חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ממזר

אדם שנולד לאשה נשואה מגבר זר

ממזר הוא מי שנולד לאישה נשואה מגבר זר.
מצוות שלא ישא ממזר בת ישראל, שנאמר "לא יבא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה'" (דברים כ"ג ג'), פירוש שלא יתחתן הממזר לעולם במשפחת ישראל.

מי הוא ממזר
איזה ממזר?
מי שנולד לאחת מהעריות, בין חייבי מיתות בין חייבי כריתות, כגון: אשה נשואה וגבר זר, או איסורי עריות כמו אח שנשא אחותו.

אין ממזרות למי שנולד מאשה נידה, או לבן של כוהן שנשא גרושה, או זוג רווקים שחיו יחד והולידו ילד.

ממזר שנשא ישראלית וממזרת שנשאת לישראל הולד ממזר (ירוש' קדושין פ"ג י"ב, יבמות ע"ח).

ממזר הבא על הגויה הולד גוי, ואם נתגייר הרי הוא כישראל ומותר לבוא בקהל.
ממזר הבא על השפחה הולד עבד, ואם השתחרר הוא בן חורין. לפיכך ממזר נושא שפחה שקבלה עליה מצוות וטבלה לשם עבדות, כדי להתיר בניו אחר שנשתחררו, ויהיו מותרים בישראלית (קדושין ס"ט).

גוי שהוליד אפילו מן הערווה, אם נתגייר מותר לבא בקהל.

גר מותר בממזרת וגיורת בממזר אולם הבנים משניהם ממזרים, שהוולד הולך אחר הפגום: שנאמר "בקהל ה'" (דברים כג,ג) וקהל גרים אינו קרוי קהל ה'.

מי שהוא ספק ממזר מותר לבוא בקהל.

חשד ממזרות
אישה שהלך בעלה למדינת הים ושהה שם יותר מי"ב חודש, וילדה, עד י"ב חודש הולד כשר, שאנו תולים הולד שוהה במעי אמו י"ב חודש. לאחר י"ב חודש הולד בחזקת ממזר.

בעל הלכות גדולות כתב: שגם זה אינו בחזקת ממזר שאנו אומרים כי בעלה שב לביתו בצנעא, מלבד אם הוא מודה כי לא היה עם אשתו. אבל אם אנו רואים באשה דבר מכוער, כגון שהיא חצופה ביותר, אין אנו תולים ששהה במעי אמו י"ב חודש וחיישינן ליה (הגהת הרמ"א).

אשת איש שיצא עליה קול זנות והכל מרננים אחריה, אין חוששים לבניה שהם ממזרים, מפני שרוב בעילות הם בעילות הבעל (סוטה כ"ז).

אשה האומרת על העובר שאינה מבעלה אינה נאמנת לפוסלו (יבמות מ"ז: קדושין ע"ח: ב"ב קכ"ז).

האב שאמר על העובר שאינו שלו, או על אחד מבניו שאינו בנו, נאמן לפוסלו שהוא ממזר, אבל אינו נאמן לפסול את בן בנו (שם). ואם גידל את בנו והתייחס אליו כאב לבן – יש לבן חזקת כשרות ואינו יכול לפסלו (משפטי שמואל סי' ק"ט, הגהת הרמ"א).

קביעת ממזרות לפי בדיקת ד.נ.א.
בדיקות ד.נ.א. אינן קבילות בבית דין לפסול על פיהם ילד ולקבוע שאינו בנו של אביו. בתי הדין מסרבים בדרך כלל לדון בממצאים אלה.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
קביעת ממזרות על פי בדיקת רקמות / הרב שלמה אבינר
הבט הלכתי של זיהוי גנטי / הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
יחוס
שתוקי


נושאים קרובים באתר דעת
ממזר