חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תגים

כתרים או זיינים על אותיות מיוחדות בספר תורה.

התגין מורים על הלכות וענייני קבלה, לדעת הרמב"ם אם הסופר חסר התגין בספר תורה אינו פסול בשביל זה, שאינן אלא למצווה מן המובחר משום הידור אבל לא מעכבין, ויש הסוברים שהם מעכבים. גם תפילין ומזוזות צריכין תגין.

תגין - כתרים או זיינים על אותיות מיוחדות בספר תורה.
אמר רבא: שבע אותיות צריכות שלושה זיינין, ואלו הן: שעטנ"ז ג"ץ (מנחות כ"ט.). והוא הדין לצדי"ק כפופה ולנו"ן פשוטה (רש"י).

התגין מורים על הלכות וענייני קבלה.
א"ר יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות (= תגין דספר תורה, רש"י). אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך (שלא לפרש אלא לכתוב רמזים)? א"ל: אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בו יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות (מנחות כ"ט:).

להלכה
לדעת הרמב"ם, אם הסופר חיסר התגין בספר תורה, אינו פסול בשל כך. שאינן אלא למצוה מן המובחר משום הידור אבל אינם מעכבים, ואפילו בשעטנ"ז ג"ץ (הל' ספר תורה פ"ז מ'), וכן כתב הלבוש (או"ח סי' ט"ו נ').
פוסקים אחרים סוברים שתגים של שעטנ"ז ג"ץ מעכבים (שו"ע יו"ד סי רע"ד).
גם תפילין ומזוזות צריכים תגין.

הרמב"ם מונה את האותיות בעלות התגים :
בפרשה ראשונה של תפילין אות מ"ם סתומה של מימים יש עליה שלושה זיינין.
בפרשה שניה יש חמש אותיות ה"א שצריכין ארבעה זיינין, והן ה"א של ונתנה, ה"א ראשונה ואחרונה של הקשה, ה"א של ויהרג, וה"א של ידכה.
בפרשה שלישית יש חמש אותיות שצריכין זיינין, והן: קו"ף של ובקומך יש עליה שלושה זיינין, קו"ף של וקשרתם שלושה זיינין, טי"ת וטי"ת ופ"א של טטפת על כל אחת ארבעה זיינין.
בפרשה רביעית יש חמש אותיות עם זיינין: פ"א של ואספת שלושה זיינין, חי"ו של ואספת יש עליה זיין אחד, וטי"ת טי"ת פ"א של טוטפות על כל אחת ארבעה זיינין. כל האותיות המתויגות ששה עשר (הל' תפילין פ"ב ט').

במזוזה -
פרשה ראשונה יש בה שבע אותיות על כל אחת מהן שלושה זיינין, והן: שי"ן עי"ן של שמע, נוין דנפשך, ותרי זייני"ן של מזוזות ותרי טיתי"ן של טטפות,
פרשה שניה יש בה שש אותיות ועל כל אחת שלושה זיינין, ואלו הן: גימ"ל של דגן, ותרי זייני"ן של מזוזות, ותרי טיתי"ן של טטפות, וצד"י של הארץ (הל' מזוזה פ"ה).


כתב של ספר תורה. שים לב לתגים על אותיות שעטנ"ז ג"ץ


ר' יצחק פריפוט דוראן בהקדמת ספרו מעשה אפוד יאמר:
והיו הראשונים מקפידין בזה תכלית הקפדה, כי רצו שיהיו הספרים האלה על האופן שנאמרו ונכתבו בנבואה בלא שינוי כלל, מיראתם שלא תשתנה צורתם ותבטל או תחלש הסגולה הדבקה בהם הנמשכת אחר הצורה וכו' (עי' יו"ד סי' רע"ד)


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ספר תורה