכו םידמולכ ונדיקפת :ןכ לע רתי .הלאה
םזילרולפה תא קתנל ןיא .םייטסילרולפה תודוסיל רשאמ ,רתוי ףאו ,תוחפ אל הלאה תודוסיל
לודג .וימכח ירבדלו ויתווצמל ,'ה רבדל תונעיהה ךותמ חמוצ אוה :ולודיג שרושמ ידומלתה
ידימלת תוברל - 'תא' ,ארית ךיקלא 'ה תא" :ונדמיל רשא אוה ,אביקע יבר ,הכלהב םישדחמה
,ארמגה םלועל םיכורכ ודרי םימכח ידימלת תאריו הריציה שפוח .(ב"ע בכ םיחספ) "םימכח
.ינשה ילב דחאל םויק ןיאו

םע דחא הנקב םילועה ,םייכוניח םישרוש םג שי ןאכ תגצומה תידומלתה םלועה תסיפתל
וב אצמי ןכש ,ינרדומה םלועל ירמגל רכונמו רז וניא ידומלתה םלועה .םיינויעה הישרוש
תוכמס ןיב תלטלטימה ארמגה ,ךדיאמ ךא .ותעד לע םיבשייתמו םירכומ תודוסי דמולה
תידוחיי םלוע תסיפת הגיצמ אלא ,ינרדומה חישל אלמ ןפואב תכייש הניא הימונוטואל
תיתרוסמ-תיתד תודדומתה ארמגב אצמי דמולה .לוחב היצחו שדוקב היצח .הלשמ תקתרמו
-םינשיה הרותה ירבד םילוכי דציכ :ינרדומה יתדה םדאה ינפב תובצינה תוקוצמו תולאש םע
שאה ךותמ םתניתנ םויכ ונימיב םיחמש תויהל ,םישדחכ םוי לכב וניניעב תויהל םינשונ
םהמ הנושה םלוע ךותב םישדוקמה םיטסקטה לש םתרושב תא עומשל לכונ דציכ ?יניסב
ךיא ?השעמה שפוחו תונשרפה שפוח ,הבשחמה שפוח לש תולובגה המ ?םייחה יסופדב
ודדומתהש יפכ ,םינפבמו ץוחבמ הרותה יכרעל תרכנתמה תיתרבח תואיצמ םע םידדומתמ
?דועו ץראה ימע ,םיקודצה םע םינפבמו ץוחבמ םיאמורה םע ל"זח

הארוהה תרשכה .ג
ךנחמ לע הקזחו ,ןרמאש ימל ןה תויואר ארמגה תארוהל סדנרב ברה לש תוישעמה ויתועצה
ברה יל חינה םוקמ ךא .תוסונמו תוקודב ןניאש הארוה יכרד ודי תחתמ איצומ וניאש קיתו
ךא ,ןיטישה ןיבמ ילוא תצבצבמ רשא תיזכרמ תחא הדוקנ לע דומעל ינוצרבו ,וב רדגתהל
התארוהבו ארמגה דומילב םייזכרמה םיישקה דחא .תאש רתיבו יולגב רמאיהל איה היואר
דימלתה לקתנ ארמגה דומילב וכרד לכ ךרואל .(תונשרפה תרות) הקיטיונמרהה תלאש אוה
לכ לש 'ארקנה תנבה'ב וילע לבוקמהו ול ןבומה תא םידגונה םימודק םיטסקטל תויונשרפב
תא תבתכשמ ארמגה ,ארקמה תא רקוע שרדמה .רחא םוחת לכב וב לקתנ אוהש רחא טסקט
םניא םינורחאו םינושאר םגו ,תוהימתמ ףאו תועיתפמ 'תואתמיקוא' הדימעמו ארקמה ןושל
.ארמגה תנבהב םיישק בשייל םיקוחדו םיזעונ םיצוריתמ םירזנתמ

