הטימש תווצמ תגהונ ןהב תומוקמה :זי קרפ

רשא ץראה לא ואובת יכ :(ב ,הכ ארקיו) רמאנש לארשי ץראב אלא תגהונ הניא הטימש תווצמ
.(ה"כה ד"פ ם"במר) 'וגו םכל ןתונ ינא

ושבכש תומוקמ - וז הקולח יפל םינתשמ םינידה ,לארשי ץרא יחטש לכב םיווש םניא הטימש יניד
יבגל) הירוסו ןדריה רבע ,לבב ילוע ושבכ אלו םירצמ ילוע ושבכש תומוקמ ,לבב ילועו םירצמ ילוע
תיעיבש א"וזח הזב תוכירא האר ,תוקפסהו תוקולחמה ובר ,ולא םיקלחמ דחא לכ לש תולובגה יוהיז
אי קרפ חרפו רותפכ ,לארשי ץרא ךרע תידומלת הידפולקיצנא ,א הנשמ ו"פ ףסוי תנשמ ,ג 'יס
לובגה יבגל רקיעב תילאוטקא וז הלאש ונימיב .דועו תובשיתהב הכלהל שרדמה תיב תרודהמ
תעוצר רוזאבו הברעב םילדגש תוקריב םיחיפס רוסיאו תיעיבש תשודק שי םא עובקל ידכ ,ימורדה
ה"ד חי ק"ס ג 'יס א"וזחה בתכו .וכעל תינופצ םיחטשה ןיד תא עובקל ידכ ,ינופצה לובגה יבגלו ,הזע
תומשו ,ל"זח ירבדב וקדקד אלש ,ץראה תפמ לע ךומסל רשפא םא םיחוטב ונא ןיא ןידעו :ןינעל
תומוקממ דחא לכ לש םינידה .(תונדמואה לע ונבו םרכז וקחמנש שיו ונתשנ םהיתומוקמו םירעה
.ןלהל וראובי ולא

ד"פ ם"במר ,א הנשמ ו"פ) הטימש יניד לכ ןהב םיגהונ לבב ילועו םירצמ ילוע ושבכש תומוקמ
.(ו"כה

םירוסא לבא ,םיחיפס רוסיא ןהב גהונ אל ,לבב ילוע ושבכ אלו םירצמ ילוע ושבכש תומוקמ
ד"פ ם"במרה םש הנשמ) רועיבב םיבייח ףאו םש םילדגה תוריפל תיעיבש תשודק שיו הדובעב
בתכו) םיקפוסמה תומוקמב לקהל ןיא ,םלובג ןכיהו ולא תומוקמ ןכיה ונל עודי אלש ןויכ ךא .(ו"כה
המב םיעדוי ונא ןיאש רימחהל שי תיעיבש יחיפס ןינעלו :(ד תוא י"א ילובג) בל ק"ס ג 'יס א"וזחה
תומוקמ שי :בתכ םש תיעיבשה רדסבו .ןיחיפס רוסיא ללכב תוקפוסמה תובשומ ךכלהו ...לקהל
רבעו אירוס יחיפס ןידכ םהלש ןיחיפס ןידו ןיחיפס רוסיא ןיא םהב םגו לבב ילוע םושבכ אלש ץראב
יחיפסב לקהל ןיא ןכלו לשכהל לקו הילע ךומסל שיש הרורב תודעב ונל עודי רבדה ןיא לבא ,ןדריה
.(י"א

רוסיא וב ןיא לבא ,םש םילדגה תוריפל תיעיבש תשודק שיו הטימשב דובעל רוסא ןדריה רבעב
.(חכ-זכ 'לה ד"פ ם"במר) אירוסב ןידה ןכו .(ח"כה םש ם"במר) םיחיפס

תשודק ןהו הדשב הדובע ירוסיא ןה ,הטימש יניד לכ םיגהונ לארשי ץראב םירכנ לש תודשב
,אי 'יס ט"יבמה (א"ה ז"פ הנשמ ףסכב אבוה) סוקרוק י"רהמה תעד) םש םילדגה תוריפב תיעיבש
ךכו ,ז"פ השעת אל תווצמ םידרחה ,ק תוא תויתואה רעש ה"לשה ,גמ ,במ 'יס ט"ירהמה ,זיר ,אכ
ד"פ ם"במר) םיחיפס רוסיא םהב ןיא ךא ,(ז ק"ס כ 'יס א"וזחב הזב תוכירא האר ,א"וזחה עירכה
'יס לכור תקבאב ףסוי תיבה) ויתודשב ירכנ לצא םילדגה תוריפב תיעיבש תשודק ןיאש א"יו ,(ט"כה
'לה א"פ תומורת ם"במר) תיעיבש תשודק םהב ןיא םלוכ תעדל ,אירוסב םירכנ לש תודש .(הכ-בכ
.(עיקפהל יוגל ןינק שי אירוסבש אכ-וט