םירומהו םידמולה ורשכוה אל ףא ןכ-לעו ,תויטיונמרה תולאשב קוסעל םיליגר םינדמלה ןיא
ןיב הנחבהה םצעל םידמולה בור לש םהישוח והקש איה היולגה האצותה .ןתא דדומתהל
,םידמולהמ םיברש איה ,יתעד תוינע יפל ,היומסה האצותה .ושרדמל טסקט לש וטושפ
הישרוש המ בור יפ-לע ועדיש ילב ,ארמגה םלועב רוכינו תורז םישח ,םהבש םיריעצה דחוימבו
לש המויקל הרותה םלועב תועדומ חתפל הנוילע תובישח שי ךכ-יפל .תאזה השוחתה לש
עיצהל קר לכוא ןאכ .התא דדומתהל םייכוניחו םיינויע םילכ רוצילו תיטיונמרהה היעבה
םינומטה םייטיונמרהה תודוסיה לע דמולה תא ודימעי רשא דומיל לש תודוסי המכ הרצקב
:תידומלתה תורפסבו ארמגב

,אתפסות ,הנשמ ,שרדמ ,ארקמ - יתבכש-בר טסקטכ הפ-לעבש הרותה תא דמלל שי
הקיזב םידמועה ,םייאמצע םיטסקט םלוכ םה ימלשוריו ילבב ,םידומלתבש תותיירב
תשרפמ םיתעלו הנשמל הליבקמ אתפסות ,ארקמה תא שרפמ שרדמ) הז םע הז תמייוסמ
.('וכו התוא

תונשרפ ילכ יפ לע תאזו ,ומצע ינפב דמועה טסקטכ ,ןושאר בלשב ,וניבהל שי טסקט לכ
תופסותה ,ם"בשרה דע ג"סרמ ,לארשי ילודגמ םיבר ועבת ךכ - םיינויגההו םיליגרה 'טשפ'ה
.דועו גרבנייוו י"יר ,א"רגה ,בוט םוי

שי ןכ לעו ,ינומרהו דחא ףוג לש םירבא םיטסקטה לכב תוארל ארמגה הטונ בור יפ-לע
.הז לע הז םיקלוחכו םידגונמכ םתוארל אלו ,םהיניב תוריתסו םיישק בשייל רותחל

תא דגונה ,'ינשרד' ןפואב םהל םימודק םיטסקט שרפל םייושע 'םיינשרפ' םיטסקט
תונשרפ יכרד ויה ל"זחל .1 :םיכרד יתשמ תחאב ריבסהל ןתינ תאזה העפותה תא .םטושפ
ל"זחל םיעודיה תונויערל םישדוקמ םיטסקט םיאתהל ךרוצה .2 :ונל תורכומה הלאמ תונוש
.(םירחא םיטסקט יפ-לע וא) םיילאוטסקט-ץוח תורוקמ יפ-לע םייתימאכ

תושיגה יתש ןיב הריחבהו תינשרד תונשרפל הנבהה יכרד יתש לש תקייודמה הרדגהה
דוסי תולאשב בוש לקתינ ןאכו ,תידומלתה הבישחה ישרושב קימעמ ןויע ךותמ הנישעית
רוביחמ תונתשהל היושע תושיגה ןיב הערכהה .דחאכ ינומאה םוחתבו יגולודותמה םוחתב
תובר לע ךילשהל היושע תינשרפה הלאשה םע תודדומתהה .הקספל הקספמו רוביחל
ארקנה תנבה לע ססובי דומילהש :ארמגל הרומה לש ויפתכ לע סדנרב ברה ליטמש תושירדהמ
אל .דועו ;תויטנוולרלו תועמשמל רותחי דומילהש ;'תעד הנבמ'ל םיאתיו תיעדמ הבישח לעו
יכ ,הב חותפל ךרוצה תא םיכלמ לש םנחלוש לע תולעהל אלא ,הכאלמה תא םייסל ןאכ יתאב
.הנממ לטביהל םיאשר ונא ןיא